NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT
Tác giả: Thượng tọa Thích Phước Nhơn
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Thùy Duyên