Thế Nào Là Gốc Khổ Của Thân?
(Thư Học Phật 60)
Btg Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3