Tồi Thập Chủng Chướng Kim Cương Phộc Ấn

Như Kim Cương Phộc lúc trước, đem Ấn rút kéo, vỗ trên trái tim 3 lần liền thành.

Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật- la mãn đà, đát-la tra”

Do Kết Ấn này hay tồi diệt mười loại Hoặc Chướng trong Tâm, liền biểu hiện phát huy Thân Khẩu Ý Kim Cương.