Kim Cương Hoa Man Ấn

Chẳng sửa Ấn trước, nâng dẫn phía trước, tưởng dâng vòng hoa báu dùng trang nghiêm cái đầu.

Mật Ngôn là:

“Án, bát ná-ma , ma lệ, đát-la tra”

Do Ấn Chân Ngôn này cúng dường sẽ được quán đỉnh địa vị của Pháp Vương (Dharma-rāja)