THÁNH ĐA LA BỒ TÁT PHẠN TÁN

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nẵng mô tát-đa la duệ, bà nga phộc đế, phộc la đề, nhạ duệ, nỉ phộc nãi, đátdu la nghĩ-dựng nại-la, nỉ bạt cật-đế, bát-la noa ma, củ la, địa-dã nẵng đa, lộ la, tổ noa, ma ni ma-du thế đa, đán đa kiến đa, bát-la bà, nhạ la, ca lê, trà bá nan, một nhĩ, cụ la, tát sa la, đố dã, lan-noa vãn, đa lý-nga đố, đa lý đa, thi sa, lộ kiến, đa la lệ, ma hộ bát nại-la phộc, già đa nẵng, du nễ-dã đế, phộc ma bá ni, sa-tha, bố lannoa, tất đế-dần, nỉ phộc la, mô na lỗ một-đặc lê, bác khất-xoa nễ la, lỗ la, kiến đa la, kiến đế, cật-lý bá vĩ sắt-tra, tức đế, ba phộc la-tha, bát-la một-lý đế, thiết la noa-duệ, phộc la, nỉ vĩ, bạc cật-đát-dã nẵng, ma di, bát-la tế na, nỗ kiếm ba, toa hàm, tất đa, khư la, nẵng khư la nga-la, tỳ ma, tì già đa, nại-vĩ đà, tần na, mãn đế, bà, cung bà, sa-thể, ma sa-để sắt-ca, bán ca, tha la đình-dạ cật-đa, la cật-đa, tha tra, bá tra la, đát-diễn đa, bà thấp-phộc, tha tra lãng, vĩ xá la, tả lam, một-la satha, la cật-đa, nại-la, sa lam, nga hàm, tát khư lãng, khư la-già la, một-đặc nẵng, mãn đát-la, tất đa, la noa-dã, ma tông nga, bổ đán, nhập-phộc la nại-tỳ ma, nễ lýmạo, ma, ca la, nẵng la, la-tức la, nhập-phộc lãng đán, bát-la nỉ bát-đán đa, nễ đát-la, nại-phộc dã, bà tô lam, cụ la, năng sắt-tra-la, ca la la nẵng nam, vĩ sa-phổ lan đán, nễ đán đa, bát-la tán noa, mật-lý nghĩ-dựng nại-la, sô đà la-đống nga-la, tán đán, phộc nễ ca đa, la sa-đát-phộc nại, ngu-ni sở già, nỗ nhạ đa, sa-mật-lý đế, bát thiết để, sa-đam, tì đán đát sát noản, nễ thất-tả lãng, bạc cật-để, dục cật-đa, bát-la ma nẵng, nga lê đa ca, la tra na, nẵng bá đát-la, nỉ-diễn đa, bội-lăng nga, phộc lê, mục cật-đa, la-toản, ca la, nẵng na, hứ đa, cốt-lỗ đà, phệ ngu tả la, mãn nại-la, nghiễm tỳ la, kiến trá, đặc-phộc nễ, đặc-vãn đa, bộ di, đà lan, đa la nễ, cung tổ, na la, ba đa, già đố, tha lãng, già la-già la ma-du ma nỉ đình-dạ bỉ, cụ la, la phộc ca lan-noa nẵng, đát-la tát nẵng, sắt-xá, bát-la đế tần nại-la, dục thác, tam mẫu đát-ca lan-noa, đa la sa-đa ma la, tì nễ lỗ vĩ xá, lỗ đát hàm nga, sa-tha la, bộ nga, bạt nga-nam, câu xá ngu-lỗ, vĩ sa noa nga-la, tăng tổ lan-ni đa, nễ ca, nỉ hộ, hứ nễ, phộc nột-la la ni, na lỗ ni sở, ma la noa du nễ-dã đố bỉ, đát đoả, la nại-tì la, bà du nại, bạt-lan đa nễ, đát-lại tam mẫu đát-la sa-đa nga, đát-lại la-nẵng-lý tì, sađát-phộc nại-ngu noa, nỗ sa-mật-lý đế, thất-lăng khư la, la nễ đố, nễ thất-tả lạc sát-ma, đạt lân nại-la dã đế, bát-la phộc la, tả lê đa, phộc đa phệ nga hạ đố, độ đa, mạo ma phộc lê, lỗ đà, nỉ nga-bà nga, bộ hiến đà ca lam, đạt nghĩ đát-du thế đa, cụ lan-ni đa, nhập-phộc la, mãn đa, sa-phổ la nại-phệ sa-phổ lăng ngang, sa-phổ tra nại-phệ ni-sở, vĩ sa-phổ chiếp ca la, vĩ đát-la sa-đa, nẵng lý, hột-lý đa cật-lan na, hạ hạ la phộc, bố lý đa, thương hổ đa thương, vĩ nẵng du nễ-dã đán, cụ la, ca la-ba, nẵng la lý-tức, nhập-phộc lãng đán, bát-la nỉ bát-đán, nhạ duệ, nỉ vĩ, đa lý đát-dã, lãng nẵng, ma ma, đát-lam, nễ-lý noa ngật-lý hạ-nẵng, đam đoả, bát-la sa na một một-lý sắt-trí, tô khẩu đế ca lỗ, vĩ khất-xoa noa, nại sa-đa tỳ đế-dựng, nẵng lan câu chi, la phộc na nẵng, vĩ bạt-la ma, bạt-lan đa, vĩ bà tát, bổ xán tam ma vĩ sắt-cật-lý đa, cốt-lỗ đà mục cật-đa phả đát-ca la phược đa, nỗ vĩ nại-du nạiphộc đa nghĩ-nễ, sa-phổ la nại-vĩ sa-phổ lăng nga, vĩ tức đát-lam, nga bạn ngang, ma hạ già sa-ma lam, nga bộ nhạ-cảm, nga địa, ba vĩ sa-phổ la ni, sở la nhĩ hạtông, tả la nại-bộ nga, bà nga nga-la, tăng nga-nẵng, la đát-nẵng đát-vĩ sam nhạ la, cái la một-na đố đống nga, tán tả đát-phả noa, tác cật-la phộc lãng, ma hạ vĩ bạt-la ma câu bát, nỉ bát-đán đa nễ đát-lam, cật-lý đán đa nga-la hạ, nga-la sa-đa, ca lỗ nga-la, nan noa nỗ lỗ bán, vĩ lỗ bán, vĩ lỗ bá khất-xoa, kiến tra nại-du đinh, nột sắt-tra ma thi, vĩ san, nễ lý-vĩ thi, bộ đa, ma diễn đa ma, tiên na ma sa-kiến na để đoả ma nỗ sa-mật-lý đát-dã nỉ, vĩ khất-xoa xá, nẵng sắt-tra, tỳ để, bổ ma, nẵng phộc na nẵng, câu hạ la, nễ lý-nga đa, tra tra hạ, tô lan-nã, sa đát-dã, phộc ca, nhập-phộc la, ma quân noa lê, bộ đa, phộc ca-đát-la, bạt-lỗ tông, cụ la, năng sắttra-la, ca la lãng, ca la ngột-lỗ, đặc-lý đán, đát-la, phộc lê, nhạ la ma phệ sắt-chi đa ma-dã la phộc lê-ni nễ, phộc độ, đà đa nghĩ-nễ, bát-la bà, băng nga la, lộ la, phộc lãng ca la, lãng ca phả la lý-nại-la, tán đà lý noản, dạ đổ, phộc nam, vĩ đà nam, câu đạt, sa đà đà nam, phệ đề, đà phộc nẵng, sa-tha, nga-lý hứ đố nga la, thiết sa-đát-lam, vĩ phộc sa-đát-lam, sô đà la-đát-nam, tam mẫu đát-la sa diễn đán, đát tha, bát thiết đố, tất đoả, nột nại-nga-lý đa, mãn đát-la, xoa la, la la-dã duệ nỗ, nỉ hứ, nỗ, nỉ vĩ, đa lý đa, vãn ma, bát-la sa na nại-bà diệm nãi phộc, tán nhạ dã đế, vĩ nhạ nẵng, nga hạ nẵng, bá na ba bát-lam đa, kiến đa, cụ la, đặc-phộc tô đà, địa đa câu, ba la cật-đán đa nễ, đát-la, nột la lỗ la, phộc cật-la tô, tán nẵng đà, nga đát-la tát, du la, tất, hạ sa-đa, vĩ tức đát-la, dục vãn nga, sa ma, băng nga la, thấp-ma, du-lỗ, phộc nhập chỉ tức, nột khư đa, kháng nga, nại-du để, thiết-dã ma lãng, hiến địa số, vĩ đề số, cụ la câu, nan noa ca, nhạ-dã nễ lý-già, sắt-tra, bátla câu sắt-tra, vĩ hạ-dựng tái ca, nễ sắt-xá, sa ma, một-lý đát-dã, tăng nga-lý hứdã, vị đình-dạ đa, nễ dã đa mãn đa ca, phộc sa di đát-du cật-để, tì lý-nỉ vĩ, nễ lýbà tha diễn đa, cốt-lỗ đà, vĩ sa-phổ lam đa, tát-đát-tông, lam đố, bỉ hám đố, nại-du đa sa-đa sa-ca la, di đát-la đán diễn để, bổ tát sa-đa, vãn ma, bát-la noa ma, tắc cật-lăng nẵng ma sa chỉ lý-đa nam, câu bỉ đa, nễ-lý bát để, cụ la, hồng ca la, tăng tổ na nẵng, nan đa, lỗ đình-dạ, vĩ đa, cốt-lỗ đà, vĩ la na la cật-lý sắt-tra, chỉ xá nga-la hạ, nga-la sa-đa, khư sa-đa, phộc nẵng, du-lỗ đa hàm, nga tát, bá sắt-ni, bát-la bá đa, khế lạc, sô nỉ đán nga, y phộc, thế-dần nẵng, bác xoa, tì bộ đa thất-tả la nại- tỳ ma, ca la dã, sa tát-lăng khư la, na ma tán na nễ đế, nẵng lý-nại-la chỉdựng nhạ la-ca, hiến đạn, đà lỗ một-đà lê, ma la, tam ma lăng nghĩ đa, một-nhạ đà duệ nãi phộc, nãi sa-dựng nễ-dã, bà nga nại, hột-lý dục nga-di nẵng, tăng nhạ đa, cật-lý tha, phộc-dã tha, vĩ cật-la, vĩ bộ đa, tức đa, nẵng la, mãn đà nẵng nga la, ma đặc-duệ, tát-thể đa ca la, nỗ đái lý, phộc khất-xoa, cái la, một-lý đa, nỉ vĩ, đa lý, nhạ duệ, mãn đà nam, mục khất-xoa ni, đoả ma nhục sa-mật-lý đát-dã hàm, đa khất-xoa noản, nẵng sắt-trá, tỳ để, cật-la ma, bát-la la dã, ba phộc nẵng, tán noa tán noa, nễ lỗ, độ đa, nễ lý-độ ca lỗ, nỗ la ma la, câu lệ, tăng câu lệ, tác cật-la, tác cật-lý, la để, cốt-lỗ la, nẵng nghĩ-dựng nại-la, phả đát-ca la, phộc hứ-nễ, sa-phổ lăng ngu đát-ca lý, bổ sắt-ba, nột nga-la sa-đa, vĩ bạn sa hàm, tát-du tha la đát-bổ tha, đà la, hạ đố, độ đa, vĩ tức tả dã nại-vĩ bạt-la ma, đát-bồi nẵng, tân noa ni, bán noa lý, nột tát-đa lý, sa nga lý-dần đa la-hứ đa, thi sa, câu lệ, vĩ xá lệ, sa mẫu khư đa, bá đa la, nga lý-đa, sa-thể đa, phộc lý-đa, tam bạt-lan đa, ba lý-dã sa-đa, bố đa nại-lý đế, tát đỏa lại ca đa lại, nỉ vĩ đa lý, nẵng lại, bát-la ba-dã đế nga, đạt ma nhạ nỗ nại già-nam, ma hạ bộ nễ, đề y để, thú bà, phộc la nỉ, nhạ duệ, nhạ đa, phệ nỉ, bát-la mô nỉ, nhạ nga đát-la noa nỉ, bố sắt-trí nỉ, một-lý địa nỉ, mục cật-để nỉ, bộ để, bạt nại-lý, tô bạt nại-lý, cật-lý bá, nại-lý tô tán nại-la, bà phộc cật-lý thất phệ, vĩ thấp-phộc lỗ bế, độ đa, đát-thích-dã đặc-phược, lỗ bế, độ-lỗ, phệ xá-dã ma phộc lan-ni, thiết la ni-duệ, tô bôn ni-duệ, tô bát-la một đề, độ đa, đặc-tông đa, tam một đà, la đát-nẵng, bát-la bà, băng nga kế thi, hạ đa thi sa, nỗ sa, vĩ thú đà la-tha, phộc nghĩ thấp-phộc lý, địa-dã nẵng, du nghĩ thấp-phộc lý, bát-la bát-đa, phộc nại-duệ, nẵng phộc nại-duệ để, tốc sát-di, phộc lý, nỉ vĩ đế, nan noa, ca sa-đố đátla di, đế nẵng, bôn vĩ-duệ nẵng, lộ câu, cật lộ, nại nga-nẵng nỗ, san đạt nỗ, a sa-đổ mạo đà tả, nan nẵng, tả-du đán, nễ nhạ lam, một-la hám-ma, lỗ nại-lân nại-la, vĩ sắt-noa-phộc nỉ tì lý-tông nỉ đán, bố nhĩ đa, nỗ lý-nhĩ đán, tát lý-phộc lộ ca vĩ kiếm, phộc lam, bạc cật-để, vĩ nhĩ nẵng tả hám, bà phộc, diệm đát phộc, mô già bá nan, một nhạ phộc đạt nẵng, đa đát-ba lỗ na nẵng, thi la, khất-xoa ma, địa-dã nẵng, vĩ lý-dã, nỉ tì thất-tán vĩ đa, tát lý-phộc nột khư đa cật-lăng, tát lý-phộc tát đổ đát ma, tát lý-phộc tát đỏa la-tha, ca lý, nhĩ nẵng tả ma hám, ba nga phộc đát dã, a lý-dã đa la dã, nan noa, ca sa-đố đát-la, tam ma bát-đa

THÁNH ĐA LA BỒ TÁT PHẠN TÁN

_Hết_