Kim Cương Phộc Ấn

Dùng Ấn trước, cài chéo mười ngón tay bên ngoài nhau, rồi nắm Quyền, liền thành.

Chân Ngôn là :

“Án, phộc nhật-la mãn đà”

Do kết Kim Cương Phộc Ấn, người Du Già mau được mãn túc mười Địa (Daśabhūmi)