PHẬT NÓI VÔ LƯỢNG THỌ ĐẠI TRÍ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh _ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

“Na mô bà nga phộc đế, a ba lị di đa dụ, nghê-dã na , tô vĩ nễ thất-tức đa, đế nhu la nhạ dã, đát tha nga đa dã, át la-hạ đế, tam miệu ngật-tam một đà dã.

Đát nĩnh tha: Án, tát lị-phộc tăng tắc-ca la, ba lị truật đà đạt lị-ma đế, nga nga na tam mẫu nột-nga đế, sa bà phộc truật đề, ma ha na dã, ba lị phộc lị, saphộc hạ”

 

*)NAMO BHAGAVATE APARAMITA-AJURJÑĀNA-SUVINE-ŚCITA-

TEJA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA TADYATHĀ: OṂ_ SARVA SAṂSKARA PARIŚUDDHA DHARMATE

GAGANA SAMUDGATE SVABHĀVA SUDDHE MAHĀ-NAYA PARIVERE SVĀHĀ

 

PHẬT NÓI VÔ LƯỢNG THỌ ĐẠI TRÍ ĐÀ LA NI

_Hết_

Hoàn chỉnh Phạn văn vào ngày 18/09/2006