SỚ KINH
NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ

Đời Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư thuyết Quán Đảnh ký
Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3