Trí Lực Của Phật Và Môn Niệm Phật Được An Trụ Trong Thế Giới Của Phật
(Thư Học Phật 68)
Btg Bảo Đăng
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3