BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

32_ Câu Thi Thiết Câu Thủ (Tay cầm cây Thiết Câu):

_Tay thứ nhất trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ (Karma-kula) của Mật Pháp, là Pháp Câu Triệu (Akarsani)

_Câu thứ 31 trong văn của bài Chú là:”Địa lợi ni” dịch nghĩa là che giữ sự chẳng lành tức Câu Thi Thiết Câu Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tư?ng tay thứ 17 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn Thiện Thần, Long Vương thường đến ủng hộ thì nên cầu nơi tay Câu Thi Thiết Câu”.

_ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 32:

“Nếu người nào vì Thiện Thần, Long Vương thường đến ủng hộ thì nên cầu nơi bàn tay cầm cây Câu Thi Thiết Câu”.

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tượng tay Ấn thứ 32 là:

Nếu muốn Trời, Rồng, Thiện Thần đến gia hộ nên tác Pháp Thiết Câu. Tượng CÂU TRIỆU QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát ấy…. chỉ có tay trái cầm cái móc câu, tay phải nắm quyền đặt ở eo, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn đó là: Tay trái nắm quyền, dựng ngón trỏ như hình móc câu mà triệu mời.

Chân Ngôn là:

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA ( Kim Cương Pháp) CÂU XA NHẠ (Câu triệu ) TÁT PHỘC ĐỀ PHỆ NẴNG NGHỆ (Tất cả Trời Rồng) LA KHẤT XOA HÀM (ủng hộ ) SA PHỘC HẠ