Giáng Tam Thế Phẫn Nộ Kim Cương Ấn

Hai tay Kim Cương Quyền

Đàn Tuệ (2 ngón út) móc ngược nhau (bên phải đè bên trái) Dựng Tiến Lực (2 ngón trỏ) ngang tim

Tâm tưởng thành Bản Tôn

Chân phải đạp Đại Thiên (Maheśvara)

Trái đạp Ô Ma Phi (Uma)

Toàn thân rực lửa mạnh

Ấn:tim, họng, trán, đỉnh

Xoay trái thành Tịch Trừ

Chuyển phải bền Doanh Giới

Bốn mặt đều phẫn nộ

Tám tay cầm khí trượng

Đứng như thế chữ Đinh (丁)

_ Vào Tam Ma Địa (Samādhi) này

Nên trụ Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta)

Khởi thương xót thâm sâu Diệt trừ chướng trong ngoài Chân Ngôn là:

“Án, tốn bà ninh, tốn ba ninh, hồng, ngật-lý hấn noa, ngật-lý hấn noa, hồng, ngật-lý hấn noa, bả dã hồng, a nẵng dã, hộc, bà nga tông, phộc nhật-la, hồng, phát tra”

OṂ – SUMBHA NISUMBHA HŪṂ – GṚHṆA GṚHṆA HŪṂ – GṚHṆA APAYA HŪṂ ĀNAYA HOḤ – BHAGAVAṂ VAJRA HŪṂ PHAṬ