Kim Cương Quyền Tam Muội Gia Ấn

Như Kim Cương Phộc Biến Nhập Ấn lúc trước, co Tiến Lực (2 ngón trỏ) trụ ở lưng Thiền Trí (2 ngón cái) liền thành

Chân Ngôn là :

“Án, phộc nhật-la mẫu sắt-trí, noan”

Do kết Kim Cương Quyền Tam Ma Gia Ấn thì Thân, Khẩu, Ý Kim Cương hợp làm một Thể, người tu Du Già mau được tất cả thành tựu.