BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

23_ Ngũ Sắc Vân Thủ (Tay cầm mây ngũ sắc):

_Tay thứ tám trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ (Karma-kula) của Mật Pháp, là Pháp Câu Triệu (Akarsani)

_Câu thứ 26 trong văn của bài Chú là:”Ma hề ma hề? dịch nghĩa là Đại Tự Tại  tức Ngũ Sắc Vân  Thủ Nhãn trong tư?ng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên  Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 26 trong Kinh Văn:

“Nếu vì cầu thành tựu Phật Đạo thì nên cầu nơi tay Ngũ Sắc Vân (đám mây năm màu )”.

_Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đởi Đường, là tướng tay thứ 23:

“Nếu người nào vì Tiên Đạo thì nên cầu nơi bàn tay cầm mây ngũ sắc”.

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 23 là:

Nếu người vì thành tựu pháp Tiên nên tu pháp đám mây ngũ sắc, tượng TIÊN VÂN QUÁN TỰ TẠI….xong tay phải cầm đám mây ngũ sắc, tay trái nâng lên trên cầm đầu cái áo khoác ngoài (Thiên Y) để mặc,vẽ tượng xong.

Tướng Ấn đó là  hai tay phải trái kết Vũ Khế (ấn múa) làm tướng bay.

Chân Ngôn là:

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) BÁN GIẢ LỘ BA MÍNH GIÀ (mây ngũ sắc) TẤT ĐÀ VĨ ĐIẠ DÃ ĐÀ LA NAM (thành tựu Minh Tiên) SA PHỘC HẠ