SỐ 278
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 26: TUỔI THỌ

Bấy giờ, Đại Bồ-tát Tâm Vương bảo các Bồ-tát rằng:

–Này Phật tử! Một kiếp của cõi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni ở thế giới Ta-bà này đối với cõi Đức Phật A-di-đà ở thế giới An lạc là một ngày một đêm. Một kiếp ở thế giới An lạc đối với cõi Phật Kim Cang ở thế giới Thánh phục tràng là một ngày một đêm.

Một kiếp của thế giới Thánh phục tràng đối với cõi Đức Phật Thiện Lạc Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu ở thế giới Bất thoái chuyển âm thanh luân là một ngày một đêm.

Một kiếp của thế giới Bất thoái chuyển âm thanh luân đối với cõi Phật Pháp Tràng ở thế giới Ly cấu là một ngày một đêm.

Một kiếp của thế giới Ly cấu đối với cõi Đức Phật Sư Tử ở thế giới Thiện đăng là một ngày một đêm.

Một kiếp của thế giới Thiện đăng đối với cõi Đức Phật Lô-xána Tạng ở thế giới Thiện quang minh là một ngày một đêm.

Một kiếp của thế giới Thiện quang minh đối với cõi của Đức Phật Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa ở thế giới Siêu xuất là một ngày một đêm.

Một kiếp của thế giới Siêu xuất đối với cõi của Đức Phật Nhất Thiết Minh Quang Minh ở thế giới Trang nghiêm tuệ là một ngày một đêm.

Một kiếp của thế giới Trang nghiêm tuệ đối với cõi Đức Phật Giác Nguyệt ở thế giới Cảnh quang minh là một ngày một đêm…

Này Phật tử! Cứ theo thứ lớp như vậy cho đến trăm vạn a-tăngkỳ thế giới, một kiếp của thế giới tối hậu đối với cõi Đức Phật Hiền Thủ ở thế giới Thắng liên hoa là một ngày một đêm. Bồ-tát Phổ Hiền với các vị Đại Bồ-tát ở khắp trong đó.