BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

38_Bất Thoái Kim Luân Thủ (Tay cầm bánh xe báu):

_Tay thư năm trong tám tay thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kula) của Mật Pháp, là Pháp Điều Phục (Abhicàruka)

_ Câu thứ 46 trong văn của bài Chú là:”Bồ đề dạ bồ đề dạ” dịch nghĩa là Giác Đạo Giác Tâm tức Bất Thoái Kim Luân Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 40 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn từ thân này cho đến được Phật Thân chẳng bị thoái chuyển Tâm Bồ Đề thì nên cầu nơi tay Bất Thoái Kim Luân”.

_Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 38:

“Nếu người nào vì từ Thân hiện tại cho đến Thân Phật, Tâm Bồ Đề thường chẳng thoái chuyển thì nên cầu nơi bàn tay cầm Bất Thoái Kim Luân”.

_Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 38 là:

Nếu vì Tâm Bồ Đề chẳng thoái chuyển nên tu Pháp Bất Chuyển Luân. Tượng BẤT CHUYỂN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT…. xong tay phải cầm Kim Luân ( bánh xe vàng) tay trái ấn tòa làm thế bất động, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn là: Tay trái án mặt đất, tay phải nắm quyền dựng Phong (ngón trỏ) và Không (ngón cái) như thế cầm bánh xe.

Chân Ngôn là:

ÁN_ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TẤT ĐÀ BỒ ĐỊA CHẤT ĐÁ (Thành tựu Tâm Bồ Đề) PHỘC LẬT NA CHƯỚC KHẤT LA (Kim luân) A TÁT NOA (không có lay động) SA PHỘC HẠ

Print Friendly, PDF & Email