BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

24_ Quân Trì Thủ (Tay cầm bình Quân Trì):

_Tay thứ sáu trong tám tay thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kula) của Mật Pháp, là Pháp Kính Ai (Pustika)

_Câu thứ 30 trong văn của bài Chú là:”Đà la đà la” dịch nghĩa là Năng Tổng Ẩn Trì tức Quân Trì  Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên  Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ bảy trong Kinh Văn:

“Nếu mong cầu sinh lên các Trời Phạm Thiên thì nên cầu nơi tay Quân Trì Bình”.

_Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 24:

“Nếu người nào vì sinh về cõi Phạm Thiên thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái bình Quân Trì”.

_Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 24 là:

Nếu người muốn sinh lên cõi Phạm Thiên nên tu pháp cái bình Quân Trì, tượng THIỀN ĐỊNH QUÁN TỰ TẠI….chỉ có tay phải cầm cái bình Quân Trì, tay trái làm tướng suy tư, dựng đứng đầu gối phải, đặt cánh tay phải trên đầu gối, đem chưởng trái để ở giữa gò má và lông mày, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn là  Liên Hoa Hợp Chưởng, hợp cổ tay.

Chân Ngôn là:

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) SA PHỘC BÀ PHỘC (tự tính) MỘT LA HA MA NI ĐỀ BÀ (Phạm Thiên) SA PHỘC HẠ.