BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

12_ Dương Chi Thủ (Tay cầm cành Dương Liễu):

_Tay thứ tám trong tám tay thuộc Như Lai Bộ (Tathàgata-kula) của Mật Pháp, là Pháp Tức Tai (‘Sàntika)

_ Câu thứ 35 trong văn của bài Chú là:”Mục đế lệ” dịch nghĩa là Giải thoát tức Dương Chi Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ tám trong Kinh Văn:

“Nếu muốn trừ mọi thứ bệnh nạn trên thân thì cầu nơi tay Dương Liễu Chi” .

_Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đờờng, là tướng tay thứ 12:

“Nếu người nào vì mọi loại bệnh trên thân thì nên cầu nơi bàn tay cầm cành Dương Liễu”

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 12 là:

Nếu muốn tiêu trừ mọi bệnh trên thân nên tu pháp thuốc của nhành dương liễu. Tướng DƯỢC VƯƠNG QUÁN TỰ TẠI…. chỉ có tay phải cầm nhành dương liễu, tay trái đặt trên vú hiển chưởng, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn đó là  tay phải co cánh tay, buông các ngón rũ xuống. Tụng chân ngôn xong, xoa trên thân thể.

Chân Ngôn là:

ÁNPHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) BỆ SÁT NHĨ GIA (thuốc) LA NHẠ GIA (vua) SA PHỘC HẠ.