NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

LỜI GIỚI THIỆU

Hòa thượng Luật sư Thích Đỗng Minh, Trưởng Ban phiên dịch “Pháp tạng Phật giáo Việt Nam” đã cát tường viên tịch vào ngày 11 tháng 5 năm Ất Dậu (17-6-2005), tại chùa Long Sơn, Nha Trang.

Ngài là bậc Tôn túc, suốt đời nghiêm trì giới luật, hoằng truyền chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai… Trong khoảng 15 năm gần cuối đời, ngoài việc chú tâm phiên dịch Kinh, Luật… ngài thường được cung thỉnh làm “Tuyên luật sư” cho các Đại Giới Đàn. Vì thế, ngài đã vận dụng, trích lục những chi tiết từ Luật tạng và nghi lễ truyền thống, sắp xếp thành tập Nghi thức Truyền giới, để làm cẩm nang truyền trao Giới pháp cho Tăng ni, Phật tử trong các Giới Đàn.

Nay, nhân ngày lễ Đại tường của Cố Hòa thượng (11 tháng 5 Đinh Hợi tức 25-6-2007), Ban phiên dịch chúng tôi xin tái bản lại như là một phẩm vật “Ba-la-đề-mộc-xoa” dâng lên cúng dường ngài. Mong rằng tập Nghi thức Truyền giới này sẽ góp một phần công đức khiêm tốn trong việc truyền trao giới pháp cho Tăng ni và Phật tử trong các Giới Đàn sau này.

Nguyện cầu:

“Giới luật xương minh
Chánh pháp cửu trụ.”

Chùa Long Sơn – Nha Trang,
Ngày 11 tháng 5 năm Đinh Hợi (25-6-2007)