PHẬT NÓI TỐI THẮNG DIỆU CÁT TƯỜNG CĂN BẢN TRÍ
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT NHẤT THIẾT DANH NGHĨA
TAM MA ĐỊA PHẦN

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ (Dāna-pāla) phụng chiếu dịch.
Việt dịch: HUYỀN THANH

QUYỂN THƯỢNG

Bấy giờ Đại Cát Tường
Tối Thắng Kim Cương Thủ
Đủ tất cả Công Đức
Hay điều kẻ khó điều
Trong ba cõi: Tối Thắng
Tối Tôn Đại Vô Uý
Trong các Bộ bí mật
Tự Tại làm Chủ Tể
Chính Trí, mắt hoa sen
Tướng lông mày như sen
Ở trước Phật Thế Tôn
Vui ném chày Kim Cương

_ Lại ở trong phút chốc
Hiện ra vô biên số
Chày Kim Cương vây quanh
Ngay lúc vui ném chày
Liền có câu chi (Koṭi:100 triệu) Chúng
Kim Cương Quang chiếu sáng
Mặt hiện tướng cau mày
Dũng mãnh đại vô uý
Uy Đức lại thù thắng
Điều phục ở tất cả
Đủ phương tiện Bi, Trí
Lợi mình, lợi Thế Gian
Thân tâm rất vui vẻ
Được Diệu Lạc tối thượng
Lại hiện tướng Phẫn Nộ
Phật Thế Tôn đã làm
Tất cả đều nhiếp thọ
Được khắp nơi lợi lạc

_Lúc đó Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi)
Đỉnh lễ Chính Giác Tôn
Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākya-muṇi-buddha)
Chắp tay rồi bạch rằng:
“Tất cả loại chúng sinh
Ngu, đắm bùn sinh tử
Khởi phiền não, nghi ngờ
Không đâu hay giải thoát
Nguyện xót thương, lợi lạc
Con với các chúng sinh
Khiến chỗ được (sở đắc) như Lý
Biết thấu lưới Huyễn Hoá
Phật là Thầy Thế Gian
Nguyện tuyên nói Chính Pháp
Lợi lạc các chúng sinh
Khiến được Quả Vô Thượng
Chư Phật Đại Tam Muội
Trí chân thật tối thượng
Hay biết từng chúng sinh
Các Căn, nhóm Tính Dục
Thế Tôn Chính Trí Chúng
Hiện Ô Sắt Nị Sa (Uṣṇīṣa: đỉnh kế)
Trí Diệu Đức chân thật
Trí tối thượng tự nhiên
Thấu đạt nghĩa thâm sâu
Tất cả nghĩa rộng lớn
Nghĩa vắng lặng khôn sánh (vô đẳng: không có gì ngang bằng)
Nghĩa tối thắng tối thượng
Trong Du Già Đại Giáo
Các danh nghĩa bí mật
Thánh Tam Ma Địa Phần
Đầu, giữa, cuối đều lành (Kuśala: Thiện)
Phật quá khứ đã nói
Phật vị lai sẽ nói
Nay, Thế Tôn hiện tại
Ba đời tuyên nói hết
Nay lưới Huyễn Hoá này
Con từ đấy sinh ra
Vui nắm Đại Kim Cương (Mahā-vajra)
Khéo giữ tất cả Minh (Vidya)
Như Pháp con đã đắc
Yêu thích mà thọ trì
Ý bền chắc tối thắng
Trụ Phật Bí Mật Tâm (Tâm bí mật của Phật)
Như ý chúng sinh ưa
Nguyện nói Pháp tối thắng
Diệt phiền não không sót
Khiến được Trí tối thắng”

_ Như vậy Bí Mật Chủ
Kim Cương Thủ Bồ Tát
Tác chắp tay, cung kính
Khuyến thỉnh, trụ trước mặt
Bấy giờ Nhị Túc Tôn
Thích Ca Mâu Ni Phật
Từ lưỡi với diện môn
Tuôn ánh sáng rộng lớn
Chiếu khắp cả mười phương
Thanh Tịnh các nẻo ác
Ba cõi được chiếu sáng
Bốn Ma đều điều phục
Lại phát ra Phạm Am
Khắp ba cõi đều nghe
Xưng tán Bí Mật Chủ
Đại Lực Trí Kim Cương”

_Thời Phật nói lời này:
“Lành thay ! Chấp Kim Cương (Vajra-dhāra)
Bậc Cát Tường Tối Thắng
Kim Cương Thủ dũng mãnh
Ông, phương tiện Đại Bi
Rộng vì lợi Thế Gian
Thế nên khuyến thỉnh Ta
Nói Pháp Môn bí mật
Danh nghĩa bí mật này
Trí Diệu Đức Căn Bản
Đại cát tường tối thắng
Hay giáng phục các Ma
Nay Ta sẽ khéo nói
Ông, Đại Bí Mật Chủ
Trụ tối thương, một lòng
Lắng nghe điều Phật nói”

_Thời Thích Ca Mâu Ni
Liền nói Pháp như vậy
Hết các Chân Ngôn Bộ
Trì Minh Đại Chú Bộ
Quán Chiếu Tam Mật Bộ
Thế Gian Tối Thượng Bộ
Thế Xuất Thế Gian Bộ
Tối Thượng Đại Ấn Bộ
Ô Sắt Nị Sa Bộ (Phật Đỉnh Bộ)
Các Bộ nhóm như vậy
Tổng nhiếp tất cả Pháp
Là danh nghĩa bí mật
Sáu loại Đại Minh Vương (Mahā-vidya-rāja)
Không hai, nói hai ấy
Là Vô Sinh Pháp Cú (câu của Pháp không có sinh)
Từ ấy mà sinh ra
Ấy là: “A a nhất ế ốt ô y ái ô áo ám ác”
Pháp này an trụ các Trí Tâm
Chư Phật ba đời đã cùng nói

_Lại nữa, Đại Minh là:
“Án, phộc nhật-la đê sát-noa, nậu kha thế na (1) bát-la nghê-dã, nghê-dã na mô lý-đa duệ (2) nghê-dã na, ca dã phộc nghệ thuyết-la (3) a la bả tả na dã, đế, na mạc”

OṂ_ VAJRA-TĪKṢṆA DUḤKHA-CCHEDA PRAJÑĀ-MŪRTAYE JÑĀNAKĀYA VĀG-ĪŚVARA _ A RAPACANĀYA TE NAMAḤ

_ Chữ A là Chính Trí
Chư Phật từ đấy sinh
Lại là các Thắng Tướng
Là nghĩa chữ tối thượng
Nghĩa Đại Sinh, Vô Sinh
Lìa ăn uống, nói năng
Buông yêu thích tối thượng
Các Ngữ Nghiệp trong sạch
Tối Thượng Tăng Thắng Tham
Các chúng sinh nhiễm Hành
Tối Thượng Tăng Thắng Sân
Các phiền não, đại oán
Tối Thượng Tăng Thắng Si
Ngu Mê làm Trí chướng
Tối Thượng Tăng Thắng Phẫn
Đại phẫn nộ, đại oán
Tối Thượng Tăng Thắng Nhiễm
Bị các Nhiễm ràng buộc
Như vậy nhóm Tham Sân
Đều Tối Thượng Tăng Thắng
_ Pháp Môn Diệu Bí Mật
Thông đạt hay xa lìa
Cầm kiếm Đại Trí Tuệ
Phá cả đỉnh phiền não
Hiện Đại Sắc, Đại Thân
Đại Tướng với Đại Lực
Đại Danh, Đại Uy Đức
Đại Quảng Bác Viên Mãn
Đại Dục, Đại Tự Tại
Đại Hỷ với Đại Lạc
Đại Ái, Đại Danh Xưng
Đại Quang Minh, Đại Chiếu
Đủ tất cả rộng lớn
Sinh ra Đại Trí Tuệ
Biết rõ Đại Huyễn Hoá
Thành tựu nghĩa Đại Huyễn
Được Đại Huyễn Diệu Lạc
Biết lưới Huyễn căn bản
Đại Tài, Đại Thí Chủ
Tịnh Giới, giữ tối thượng
Đại Nhẫn Nhục, Đại Trí
Phát khởi Đại Tinh Tiến
Đại Thiền Định Đẳng Trì (Samāhita)
Đại Tuệ, nhóm bền chắc
Đại Phương Tiện, Đại Nguyện
Biển Đại Lực Đại Trí
Pháp Đại Từ bình đẳng
Tâm Đại Bi tăng thượng
Đại Tuệ đều thông đạt
Rộng làm Phương Tiện lớn
Đại Thần Thông biến hoá
Đại Hành rất mau chóng
Đại Thần Thông tự tại
Đại Lực rất dũng mãnh
Khéo độ khổ các Hữu (cõi)
Cầm giữ Đại Kim Cương
Đại Ác rất phẫn nộ
Làm Đại Bố đều sợ
Đại Minh phá các ám
Đại Chú Tối Thượng Tôn
Đại Thừa Giáo tế độ
Đại Thừa Tối Thượng Giáo
Pháp Thân Đại Biến Chiếu
Đại Tịch Đại Mâu Ni
Đại Minh Chú hiếm có
Đại Minh Chú tự tại
Được mười Ba La Bật
Y mười Ba La Mật
Tịnh mười Ba La Mật
Mười Ba La Mật Giáo
Thập Địa Tự Tại Tôn
Khéo an trụ mười Địa
Mười Trí thanh tịnh Ngã (cái Ta)
Mười Trí, tịnh bền chắc
Mười Tướng, mười loại nghĩa
Mười Lực lặng các Căn
Nghĩa Chân Thường tối thắng
Mười Tướng rất vắng lặng
Xa lìa các hý luận
Ngã với Chân Như tịnh
Như Ngữ, Chân Thật Ngữ
Như Lý, hành không khác
Không hai, nói hai lời
Đều trụ Chân Thật Tế
Vô Ngã, Sư Tử rống
Sợ các Chấp Tướng ấy
Tất cả Xứ giải thoát
Như Lai, ý mau chóng
Giác phục các Thắng Oán
Như Chuyển Luân Đại Lực
Tối thượng trong mọi Pháp
Chủ Tể với yêu kính
Đại Uy Đức, Đại Trí
Các Giáo (Śāstra) không thể thắng
Tự tại trong các Ngữ (Vāc)
Nghiệp Chính Ngữ vô biên
Ngữ chân thật với nghĩa
Tuyên nói bốn Thánh Đế
Tuỳ thuận chúng Thanh Văn
A Na Hàm chẳng thoái
Với A La Hán ấy
Các Bật Sô lậu tận
Tôn Thượng lại Lợi Căn
Các Duyên Giác dũng mãnh
Tuy mọi loại sinh ra
Đồng một Tướng chân thật
Đều dùng kiếm Trí Tuệ
Chặt phiền não không sót
Được an vui không sợ
Khéo trụ Chân Thật Tế
Được Minh Hạnh đầy đủ
Thiện Thệ, Thế Gian Giải
Tướng Vô Ngã lại thế
An trụ Pháp hai Đế
Vượt qua bờ Luân Hồi
Chỗ làm đều làm xong
Thuần một Trí đã sinh
Đạo Tuệ rất sắc bén
Nhóm ánh sáng Chính Pháp
Chiếu Thế, Xuất Thế Gian
Pháp Vương Pháp Tự Tại
Tuyên nói Đạo tối thắng
Phân biệt nghĩa thành tựu
Lìa các tướng phân biệt
Dứt cõi phân biệt ấy
Hiển Pháp Giới tối thượng
Phước Ngữ, Phước đã sinh
Đại Trí, Trí đã làm
Nên khởi tưởng Chính Trí
Hai Pháp từ đấy sinh
Rốt ráo lìa mọi Tướng
Tương ứng Định tự tại
Bất Động Đại Chủ Tể
Ba Thân, Thắng Căn Bản
Năm Thân, chủ Chính Trí
Năm Trí, đại tự tại
Mão năm Phật diệu nghiêm
Năm mắt sạch không vướng
Sinh ra các Phật Tử
Tuệ tối thượng sinh ra
Chỗ làm trong Chính Pháp
Kim Cương: Lý Nhất Thật
Thế Chủ tối thượng sinh
Trí hư không tự nhiên
Đại Trí, mắt Đại Tuệ
Ánh sáng lớn chiếu khắp
Đại Trí Quang, Đại Nhật
Trí Quang chiếu Thế Đăng
Ánh sáng lớn rực rỡ
Tối Thượng Minh Chú Vương
Đại Chú Vương đã làm
Đại Đỉnh, Chân Thật Đỉnh
Tự tại hiện mọi Tướng
Chư Phật, Tính Vô Ngã
Chiếu khắp vô biên cõi
Ở trong hiện mọi Sắc (Rūpa: hình thể, màu sắc)
Cúng dường Đại Tiên Tôn
Trì Minh Chú ba Bộ
Chú Pháp Đại Tam Muội
Trì Tam Bảo tối thắng
Nói ba Thừa tối thượng
Dây Bất Không tối thắng
Kim Cương Sách (sợi dây Kim Cương) đại nhiếp
Kim Cương Câu, Đại Sách (sợi dây lớn)
Đại Kim Cương đáng sợ

_Kim Cương A Súc Phật (Vajra-akṣobhya-buddha)
Tức Đại Viên Kính Trí (Ādarśa-jñāna)
Từ Trí đấy đã sinh
Tất cả Môn phương tiện (Upāya-mukhe)
Hiện tướng đại phẫn nộ (Mahā-krodha)
Tướng ấy có sáu mặt
Sáu mắt với sáu tay
Viên Mãn, lại Đại Lực
Nanh bén ló ra ngoài
Đại ác rất đáng sợ.

_Lại hiện tướng Đại Tiếu (Mahā-hāsa: cười lớn tiếng)

Trăm con mắt trang nghiêm
Hiện Diệm Man Đắc Ca (Yamāntaka)
Tướng Kim Cương đáng sợ
Tối Thượng Tâm Kim Cương
Quảng Đại Huyễn Kim Cương
Tối Thắng Kim Cương Bộ
Vô Dụ Kim Cương Trường

_Bất Động Nhất Kế Tôn
Dùng da voi nghiêm sức
Tiếng Ha Ha, đại ác
Tiếng Hứ Hứ, Đại Bố
Tiếng A Tra, Đại Tiếu
Kim Cương Hỷ, Đại Thanh (tiếng lớn)
Kim Cương Sĩ, Đại Sĩ
Kim Cương Vương, Đại Lạc
Kim Cương Tướng, Đại Hỷ
Hồng Tự Kim Cương Trí
Trì Kim Cương Trí Tiễn (mũi tên Trí)
Chấp Kim Cương Lợi Kiếm (cây kiếm bén)
Hiện Kim Cương Xảo Nghiệp
Kim Cương phá quân khác
Kim Cương Hoả, nhìn ác
Kim Cương Xí Thịnh Đỉnh
Kim Cương Đại Nhập Ngụ
Bách Nhãn Kim Cương Chiếu
Kim Cương, các Lỗ Ma
Một Lỗ Ma đã nhiếp
Cu Chi Na Kha số
Trụ Kim Cương Sa La
Thánh Kim Cương trì Man (cầm vòng hoa)
Báu Kim Cương trang nghiêm
Ha Ha Tra, tiếng lớn
Tiếng Kim Cương trăm chữ
Diệu Âm Thanh, rống lớn
Chấn khắp cả ba cõi
Cõi Hư Không vô biên
Âm thanh cũng không ngại
Chân Như (Bhūta-Tathatā), Tính Vô Ngã
Thật tế không trở ngại
Tính Không (Śūnyatā) lìa nói năng
Nói thâm sâu rộng lớn
Tuôn tiếng loa Đại Pháp
Đánh Kiện Trĩ (Ghaṃṭa: chuông, khánh, đả mộc) Đại Pháp
Uy Lực Phật, Vô Thắng (không có gì hơn được)
Mười phương đánh trống Pháp
Trong Vô Sắc (Arūpa) hiện Sắc (Rūpa)
Mọi loại Sắc thù diệu
Mọi Sắc, sáng Cát Tường
Hiện ảnh tượng không sót
Tối Thắng Đại Tự Tại
Tam Giới Đại Chủ Tể
Hiển bày các Thánh Đạo
Dựng phướng Pháp rộng lớn
Ở trong ba cõi ấy
Hiện ra thân Đồng Tử (Kumāra)
Hoặc hiện tướng cao niên (lớn tuổi)
Tôn Trưởng, Đại Thế Chủ
Ba mươi hai tướng Phật
Viên Mãn mà đầy đủ
Khắp cả trong ba cõi
Chiêm ngưỡng, sinh vui vẻ
Công Đức Trí Thế Gian
Không sợ Hạnh Thế Gian
Tối thượng trong ba cõi
Làm chủ, làm chỗ dựa
Hư Không Tạng (Ākāśa-garbha) sinh ra
Biển Nhất Thiết Trí Trí (Sarva-jñā-jñāna)
Tạng vô minh gom chứa
Các kết buộc ba cõi
Diệt phiền não không sót
Vượt qua bờ Luân Hồi
Đội mão Trí, quán đỉnh
Chính Đẳng Giác trang nghiêm
Diệt trừ nhóm ba khổ
Ba đời được giải thoát
Xa lìa tất cả Chướng
Như hư không trong sạch
Phiền não cấu (bụi dơ phiền não) quá khứ
Ba đời giống như thế
Các chúng sinh, Rồng lớn (Mahā-nāga:Đại Long)
Hiện đỉnh núi Công Đức
Tất cả được giải thoát
Như hoa sen diệu bảo
Báu Như Ý lớn ấy
Tối thượng trong mọi báu
Cây Đại Kiếp bền chắc
Đại Hiền Bình tối thượng
Lợi tất cả chúng sinh
Đều phương tiện tạo làm
Tịnh Trí, Tịnh Phần Trí
Tam Muội Trí tối thượng
Thấu tỏ Căn chúng sinh
Đủ ba loại Giải Thoát
Công Đức Trí, Pháp Trí
Lợi rộng lớn, cát tường
Thật tốt trong điều tốt
Được tiếng yêu thương rộng (quảng ái)
Đủ Thánh Tài, đại phú
Đại Hỷ với Đại Lạc
Khéo làm điều Thiện Nghĩa
Vui xưng Đại Cát Tường
Đại Thệ Nguyện tối thắng
Làm cứu hộ tối thượng
Chư Hữu (các cõi): nỗi sợ hãi
Đều khiến diệt không sót
Diệu Đỉnh, Công Đức Đỉnh
Tối Thắng Tịch Mặc Đỉnh
Ngũ Nhãn Ngũ Kế Tôn
Ngũ Tức La Đỉnh Kế
Chư Hữu (các cõi): Đại Khổ Hạnh
Tự giữ, thấy giải thoát
Do chỗ tự tu hành
Là Phạm Hạnh (Brahma-caryā) tối thượng
Tự nói được Đại Tiên (Mahā-Ṛṣī)
Đã được Pháp cứu cánh

_Nói Mộc Thân Ngoại Đạo (Ngoại Đạo tắm gội thân)
Chấp giữ tất cả Kiến (Dṛṣṭi)
Từ Phạm Thiên (Brahma) sinh ra
Diệt cũng từ Phạm Thiên
Được lìa Hệ (sự trói buộc), giải thoát
Pháp vắng lặng không ngại
Thấu bờ mé vui khổ
Diệt hết Pháp nhóm Tham
Không gì hơn, khôn sánh
Không tướng cũng không dính
Nói đã được Niết Bàn (Nirvāṇa)
Vượt qua tất cả Đạo (Mārga)
Nhóm Tà Chấp như vậy
Đều chẳng Chính Giải Thoát
Ấy chẳng thể biết rõ
Mầm Vô Lậu (Anāsvaraḥ) vi tế
Trong sạch lìa bụi nhiễm
Xa lìa các lỗi lầm
Chỉ Chính Trí đã hiểu
Thông đạt tất cả Trí
Mọi Pháp nhận biết (Thức Pháp) ấy
Trí không hai (Vô Nhị Trí) quán sát
Lìa nghi hoặc phân biệt
Phật ba đời đồng Thể
Không đầu cũng không cuối
Một mắt Trí (Trí nhãn) đã quán
Như Lai Trí Đỉnh sinh
Đồng Thể mà không dơ
Ngữ Tự Tại, Đại Ngữ
Thắng Ngữ, Tối Thượng Ngữ
Vô Thắng Sư Tử Hống
Vô thượng không gì sánh
Hiện khắp thân, Đại Hỷ
Hoặc hiện tướng vòng lửa
Hoặc Cát Tường Diệu Quang
Ánh sáng lớn rực rỡ
Tất cả Thắng Tự Tại
Lìa Pháp nhiễm, tối thượng
Như thuốc hay tốt nhất
Trị các Oán phiền não

_Tam Giới Đại Cát Tường
Chúng Tinh (ngôi sao) Mạn Noa La
Dựng lập phướng Đại Pháp (Mahā-dharma-ketu)
Biểu thị mười phương cõi
Một lọng báu rộng lớn
Che trùm cả Thế Gian
Hai loại Pháp Từ (Maitra), Bi (Kāruṇa)
Làm Đại Mạn Noa La Hoa sen cát tường lớn
Tự tại mà nghiêm sức
Nhóm lọng báu tối thượng
Giáp vòng để trang nghiêm.

_Chư Phật, Đại Chủ Tể
Tự Tính Tâm chư Phật
Chư Phật đại tương ứng
Chư Phật đồng một Giáo (Śāstra)

_Kim Cương Bảo quán đỉnh
Chúng Bảo Tự Tại Chủ
Các Quán Tự Tại Vương
Các Chấp Kim Cương Tôn
Chư Phật: Tâm lớn rộng (quảng đại Tâm)
Chư Phật: Ý tối thượng (tối thượng Ý)
Chư Phật: Thân rộng lớn (quảng bác Thân)
Chư Phật: Lời chân thật (chân thật Ngữ)

_Kim Cương Nhật Đại Minh
Căn bản Kim Cương Tịnh
Mọi sắc, sáng rực rỡ
Chiếu Tự Tính nhóm Tham
Chính Giác ngồi Kiết Già
Nói nghĩa Tâm Diệu Pháp (Saddharma)
Nhất Thiết Trí Trí Tạng
Chính Giác Liên Hoa Sinh
Chủ trong mọi huyễn hóa
Trì Minh Đại Giác Tôn
Kiếm bén Đại Kim Cương
Chặt tất cả khổ não
Chữ trong sạch tối thượng
Đại Pháp Khí Kim Cương
Nghĩa Kim Cương thâm sâu
Kim Cương Tuệ đã hiểu
Đủ các Ba La Mật (Pāramitā)
Làm Đại Địa trang nghiêm

_Pháp Vô Ngã thanh tịnh
Chính Trí, Tâm căn bản
Lưới huyễn hóa, Đại Giáo (Mahā-śāstra)
Chủ trong tất cả Giáo (Śāstra)

_Tối Thắng Kim Cương sinh
Nhóm Đại Trí tối thắng
Đại Phổ Hiền (Mahā-samanta-bhadra): Diệu Ý
Địa Tạng (Kṣiti-garbha): chủ Thế Gian
Tạng Đại Pháp (Mahā-dharma) của Phật
Hiện mọi Biến Hóa Luân
Thắng Tự Tính các Tính
Tâm Tự Tính các Tính
Mọi nghĩa Pháp Vô Sinh (Anutpāda-dharma)
Tức Tự Tính các Pháp
Đại Tuệ khoảng sát na
Chứng ngộ tất cả Pháp
Hiện Chư Pháp Tam Muội
Chân thật, đại tịch mặc
Hiện chứng tất cả Phật
Chính Đẳng Chính Giác Tôn
Phát ánh sáng Đại Trí
Chiếu Tự Tính Vô Ngã (Anātman)

QUYỂN HẠ

_Pháp Thắng Thành Tựu này
Hay biến hóa tối thượng
Hiện ra mọi loại Thân
Thanh tịnh các nẻo ác
Cùng tất cả chúng sinh
Làm Chủ, làm chỗ dựa
Tất cả chúng sinh giới
Khiến được Giải Thoát khắp
Vào chiến trận phiền não
Làm dũng mãnh bền chắc

_Các Vô Trí, Đại Oán
Phá diệt không dư sót
Tâm dũng mãnh không lùi
Uy thắng đại cát tường
Hiện sắc tướng không sợ
Tất cả đều kính phục.

_Hoặc hiện Thân uy thế
Trăm tay, tướng Kỳ Khắc

_Hoặc lại làm dưới chân
Đè đất, hiện tướng múa

_Hoặc hiện tay Cát Tường
Trụ hư không tự tại

_Hoặc một chân chạm đất
Thành Đại Mạn Noa La

_Hoặc duỗi một ngón chân
Vượt qua cõi Phạm Thiên

_Nên hiểu các biến hóa
Đều một Pháp không hai
Tự tại trong các Pháp
Tối Thắng Đệ Nhất Nghĩa

_Mọi hình sắc biểu thị
Đều do Thần Lực tạo
Tất cả Tâm, Thức, Pháp
Từ phương tiện sinh ra

_Chư Hữu (các cõi) quá khứ nhiễm
Thành Tam Hữu (ba cõi) sai biệt
Tính rỗng (Śūnyatā: Không Tính) tối thượng ấy
Chân thật không chỗ động
Như trăng Thu mới hiện
Mây ám đều thanh tịnh

_Pháp Giới Mạn Noa La
Nhóm Tham chẳng thể nhiễm
Báu Ma Ni tối thượng
Hiện Đế Thanh (vật báu màu xanh), Đại Thanh (Mahā-nīla: ngọc báu màu xanh)
Làm cát tường tối thắng
Phật hóa chỗ trang nghiêm
Hiện Thần Túc Đại Bộ
Ba cõi chấn động khắp

_Hết thảy Tam Ma Địa (Samādhi)
Chính niệm, giữ Tự Tính
Nhóm Bốn Niệm Xứ (Catvāri-smṛty-upasthāṇāni) ấy
Như thật mà phân biệt
Nở rộ hoa bảy Giác (Sapta-bodhyaṅgāni: thất Giác Chi)
Hương thơm lan khắp cả
Tuyên nói Tám Chính Đạo (Āryāṣṭàṅgika-mārga:Bát Thánh Đạo)
Viên mãn các quả Trí (Jñāna-phala)
Biển Công Đức Như Lai
Sinh ra tất cả Pháp
Khiến khắc các hữu tình
Thành Đạo Chính Đẳng Giác

_Tất cả loài chúng sinh
Không dính như hư không
Ý chúng sinh đã sinh
Mọi Ý sinh mau chóng
Gốc chúng sinh, tính Dục
Tất cả sai biệt ấy
Thấu nghĩa thật năm Uẩn (Pañca-skandha)
Thấy năm Uẩn thanh tịnh
Tất cả hóa chỗ làm
Tất cả việc đã hóa
Tất cả hóa đã nói
Đều trụ Chân Thật Tế (cội nguồn của Chân Như cứu cánh)

_Mười hai Hữu Chi (12 Nhân Duyên) ấy
Mười hai Tướng thanh tịnh
Giáo Tướng bốn Thánh Đế
Tám Trí (gồm có Pháp Trí, Loại Trí, Thế Tục Trí, Tha Tâm Trí, Khổ Trí, Tập Trí, Diệt Trí, Đạo Trí) đã hiểu thấu
Nghĩa thật mười hai Tướng
Mười sáu Tướng chân thật
Hai mươi tướng Chính Giác
Hiểu thấu tất cả Pháp
Tướng các nhóm Pháp này
Do Phật đã hóa thuyết
Hiện ra các Hóa Thân (Nirmāṇa-kāya)
Khiến tất cả quán sát
Ở khoảng một sát na
Hiện tất cả Tam Muội
Ở khoảng một sát na
Thấu tất cả Tâm Pháp
Tuyên phương tiện các Thừa (Yāna)
Lợi khắp các Thế Gian
Tuy hiển nói ba Thừa (Trīni-yānāni)
Trụ quả Thánh (Ārya-phala) Nhất Thừa (Eka-yāna)

_ Phiền não giới thanh tịnh
Tức các Nghiệp Giới hết
Vượt biển phiền não xong
Trụ các Pháp tương ứng
Phiền Não (Kleśā), Tùy Phiền Não (Upakleśā)
Đoạn diệt không dư sót
Khởi phương tiện Bi Trí
Lợi mình, lợi Thế Gian

_Nếu chặt tất cả Tưởng (Saṃjñā)
Các Thức Pháp liền diệt
Tức Ý Cảnh chúng sinh
Vượt qua Ý chúng sinh

_Ý chúng sinh an trụ
Các Tâm, Pháp bình đẳng
Ý chúng sinh: hỷ sinh
Ý chúng sinh: Đại Lạc
Thành tựu mây tối thắng
Hay lìa các mây ám

_Tam Thế Đại Giác Tôn
Là nhóm Công Đức lớn
Nghĩa năm Uẩn, ba Thời
Sát na quán sát hết
Sát na hay chứng ngộ
Tự Tính tất cả Phật
Thân tối thượng không dính
Tức Thật Tướng của Thân

_Chư Phật Chính Giác Tôn
Vô Thượng Đại Bồ Đề
Nói Đại Chú ba Bộ
Lìa văn tự phân biệt
Thắng nghĩa các Minh Chú (Vidya)
Nhóm tướng không văn tự
Năm văn tự Đại Không (Mahā-śyynya)
Tướng trăm chữ cũng Không (Śūnya: trống rỗng)

_Tất cả Tướng (Lakṣaṇa), Phi Tướng (Alakṣaṇa)
Với nhóm mười sáu Tướng
Vô Tướng (Animitta) không chỗ động
Tâm trụ bốn Thiền Định
Tất cả Định Phần thông
Nơi Tam Ma Địa nhiếp
Thắng Thân Tam Ma Địa
Tất cả Thân tự tại
Hóa Thân, Tối Thượng T
hân Nơi chư Phật biến hóa
Mười phương đều tự hóa
Như Lý độ Thế Gian

_Hết thảy các Thiên Chủ
Thiên Phụ (quan lại của cõi Trời) và Thiên Chúng (Deva-gaṇa)
Với A Ma La Thiên (Amala-deva: Vô Cấu Thiên)
Cho đến A Tu La (Asura)
Nhóm chư Thiên như vậy
Thần Thông Phật biến hóa
Tất cả đều điều phục
Trụ Chư Phật Tam Muội

_Trong mười phương Thế Giới
Một Đạo Sư tối thắng
Làm Đại Pháp Thí Chủ
Rộng độ các biển Hữu
Dùng hai Pháp Từ, Bi
Làm áo giáp bền chắc
Cầm nhóm kiếm Trí Tuệ
Phá phiền não, đại địch.

_Hết thảy bốn loại Ma
Với quyến thuộc của Ma
Hoại Pháp lành khó điều
Chính Giác đều điều phục

_Thiên Ma (Deva-māra) quy Phật xong
Đều buông Tâm Ngã Mạn (Ātma-māna)
Làm cung kính cúng dường
Như Lai Tối Thắng Sư

_Phật ở trong ba cõi
Vận Thần Túc Đại Bộ
Mở bày Pháp ba Minh
Sáu Thông với sáu Niệm….

_Bồ Tát Ma Ha Tát
Uy Lực đời quá khứ
Ba La Mật cứu cánh
Thấu Thắng Tuệ chân thật

_Tất cả Ngã (Ātman) tự tại
Thắng Bổ Đặc Già La (Pudgala: Sinh mệnh chủ thể)
Nơi chẳng thể ví dụ
Chỗ Trí chẳng thể biết

_Tối Thượng Pháp Thí Chủ
Tuyên nói nghĩa bốn Ấn
Vì lợi ích Thế Gian
Sinh ra Pháp ba Thừa

_Đệ Nhất Nghĩa (Paramārtha) thanh tịnh
Thắng Diệu Chủ ba cõi
Các chỗ làm Cát Tường
Diệu Đức, Thắng Căn Bản
_Quy mệnh Kim Cương Đại Thí NguyệnQuy mệnh Chân Như Thật Tế Lý
Quy mệnh Không Tính Thắng Diệu Tạng
Quy mệnh Vô Thượng Phật Bồ Đề
Quy mệnh Phật Sở Ái Lạc Pháp (Pháp mà Đức Phật đã yêu thích)
Đỉnh lễ quy mệnh Phật Trí Thân (Thân Trí Tuệ của Đức Phật)
Quy mệnh Chư Phật Đại Hỷ Vương
Đỉnh lễ quy mệnh Phật Đại Duyệt (sự vui thích rộng lớn của Đức Phật)
Quy mệnh Chư Phật Chính Niệm Pháp (Pháp Chính Niệm của chư Phật)
Đỉnh lễ quy mệnh Phật Đại Tiếu (cách cười lớn tiếng của Đức Phật)
Quy mệnh Phật Sở Thuyết Chính Ngữ (lời nói chính đúng mà Đức Phật đã nói)
Đỉnh lễ quy mệnh Phật Tự Tính (Tự Tính của Đức Phật)
Quy mệnh Bất Tùng Chư Hữu Sinh (chẳng theo các Hữu sinh ra)
Quy mệnh Chính Trí Sở Xuất Sinh (nơi mà Chính Trí đã sinh ra)
Quy mệnh Hư Không Tự Tính Sinh (Tự Tính của hư không sinh ra)
Quy mệnh Xuất Sinh Nhất Thiết Trí (sinh ra Nhất Thiết Trí)
Quy mệnh Tối Thượng Huyễn Hóa Võng (Lưới huyễn hóa tối thượng)
Quy mệnh Chư Phật Đại Hy Hý (cách vui đùa rộng lớn của chư Phật)
Nơi tất cả Hữu Tình khen ngợi
Thế nên quy mệnh nhóm Chính Trí

_Lại nữa, Kim Cương Thủ Bồ Tát, đấng Đại Chấp Kim Cương! Như Ta đã nói nghĩa của tên gọi bí mật (bí mật danh nghĩa). Đấy tức là Trí Đỉnh của tất cả Như Lai, Trí Thân của tất cả Như Lai, nơi mà Chính Trí căn bản của Diệu Cát Tường đã sinh ra, Công Đức Bất Cộng tối thắng thanh tịnh viên mãn của chư Phật, Pháp Tối Thượng Xưng Tán Đại Thiện Lạc, Thắng Nghĩa của Uy Đức Thần Thông rộng lớn, sự thanh tịnh bí mật của Nghiệp thân miệng Ý, Công Đức của các Địa (Bhūmi), các Ba La Mật (Pāramitā), sự thanh tịnh viên mãn không có chỗ giảm mất, nơi Phước Trí đã sinh ra sự viên mãn thanh tịnh của tất cả Pháp ấy. Đây gọi là nghĩa thù thắng tối thượng không có gì so sánh được (tối thượng vô tỉ thắng nghĩa). Do Pháp này cho nên nói là: “Người chưa được Quả đều khiến cho được Quả”. Đây là Vô Thượng Pháp Nhãn Tổng Trì Thắng Nghĩa (nghĩa Tổng Trì thù thắng của con mắt Pháp vô thượng) của tất cả Như Lai. Như thật biết rõ, như Lý tuyên nói.

Này Kim Cương Thủ! Ông nên biết nghĩa của tên gọi bí mật này là nơi mà Uy Lực của tất cả chư Phật đã nắm giữ. Đấy là nghĩa Đại Huyễn Hóa tối thượng, Đại Vô Năng Thắng trong các Chú Pháp, Bạch Pháp (Pháp tốt lành) tối thượng viên mãn thanh tịnh, cho đến thân miệng ý bí mật chân thật của Nhất Thiết Trí Trí, hay chứng Hiện Tiền Tam Muội của tất cả Như Lai Chính Đẳng Chính Giác, khéo vào Pháp Giới vô thượng của tất cả Như Lai, Đấng Vô Năng Thắng của tất cả Ma Lực, thành tựu Công Đức mười Lực của tất cả Như Lai, vượt qua hết thảy mười Lực của Bồ Tát, thành tựu Nhất Thiết Trí Trí vượt qua các Trí nơi mà tất cả Pháp đã quy về, gom tập khắp sự trong sạch không dơ bẩn của các Phật Giáo, nơi mà Phước Trí đã sinh viên mãn rộng lớn, các Đại Bồ Tát dùng làm quyến thuộc tăng trưởng rực rỡ. Tuy ở trong cõi của tất cả Thanh Văn, Duyên Giác, Người, Trời…tùy thuận Pháp ấy mà thượng an trụ Đại Thừa tối thượng, sinh ra vô biên Thắng Hạnh của Bồ Tát, rốt ráo thông đạt Pháp của các Thánh Đạo. Tự mình được giải thoát xong, lại hay sinh ra biến hóa tất cả

Đạo Hạnh chẳng chặt đứt mầm giống của Phật, đủ Đại Trí Tuệ trụ Bồ Tát Tộc (Bodhisatva-kulāya), nhiếp thọ tất cả ngữ Nghiệp tối thắng, phá hoại tất cả các Ngoại Đạo Giáo, làm Dũng Kiện Quân giáng phục bốn Ma được Vô Năng Thắng.

Lại hay nhiếp khắp tất cả chúng sinh, mở bày Thánh Đạo sinh ra tất cả Pháp, thường trụ Tam Ma Địa hành bốn Phạm Hạnh mà ở Tâm Thiền Na (Dhyāna-citta) trụ một cảnh. Thành tựu nghiệp thân miệng ý của Du Già (Yoga) xong được chặt đứt hết tất cả Phiền Não (Kleśa) với Tùy Phiền Não (Upakleśa), liền hay lìa sự cột buộc tất cả Kết Phộc, nơi mà Đại Trí đã giải thoát, vắng lặng tất cả Tâm, ngưng dừng tất cả Chướng (Āvaraṇa), đoạn diệt tất cả Kiến (Dṛṣṭi, hay Darśana), xa lìa tất cả Tướng, hay đóng khép cửa của tất cả nẻo chẳng lành, nơi Đạo Thật Đế thảy đều giải thoát, nghiền nát bánh xe sinh tử, chuyển bánh xe Đại Pháp, dựng cây phướng Đại Pháp, an trụ Pháp Giáo rộng lớn của Như Lai, tùy thuận căn cơ thích hợp tuyên nói các Pháp, mau chóng thành tựu Môn Bí Mật Hạnh, quán sát Tự Tính của tất cả Bồ Tát, viên mãn Môn Trí Tuệ Ba La Mật, hiểu thấu Không Tính (Śūnyatā: Tính trống rỗng) của tất cả Bồ Tát, chứng ngộ tất cả Giải Thoát không có hai (vô nhị giải thoát), sinh ra tất cả Pháp Ba La Mật, thông đạt tất cả Pháp Ba La Mật, viên mãn thanh tịnh tất cả Địa Vị.

Nghĩa của tên gọi bí mật này nhiếp chung Pháp bốn Thánh Đế của Thanh Văn với bốn Niệm Xứ cho đến Pháp của tám Thánh Đạo. Sự sai biệt của các Pháp như vậy đều dùng một Tâm hiểu thấu không có hai. Đây gọi là viên mãn Công Đức của chư Phật.

_Lại nữa, Kim Cương Thử Bồ Tát, đấng Đại Chấp Kim Cương! Nghĩa của tên gọi bí mật này là môn Nhất Thiết Chúng Sinh Tối Thắng Thân Ngữ Ý Nghiệp Thành Tựu Hạnh, Pháp trừ dứt tất cả tội của chúng sinh, thanh tịnh tất cả nẻo ác, đoạn trừ tất cả nghiệp chướng, vĩnh viễn chẳng sinh vào chỗ có quả báo của tám nạn, dứt trừ tám loại việc rất đáng sợ, phá hoại tất cả mộng ác chẳng lành, chẳng dấy lên tất cả cảnh tưởng chẳng lành, phá hoại tất cả cảnh giới cực ác, xa lìa tất cả Ma Nghiệp, lại chẳng tạm khởi tất cả sự tác Ý chẳng đúng theo Lý (phi lý tác ý), đoạn trừ tất cả nhóm Ngã Chấp Kiến, chẳng sinh tất cả lo khổ phiền não, tăng trưởng tất cả căn lành Phước Trí, an trụ Tâm chân thật của tất cả Như Lai, bí mật chân thật của tất cả Bồ Tát, bí mật chân thật của tất cả Thanh Văn Duyên Giác, sự chân thật của tất cả Ấn Tướng Minh Chú, tùy thuận tất cả Như Lý Ngữ Nghiệp Chính Niệm Chính Tri

Pháp này lại hay ở trong đời hiện tại tăng trưởng trí Tuệ, không có bệnh tật; đầy đủ sắc đẹp, sức mạnh, giàu có, an vui, tự tại, cát tường, thanh tịnh, tăng trưởng Pháp lành. Được danh tiếng lớn, ca vịnh, khen ngợi, được người yêu thích.

Pháp bí mật này có lợi ích lớn, dứt trừ tất cả bệnh tật, sự đáng sợ. Tất cả Tà Vọng khiến cho chân thật, tất cả tướng chẳng lành đều khiến cho tốt lành, tất cả sự chẳng thù thắng đều khiến cho thù thắng, tất cả điềm chẳng lành thì khiến cho cát tường, người không có chủ thì vì họ mà làm chủ thể, người không có chỗ nương dựa thì làm chỗ nương dựa, các người không có ai cứu thì vì họ làm cứu hộ, người không có chỗ quy hướng thì vì họ mà làm chỗ quy hướng, người ở chỗ mờ tối thì vì họ làm ngọn đèn sáng, người không có hướng nẻo thì vì kẻ ấy mà mở bày con đường chính đúng chân thật, người bị chìm đắm trong biển sinh tử thì vì họ mà làm thuyền bè chân thật cứu độ, làm Đại Y Vương chữa trị mọi bệnh, dùng Tuệ chân thật hiểu thấu Tính, Vô Tính, Thế Trí chân thật, chiếu phá tất cả si ám mờ tối, làm Đại Như Ý Bảo Vương tùy theo các chúng sinh có điều cầu nguyện đều được viên mãn.

Lại Pháp bí mật này là Nhất Thiết Trí Trí chân thật, Trí Thân của Diệu Cát Tường, chỗ đã được viên mãn thanh tịnh hiện ra Trí Thân, nơi mà năm loại mắt chân thật đã được sáu Ba La Mật, chân thật viên mãn Pháp Thí vô thượng, không có sự sợ hãi hư vọng được Pháp của mười Địa (Daśa-bhūmi), an trụ nơi đã sinh ra Phước Trí chân thật, viên mãn đầy đủ Tam Ma Địa Phần, an trụ một Pháp lìa tướng hai Pháp, Chân Như thật tế lìa các Hữu Sắc không có Pháp Tính riêng biệt, khéo trụ Chân Như thật tế của Thiền Na (Dhyāna), sắc tướng thanh tịnh lìa các tướng hư vọng, Chính Trí của Tự Tính Như Lai sinh ra, Đại Không Sắc Tính của các Tướng không có dính mắc vào cái thấy (Kiến: Darśana) nào, các Tướng lìa cái Thấy (Kiến) liền được các Pháp. Đây tức là nghĩa của tên gọi bí mật, nói là “Từ Pháp không có hai sinh ra Thắng Nghĩa”. Người hay giữ nói cũng đều như vậy”.

_ Lại nữa, Kim Cương Thủ Bồ Tát, đấng Đại Chấp Kim Cương! Diệu Cát Tường Căn Bản Trí Nhất Thiết Như Lai Trí Thân Trí Đỉnh Thuần Nhất Vô Nhị Tối Thượng Tối Thắng Bí Mật Danh Nghĩa Tam Ma Địa Phần này là búi tóc báu Đại Ma Ni trang nghiêm, Pháp Vô Năng Thắng trong tất cả Giáo (Śāstra). Nếu có người tu Chân Ngôn Hạnh đối với môn Bí Mật Chân Ngôn Hạnh này ưa thích tu tập thì nên chọn lựa khu đất thù thắng cát tường, tùy theo sức, tùy theo Thời làm Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn Trường), an bày tượng vẽ Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocanatathāgata) tùy phần cúng dường, tối thượng là một lòng chân thật quán tưởng kỹ lưỡng Thánh Tượng đã được an, chuyên chú cột niệm lìa các tán loạn. Sau đó dùng Nghiệp Chính Ngữ ngày ngày ba Thời: thọ trì, phúng tụng, ghi nhớ, suy nghĩ

Ngay lúc tụng trì Minh Chú bí mật thời Tâm, lời tướng ứng với câu văn tròn đúng không để cho tạp loạn, khởi Tâm Tín Giải (Adhimukti: tin hiểu thù thắng) chân thật tác Ý nơi Môn Bí Mật Chân Ngôn Hạnh này.

Như vậy tu tập được tinh thục xong, liền được tất cả chỗ ham muốn như ý, biết rõ Thắng Nghĩa tối thượng của các Pháp, chứng Tuệ không có ngăn ngại, không có hai phân biệt, đầy đủ Tâm tin tưởng, đều hay biết rõ việc của ba đời, lại được tất cả chư Phật đi dến hiện ra trước mặt mở bày sinh ra tất cả Pháp Môn mà hay chiếu đạt Tự Tính của Ngã, Pháp

Như vậy người hành Du Già đã thành tựu xong, liền hay làm các sự biến hóa, hiện Chấp Kim Cương Đại Phẫn Nộ Vương hay điều phục tất cả loài khó điều phục, cu1u độ Thế Gian làm lợi ích lớn, hiện mọi Sắc Thân có ánh sáng lớn, lại hay thành tựu tất cả Pháp Minh Chú, Ấn Tướng, Tam Muội, Mạn Noa La mà làm Tối Thắng Đại Chú Minh Vương. Hết thảy tất cả Tần Na Dạ Ca (Vināyaka) cực ác cho đến Ma (Māra) với Ma Tộc (Māra-kulāya) ở trong ngày đêm mà thường hộ vệ, ở tất cả nơi chốn chẳng hiện ra thân ấy nhưng thường đi theo chẳng khiến cho các ác rình rập được dịp thuận tiện gây hại.

Lại được tất cả chư Phật, Bồ Tát tăng thêm thương xót, dựng lập tất cả nghiệp của thân miệng ý thường trụ Chính Pháp, là nơi mà chư Phật Bồ Tát đã cùng nhau nhiếp thọ, được tất cả Pháp Vô Úy Biện Tài, thông đạt hết thảy các Pháp của Thanh Văn Duyên Giác mà hay quán chiếu Tự Tính Vô Ngã.

Hết thảy Phạm Vương, Đế Thích, Lỗ Nại La Thiên, Na La Diên Thiên, Đồng Tử Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Ca Lý Để Ca Thiên, Đại Hắc Thiên, Nan Nỉ Kế Thuyết La Thiên, Hỏa Thiên, Thủy Thiên, Phong Thiên, Ha Lợi Đế….cho đến bậc Hộ Thế (Loka-pāla) ở mười phương. Tất cả nhóm Thiên Chúng như vậy ở trong ngày đêm cũng thường hộ vệ khiến cho người hành Du Già ấy đi đứng nằm ngồi thường được an ổn, thường trụ Tam Ma Hứ Đa (Samāhita: Đẳng Dẫn) lìa các tán loạn.

Hoặc một mình ở một chỗ, hoặc vào trong Nhân Chúng, cho đến hoặc vào các nới chốn như: thành vua, làng, xóm, thôn, ấp, đường tắt, nhà trống, núi, rừng, sông lớn, sông nhỏ….hoặc trụ hoặc khởi, ở tất cả Thời, tất cả việc đã làm thì nhóm chư Thiên ấy thường âm thầm hộ giúp.

Lại nữa ngày đêm nếu ở nhà của mình hoặc ở chỗ khác. Lại có: hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, Phi Nhân…với các Tú Diệu và các Quỷ Chúng là: Thánh Diệu Mẫu Chúng, Thất Mẫu Chúng cho đến Dược Sát Ni Chúng, La Sát Tây Chúng, Tất Xá Tức Chúng. Nhóm Chúng như vậy thảy đều cùng với các quyến thuộc thường đi đến hộ vệ khiến cho Hành Nhân tu tập Du Già được Thân tối thắng, sắc đẹp sức mạnh kiên cố, không có các bệnh tật, tăng trưởng Thọ Mệnh, được đại cát tường.

_Lại nữa, Kim Cương Thủ Bồ Tát, đấng Đại Chấp Kim Cương! Nếu có Hành Nhân tu tập Du Già đối với Nhất Thiết Bí Mật Danh Nghĩa Tam Ma Địa Phần Đại Ma Ni Bảo Kế này hay một ngày ba Thời chuyên chú trì tụng, ghi nhớ, siêng tu mà lại trụ Tâm quán tưởng Thánh Tượng của Bản Tôn, từ Chính Trí của Diệu Cát Tường khởi biến hóa thân, hiện ra vô biên mọi loại sắc tướng. Như vậy quán xong, chẳng lâu liền hiện sắc tướng đã quán, lại nữa liền thấy chư Phật, Bồ Tát ở trong hư không hiện ra vô số mọi loại Sắc Thân.

Lại nữa, Hành Giả tu tập Du Già dùng Công Đức của Pháp tối thắng đó vĩnh viễn chẳng bị rơi vào tất cả nẻo ác, ở đời sau này chẳng sinh vào chủng tộc ti tiện, chẳng sinh vào chốn biên địa, chẳng ở căn tính hèn kém, chẳng cùng với các Căn chẳng đầy đủ đồng chỗ sinh ra

Lại nữa, chẳng sinh vào các nhà Tà Kiến, chẳng phải là cõi nước của Phật thì chẳng thọ sinh. Phật chẳng ra đời tuyên nói Chính Pháp thì cũng chẳng thọ sinh, vĩnh viễn chẳng sinh vào cung Trời Trường Thọ, vĩnh viễn chẳng sinh vào đời ác năm trược, chẳng sinh trong kiếp đói khát binh đao. Đời đời sinh ra đều xa lìa sự sợ hãi của nhóm Oán Đối, giặc cướp, trộm cắp…Phàm nơi đã sinh ra chẳng thọ nhận sự nghèo khổ, nơi mà danh dự khen ngợi chẳng thể động đến. Đời đời sinh ra, thường sinh vào Thiện Tộc (Kuśala-kulāya), tướng người đầy đủ đoan chính viên mãn. Ở trong Thế Gian được người yêu kính, thường thọ nhận khoái lạc, lìa các sự lo âu buồn bực. Phàm nơi đã sinh ra thì người đều vui nhìn, lời nói ra thành thật được người tin nhận. Đời đời kiếp kiếp được Túc Mệnh Trí, đủ đại tài phú có đại quyến thuộc, tăng trưởng vô tận Công Đức tối thượng tất cả chúng sinh thảy đều đầy đủ, Công Đức của Tựu Tính Ba La Mật cũng được đầy đủ, Nguyện Lực đều được đầy đủ, thông đạt tất cả Giáo Pháp thanh tịnh, Ngữ Nghiệp tự tại được Đại Vô Úy.

Phàm chỗ đối luận thì hay khéo biện bác không có ngăn ngại. Lại hay an ủi tất cả chúng sinh như A Xà Lê Sư Trưởng không có khác. Xưa kia tất cà Pháp Phần chưa được nghe cho đến tất cả Văn Điển của Thế Gian với Ngoại Luận… thảy đều thông đạt, được đại biện tài, Giới Túc, Thọ Mệnh thanh tịnh viên mãn, thường ưa thích xuất gia, đủ các Cấm Giới, nơi Nhất Thiết Trí vĩnh viễn chẳng bị quên mất, Tâm Đại Bồ Đề bền chắc chẳng hoại, vượt qua cảnh giới của Thanh Văn Duyên Giác, cũng chẳng ưa thích ở trong Pháp của nhóm ấy.

Này Kim Cương Thủ! Các Hành Giả tu Du Già được vô lượng Công Đức như vậy thảy đều đầy đủ, mau chóng thành tựu quả Đại Bồ Đề. Nghĩa của tên gọi bí mật này lại có vô biên Công Đức Phần viên mãn đầy đủ. Giả sử trong vô lượng kiếp xưng dương khen ngợi, chẳng thể cùng tận.

_Lại nữa, Kim Cương Thủ Bồ Tát, đấng Đại Chấp Kim Cương! Chư Phật Như Lai dùng phương tiện Đại Bi hiện ra ở Thế Gian, đối với nghĩa của tên gọi bí mật này đã được viên mãn, nơi Phước Trí đã sinh thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Anuttarā-samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác), gom tạo khắp báu Công Đức của tất cả Phật, không có chút Pháp nào mà chẳng viên mãn, rộng vì tất cả chúng sinh khắp mười phương cõi đánh cái trống Đại Pháp, khiến cho khắp cả an trụ Chính Pháp vô thượng. Chư Phật đã nói vua trong các Pháp, ấy là Đại Minh như vầy:

“Án, tát lý-phộc đạt lý-ma, bà phộc sa bà phộc, vĩ thuật đề (1) đạt lý-ma tác sô (2) a a ám ác (3)”

OṂ_ SARVA DHARMA-SVABHĀVA VIŚUDDHE DHARMA-CAKṢU_ A Ā AṂ AḤ

Nhất Thiết Pháp Tự Tính Thanh Tịnh Bất Sinh Bất Diệt Nhất Thiết Như Lai Trí Thân Diệu Cát Tường Thanh Tịnh Căn Bản Sở Sinh là:

“A, ác” 

A AḤ

Nhất Thiết Như Lai Căn Bản Tâm là:

“Ha la ha la, án, hồng, hột-lý” 

HARA HARA_ OṂ HŪṂ HRĪḤ

Nhất Thiết Như Lai Trí Đỉnh Nhất Thiết Như Lai Thắng Ngữ Tự Tại Quảng Đại Ngữ Nghiệp Nhất Thiết Pháp Vô Cấu Hư Không Thanh Tịnh Pháp Giới Trí Tạng là:

“A” 

ĀḤ

Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát nghe Đức Phật nói Pháp bí mật này, liền vui vẻ chắp tay, từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ Thích Ca Mâu Ni Tôn với chư Phật, Hiền Thánh Chúng kia, Tối Thượng Kim Cương Bí Mật Chủ, tất cả Phẫn Nộ Đại Minh Vương, duỗi khắp kính lễ xong rồi nói lời này: “Tối Thượng Tự Tại Hoan Hỷ Tôn!

Lành thay! Lành thay! Hay khéo nói
Từ Bi lợi con với chúng sinh
Thành tựu quả Chính Đẳng Bồ Đề
Phật là Đạo Sư của Thế Gian
Dẫn bày quy về môn Giải Thoát
Tuyên nói Đạo thanh tịnh tối thắng
Bí Mật Du Già Đại Giáo Vương
Phương Quảng (Vaipulya) tối thượng, nghĩa thâm sâu
Vì khắp Thế Gian làm lợi ích
Đây tức cảnh giới của Phật Thánh
Tất cả Như Lai tuyên nói hết”

PHẬT NÓI TỐI THẮNG DIỆU CÁT TƯỜNG CĂN BẢN TRÍ
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT NHẤT THIẾT DANH NGHĨA TAM MA ĐỊA PHẦN
_Hết_

Hiệu chỉnh xong một Bộ gồm hai Quyển vào ngày 06/06/2016