Giữ Tâm Thế Nào Cho Đúng Khi Hộ Niệm
(Thư Học Phật 77&78)
Btg Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm