GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

NGHI THỨC THỌ GIỚI TỲ KHEO

Giới Tỳ Kheo rất cao quý, quan hệ trong Tăng luận không phải nhỏ. Vì thế nên Hòa thượng, A xà lê thấy người muốn cầu Đại giới, phải trước mỗi mỗi xem đúng như pháp. Trước khi thọ giới một tháng cho lễ Tam Thế Thiên Phật, sám hối trừ nghiệp chướng cho thanh tịnh. Thỉnh Tam sư Thất chứng, Tăng đúng như pháp, nghĩa là Tam sư phải là 5 tuổi hạ trở lên, mà phải thanh tịnh mới được.

Trừ ra chỗ biên địa, ít Tăng mới thỉnh Tam sư Nhị chứng. Nếu giới tử đông nhiều, nên thỉnh hai vị Giáo thọ, để hỏi duyên cho mau chóng. Nên thỉnh một vị trong số thất Tôn chứng làm Điển lễ, Thầy Sa Di xin thọ giới Tỳ Kheo phải đúng 20 tuổi mới cho thọ.

Đừng tạm mượn, giới tử phải may 3 y: y ngũ, y thất và y cửu điều, một cái bát pháp, một đãy lọc nước, một tọa cụ. Trước ngày truyền giới phải mở cuộc hạch hỏi và họp các giới tử lại dạy lối tác bạch, cách đáp v.v… lo chuẩn bị trước, để cho đàn giới được hoàn bị trang nghiêm. Nếu không có giới tràng riêng, truyền giới trước Tam bảo, thì treo bức màn vàng ngang, để phân biệt giới phận của Phật Tăng.

 

ĐẾN GIỜ ĐĂNG ĐÀN

Đem giới tử đến phòng riêng Giới sư lễ thỉnh.

(Đến giờ truyền giới, Thầy Điển lễ cùng 2 vị giới tử đi từng phòng thỉnh Giới sư. Hoặc một, hoặc mời 2, 3 thầy vào một phòng mà bạch. Thầy Điển lễ, lễ một lễ quỳ bạch):

Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch Hòa thượng Giới sư (chư Tôn Đại đức) trước đã định ngày hôm nay đăng đàn truyền giới, giờ đã đến, chúng con thành tâm xin cầu thỉnh trên Hòa thượng (chư Tôn Đại đức) tề nghệ trai đường cho các giới tử lễ bạch. Xin Hòa thượng (chư Tôn Đại đức) từ bi ai lân thính thọ.

– Hòa thượng đáp : A Di Đà Phật.

(Điển lễ, lễ một lễ ra).

(Khi thập Giới sư đi ra trai đường, Thầy Điển lễ đánh 3 tiếng khánh, xướng):

– Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ trai đường.

– Cung thỉnh chư Tôn phân ban an tọa.

 

THỈNH CUNG AN CHỨC SỰ

(Thầy Điển lễ và 2 giới tử lớn, ra giữa bạch thỉnh cung an chức sự)

Đứng tác bạch: Nam mô A Di Đà Phật.

 Bạch trên Hòa thượng Giới sư chư Tôn, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. (Lễ 1 lễ, quỳ bạch).

Nam mô A Di Đà Phật. (2 lần).

Bạch trên Hòa thượng chư Tôn Đại đức, hôm nay trên cuộc đàn giới sắp đặt đã hoàn bị, chúng con xin:

– Cung thỉnh Sư cụ thượng H. hạ P. vi Đường đầu Hòa thượng.

Cung thỉnh Sư cụ thượng H. hạ A. vi Yết ma A xà lê.

Cung thỉnh Sư cụ thượng H. hạ T. vi Giáo thọ A xà lê.

– Cung thỉnh Đại đức A. vi đệ nhất Tôn chứng sư.

– Cung thỉnh Đại đức B. vi đệ nhị Tôn chứng sư.

– Cung thỉnh Đại đức C. vi đệ tam Tôn chứng sư.

– Cung thỉnh Đại đức D. vi đệ tứ  cho đến vi đệ thất Tôn chứng sư.

(Thỉnh riêng đủ 10 vị).

Xin quý chư Tôn Đại đức thùy từ nhẫn khả cho các giới tử được ân triêm công đức.

– Hòa thượng đáp: “Khả nhĩ”.

Điển lễ: A Di Đà Phật, trên chư Tôn Hòa thượng, Đại đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành tác lễ cúng dường.

(Lễ 3 lễ).

(Thầy Điển lễ đánh khánh xướng):

– Cầu giới tử tựu ban.

 – Giới tử thứ đệ tấn ban.

 

THỈNH GIỚI SƯ ĐĂNG ĐÀN

(Một giới tử lớn đứng trước chúng đại diện tác bạch):

Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch trên Hòa Thượng chư Tôn chứng sư từ mẫn, giới tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. (Lễ 1 lễ, quỳ bạch):

Nam mô A Di Đà Phật. (2 lần)

Bạch trên Hòa Thượng Giới sư chư Tôn, chúng con bấy lâu hết lòng khát ngưỡng giới pháp, nay đủ duyên lành, trên Hòa thượng Giới sư chư Tôn Đại đức, đã thùy từ lân mẫn. Hợp thời, chúng con xin kiền thỉnh Hòa thượng chư Tôn Đại đức, đăng đàn truyền giới cho chúng con được ân triêm công đức.

– Hòa thượng đáp: Thiện tai khả nhĩ.

– Giới tử: A Di Đà Phật, trên chư Tôn Hòa thượng, Đại đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

(Lễ 3 lễ).

– Điển lễ:

– Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ Tổ đường.

Đánh khánh đưa đến rồi, đánh khánh 3 tiếng xướng rằng:

– Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ lập ban.

Khi đứng yên rồi xướng rằng:

– Thỉnh chưTôn đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng;

– Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng lại xướng:

– Cầu giới tử tựu ban…

Đến rồi, lại xướng rằng:

– Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

– Giới tử phân lập lưỡng ban.

Đánh khánh như thường lệ, lễ rồi cho đứng hai bên, lại xướng:

– Thỉnh chư tôn tùy thứ đệ, tề nghệ Tam bảo tiền.

(Đánh khánh đưa đến, rồi Thầy Điển lễ xướng rằng):

– Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ tấn ban.

(Hướng mặt về Tam bảo, các giới tử đứng một bên).

– Hồ quỳ niệm hương.

Ngài Hòa thượng kính dâng hương hoa cầu nguyện:

Ngã đệ tử… chúng đẳng, khể thủ khấu thủ, kiền bổng hương hoa, thượng hiến đạo tràng Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật, chư tôn Pháp,  chư Hiền Thánh Tăng, duy nguyện thùy từ lân mẫn, phủ tứ quang lâm, nạp thọ chơn hương, phổ đồng cúng dường.

Tư ngã đẳng tấu vì: Việt Nam quốc… Tỉnh,… Tổng,… Xã,… Tự, giới tử … chúng đẳng, ư … niên… nguyệt… nhựt, kiến đàn cầu thọ Tỳ Kheo giới, vị thử chúng đẳng tiến hương, phụng thỉnh Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật, chư tôn Pháp,  chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, phổ cập Hộ Pháp chư Thiên thiện Thần đẳng. duy nguyện từ mẫn giáng lâm, chứng minh gia bị, tỷ ngã … đẳng chư Giới sư, phụng hành pháp sự nội chướng tiềm tiêu, ngoại ma vô nhiễu, thứ đắc giới tử, giới châu quang nhuận, đạo quả viên thành. Thượng chúc quốc giới kiên lao, Phật nhựt tăng huy, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, hiển u quân lợi, pháp giới mông huân, cung cẩn phần hương, hy thùy chứng giám.

(Chúc xong).

Thầy Điển lễ xướng:

Hiến hương hoa kính, thỉnh các các hồ quỳ đầu thành, kiền thân sám hối. (Rộng thời giờ thì sám Từ Vân, Thiên Thai, tùy nghi, đây văn lược).

 

HÒA THƯỢNG VÀ GIỚI SƯ BẠCH SÁM

Ngã đệ tử… chúng đẳng chí tâm sám hối.
Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham, sân si,
Tùng thân, ngữ, ý, chi sở sanh,
Nhất thiết ngã kim giai sám hối. 
(3 lần).

Nam mô Ly Cấu Đại Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần).

Điển lễ xướng: Sám hối dĩ, thỉnh các các khởi thân đảnh lễ Tam Bảo.

– Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

Ba lạy xong, Điển lễ đánh khánh xướng.

– Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

Đứng hai bên rồi, Điển lễ xướng:

– Cầu giới tử tựu ban.

Tựu rồi, lại xướng rằng:

– Chí tâm đảnh lễ Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương tam thế nhứt thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

– Chí tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ , tam bái.

– Chí tâm đảnh lễ Đương hội Đạo tràng nhứt thiết chư Phật, chư tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng, tam bái.

(Đánh khánh như trước).

(Nếu riêng có giới tràng để truyền giới, (thường làm giới tràng trước chánh điện) thì Thầy Điển lễ xướng rằng):

– Chư Tôn thoái ban, tề nghệ giới tràng.

Đánh khánh đưa đến rồi, đánh ba hồi khánh như thường Giới sư lễ xong, thầy Điển lễ quỳ bên hữu niệm hương bạch: Nhứt chú chiên đàn v.v… như sau. Nếu không có giới tràng riêng, thì phương tiện ở trước Tam Bảo kiết giới để truyền giới, nhưng cần có bức màn vải vàng ngăn che, để phân biệt giới phận của Phật, Tăng; hoặc kiết tiểu giới để thọ giới càng tốt. Như trong Yết Ma Chỉ Nam: Nếu làm Yết Ma, cần phải kiết giới trước; lại tất cả Yết Ma, hai giới (đại giới, tiểu giới) đều được, chỉ có một phép truyền giới, cần phải có giới tràng mới được. Vì khi thọ giới chỉ có 10 vị Tăng, nếu ở Đại giới thì không khỏi bị lỗi biệt chúng. Lại nói rằng, pháp có Phật, Tăng khác nhau, đàn có lớn nhỏ khác nhau. Nay không có giới tràng riêng, nên cần phải ngăn cách cho phân biệt, ở phía trước tác pháp lễ Tăng, mới khỏi bị lỗi ở trước Phật, cũng là phương tiện trong phương tiện.

Nếu nương trước Tam Bảo mà thọ, hoặc đến giới tràng mà thọ, thì Thầy Điển lễ xướng, tùy nghi mà thay đổi. Tiếng khánh đưa đến trước, Giới sư lễ ba lễ rồi, thầy Điển lễ cầm nén hương (cầm 5 nén hương) quỳ dài bên hữu xướng rằng:

Điển lễ bạch:

“Nhứt chú chiên đàn hương,
Cử khởi biến thập phương,
Thỉnh sư đăng bảo tọa,
Bỉnh pháp quảng tuyên dương”.

(Thầy Điển lễ đánh khánh 3 tiếng, tiếp xướng):

Hàng phục ma lực oán
Trừ kiết tận vô dư
Đường thượng kích kiền chùy,       
Tỳ kheo vân dương tập,
Chư hữu văn pháp nhơn,
Độ lưu sanh tử hải,
Văn thử diệu hưởng âm,
Tất đương vân lai tập.

Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma ha tát.  (3 lần).

– Thỉnh chư Tôn thăng tòa.

Giới sư chư Tăng hiệp chưởng đồng cử hương tán:

Lư hương sạ nhiệt,
Pháp giới mông huân,
Chư Phật hải hội tất diêu văn,
Tùy xứ kiết tường vân,
Thành ý phương ân,
Chư Phật hiện toàn thân.

 Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần).

(Lần sau có Ma ha tát).

 

KHAI KINH KỆ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần).

Vô thượng thậm thâm Tỳ Ni pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát Ma ha tát.  (3 lần).

(Điển lễ đánh khánh 3 tiếng, xướng rằng):

– Điển lễ xướng:

– Cầu giới tử thính các lập ban. 

(Đứng rồi, lại xướng).

– Văn khánh thinh, đảnh lễ Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo, tam bái.

(Kéo màn qua).

(Đánh khánh như trước, lại xướng rằng):

– Đảnh lễ Hòa thượng sư, tam bái.

– Đảnh lễ Yết ma A xà lê sư, tam bái.

– Đảnh lễ Giáo thọ A xà lê sư, tam bái.

– Đảnh lễ chư vị Tôn chứng Tăng già, tam bái.

(Lễ rồi, đánh khánh ba tiếng, lại xướng):

– Hồ quỳ hiệp chưởng.

Hòa thượng khai đạo:  – Các giới tử lóng nghe: Ba đời chư Phật đều do xuất gia mà được thành đạo; lịch đại Tổ sư truyền Phật tâm ấn đều là bậc Sa môn, do nghiêm trì giới luật thanh tịnh mới có thể hoằng truyền chánh pháp. Cho nên tham thiền học đạo, giới luật làm trước. Nếu không tránh lỗi ngừa quấy, thì làm sao mà thành Phật tác Tổ được. Bởi thế người thọ trì giới này, giữ đủ luật nghi của Phật, sẽ được Phật thọ dụng. Nên trong Kinh có nói rằng: Muốn thấy được Phật tánh, chứng đại Niết Bàn, cần phải hết lòng giữ giới cho thanh tịnh. Tướng tốt của Như Lai lấy giới làm nhân, năm phần pháp thân đều y nơi giới mà lập. Do đây chứng biết rằng, đâu có ai không trọng kính giới mà lãnh thọ được ư?

– Y giáo phụng hành.

Thầy Điển lễ bảo: Các giới tử hướng về Hòa thượng lạy 1 lạy.

Tiếp bảo: “Hồ quỳ hiệp chưởng”.

Thầy Điển lễ bảo: Các giới tử ! Tôi nay bảo các giới tử cung thỉnh Giới sư. Phép thỉnh Giới sư các vị phải tự nói, chỉ vì các vị chưa có thể nói được, nay tôi bảo các vị, các vị đều nói theo tôi:

– Đại đức một lòng thương xót, con pháp danh là … nay thỉnh Đại đức làm Hòa thượng, xin Đại đức vì con mà làm Hòa thượng. Con nương theo Đại đức, được thọ giới Cụ Túc, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

– Hòa thượng chứng: “Thiện tai khả nhĩ”.   (Được lắm, tốt lắm!)

Tôi bảo các vị giữ thân tâm cho thanh tịnh đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp: Y giáo phụng hành.   ().

Đáp rồi, lại bảo: Các giới tử hướng về Thầy Yết ma lễ một lễ.

Tiếp bảo: Hồ quỳ hiệp chưởng.

Tôi bảo các vị, các vị đều nói theo tôi:

Đại đức một lòng thương xót, con pháp danh là … nay thỉnh Đại đức làm Yết ma A xà lê, xin Đại đức vì con mà làm Yết ma A xà lê. Con nương theo Đại đức, được thọ giới Cụ Túc, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

– Thầy Yết ma chứng: “Thiện tai khả nhĩ”. (Được lắm, tốt lắm!) .

Tôi bảo các vị giữ thân tâm cho thanh tịnh đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp: Y giáo phụng hành.   ().

Đáp rồi, lại bảo: Các giới tử hướng về Thầy Giáo thọ lễ một lễ.

Tiếp bảo: Hồ quỳ hiệp chưởng.

Tôi bảo các vị, các vị đều nói theo tôi:

Đại đức một lòng thương xót, con pháp danh là … nay thỉnh Đại đức làm Thầy Giáo thọ A xà lê, xin Đại đức vì con mà làm Thầy Giáo thọ A xà lê. Con nương theo Đại đức, được thọ giới Cụ Túc, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

– Thầy Giáo thọ chứng: “Thiện tai khả nhĩ”. (Được lắm, tốt lắm!) .

Tôi bảo các vị giữ thân tâm cho thanh tịnh đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp: Y giáo phụng hành.   ().

Thầy giáo thọ bảo: Các giới tử hướng về các vị Tôn chứng Tăng già lễ một lễ.

Tiếp bảo: Hồ quỳ hiệp chưởng.

Thầy Giáo thọ bảo: Các giới tử ! Tôi nay bảo các vị phép thỉnh Tôn chứng Tăng già. Tôi bảo các vị nói theo:

– Chư Đại đức một lòng thương xót, con pháp danh là … nay thỉnh chư Đại đức làm Tôn chứng Tăng già, xin chư Đại đức vì con mà làm Tôn chứng Tăng già. Con nương theo chư Đại đức, được thọ giới Cụ Túc, xin thương xót cho chúng con.

(3 lần thỉnh, mỗi lần cúi đầu xá).

– Các Tôn chứng đều đáp: “Thiện tai khả nhĩ”. (Được lắm, tốt lắm!) .

– Giới tử ba lần cúi đầu xá, Thầy Điển lễ đánh khánh.

Thầy Điển lễ xướng: Chư giới tử khởi thân đảnh lễ Giới sư chư Tăng tam bái.

Lễ rồi lại xướng: – Thoái ban.

Lại bảo: Các giới tử ra phía ngoài cửa đứng chỗ mắt thấy, tai không nghe, cung kính chấp tay ngó vào.

Thầy Yết ma đánh khánh, họp chúng Tăng.

Thầy Yết ma hỏi: Tăng nhóm đủ chưa?

Thầy Điển lễ chấp tay đáp: Tăng đã nhóm đủ rồi.

Hỏi: Hòa hợp không?

Đáp: Hòa hợp.

Hỏi: Người chưa thọ Cụ Túc giới ra chưa?

Đáp: Đã ra rồi.

Hỏi: Các Tỳ Kheo khiếm diện, có thuyết dục và thanh tịnh không?

Đáp: Trong đây không có Tỳ Kheo thuyết dục và thanh tịnh.

Hỏi: Tăng nay hòa hợp để làm gì?

Đáp: Cho thọ giới Cụ Túc Yết ma.

– Thầy Yết ma xin bạch sai giáo thọ: – Đại đức Tăng nghe, các Sa Di kia theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng… hạ… cầu thọ giới Cụ Túc. Nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng bằng nghe cho hai vị Tỳ Kheo… làm Thầy giáo thọ. Bạch như thế tác bạch có thành không? – Thành.

Thầy Điển lễ đánh khánh bảo: Cho các giới tử đem y bát đến chỗ hỏi duyên. (Chiếc bàn để phía sau chùa).

Thầy giáo thọ nên ra trước Tăng lễ một lễ. (Nếu 2 Thầy giáo thọ, thì đồng ra lễ, rồi luân phiên hỏi) đến ngồi chỗ bàn vấn duyên. Thầy Điển lễ đánh khánh dẫn đến, bảo giới tử mỗi lần ba vị, lễ Thầy Giáo thọ một lễ.

Hồ quỳ hiệp chưởng.

(C) Thầy Giáo thọ bảo:Các giới tử lắng nghe chớ có sợ hãi, trong giây phút tôi sẽ đem các vị để chỗ cao tốt.

Giăng y ra, xếp y lại, hỏi cái y này có phải y của ông không?  – Mở bát coi có đúng: Sắc, thể, lượng (Sắc-xám, sậm. Thể – sành, sắt, nhôm. Lượng – thứ lớn 1 dấu, thứ nhỏ 5 thăng) không? Xem xét đúng như pháp rồi, hỏi rằng:

Giới tử ! Đây là An đà hội (Ngũ điều y). Đây là Uất Đa La Tăng (Thất điều y). Đây là Tăng Già Lê (Cửu điều y). Đây là Bát Đa La (Bát pháp). Đây là tọa cụ. Y bát và Tọa cụ này có phải của ông không?

Giới tử đáp: Mô Phật, phải.

Đáp xong lại bảo: Các giới tử nghe cho kỹ, bây giờ tôi hỏi các vị, các vị phải hết lòng thành thật mà đáp; nếu có thì nên nói là có; nếu không thì nên nói là không?

Hỏi: 1.- Các vị có phạm biên tội không?

(Biên tội là: Trước đã thọ giới rồi, mà phạm sát, đạo, dâm, vọng, 4 tội trọng, trở về thế tục, nay xin vào chùa tu lại, tức là người ở bên ngoài Phật pháp. Cần giải trước rồi hỏi sau).

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 2.- Các vị có làm nhiễm ô với Tỳ Kheo Ni không?

(Khi làm cư sĩ có phạm tịnh giới Tỳ Kheo Ni không?)

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 3.- Các vị có phải tặc tâm xuất gia thọ giới không?

(Thường ở trong khi làm bạch y, trộm nghe thuyết giới Yết ma, dối xưng mình là Tỳ Kheo).

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 4.- Các vị có phá nội ngoại đạo không?

(Nguyên trước là ngoại đạo, sau theo Phật pháp thọ Cụ Túc rồi về đạo mình. Nay muốn trở lại thọ giới nữa, ấy là nội ngoại đều thông phá hoại, mà chí tánh không nhứt định).

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 5.- Các vị có phải hoàng môn không?

(Hoàng môn: Phi nam, phi nữ, không thành hoàn toàn tánh người nam. Có 5 hạng người: 1.- Sanh bất nam. – Khi sanh ra nam căn không phát dục. 2.- Kiền bất nam. – lấy dao cắt bỏ nam căn. 3.- Đố bất nam. – Nhân thấy kia dâm, mới có tâm ghen, mà căn nó khởi lên. 4.- Biến bất nam. – Căn có thể biến hiện, khi gặp nam thì nữ căn khởi lên, khi gặp nữ thời nam căn khởi lên. 5.- Bán bất nam. – Nửa tháng thì dùng nam căn, nửa tháng thì không có).

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 6.- Các vị có giết cha không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 7.- Các vị có giết mẹ không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 8.- Các vị có giết A la hán không?

(A la hán: tên ngôi cực ngộ của Tiểu thừa

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 9.- Các vị có phá Yết ma Tăng không?

(Phá Yết ma Tăng. Ở trong một giới mà hai chúng đồng thời làm yết ma Tăng. Phá hòa hợp tăng là một trong 5 tội nghịch).

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 10.- Các vị có ác tâm làm cho thân Phật ra huyết không?

(Phật đã diệt độ … nếu đục khoét phá tượng Phật, phá hoại chùa, là đồng tội làm thân Phật ra huyết).

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 11.- Các vị có phải là phi nhơn không?

(Phi nhơn: Bát bộ quỷ thần biến ra hình người).

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi : 12.- Các vị có phải hai hình không?

(Có đủ hai căn nam và nữ).

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị pháp danh là gì?

Đáp: Con pháp danh là …

Hỏi: Hòa thượng các vị tự là gì?

(Hòa thượng truyền giới)

Đáp: Hòa thượng của con, trên chữ… dưới chữ…

Hỏi: Tuổi đủ 20 chưa?

Đáp: Mô Phật, đã đủ.

Hỏi: Y bát có đủ không?

Đáp: Mô Phật, có đủ.

Hỏi : Cha mẹ các vị có cho phép không?

Đáp: Mô Phật, có cho.

Hỏi : Các vị có mắc nợ người không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị có phải đầy tớ trốn bỏ đi tu không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi : Các vị có phải người làm quan bỏ sở đi tu không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi : Các vị có phải trượng phu không?

(Trượng phu: Con trai đã nên người khôn lớn).

Đáp: Mô Phật, phải.

Hỏi: Trượng phu mà có bịnh ghẻ lác, ung thư, loang lổ, ốm gầy, điên cuồng. Các vị nay có các bệnh như thế không?

Đáp : Mô Phật, không.

Mỗi mỗi phân minh đáp rồi, lại bảo các giới tử rằng:

Như tôi nay hỏi các vị, chút nữa trong Tăng cũng hỏi các vị như thế. Vậy như lời của các vị trước đã đáp với tôi, thì trong Tăng cũng nên đáp như thế. – các vị đợi tôi một chút, tôi đến trong Tăng, khi tôi gọi mới vào.

(B) Thầy giáo thọ đến trước Tăng lạy 1 lạy, quỳ chấp tay bạch rằng:

(Khoản này hỏi duyên lần thứ hai, thầy giáo thọ có ra, phải đợi Thầy yết ma bạch tứ yết ma xong, sẽ ra quỳ bạch rằng):

Thầy Gáo thọ bạch: Bạch Đại đức Tăng, Sa Di pháp danh là… theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng H. hạ P. cầu thọ giới Cụ Túc. Nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng bằng lòng cho. Tôi Tỳ Kheo… đã hỏi giới tử xong, xin cho đem đến ; bạch như thế, tác bạch có thành không?

Tôn chứng sư đều đáp rằng: Thành .

Thầy Giáo thọ gọi đến bảo: Các giới tử đem y bát vào (Đến rồi, lại bảo) : Để ở bàn trước …

(Để rồi, xướng rằng):

– Giới tử đảnh lễ Giới sư chư Tăng, tam bái.

(Lạy rồi, lại bảo):

Hồ quỳ hiệp chưởng.

Thầy Giáo thọ bảo: Các giới tử lắng nghe, về phép xin thọ giới, lẽ thì các vị tự nói, chỉ vì các vị chưa có thể tự nói được. vậy tôi bảo, các vị nói theo tôi : Bạch Đại đức Tăng, con Sa Di pháp danh là… theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng H. hạ P. cầu thọ giới Cụ Túc, nay con theo chúng Tăng xin thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo thượng H. hạ P. làm Hòa thượng, xin Tăng thương xót và giúp đỡ cho chúng con.

(Ba lần nói rồi, mỗi lần xá một xá; giới tử quỳ như cũ, Giáo thọ trở về chỗ ngồi. Nếu còn nhiều giới tử, thì Thầy giáo thọ ra sau hỏi ba vị khác, bảo bưng bình bát, tọa cụ, đãy lọc đứng sẵn một bên đợi. Lật lại trang 89 (C) Thầy Yết ma đánh khánh bạch):

Thầy Yết ma bạch: Bạch Đại đức Tăng, Sa Di… này, theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng H. hạ P. làm Hòa thượng, Nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng bằng lòng cho tôi hỏi các việc chướng nạn, bạch như thế tác bạch có thành không?

Các thầy Tôn chứng đều đáp rằng:  “Thành”.

Đáp rồi, thầy Yết ma đánh chuông hỏi rằng:

Thầy Yết ma hỏi : Các giới tử ! Cái y ngũ điều, y thất điều, y cửu điều, cái bát này và chiếc tọa cụ, các vị có hay không?

– Đáp: Mô Phật, có.

(Đáp rồi, lại nên hỏi rằng):

Các giới tử nghe cho kỹ, bây giờ các vị phải hết lòng thành thật, theo chỗ tôi hỏi, các vị phải chân thật mà đáp.

Nếu các vị không thành thực đáp, tức là khi dối, sẽ bị phạm tội nặng.

Hỏi: 1.- Các vị có phạm biên tội không?

(Biên tội là: Trước đã thọ giới rồi, mà phạm sát, đạo, dâm, vọng, 4 tội trọng, trở về thế tục, nay xin vào chùa tu lại, tức là người ở bên ngoài Phật pháp. Cần giải trước rồi hỏi sau).

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 2.- Các vị có làm nhiễm ô với Tỳ Kheo Ni không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi:  3.- Các vị có phải tặc tâm xuất gia thọ giới không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 4.- Các vị có phá nội ngoại đạo không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 5.- Các vị có phải hoàng môn không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 6.- Các vị có giết cha không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 7.- Các vị có giết mẹ không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi:  8.- Các vị có giết A la hán không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 9.- Các vị có phá Yết ma Tăng không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi:  10.- Các vị có ác tâm làm cho thân Phật ra huyết không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 11.- Các vị có phải là phi nhơn không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi:  12.- Các vị có phải hai hình không?

Đáp: Mô Phật, không.

(Về trước 12 chướng nạn đều là không, lại hỏi):

Hỏi: Các vị pháp danh là gì?

Đáp: Con pháp danh là …

Hỏi: Hòa thượng các vị tự là gì?

Đáp: Hòa thượng của chúng con tự là thượng… hạ…

Hỏi: Tuổi đủ 20 chưa?

Đáp: Mô Phật, đã đủ.

Hỏi: Y bát có đủ không?

Đáp: Mô Phật, có đủ.

Hỏi: Cha mẹ các vị có cho phép xuất gia không?

Đáp: Mô Phật, có cho phép.

Hỏi: Các vị có mắc nợ người không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị có phải đầy tớ trốn bỏ đi tu không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị có phải người làm quan bỏ sở đi tu không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị có phải trượng phu không?

Đáp: Mô Phật, phải.

Hỏi: Trượng phu mà có bịnh ghẻ lác, ung thư, loang lổ, ốm gầy, điên cuồng. Các vị nay có các bệnh như thế không?

Đáp: Mô Phật, không.

Về trước, mỗi mỗi phân minh đáp rồi, thầy Hòa thượng cần giảng nói khai đạo, để giới tử phát tâm cao thượng rộng lớn, thời mới được giới cao thượng rộng lớn.

Hòa thượng bảo: Các giới tử lóng nghe, lục đạo chúng sanh phần nhiều bị chướng giới, không thể thọ được, chỉ có loài người mới được thọ, nhưng còn chướng nạn chưa chắc được thọ giới, song cần phải phát khởi tâm cao thượng rộng lớn. Nghĩa là phát khởi tâm cứu hộ tất cả chúng sanh, lấy pháp độ người, khiến cho ra khỏi ba cõi, đồng chứng quả Bồ đề. Nay giới pháp này làm gốc cho căn lành, có thể làm chánh nhân cho Tam thừa, lại có tểh hộ trì Chánh pháp của Phật, khiến được lâu dài.

Sở nhân giới này là của quý báu trong Phật pháp, còn ngoài ra đạo khác thời không có, nên cần phải sanh lòng tưởng tôn trọng rằng khó được gặp.

Bây giờ phải nhờ vị A xà lê, vì các vị mà tác bạch Yết ma, do nhờ oai thế Yết ma, đức của chúng Tăng, khiến cho các vị thành tựu tánh Tỳ Kheo. Vậy các vị phải chú ý mà nghe cho kỹ, hết lòng thành thật mà lãnh thọ.

Giới tử đáp: Mô Phật.

Thầy Yết ma bạch: Đại đức Tăng nghe, Sa Di là… này, theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. cầu thọ giới Cụ Túc. Sa Di… này, nay theo chúng Tăng xin thọ giới Cụ Túc. Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng. Sa Di là… tự nói rằng, thanh tịnh, không có các chướng nạn, tuổi đủ hai mươi, ba y, bát pháp đều đủ. Nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng nay trao cho Sa Di là… giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng bạch như thế, (hỏi rằng): Tác bạch có thành không?

Các Thầy Tôn chứng đồng chấp tay đáp rằng: “Thành”.

Lại bạch rằng : Đại đức Tăng nghe, Sa Di là… này, theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. cầu thọ giới Cụ Túc. Sa Di… này, nay theo chúng Tăng xin thọ giới Cụ Túc. Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng. Sa Di là… tự nói rằng, thanh tịnh, không có các chướng nạn, tuổi đủ hai mươi, ba y, bát pháp đều đủ. Tăng nay trao cho Sa Di là… giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng. Các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng cho Sa Di là… thọ giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

(Hỏi rằng) : Đây là sơ yết ma có thành không?

Các Thầy Tôn chứng đồng chấp tay đáp rằng: “Thành”.

Lại bạch rằng : Đại đức Tăng nghe, Sa Di là… này, theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. cầu thọ giới Cụ Túc. Sa Di… này, nay theo chúng Tăng xin thọ giới Cụ Túc. Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng. Sa Di là… tự nói rằng, thanh tịnh, không có các chướng nạn, tuổi đủ hai mươi, ba y, bát pháp đều đủ. Tăng nay trao cho Sa Di là… giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng. Các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng cho Sa Di là… thọ giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

(Hỏi rằng) : Đây là yết ma thứ hai có thành không?

Các Thầy Tôn chứng đồng chấp tay đáp rằng: “Thành”.

Lại bạch rằng : Đại đức Tăng nghe, Sa Di là… này, theo Hòa thượng Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. cầu thọ giới Cụ Túc. Sa Di… này, nay theo chúng Tăng xin thọ giới Cụ Túc. Tỳ Kheo thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng. Sa Di là… tự nói rằng, thanh tịnh, không có các chướng nạn, tuổi đủ hai mươi, ba y, bát pháp đều đủ. Tăng nay trao cho Sa Di là… giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng. Các Trưởng lão nào bằng lòng Tăng cho Sa Di là… thọ giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

(Hỏi rằng) : Đây là yết ma thứ ba có thành không?

Các Thầy Tôn chứng đồng chấp tay đáp rằng: “Thành”.

Lại bạch rằng : Tăng đã bằng lòng cho Sa Di… thọ giới Cụ Túc, ngài thượng  H. hạ P. làm Hòa thượng xong Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết. (Chỉ có 3 vị thì nói luôn, nếu còn nhiều giới tử thì xướng:

– Chư giới tử khởi thân đảnh lễ Giới sư chư Tăng tam bái.

Lễ ra rồi đứng một bên. Thầy Giáo thọ, trở lại trang 93 hàng 25 (B). Làm yết ma xong hết, cho tất cả vào lễ 3 lễ, hồ quỳ nghe bảo mà lãnh giới).

(Yết ma đã xong, nên dạy bảo rằng) :

Các giới tử ! Từ trước đến đây, đã vì các vị bạch yết ma xong, giới thể vô tác do đây mà sanh, tánh Tỳ Kheo nhơn đây mà thành tựu. Nay A xà lê lại vì các vị nói bốn pháp tùy tướng, khiến cho các vị biết tướng mà giữ gìn.

Thầy Hòa thượng bảo: Các giới tử nghe cho kỹ mà lãnh thọ giới pháp. Như Lai chí chơn Đẳng Chánh Giác, nói bốn pháp Ba La di, nếu Tỳ Kheo trong mỗi mỗi pháp, không phải là Sa môn cũng không phải là con dòng họ Thích.

Bốn pháp như thế nào?

– Một là không làm hạnh bất tịnh, là làm việc dâm dục, cho đến cùng với súc sanh, như thế không phải Sa môn, không phải Thích tử. Khi bấy giờ đức Thế Tôn nói pháp thí dụ : Ví như có người bị cắt đứt đầu, trọn không thể sống lại được. Tỳ Kheo cũng như thế, phạm tội Ba La Di rồi, không thể trở lại thành hạnh Tỳ Kheo. Ở trong pháp này suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Đáp : Mô Phật, giữ được.

– Hai là không được trộm cắp, vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, vật thường nhỏ, cho đến bằng lá cây, ngọn cỏ. Nếu Tỳ Kheo trộm của người năm tiền, hoặc quá năm tiền; hoặc tự lấy, hoặc bảo người lấy; hoặc tự phá, hoặc bảo người phá; hoặc tự chặt, hoặc bảo người chặt; hoặc tự mình đốt, hoặc bảo người đốt; hoặc chôn, hoặc làm hư màu sắc. Như thế không phải là Sa môn, cũng không phải là con dòng họ Thích. Ví như chặt lõi cây Đa La, trọn không mọc ra được nữa. Tỳ Kheo cũng như thế, phạm tội Ba La Di này rồi, không thể thành hạnh Tỳ Kheo nữa. Vậy ở trong pháp này suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Đáp : Mô Phật, giữ được.

– Ba là không được cố giết mạng chúng sanh cho đến vật nhỏ như con kiến. Nếu Tỳ Kheo tự mình giết mạng người, cầm dao đưa cho người giết, xúi chết, khen chết, khuyên chết, cho người thuốc độc, hoặc phá thai, hoặc trù yếm, hoặc chú thuật giết, hoặc mình lập chước phương tiện giết, hoặc dạy người làm. Như thế không phải là Sa môn, cũng không phải là con dòng họ Thích. Ví như cây kim sứt lỗ, không thể dùng được nữa. Tỳ Kheo cũng như thế, phạm tội Ba La Di này rồi, không thể thành hạnh Tỳ Kheo nữa. Vậy ở trong pháp này suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Đáp : Mô Phật, giữ được.

– Bốn là không được cố nói dối. Cho đến nói chơi giễu cười. Nếu Tỳ Kheo không phải mình thật có, tự nói rằng: Tôi được phép thượng nhơn, được thiền, được định, được giải thoát, được tam muội, được chánh thọ, được chứng quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, thiên Long đến, Quỉ thần đến, cúng dường cho chúng tôi. Như thế không phải là Sa môn, cũng không phải là con dòng họ Thích. Ví như tảng đá lớn bị vỡ (bể) làm hai phần, trọn không thể hợp dính lại được. Tỳ Kheo cũng như thế, phạm tội Ba La Di này rồi, không thể thành hạnh Tỳ Kheo được.

Vậy ở trong pháp này suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Đáp: Mô Phật, giữ được.

Các giới tử ! Từ trước đến đây vì các vị mà nói pháp tùy tướng rồi.

Còn mười ba pháp Tăng tàn.
Hai pháp bất định.
Ba mươi tội Xả Đọa.
Chín mươi Tội đọa.
Bốn tội Hối quá.
Một trăm lỗi Chúng học.
Bảy pháp diệt tránh.

Sau khi thọ giới rồi, các giới tử cần phải theo Hòa thượng Giới sư học cho đủ, giữ gìn cho thành hạnh Tỳ Kheo. Nếu nói đủ 250 giới, thì phải mất nhiều thời giờ; vì thế nên chỉ nói bốn giới trọng mà thôi.

Các giới tử ! Từ trước đến đây đã trao giới tướng cho các vị, bây giờ tôi nói bốn pháp Sa môn cần nên làm, các vị phải nghe cho kỹ.

Các giới tử ! Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác, vì các Tỳ Kheo mà nói bốn pháp Sa môn cần nên làm.

Bốn pháp như thế nào?

– Một là bắt đầu từ ngày nay đến suốt đời, nếu có người mắng, không nên mắng lại.

– Hai là bắt đầu từ ngày nay đến suốt đời, nếu có người giận, không nên giận lại.

– Ba là bắt đầu từ ngày nay đến suốt đời, nếu có người đùa giễu, không nên đùa giễu lại.

– Bốn là bắt đầu từ ngày nay đến suốt đời, nếu có người đánh, không nên đánh lại.

Khi có các việc như thế, phiền não rối khởi lên, các vị có thể nhiếp tâm không chống trả lại được không?

Đáp : Mô Phật, có thể nhiếp tâm được.

(Đáp rồi, bảo rằng) :

Giới tử ! Các vị nay thọ giới đã xong, bạch tứ Yết ma như pháp, xứ sở được thành tựu, Hòa thượng như pháp, A xà lê như pháp, chúng Tăng đầy đủ, các vị khéo thọ giáo pháp, cần phải khuyến hóa người làm việc phúc, xây tháp, cúng dường Tam Bảo. Hòa thượng A xà lê, tất cả như pháp dạy bảo không được trái nghịch; phải học hỏi tụng kinh, cần cầu phương tiện, ở trong Phật pháp được chứng quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, thời chỗ sơ tâm xuất gia của các vị công chẳng luống uổng, phúc báu không mất. Còn những chỗ chưa biết, cần phải hỏi Hòa thượng A xà lê.

– Y giáo phụng hành. (3 lần).

Dạy bảo rồi, Thầy Điển lễ xướng:

– Giới tử khởi thân đảnh lễ tam bái.

 

CHO XẢ MAN Y

Điển lễ xướng:

– Các giới tử giải man y, xếp y lại, quỳ xuống dâng y lên bạch:

– Đại đức một lòng nghĩ, conTỳ Kheo pháp danh là… cái man y An Đà Hội này, trước con đã thọ trì, nay con xin xả. (Bạch 1 lần) .

Thầy Yết ma bảo: “Thiện”, giới tử đáp “Nhĩ”. (Lễ 1 lễ).

Đánh khánh 3 tiếng. Thầy Yết ma đến chỗ trước ghế để y bát, lấy cái y trao cho một giới tử đại diện ở giữa bảo rằng:

Các giới tử ! Ba y này gọi là y các triệt, nghĩa là cắt rọc từng miếng may thành. Nếu đắp mặc y này thì vô lượng sanh tử phiền do đây mà cắt và chứng được pháp thân vậy. Là chỗ truyền thọ của ba đời Như Lai, tôi nay trao cho các vị, các vị phải gia pháp mà thọ trì.

Giới tử hai tay cầm pháp y và đáp:

– Y giáo phụng hành.                                                                                                        

 

VĂN THỌ NGŨ ĐIỀU Y

Điển lễ dạy: Các giới tử đều cầm y ngũ điều lên.

Giới tử hồ quỳ hiệp chưởng. Quý vị hai tay cầm y dâng lên để thọ.

(Điển lễ bạch trước, Giới tử nói theo):

– Bạch Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo pháp danh là… cái An Đà Hội này là y ngũ điều, một đàng dài một dàng ngắn, là y cát triệt (Tiếp điệp hay diệp diệp) con xin thọ trì.

(Xá 1 xá, nói 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú).

 

KỆ CHÚ MẶC Y NGŨ ĐIỀU

(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần).

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thượng phước điền y,
Ngã kim đảnh đới thọ,
Thế thế bất xả ly.
Án tất đà da ta bà ha.
(3 lần).

 

PHÉP THỌ Y THẤT ĐIỀU

 

Điển lễ dạy : Các giới tử hướng về Thầy Yết ma lễ một lễ, hồ quỳ hai tay bưng y bạch :

– Bạch Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo pháp danh là… cái Uất Đa La Tăng này là y thất điều, một đàng dài một dàng ngắn, là y cát triệt (Tiếp điệp hay diệp diệp) con xin thọ trì.

(Xá 1 xá, nói 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú).

 

KỆ CHÚ MẶC Y THẤT ĐIỀU

(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần).

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thượng phước điền y,
Ngã kim đảnh đới thọ,
Thế thế thường đắc phi.
Án độ ba độ ba ta bà ha.
(3 lần).

 

PHÉP THỌ Y CỬU ĐIỀU

 Điển lễ dạy : Các giới tử hướng về Thầy Yết ma lễ một lễ, hồ quỳ hai tay bưng y bạch:

– Bạch Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo pháp danh là… cái Tăng Già lê này là y thất điều, một đàng dài một dàng ngắn, là y cát triệt (Tiếp diệp hay điệp diệp) con xin thọ trì.

(Xá 1 xá, nói 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú).

 

KỆ CHÚ MẶC Y CỬU ĐIỀU

(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần).

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thượng phước điền y,
Ngã kim đảnh đới thọ,
Thế thế thường đắc phi.
Án ma ha ca, ba ba tra tất đế, ta bà ha. (3 lần).

 

TRUYỀN BÁT

(Nếu giới tử có đi trì bình khất thực thì thọ đủ như pháp, bằng không thì Giới sư chỉ giải thích từ món về ý nghĩa và di tích của Phật cho tử biết mà thôi. Nếu thọ mà không tuân hành thì phạm tội).

Thầy Yết ma cầm cái bát đưa lên nói : Cái bát này tiếng Phạm gọi là bát Đa La, tàu dịch là Ứng lượng khí. Nghĩa là : Thể, sắc, lượng cả ba đều như pháp, ấy là pháp khí của bậc Đại Giác. Tôi nay trao cho các vị, các vị phải y như pháp mà thọ trì, theo phương đi khất thực hầu nuôi lớn giới thân huệ mạng.

Giới tử đáp: “Mô Phật con xin vâng”.

Điển lễ dạy: Giới tử quỳ xuống bưng bình bát lên bạch:

 Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Tỳ Kheo pháp danh là… cái Bát Đa La Tăng này, là đồ Ứng Lượng,  nay con xin thọ trì.

(Bạch 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú).

 

KỆ CHÚ THỌ BÁT

Thiện tai Bát Đa La,
Như Lai ứng lượng khí,
Phụng trì dĩ tư thân,
Trưởng dưỡng trí huệ mạng.
Án chỉ rị chỉ rị phạ nhựt ra hồng phấn tra.

PHÉP THỌ TỌA CỤ

Thầy Yết ma cầm cái tọa cụ đưa lên dạy: Giới tử ! Cái Tọa Cụ này tiếng Phạm gọi là Ni Sư Đàn. Tàu dịch là Tọa Cụ, khi đi đường đem theo lót để ngồi tạm như cái tháp có cái nền. Nay quý vị đã thọ giới tức là quý vị đã có nền tảng năm phần Pháp thân vậy. Nếu không có cái Tọa Cụ này cho quý vị ngồi, thì năm phần Pháp thân không do đâu mà sanh.

Tôi nay trao cho các vị, các vị phải y pháp mà thọ trì.

Giới tử đáp : “Mô Phật con xin vâng”.

Điển lễ dạy : Giới tử quỳ xuống cầm cái Tọa Cụ đưa lên bạch:

– Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Tỳ Kheo pháp danh là… cái Tọa Cụ này, là đồ để trải ngồi, nay con xin thọ trì.

(Bạch 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đọc kệ chú vừa trải tọa cụ).

 

KỆ CHÚ TRẢI TỌA CỤ

 

Tọa cụ Ni Sư Đàn,
Trưởng dưỡng tâm miêu tánh,
Triển khai đăng Thánh địa,
Phụng trì Như Lai mạng.
Án đàn ba đàn ba ta bà ha. 
(3 lần).

Lễ 3 lễ, đứng dậy xếp Tọa Cụ lại.

 

PHÉP THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC

Thầy Yết ma dạy: Giới tử ! Cái đãy lọc nước này, tiếng Phạm gọi là Bát Lý Tát La Phạt Noa, Tàu dịch là Lự thủy nang, cái đãy lọc nước chính là đồ hành từ hộ sanh của chư Phật, Thánh Hiền. Tôi nay trao cho các vị, các vị phải y pháp mà thọ trì, thường đem theo mình để cần dùng.

Giới tử đáp: “Mô Phật con xin vâng”.

– Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Tỳ Kheo pháp danh là… cái đãy lọc nước này, là đồ hành từ hộ sanh của chư Phật, nay con xin thọ trì.

(Bạch 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa cầm đãy lọc vừa đọc kệ chú ).

 

KỆ CHÚ THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC

 Lự  thủy ưng tu khoản khoản khuynh,
Tế trùng mê muội khả thương tình,
Nhược di quyên đích la càn tử,
Bất miễn y tiền thị sát sanh.
Án a ra hồng phấn tra, ta ha.
(3 lần).

Thầy Điển lễ đánh khánh xướng:

– Giới tử khởi thân đảnh lễ tam bái.

 (Kéo màn qua).

 

GIỚI SƯ CHƯ TĂNG TỤNG HỒI HƯỚNG

– Thọ giới công đức thù thắng hạnh…

– Giới sư phục nguyện…

Giới sư ra giữa hướng vào Phật.

Điển lễ xướng: – Tự quy y Phật v.v… (Lễ ba lễ).

Điển lễ xướng:  – Thỉnh chư Tôn thoái ban hồi nghệ Tổ đường.

Đánh khánh đưa đến trước bàn Tổ rồi, Thầy Điển lễ đánh 3 tiếng khánh xướng:

– Cung thỉnh chư Tôn đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng:

– Phân lập lưỡng ban.

Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng, lại xướng rằng:

– Giới tử lập ban.

Hướng mặt về Tổ, lập ban rồi, đánh khánh 3 tiếng xướng:

– Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

 Đánh khánh như thường, lễ rồi, lại xướng:

– Thỉnh chư Tôn thoái ban quy trượng đường.

 Đến rồi, thầy Điển lễ đánh khánh 3 tiếng, xướng rằng:

– Cung thỉnh chư Tôn y ban an tọa.

Ngồi rồi, đánh khánh lại xướng:

– Chư giới tử tựu ban.

Giới tử một vị hiểu biết, ra đại bạch lễ tạ, có văn bạch ở sau.

Bạch xong, Thầy Điển lễ đánh khánh xướng:

– Đảnh lễ Hòa thượng sư, tam bái.

– Đảnh lễ Yết ma A xà lê sư, tam bái.

– Đảnh lễ Giáo thọ A xà lê sư, tam bái.

– Đảnh lễ hiệp đường chư vị Tôn chứng Tăng già, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng:

– Giới tử phân lập lưỡng ban.

Giới tử đứng hai hàng hai bên, chấp tay hầu Giới sư đi qua rồi mới lui.

Phép truyền thọ Tỳ Kheo giới xong.

Đàn tràng hoàn mãn, Pháp sự châu viên, cung thỉnh chư Tôn các các hồi quy bản vị.

(Đợi Giới sư về liêu, 3 hồi bát nhã).

Điển lễ xướng:

– Chư giới tử các các hồi quy nguyên sở.

(Giới tử về liêu).