Nhất Tâm Sám Hối
Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa