MA LỢI CHI THIÊN NHẤT ẤN PHÁP

Hán dịch: Không rõ tên người dịch
Sưu tập Thủ Ấn, dịch âm Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Có hai Ấn. Một là THÂN ẤN, hai là ẨN HÌNH ẤN.

Trước tiên tác Thân Ấn để ngang trái tim tụng Chân Ngôn 7 biến, gia trì 5 nơi trên thân. Năm nơi là: một là trái tim, hai là vầng trán, ba là vai trái, bốn là vai phải, năm là đỉnh đầu.

Tướng của Thân Ấn là: Hư tâm hợp quyền, dùng 2 ngón giữa sao cho đầu ngón co ràng dính đầu 2 ngón trỏ. Đây là ĐẠI KIM CƯƠNG LUÂN ẤN.

Chân Ngôn là:

“Án, ma lợi chi, sa phộc ha”  OṂ_ MĀLIṢI _ SVĀHĀ.

(?OṂ_ MARĪCĪ_ SVĀHĀ)

_ Tiếp tác Ẩn Hình Ấn để ngang trái tim tụng 108 biến. Y theo sức gia trì của Ấn Chân Ngôn này, cho nên tất cả Thiên Ma, Quỷ ác, Bất Thiện, Tà ma, Ngoại đạo chẳng được dịp thuận tiện hãm hại, cũng không nhìn thấy hình thể của Hành Giả ấy. Cho dù tìm cầu tà lực cùng tận hư không cũng chẳng tìm được hình thể của Hành Giả Trì Minh, chính vì thế cho nên thường thường 7 loại SỞ HÀNH THỜI, dùng Ấn Chân Ngôn có thể gia trì.

Bẩy loại Sở Hành Thời là :

1) Thụy miên thời (lúc ngủ say). 2) Giác ngộ thời (lúc thức tỉnh)

  1. Mộc dục thời (lúc tắm gội)
  2. Viễn hành thời (lúc đi xa)
  3. Phùng khách thời (lúc gặp khách)
  4. Ẩm thực thời (lúc ăn uống)
  5. Hành xí thời (lúc đi đến nhà cầu)

Dùng Thân Ấn gia trì 5 nơi, dùng Ấn tưởng ẩn vào trong cái thành KIM CƯƠNG KIÊN LAO TRÍ QUYỀN.

Ấn Ẩn Hình ấy là: Tay trái tác hư chưởng quyền, duỗi 5 luân (5 ngón) của chưởng phải che trên Hư Chưởng Quyền bên trái. Chẳng cho hở cách Tâm Thân ấy.

Chân Ngôn là:

“Án, a nhĩ để dã, ma lợi chi, sa phộc hạ”.  OṂ_ ADITYĀ MĀLIṢI _ SVĀHĀ.

(?OṂ_ ĀDITYA MARĪCĪ_ SVĀHĀ )

 

MA LỢI CHI THIÊN NHẤT ẤN PHÁP

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 04/02/2013