PHÁP THÀNH TỰU
ĐẠI DƯỢC XOA NỮ HOAN HỶ MẪU VÀ ÁI TỬ

(Cũng có tên là KINH HA LÝ ĐỂ MẪU)

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_Bấy giờ, Đức Phật ngự tại Tinh Xá Trúc Lâm ở thành Vương Xá vì các Người, Trời diễn nói Pháp Yếu.

Thời có nữ Đại Dược Xoa tên là Hoan Hỷ dung mạo đoan nghiêm có năm ngàn Quyến Thuộc thường trụ tại nước Chi Na hộ trì Thế Giới. Là con của Sa Đa Đại Dạ Xoa và là vợ của Bán Chi Ca Đại Dạ Xoa Tướng (Xưa nói là Tán Chi, tức nói sai vậy) sinh được năm trăm người con có uy lực lớn cùng các Quyến Thuộc đi đến nơi Đức Phật ngự rồi lui ra, ngồi một bên.

Đức Phật bảo: “Này Hoan Hỷ Mẫu! Nay ngươi có thể nhận Giáo Sắc của Như Lai. Ta muốn khiến ngươi buông xả, trừ bạo ác, giúp đỡ các Hữu Tình. Đều ban bố sự không sợ hãi đến tất cả người nữ đã sinh con trai, con gái ở thành Vương Xá với cõi Thiệm Bộ Châu này ”

Thời Hoan Hỷ Mẫu bạch phật rằng: “Thế Tôn! Nếu như vật thời con với các đứa con sẽ ăn thứ gì ?!….”

Đức Phật bảo: “Ngươi chỉ cần khởi tâm hiền lành chẳng hại Hữu Tình thời Ta sẽ răn dạy các Thanh Văn đệ tử, mỗi bữa ăn sẽ thường cho ngươi ăn và ở cuối lối đi sẽ để một phần thức ăn, kêu gọi tên ngươi với các đứa con đều khiến được no đủ. Nếu có thức ăn dư thì ngươi có thể hồi thí cho tất cả Quỷ Thần… thảy đều vận tâm khiến cho họ được no đủ.”

Thời Hoan Hỷ Mẫu bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con xin quy mệnh Đức Như Lai, phụng Giáo Sắc của Đức Phật, chẳng dám vượt trái. Tất cả người dân đã sinh con trai, con gái trong thành Vương Xá với các Quốc Thổ thời con đều ủng hộ khiến cho họ được an vui, chẳng để cho tất cả các Quỷ Thần ác được dịp thuận tiện hãm hại. Nguyện xin Đức Như Lai hộ niệm cho con”

Đức Phật nói: “Lành thay! Lành thay Hoan Hỷ Mẫu! Nay ngươi có thể ở trong Pháp Luật hiền thiện của Như Lai, thọ Tam Quy Ngũ Giới khiến cho ngươi trong đêm dài thoát khỏi các khổ được an vui lớn. Ấy là Quy Phật Pháp Tăng, chẳng giết sinh mệnh cho đến uống các thứ rượu là nơi học của ngươi. Ngươi nên thọ trì”

_Thời Hoan Hỷ Mẫu đã thọ Tam Quy và năm chỗ học xong, vui mừng hớn hở nhiểu quanh Đức Phật ba vòng rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con đã được nương nhờ vào sự gia hộ của Đức Như Lai. Con có Tự Tâm Đà La Ni hay trừ tất cả tai nạn đáng sợ. Nếu có người thọ trì Chương Cú này thời con với các Quyến Thuộc thường làm ủnh hộ khiến cho được an vui. Nguyện xin Đức Như Lai nghe con tuyên nói”

Đức Phật nói: “Tùy theo ý ngươi nói”

Thời Hoan Hỷ Mẫu liền ở trước mặt Đức Phật, nói Đà La Ni là:

“Nẵng mô la đát-nẵng đá-la dạ gia (1) Na mạc hạ lý để-duệ (2) ma hạ dược khất-sử nê (3) ha mô già duệ (4) tát để-duệ phộc nễ ninh (5) một đà bát-lý dã duệ (6) nhạ đa hạ lý nê-duệ (7) bán tả bổ đát-la (8) xả đa bát-lý phộc duệ (9) tất-lý ca la duệ (10) ma hứ đa tát phộc tát đát-phộc (11) nẵng ma tắc-cật-lý đá duệ (12) bà nga tông hạ lý để-duệ (13) cật-lý nãi dã ma nang đá dĩ sái minh (14) một đà đế nhạ bà nhĩ để (15) tát-ma ra đa duệ (16) bà nga tông mẫu tử đa tỉ (18) bả la bổ đát-la (19) vĩ cận-nẵng vĩ nẵng dã ca (20) một-lý bả tam ma nễ đa đát-la noa la (21) mãn đát-la bả na bổ na ra (22) hạ sái duệ (23) đát nễ-dã tha (24) tỉ phộc tai (25) bả lý phộc tai (26) ninh đát-la hạt để (27) tát phộc yết ma ca la noa duệ, saphộc hạ (28)”

 

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ HĀRITYE MAHĀ-YAKṢAYE SATYA VANINE BUDDHĀ PṚYAYE JATA HĀRIṆIYE CAYATRAŚATA PṚVARĀYE PRĪKALAYE MAHITĀ SARVA-SATVA.

NAMA SUKṚTĀYE BHAGAVAṂ HĀRITYE HṚDAYAM-ĀVARTTA

IṢAME BUDĀ TEJA BHĀJITI SMARA TĀYE BHAGAVAṂ PURA RĀKṢASI BHAGAVAṂ MUCITĀ SIPALA PUTRA VIGHNA VINĀYAKA BṚPĀSAṂ MANĪTATRĀṆRA VATRAPADĀ PUDĀLA HĀRIṢAYE.

TADYATHĀ: ṢIVATE PARIVATE NETRA KATI SARVA KARMA KARAṆAYE SVĀHĀ.

Thế Tôn! Đà La Ni này của con có uy lực lớn giống như báu Chân Đa Ma Ni, hay mãn tất cả ý nguyện của chư Hữu. Chỉ có Đức Như Lai với các Bồ Tát chứng biết cho con”

_Đức Phật nói: “Này Hoan Hỷ Mẫu! Ngươi hay làm lợi ích cho Hữu Tình, hộ trì Pháp của Ta mà nói Đà La Ni này. Trong đời vị lai, các đệ tử của Ta, giao cho ngươi thủ hộ đều khiến cho họ an vui”

Thời Hoan Hỷ Mẫu bạch Phật rằng: “Con sẽ phụng hành như Thánh Chỉ của Đức Phật.

Thế Tôn! Nếu có người muốn thành tựu Pháp của Đà La Ni này. Trước tiên ở trên tấm vải trắng hoặc tơ lụa trắng, lớn nhỏ tùy ý, vẽ hình của con là Hoan Hỷ Mẫu như hình Thiên Nữ thật xinh đẹp, thân màu hồng trắng, mặc áo báu lụa của cõi Trời, đầu đội báu, tai đeo khoen, vòng xuyến bằng vỏ ốc màu trắng, mọi thứ Anh Lạc trang nghiêm thân ấy, ngồi trên tòa báu lớn, thòng bàn chân phải xuống dưới. Ở hai bên tòa lớn, cạnh đầu gối đều vẽ hai đứa bé. Tay trái của Mẫu ấy ôm một đứa bé tên là Tất-Lý Dựng Ca rất đoan chánh, tay phải cầm quả Cát Tường để gần vú, hai bên đều vẽ Thị Nữ quyến thuộc hoặc cầm cây phất trắng, hoặc vật dụng trang nghiêm. Người vẽ Tượng ấy phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo mới sạch, thọ giữ tám Giới

Như pháp vẽ xong, ở một mật thất, quét rửa sạch sẽ làm cái đàn vuông rộng bốn khuỷu tay. Nên lấy Cù Ma Di (Phân bò) của loài trâu bò thuần một màu rồi hòa chung với hương thơm, như Pháp xoa lau. Lại dùng bùn Bạch Đàn Hương làm một cái Đàn tròn ở trên Đàn vuông rồi an Tượng ở trong. Bên trên bày lọng Trời, treo các lụa màu, phan. Đem mọi loại hoa mùa rải ở trên Đàn. Lại dùng cháo sữa, lạc, cơm, thức ăn uống ngon ngọt với các quả trái, nước thơm At Già, đốt hương Trầm tốt để làm cúng dường.

Mặt Tượng hướng về phương Tây, người trì tụng ở phía Tây của Đàn hướng mặt về phương Đông đối trước Tượng niệm tụng. Hoặc bốn Thời, ba Thời cho đến một Thời chẳng nên gián đoạn thiếu sót. Nếu có gián đoạn tức Pháp khó thành. Cũng chẳng được tụng Chân Ngôn của Kim Cương Bộ với các tạp niệm tụng, sợ khó thành tựu. Mỗi Thời tụng 108 biến làm số bình thường, lúc Chính Niệm Tụng chẳng nên cùng người nói chuyện khiến Chân Ngôn bị gián đoạn, chẳng thành biến số mà hư phí công lực.

Nếu muốn thành tựu Pháp này. Từ ngày mồng một, ngày mồng 5 với ngày16, ngày 20 của kỳ Bạch Nguyệt thì bắt đầu y theo Nghi Quỹ lúc trước, đối trước Tượng này tụng mãn vạn biến tức thành Tiên Hành. Cần phải cẩn thận không cho người thấy biết, đừng tụng Chân Ngôn này trước mặt người khác. Nếu có thể y theo Giáo, chuyên chú tu kín đáo ắt Hoan Hỷ Mẫu liền hiện thân ấy khiến người tu hành được mãn ước nguyện.

Tác Niệm Tụng này chẳng được cùng người kết oán, chỉ sợ tổn hại cho người ấy, thành việc chẳng ích lợi.

Nếu được thành tựu xong sẽ có tài bảo, cần phải rộng hành Đàn Thí (bố thí, cúng dường…) chẳng nên keo kiệt.

Nếu muốn khiến cho Hoan Hỷ Mẫu mau đến hiện thân. Người tu hành chuyên tưởng Mẫu này thường chẳng lìa tâm. Lại ở nơi niệm tụng với nơi cư ngụ cần phải sạch sẽ, chẳng dùng đèn sáng, lại thường thiêu đốt Trầm Hương, chỉ ở một mình niệm tụng không gián đoạn, cũng chẳng nên sợ hãi ắt Hoan Hỷ Mẫu đi đến hiện thân.

Nếu được đến xong mà tiết lộ cho người khác biết ắt sẽ bị tai họa. Nếu đi đến hiện thân cũng chẳng nên nói chuyện, chỉ chí tâm niệm tụng nhiều hơn, như Pháp cúng dường, sau đó quyết định bảo Hành Giả rằng: “Khiến Ta làm việc gì?” hoặc để lại Anh Lạc, vòng xuyến, vật báu, các vật dụng trang nghiêm. Nếu để lại các thứ đó, phải dùng cho hết, chẳng được giữ lại, cũng chẳng nên nói chuyện. Như vậy lâu dần, khi đã thành thục thì mới có thể cùng nói chuyện. Liền thỉnh làm mẹ, làm chị em, chẳng nên đối với vị ấy sinh tâm tham nhiễm, giả sử Thánh Giả có ý nhiễm dục cũng chẳng nên nhận, nếu nhận ắt sinh vào Tộc đó, khó được giải thoát.

Người trì tụng đối với thức ăn của mình, trước tiên giảm một phần thức ăn sạch sẽ, dùng Tâm Chân Ngôn gia trì bảy biến. Ăn xong, cầm đến nơi sạch sẽ rồi đổ xuống tức thường được ủng hộ, chẳng xa rời hai bên.

Tụng Tâm Chân Ngôn là:

“Án, nỗ nỗ ma lý ca hứ đế, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ DUNDU MARIKA HITE SVĀHĀ

[Bản khác ghi là:

*)OṂ_ DUNDU MĀLIKĀ HITE SVĀHĀ]

Người trì tụng đã mãn công phu Tiên Hành, chọn ngày có sao tốt hoặc ngày Nhật Nguyệt Thực thời y theo Pháp cúng dường. Lấy Trầm Hương tốt thấm bơ rồi Hộ Ma 1080 biến ắt được thành tựu. Hoặc hiện Bản Thân, hoặc liền gia trì tràng hạt cầu thành tựu nhóm Thượng Trung Hạ. Hoặc được nơi cư ngụ có đất rung động, hoặc thấy ánh sáng….nên tức biết đã thành tựu. Từ đó về sau làm gì đều được như ý, mới dùng được các pháp thành tựu sau này.

Nếu người cầu Phục Tàng. Chọn một Đồng Nữ, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo mới tinh, lấy hoa có mùi thơm rồi bảo Đồng Nữ đưa hai tay cầm hoa, che mặt đứng ở bên Đàn. Người trì tụng tụng Chân Ngôn lúc trước gia trì vào nước Uất Kim Hương (nghệ) 108 biến rồi rưới vảy trên thân Đồng Nữ, ở trong câu Chân Ngôn có thêm việc cầu nguyện. Khoảng phút chốc Đồng Nữ liền nói chỗ có Phục Tàng (kho tàng bị chôn dấu). Hoặc liền chuyên tâm niệm tụng thỉnh Thánh Giả hiện thân chỉ chỗ phục tàng. Hoặc chỉ cầu thỉnh khiến Hoan Hỷ Mẫu cung cấp vật dụng cần dùng mỗi ngày. Nếu được các nguyện ắt được tài bảo, cần nên rộng tu Công Đức, hành Đàn Thí lợi ích hữu tình, chẳng nên cất chứa ắt mất thành tựu.

Lại có Pháp, muốn được quý nhân vui vẻ. Lấy đất bên dưới cửa nhà của người đó dùng nước bọt hòa làm viên, gia trì 108 biến rồi để ở trong nhà xí thời người ấy sẽ cùng kính thuận, vui vẻ.

Lại có Pháp, muốn được người nữ kính yêu. Gia trì vào quả trái 21 biến rồi đem cho người ấy ăn, liền cùng kính yêu nhau

Lại có Pháp, nếu có việc nghi ngờ, dựa theo lúc trước, gia trì vào Đồng Nữ rồi hỏi thời đều nói mọi thứ việc mà ý đã nghi ngờ.

Lại có Pháp, hoặc chỉ niệm tụng nguyện xin cầu cúng, hoặc nghe trong hư không có tiếng nói rõ, hoặc trong mộng sẽ báo cho biết tất cả việc đang nghi ngờ.

Lại có Pháp, nếu bị Quỷ Mỵ nắm giữ, gây sự lo sợ chẳng an. Lấy An Tức Hương, thuốc A Ngùy, hạt cải trắng hòa với bơ rồi Hộ Ma 1080 biến thì Tinh Mỵ thảy đều diệt hết

Lại có Pháp, nếu bị người ác gây nạn. Lấy Lỗ Địa La (Rudhira: máu của mình) hòa với đất, gia trì 21 biến hoặc 108 biến, kín đáo chôn dưới cánh cửa nhà kẻ đó sẽ khiến cho người gây nạn kia bị bệnh. Muốn khiến cho khỏi thời lấy đất ấy lên thì bệnh ấy liền trừ.

Lại có Pháp, nếu vợ chồng chẳng hòa thuận. Lấy vật thọ dụng của họ như quần áo, đồ vật, thức ăn…. kín đáo gia trì 21 biến rồi cho người đó dùng, đừng cho họ biết ắt được hòa thuận cùng nhau.

Lại có Pháp, nếu người trúng độc. Gia trì vào phân chim bồ câu trắng hòa với nước rồi cho uống, liền khỏi.

Lại có Pháp, nếu bị nhốt trong tù, bị gông cùm xiềng xích, mọi loại khẩu thiệt … Vào ngày mùng 5 tháng 5, lấy cây Đào, kín đáo viết tên người bị oan ấy, gia trì 108 biến, lại ở trong câu Chân Ngôn xưng tên người ấy, gia trì thêm lời cầu nguyện rồi đóng xuống đất. Tức được Quan Phủ giải tán nạn khẩu thiệt.

Lại có Pháp, muốn được thắng khi luận nghị. Lấy một lát sắn dây ở ngoài đồng, gia trì 21 biến, cầm nơi tay rồi cùng luận nghị với người kia, thời kẻ đó không mở miệng được.

Lại có Pháp, nếu người nữ khó kết hôn. Làm một hình người bằng tro, gia trì 21 biến rồi bảo người nữ ấy mỗi ngày bái người bằng tro này bảy bái thời liền được hợp hôn, ngàn lần chẳng sai một lần nào.

Lại có Pháp, muốn kêu gọi người mình yêu ở nơi xa trở về. Nên làm một hình người bằng tro hoặc người bằng muối cũng được, lấy cây đao để trên trái tim của hình người ấy, kêu tên gọi của người đó, mỗi ngày ba Thời, kết Triệu Thỉnh Ấn tụng Chân Ngôn 108 biến gia trì, chẳng quá 7 ngày thì người ấy liền đến. Như hoặc chẳng đến thì người ấy ắt bị bệnh nặng.

Lại có Pháp, nếu có người trốn nợ chẳng trả lại. Nên dùng bột muối làm hình người ấy, kết Hàng Phục Ấn tụng Đà La Ni 108 biến biến, ở trong câu Chân Ngôn xưng họ tên của người ấy rồi dùng đao rạch thời người ấy liền tự đến, dập đầu xin tha mạng.

Lại có Pháp, nếu người bị bệnh Quỷ Mỵ. Dựa theo lúc trước, gia trì vào Đồng Nữ mà hỏi, biết bệnh ấy do ma quái gây ra , liền dùng Pháp Phát Khiển Quỷ Mỵ ấy thời người bệnh được khỏi, không có gì chẳng trừ khỏi

Lại có Pháp, nếu lúc muốn đi trị bệnh. Trước tiên thắp một chén đèn để ở bên dưới bếp, dùng Chân Ngôn gia trì 21 biến, liền che cửa bếp lại. Sáng ra kiểm tra xem. Nếu thấy hết dầu thì đi, nếu chẳng hết thì chẳng nên chữa trị ắt khó được khỏi. Pháp này rất linh nghiệm.

Lại có Pháp, nếu lúc Nhật Nguyệt Thực thời ỏ trước Tượng, dùng cái chén bằng đồng đã tinh luyện đựng đầy bơ gia trì cho đến hết Nhật Nguyệt Thực. Xong ăn bơ đã gia trì này, liền được Văn Trì, một ngày tụng ngàn lời.

Lại có Pháp, nếu có người chẳng hòa thuận, kín đáo tụng Chân Ngôn gia trì vào quả trái hoặc thức ăn uống rồi phương tiện đưa cho người ấy ăn, ắt được kính yêu

Lại có Pháp, phàm nhà có người chết khiến cho người sợ hãi. Dùng tâm giận dữ, tụng Đà La Ni này 21 biến hoặc 108 biến liền trừ khử sợ hãi. Tốt nhất là chẳng đi qua nhà có người chết.

Lại có Pháp, nếu phải luận tụng ở cửa quan, trì Chân Ngôn này 108 biến hoặc chỉ kín đáo tụng Chân Ngôn ắt được Đạo Lý.

Lại có Pháp, nếu muốn gặp Đại Nhân Quan Trường. Tụng Chân Ngôn 108 biến thời khi gặp ắt được vui vẻ.

Lại có Pháp, nếu có người khó sinh đẻ. Gia trì vào Ngưu Tô 108 biến hoặc 21 biến rồi cho sản phụ ăn với xoa bôi sản môn (cửa mình ) ắt được sinh dễ dàng.

Nếu người trì tụng một lòng chuyên tụng Chân Ngôn này, chẳng được tu tạp (tu nhiều thứ) thời Hoan Hỷ Mẫu thường tùy ủng hộ, chẳng lìa hai bên trái phải, chẳng bao lâu ắt hiện thân ấy.

Nếu người tu hành Pháp Hoan Hỷ Mẫu này, muốn khiến mau hiệu nghiệm. Nên có Tịnh Thất riêng, cần phải cẩn thận kín đáo, chẳng được tác Pháp ở trong Phật đường, Tịnh Xá , sợ khó thành tựu. Lại chẳng để cho người nhìn thấy Tượng này với biết làm Pháp, ắt mất hiệu nghiệm.

Lại có Pháp, nếu có oán địch muốn đến làm hại. Lấy hạt mè hòa với bơ, ở trước Tượng, Hộ Ma 1080 biến, ở trong câu Chân Ngôn xưng tên họ của người ấy ắt được vui vẻ.

Lại có Pháp, nếu muốn khiến người trước kia nhớ đến mình. Viết tên họ của người ấy để dưới chân giường thời người ấy ắt sẽ cùng nghĩ nhớ .

Nếu muốn cho nhà oan gia bị khủng bố không an, lấy một miếng xương đầu gia trì 21 biến hoặc 108 biến, lén để trong nhà kẻ kia, nhà kia tức không an ổn. Khi lấy xương kia dùng tự thân gia trì 21 biến, kết Ấn thỉnh triệu sau đó mới lấy, bí mật gia trì tức được ứng nghiệm. Muốn nhà kia trở lại như cũ tụng Chân Ngôn 21 biến đem xương kia bỏ lại chỗ cũ. Xương này chỉ làm được 1 lần, phần đồ cúng dường không được ăn, mất linh.

Nếu muốn khiến cho người ấy không có sự sợ hãi, tụng Chân Ngôn này 21 biến thu lấy xương đầu lâu, tác Phát Khiển rồi đưa về chỗ cụ thì nhà ấy liền được không sợ. Xương này chỉ dùng được một lần, chẳng thể dùng thêm lần nữa sẽ không có hiệu nghiệm

Phàm thức ăn với nhóm quả trái đã được cúng dường xong thời tất cả chẳng được ăn, khiến người trì Chân Ngôn không có hiệu nghiệm

Phàm muốn cúng dường thức ăn cho Hoan Hỷ Mẫu đều nên làm riêng thứ mới, chẳng được dùng thức ăn còn dư để qua đêm, mỗi khi đem thức ăn cúng dường xuống đều nên tự mình đưa đi, chẳng được sai người khác đưa đi, ắt không có hiệu nghiệm.

Lại có Pháp, muốn thành tựu Pháp Dịch Sử (sai khiến Sứ Giả).Trước tiên trì tụng Chân Ngôn khiến cho công nghiệp thành xong.Sau đó chọn lấy một cái đầu lâu. Nếu biết cái đầu lâu này là của người tài năng khỏe mạnh hiểu biết việc đời ắt dễ được thành nghiệm. Trước tiên ở nơi đã thấy, gia trì tự thân, lại dùng Chân Ngôn gia trì vào cái đầu lâu ấy 108 biến, kết Ấn Thỉnh Triệu, rồi bọc kín lại đem đi. Thoạt tiên, dùng nước sạch tẩy rửa, lại dùng nước thơm tắm rửa, dùng bạc làm cái lưỡi, ở trước tượng Hoan Hỷ Mẫu gia trì 1080 biến, ở bên Đàn dùng cái siêu bằng sành (cái nồi đất) đậy che cái đầu lại. Tức trong đêm ấy tự nói rõ họ tên, hoặc hiện thân ấy xin làm Cấp Sử (người chịu sự sai khiến). Từ đây về sau, sai khiến thì không có việc gì không ứng nghiệm. Nếu nghi ngờ hỏi ắt hay biết trước. Pháp này cần phải cẩn thận kín đáo, nếu bị tiết lộ tức không thành tựu lại bị chiêu tai họa.

Phàm sai khiến đầu lâu đi đến chỗ của người kia, trước tiên nên liệu tính người đời trước (tiền nhân). Nếu kẻ ấy oán thì hoặc trì tụng Pháp của Kim Cương Bộ hoặc cùng với người trì Cấm Giới giải Pháp, ắt chẳng được não loạn mà trở ngược lại hại thân của mình. Nếu chẳng như thế ắt sẽ hiệu nghiệm.

Tiếp nói Ấn Khế. Trước tiên kết Thỉnh Triệu Ấn: Đem ngón của bàn tay phải để trên lưng bàn tay trái, cài chéo vào nắm lòng bàn tay trái, tay trái hướng về thân chiêu vời thì Ấn ấy liền thành.

Tiếp kết Hàng Phục Ấn: Hai tay cài chéo các ngón bên trong, hai ngón út cùng móc nhau; hai ngón vô danh đều nhập vào hổ khấu của hai bên trái phải, dựng hợp hai ngón giữa, hai ngón trỏ đều vịn lưng ngón giữa, hai ngón cái đều vịn lóng giữa của ngón giữa liền thành tướng Ấn ấy.

Tiếp kết Trịch Ác Nhân Ấn: Tay phải đem ngón cái vịn trên móng ngón vô danh, mỗi khi tụng Chân Ngôn một biến thì một lần ném vứt hướng về người ác thì tướng Ấn ấy liền thành.

Tiếp kết Phát Khiển Thánh Giả Ấn: Tức kết Triệu Thỉnh Ấn lúc trước, đem bàn tay phải hướng ra ngoài, ném vứt thì Ấn ấy liền thành”

_Bấy giờ, Hoan Hỷ Mẫu ở trong Đại Hội nói Pháp của Đà La Ni này xong, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con đã được Đức Như Lai hộ niệm. Con với quyến thuộc kính vâng theo Giáo Sắc của Đức Phật hộ giúp các hữu tình ở đời vị lai khiến được an vui xa lìa các sự đáng sợ.Nếu có người hay y theo Pháp này, thanh tịnh thọ trì Đà La Ni này thời tất cả việc mong cầu thảy đều được đầy đủ”

_Thời Hoan Hỷ Mẫu lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con lại nói Pháp Đà La Ni của Ái Tử Tất-Lý Dựng Ca làm lợi ích, hộ trì cho các người có sự mong cầu.

Chân Ngôn là:

“Án, trí vĩ trí ninh, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ ṬIVI ṬINI SVĀHĀ

Ấn ấy: Chắp hai tay lại, kèm co hai ngón cái vào trong lòng bàn tay, liền thành.

Ấn này dùng cho tất cả nơi chốn. Được thân, Thỉnh Triệu, Phụng Tống thảy đều dùng được. Đem Ấn gia trì năm chỗ trên thân của mình là:đỉnh đầu, vai phải, vai trái, trái tim, cổ họng… liền thành Hộ Thân. Đem hai ngón cái chiêu vời thì gọi là Thỉnh Triệu, mở ra thì gọi là Phụng Tống.

Nếu có người thọ trì Pháp Đà La Ni này thời con với Ái Tử Tất-Lý Dựng Ca (Priyāka) và các hàng quyến thuộc ủng hộ người đó chẳng để cho tất cả các Quỷ Thần ác có dịp xâm nhiễu.

Nếu có trì Đà La Ni này, ắt nên thanh tịnh , chẳng ăn thứ huân uế, tụng Chân Ngôn mãn 30 vạn biến kèm bố thí thức ăn cho Ái Tử Tất-Lý Dựng Ca liền thành Tiên Hành.

Pháp Thí Thực ấy. Trước tiên chọn nơi sạch sẽ ở đất lộ thiên, dùng Cồ Ma Di (phân bò) xoa tô một cái Đàn tròn, trên Đàn rải các hoa mùa. Hoặc chỉ bố thí ở trên tảng đá sạch cũng được. Mỗi khi muốn ăn thời trước tiên lấy vật được ăn, mỗi thứ một chút rồi cùng để trong một vật khí sạch, dùng Chân Ngôn lúc trước gia trì bảy biến rồi để ở trên cái Đàn ấy mà cúng thí kèm hô tên Tất-Lý Dựng Ca rồi báo rằng: “Hãy nhận lấy thức ăn của tôi, nguyện xin rũ thương gia hộ”. Như vậy chẳng thiếu xót, mãn sáu tháng tức được Ái Tử thường đi theo gia hộ.

Lại có Pháp. Hoặc xin thức ăn hoặc xin sữa, tụng Chân Ngôn mãn 30 vạn biến. Sau đó lấy thịt bò làm thành viên, một lần gia trì thì một lần thiêu đốt, ngày ngày ba Thời, mỗi Thời riêng 1080 biến. Mãn 49 ngày thì Tất-Lý Dựng Ca liền hiện thân ấy thực hiện đầy đủ ước nguyện của người tu hành.

Lại có Pháp. Người tu hành ăn Tam Bạch Thực (ba món ăn có màu trắng: cháo sữa, cơm, bơ), đem thịt bò hòa với An Tất Hương làm thành viên để Hộ Ma. Bắt đầy từ ngày mồng một của kỳ Bạch Nguyệt cho đến đủ một tháng. Mỗi ngày ba Thời, mỗi Thời riêng 1080 biến đến khi hết tháng thời rộng bày cúng dường, một ngày một đêm nhịn ăn, không được nói chuyện, như trên y theo Giáo Hộ Ma không có gián đoạn, chí thành niệm tụng thời Ái Tử Tất-Lý Dựng Ca hiện thân cùng với người trì tụng làm bạn thân, mọi việc tu đều ứng.

Lại có Pháp. Lấy An Tất Hương tốt sạch sáng sủa thấm với bơ rồi Hộ Ma, mỗi ngày ba Thời, mỗi Thời dựa theo bên trên. Như vậy Hộ Ma chẳng gián đoạn, tức (Ái Tử) thường đưa tiền vàng dâng cúng cho việc cần dùng

Lại có Pháp, muốn cầu Phục Tàng (lấy kho tàng bị chôn dấu). Như trước làm Pháp Tiên Hành. Thành xong, sau đó đem Tô Hợp Hương hòa với bơ để Hộ Ma, mỗi ngày ba Thời, mỗi Thời 1080 biến, như vậy chẳng gián đoạn thời Phục Tàng ấy liền hiện ra, lấy dùng không có một sự chướng ngại.

Nếu thường trì tụng Đà La Ni kèm với cúng thí thức ăn thì hay khiến cho tài vật dư đầy, mọi mong cầu không có gì không tùy ý, sẽ được Tất-Lý Dựng Ca hộ vệ.

Lại có Pháp, nếu muốn giáng phục kẻ oán địch. Viết tên người oán ấy để ở dưới bàn chân cũa người trì tụng, đạp lên rồi dùng hết sức âm thanh , giận dữ, tưởng tụng. Ở trong câu Chân Ngôn gia thêm tên người oán ấy, tụng mãn 10 vạn biến thì tất cả oán đối không có ai không tùy thuận.

Lại có Pháp, nếu bị tù cấm. Thường tụng Đà La Ni này liền được giải thoát.

Lại có Pháp, muốn được an ổn. Lấy lá cây Am Mạt La hòa với sữa, gia trì, Hộ Ma 10 vạn biến liền được an ổn.

Nay Ta lại nói Pháp khắc tượng Tất-Lý Dựng Ca. Lấy gỗ của cây Chiên Đàn Hương không bị sứt mẻ, dài sáu ngón tay hoặc hai gang tay (một trách tay) nhờ người thợ giỏi đẽo làm hình Đồng Tử trên đỉnh đầu có năm búi tóc mào đỏ tía (ngũ chu tử kế tử), tướng tốt đẹp viên mãn, dùng mọi loại Anh Lạc trang nghiêm thân ấy, giao hai bàn chân ngồi ở trên lá sen, lòng bàn tay phải có quả Cát Tường làm thế ban cho người, tay trái giương lòng bàn tay hướng ra ngoài rũ dang năm ngón tay, đây gọi là Mãn Nguyện Thủ.

Làm Tượng này xong, để ở một nơi kín đáo trong tịnh thất , dùng nước An Tất Hương hòa với bùn làm một cái Đàn vuông rộng một khuỷu tay hoặc ba khuỷu tay, dùng Cồ Ma Di như Pháp xoa lau.

Lại dùng Bạch Đà Hương xoa tô một chỗ ngồi tròn trịa rồi để Tượng ở trong. Dùng mọi thứ hoa mùa rải ở trên Đàn, cháo sữa, lạc, cơm, quả trái dòn ngọt với viên Hoan Hỷ…. như Pháp cúng dường. Đốt Trầm Thủy Hương đối ở trước Tượng tụng Đà La Ni mãn 10 vạn biến thời Ái Tử Tất-Lý Dựng Ca ắt đến hiện thân hỏi Hành Giả rằng: “Có mong cầu đều gì mà kêu gọi Ta?”. Người tu hành tùy nguyện mong cầu đều được như ý. Từ đấy trở đi, tác Pháp không có gì chẳng thành nghiệm.

Lại có Pháp, muốn biết việc Thiện Ác ở tương lai. Lấy Cồ Ma Di như Pháp, trước tiên xoa tô Đàn, như cúng dường lúc trước, đốt An Tất Hương để Hộ Ma, một lần gia trì một lần thiêu đốt, mãn 1080 biến. Liền ở nơi này ngủ yên đừng nói chuyện, một lòng suy nghĩ , xin cảnh giới của Tất-Lý Dựng Ca Thánh Thiên . Trong chốc lát, mộng thấy Tất-Lý Dựng Ca. Đem hết thảy việc nghi ngờ ra hỏi thì đều nói cho biết.

Khất Mộng Chân Ngôn (Chân Ngôn xin được báo mộng) là:

“Án (1) đà la đà la (2) cữu bà cữu bà (3) nhất hề hứ (4) tất-lý dựng ca la (5) tát phộc tát đát-phộc ninh phộc la dã (6) hạ hạ, hứ hứ, hộ, sa-phộc hạ”

 

*)OṂ_ DHĀRA DHĀRA , KUMBHA KUMBHA_ EHYEHI PRIYAṂ

KARA_ SARVA SATVA NIVARĀYA _ HA HA , HI HI, HOḤ _ SVĀHĀ

_Bấy giờ, Hoan Hỷ Mẫu nói Pháp thành tựu của Tự Tâm Đà La NiÁi Tử Tất-Lý Dựng Ca này xong thời cúi năm vóc sát đất lễ hai bàn chân của Đức Phật rồi bạch rằng: “Thế Tôn! Nay con đem Đà La Ni với Pháp thành tựu này để làm lợi ích cho Hữu Tình. Nguyện xin Đức Như Lai với các Thánh Chúng hãy chứng biết cho con!..”

Đức Phật nói: “Lành thay! Lành thay Hoan Hỷ Mẫu! Nay Ta lại phó chúc cho ngươi. Các ngươi ở trong Pháp của Ta, nếu các chốn Già Lam, nơi có Đệ Tử Xuất Gia cư trú, tất cả người dân… thời ngươi với quyến thuộc nên siêng năng thủ hộ đừng để cho các Quỷ Thần ác gây chướng nạn cho kẻ đó, khiến cho họ được an vui cho đến khi Pháp của Ta chưa diệt thì ngươi đến ở cõi Thiệm Bộ Châu nên hành như vậy”

Thời Hoan Hỷ Mẫu với năm trăm đứa con và các Quyến Thuộc, chúng của hàng Dược Xoa nghe Giáo Sắc của Đức Phật đều rất vui vẻ, làm lễ rồi đi.

 

PHÁP THÀNH TỰU ĐẠI DƯỢC XOA NỮ HOAN HỶ MẪU VÀ ÁI TỬ

_MỘT QUYỂN (Hết)_

13/11/2008