Phương Ngung Kim Cương Tường Ấn

Dựa theo Quyết Ấn, mở Thiền Trí (2 ngón cái) dựng thẳng bên cạnh, như hình bức tường

Nên quán Ấn thành cái chày Kim Cương. Từ Ấn tuôn ra vô lượng đám lửa Kim Cương rực rỡ. Xoay Ấn theo bên phải, nhiễu quanh thân ba vòng, xứng với Đàn lớn nhỏ, liền thành cái thành Kim Cương bền chắc.

Mật Ngôn là:

“Án, tát la tát la, phộc nhật-la, bát-la ca la, hồng, phát tra”

OṂ_ SARA SARA, VAJRA PRAKARA HŪṂ PHAṬ

Do kết Ấn, tụng Chân Ngôn, tác Ý gia trì thời tất cả chư Phật còn chẳng trái vượt, huông chi là các loài khó điều phục, Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) với trùng độc, loài có nanh vuốt bén nhọn khác mà có thể xâm lăng được sao.

_Bậc Du Già lại nên ở đỉnh núi Tu Di, quán cái điện báu lớn. Đện ấy do Ma Ni vô giá tạo thành, bốn phương bằng phẳng ngay ngắn, đầy đủ bốn cửa. Hai bên trái phải của cái cửa có cây phướng Cát Tường, mái hiên, lan can giáp vòng, rũ treo khắp chuỗi ngọc, Anh Lạc, chuông, mõ, lụa, phan, mọi loại xen kẽ để làm trang nghiêm, bày khắp trong điện, gió nhẹ lay động phát ra âm thanh hòa nhã.

Lại ở bên ngoài điện, bốn góc với các góc cửa dùng nhóm nửa vành trăng, báu Kim Cương lấp đầy trang điểm, cây trụ báu xếp thành hàng, rũ treo Thiên Y màu nhiệm, chung quanh bày mây hương, tuôn khắp mưa hoa tạp

Lại ở bên ngoài ấy, có cây báu xếp thành hàng, chư Thiên tranh nhau tấu mọi âm nhạc màu nhiệm, bình báu, Át Già, thức ăn uống màu nhiệm cửa cõi Trời, dùng Ma Ni (Maṇi) làm đèn

Tác Quán này xong, rồi tụng Kệ này:

“Dùng sức Công Đức Ta

Sức Như Lai gia trì

Cùng với sức Pháp Giới

Cúng dường khắp, rồi trụ”