Văn Thọ Nhận Năm Giới Tám Giới

Văn Thọ Nhận Năm Giới Tám Giới
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Luật, Luật Luận, Luật Thanh Văn, Nghi Qũy

VĂN THỌ NHẬN NĂM GIỚI TÁM GIỚI

KINH SỐ 916

Hán dịch: Không ghi tên người soạn
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

VĂN TÁM GIỚI

1_ Phẩm Cúi lạy thỉnh chứng minh:

Đệ Tử chúng con cúi đầu kính lễ Hư Không Pháp Giới Vô Thượng Chủng Trí, Bậc nương theo hình lo liệu xong thân thành Chính Giác, Ma Ha Bát Nhã, Phương Quảng Nhất Thừa, Thánh Nhân thuộc mười Địa, Đại Sĩ của ba Hiền , Hư Không U Hiển Chủ Dị chư Thần, Chư Thiên cõi Sắc Vô Sắc, Phạm Vương với quyến thuộc, Hộ

Thế Đế Thích với các quan phò tá, Minh Đạo Tào Liêu (Quan chức ở cõi U Minh), Diêm Ma Chủ. Nguyện xin ngày nay dùng Thiên Nhãn trong sạch nhìn thấy mọi người cung kính chí thành, một lòng đỉnh lễ.

2_ Phẩm Tẩy Sám Vãng Nghiệp: (tẩy rửa, sám hối nghiệp tội trước kia)

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Tràng, từ thời vô thủy đến nay đã gom chứa tội vô lượng khó tính được bến bờ, gây lỗi lầm ràng buộc cuộc sống, hiếm có thể tìm được bờ mé của tội ấy. Đối với Tam Bảo đã khởi tâm chẳng tin, đối với chư Tôn ở mười phương thường hành Hạnh Phi Phạm (chẳng phải hạnh trong sạch). Buông thả thân theo sự giết hại, trộm cắp, Tà bậy. Buông thả miệng theo sự nói dối, nói thêu dệt, chửi mắng ác. Buông thả tâm theo Tham Dục, giận dữ, ngu si. Từ đây rộng sinh vô biên nghiệp ác, xoay vòng trong ba Hữu, chìm đắm trong bốn Lưu, năm Triền Cái che lấp tâm, mười ràng buộc làm mê mờ Tính, cư ngụ lâu dài trong Phàm Phẩm không có hạn kỳ giải thoát.

Tiếng Phạn nói Sám Ma (Kṣama), đây là ăn năn hối lỗi . Từ nay về sau, xin chặt đứt tâm tương tục. Mọi tội lỗi đã gom chứa xưa kia, nguyện xin tiêu diệt hết

3_ Phẩm Được Giới, Tam Quy

Để Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường nguyện xin:

Quy y Phật, đấng vẹn toàn Phước Trí (Lưỡng Túc Tôn) Quy y Pháp , bậc thoát lìa tham dục (Ly Dục Tôn)

Quy y Tăng , bậc tu hành cao tột (Chúng Trung Tôn)

Nguyện xin Tam Bảo từ bi chứng minh, xót thương nhiếp thọ (nói ba lần)

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường quy y Phật xong, quy y Pháp xong, quy y Tăng xong. Con xin thọ nhận tám Giới, Luật Nghi Cận Trụ. Nguyện xin chư Tôn nhớ giữ Từ Bi hộ niệm (nói ba lần)

4_ Phẩm Hỏi, Giữ, Nói

Các hàng Phật Tử hãy lắng nghe nói về tám Giới. Một là chẳng giết hại, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng nhiễm Dục, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu ăn thịt, sáu là chẳng dùng dầu thơm xoa bôi thân với dùng vòng hoa trang sức, bảy là chẳng ca hát chơi nhạc để thường quán nghe, tám là chẳng ở trên giường sàng cao lớn với chẳng ăn quá giấc trưa (sau giờ Ngọ). Bắt đầu từ lúc này cho đến sáng sớm ngày mai, một ngày một đêm thường theo Phật xuất gia, ở khoảng giữa chẳng được phạm. Ngươi có thể giữ gìn được không? (ND: Đáp: Dạ! Có Thể giữ được)

5_ Phẩm Hồi Hướng Phát Nguyện:

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường thọ nhận Giới, được duyên lành. Xin đem hết thảy hồi hướng cho Hàm Sinh trong Pháp Giới. Nguyện xin lìa xa Tình vọng chấp, dứt hẳn chướng ngu si, hiện tiền hiểu rõ Trí không phân biệt, hăng hái tu học Môn Hữu Tướng Hạnh, dạo chơi khắp Thế Giới Hoa Tạng, khế hợp căn bản sâu xa của Như Lai Tạng Tâm, chứng được điều chưa chứng, tròn đầy việc chưa tròn, trong biển chúng sinh nguyện cùng thành Phật.

 

VĂN NĂM GIỚI

Tất cả phàm phu mê mờ Tính Bản Giác, tùy theo vọng lưu chuyển trong ba Hữu, thỏa thích ở sáu nẻo, phân chia Người Trời cách biệt. Đức Phật có năm Giới khiến người phụng trì, theo Môn Phương Tiện vào Lý Thật Tướng.

1_ Chương Phát Thành cúi Thỉnh:

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường ngưỡng khải mười phương Hư Không Pháp Giới, bậc thành Chính Giác, bậc Chuyển Pháp Luân, bậc Bát Niết Bàn…là thiện tri thức chân thật của nhóm chúng con. Do bậc Y Vương Đạo Sư nhiếp thọ con cho nên Vô biên Pháp Tạng, một vị Đề Hồ, bán mãn viên âm (?) Bát Nhã Diễn Giáo là thuốc tốt của con, là tàu thuyền của con ở sông sinh tử tế độ con. Chúng Thánh của ba Thừa, tám nhóm Tỳ Kheo, Thú Tịch Thanh Văn, Lậu Bi Bồ Tát đối với chúng con, sinh tâm thương xót như thấy người bệnh mà cứu hộ con, Nguyện xin Tam Bảo , sức Hoằng Thệ Nguyện, sức chẳng thể nghĩ bàn ở bên trong Chân Tính, khởi Vô Duyên Từ nơi ngày nay thời nhận sự thỉnh cầu của chúng con.

2_ Chương Hối lỗi trách tội trước kia

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường, nhiều kiếp ngu mê cho đến ngày nay, vì chẳng hiểu rõ Đệ Nhất Nghĩa cho nên sinh các Chướng Môn, Phiền Não, Sở Tri, mê Sự, mê Lý. Tiếp chạm cảnh khởi nghiệp tùy theo Duyên gây tạo lỗi lầm, Thân khởi ba nhánh, miệng phạm bốn lỗi, ý có ba nghiệp… hành chuyển chuyển sâu hơn như cát như bụi, số nhiều vô lượng. Chẳng hiểu Thân là cái rương chứa bốn con rắn độc, năm Chiên Đà La, sáu Nhập, Không Tụnhận giả làm chúng thân thiện mà phần lớn là duyên ác chạy đuổi theo Thức Tâm, chuyển xoay trong năm nẻo. Từ đây gom chứa tám vạn bốn ngàn tội lỗi của nhân gian, chẳng có điều ác nào mà không dám làm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tự xem xét thân tâm, vạch bày trước Phật. Nguyện cùng tiêu diệt hết

3_ Chương Chuyển Tà Quy Kính

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường xin: Quy y Phật, đấng Vô Thượng (Vô Thượng Tôn)

Quy y Pháp , bậc thoát lìa tham dục (Ly Dục Tôn)

Quy y Tăng , bậc tu hành cao tột (Chúng Trung Tôn)

Từ ngày hôm nay trở đi, dùng Phật làm Thầy, chẳng quy theo Tà Ma Ngoại Đạo khác.

Nguyện xin Tam Bảo từ bi chứng minh, xót thương nhiếp thọ (nói ba lần)

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường quy y Phật xong, quy y Pháp xong, quy y Tăng xong. Đức Phật Bà Già Bà Đa Đà A Già Độ A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà (Bhagavate-Tathāgatāya_Arhate_ Samyaksaṃbuddhāya: Đức Thế Tôn Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác) đó là Đại Sư của con. Nay con quy y, nguyện xin Phật nhiếp thọ (nói ba lần)

4_ Chương Nói cùng hợp tu

Phật Tử lắng nghe nói về Giới của Ưu Bà Tắc. Một là chẳng giết hại, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng vướng Tà Hạnh, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu ăn thịt. Bắt đầu từ lúc này cho đến hết bờ mé vị lai, ở khoảng giữa ấy chẳng được phạm. Ngươi có thể giữ gìn được không? (ND: Đáp: Dạ! Có Thể giữ được)

5_ Chương Hồi Hướng Nguyện Hải:

Đệ Tử chúng con gồm cả người của Đạo Trường hướng đến thọ nhận Giới, hồi hướng đến biển Bồ Đề Chân Như Tính, tất cả chúng sinh của bốn Lưu ba Hữu, nguyện cùng phát tâm tu Hạnh Phổ Hiền, chẳng cắt đứt mầm giống của Phật , sinh vào nhà của Như Lai. quay lại đem Đại Bi triển chuyển mở bày, được vật báu trong búi tóc, được viên ngọc trong tay áo, sẽ ngồi Đạo Trường, nguyện cùng thành Phật.

VĂN THỌ NHẬN NĂM GIỚI TÁM GIỚI

_MỘT QUYỂN (Hết)_

26/02/2009

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Trí Độ Luận - Quyển 25

大Đại 智Trí 度Độ 論Luận Quyển 25 龍Long 樹Thụ 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 後Hậu 秦Tần 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 譯Dịch 大đại 智Trí 度Độ 論luận 釋thích 初sơ 品phẩm 中trung 四Tứ 無Vô 畏Úy 義nghĩa 第đệ 四tứ 十thập (# 卷quyển 二nhị 十thập 五ngũ )# 聖thánh 者giả 龍long 樹thụ 造tạo 後hậu...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Gia Hưng Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Thiên Giới Giác Lãng Thịnh Thiền Sư Toàn Lục - Quyển 0025

天Thiên 界Giới 覺Giác 浪Lãng 盛Thịnh 禪Thiền 師Sư 全Toàn 錄Lục Quyển 0025 明Minh 道Đạo 盛Thịnh 說Thuyết 大Đại 成Thành 大Đại 然Nhiên 等Đẳng 較Giảo 後Hậu 附Phụ 杖Trượng 門Môn 隨Tùy 集Tập 天thiên 界giới 覺giác 浪lãng 盛thịnh 禪thiền 師sư 全toàn 錄lục 卷quyển 之chi 二nhị 十thập 五ngũ 門môn 人nhân 。 大đại...
Du Già Sư Địa Luận

Du Già Sư Địa Luận Quyển 069

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN SỐ 1579 QUYỂN 69 Tác giả: Bồ tát Di Lặc giảng thuật, Bồ tát Vô Trước ghi. Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phần Nhiếp Quyết...
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thông Nghĩa

13. Phẩm Trì Thứ Mười Ba

QUYỂN IV   Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thông Nghĩa   PHẨM TRÌ THỨ MƯỜI BA   Đại ý phẩm này là ở phẩm trước chúng hội đã được khai thị và thọ ký, tuy vậy còn phải trải qua nhiều kiếp mới được thành...
220-2

Kinh Nhiều Trí Tuệ Tới Niết Bàn Phật Quyển 142

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật (Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh) Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015   Kinh Nhiều Trí tuệ...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Tứ Phần Luật - Quyển 44

四Tứ 分Phần 律Luật Quyển 44 姚Diêu 秦Tần 佛Phật 陀Đà 耶Da 舍Xá 共Cộng 竺Trúc 佛Phật 念Niệm 等Đẳng 譯Dịch 四Tứ 分Phần/phân 律Luật 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 四tứ (# 三tam 分phân 之chi 八bát )# 姚Diêu 秦Tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 佛Phật 陀Đà 耶da 舍xá 共cộng 竺trúc 佛Phật 念niệm...