Vu Lan Với Người Con Hiếu Thảo
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học