BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

15_ Bàng Bài Thủ (Tay cầm cái Bàng Bài):

_Tay thứ năm trong tám tay của Như Lai Bộ (Tathàgata-kula) của Mật Pháp, là Pháp Tức Tai (‘Sàntika)

_Câu thứ 28 trong văn của bài Chú là:”Phạt xà gia đế” dịch nghĩa là Độ sống chết  tức Bàng Bài Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên  Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 11 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn tịch trừ tất cả cọp, sói, các loài thú ác thì nên cầu nơi tay Bàng Bài” .

_Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 15:

Nếu người nào vì tịch trừ  tất cả cọp, chó sói, báo, các thú ác thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái Bàng Bài”.

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 15 là:

Nếu muốn tịch trừ tất cả thú ác nên tu pháp Bàng Bài, tượng HIỆN NỘ QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT ……chỉ có tay trái hướng ra ngoài cầm hình Bàng Bài. Tay phải kết Quyền ấn, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn đó là tay trái hướng ra ngoài duỗi các ngón tay xoay chuyển, tay phải nắm quyền làm thế đánh kẻ khác.

Chân Ngôn là:

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cư?ng Pháp) TÁT PHỘC MỘT LÝ THỦY CHỈ CA TÁT PHẢ NẴNG CÂU LA (Ngươn xà, chuột, lang…) TƯ DỰNG HẠ (sư tử) VĨ DÃ GIÀ LA (đại trùng) LÝ KHẤT XA (con gấu) ĐÁ LA LÝ KHẤT XA (con Bi) GIA MẠT LA NHĨ VĨ NGOA (cá Ma Kiệt) HỒNG (niệm khủng bố) PHÁT TRA (phá hoại) SA PHỘC HẠ