Ma Ha Chỉ Quán
Pháp Môn Viên Đốn

(The Great Calming and Contemplation)
Neal Donner & Daniel B. Stevenson biên soạn
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch

Gạt bỏ quyển sách nầy đi thì còn có gì khác để mà nói nữa? Vì vậy, hành giả nên có tín tâm mà tin rằng [văn mạch và chính giáo pháp nầy] biểu thị sự trao truyền của tôn sư.

… chỗ cất dấu “tâm tôn sư” không thể tìm thấy ở một nơi nào khác mà chính trong tác phẩm Maha Chỉ Quán.

Đệ Cửu Tổ Trạm Nhiên

(Trích “Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết”)


Lời Nói Đầu 
Lời Tựa

 Phần Một: Maha Chỉ Quán và Thiên Thai Tông

Chương Một
 Tác phẩm Maha Chỉ Quán- Neal Donner và Daniel B. Stevenson
 Nền Tảng Maha Chỉ Quán
Pháp Môn Viên Đốn
Ba chân lý và ba cái thấy
Tứ giáo và pháp môn viên đốn
Bố cục của Maha Chỉ Quán
Lời giới thiệu của tôn giả Quán Đảnh và Thiên Thai Trí Khải
Đại phẩm thứ nhất: phẩm Đại Ý
Tham khảo

 Chương Hai
 Vị Trí Của Tác Phẩm Maha Chỉ Quán Trong Truyền Thống Thiên Thai
Maha Chỉ quán và sự chứng ngộ của Thiên Thai Tông
Maha Chỉ Quán và vai trò lịch sử
Maha Chỉ Quán và đời sống đạo tràng Thiên Thai Tông vào đời Tống.
Tham khảo

 Chương Ba
 Những Vấn Đề Của Tác Phẩm Maha Chỉ Quán Và Lịch Sử Thiên Thai Tông
Hai đại phẩm trong Maha Chỉ Quán
Nghi thức và tuệ quán
Các cuộc tranh cãi giữa Sơn Gia và Sơn Ngoại vào đời Tống
Tham khảo

 Phần Hai: Chú dịch đại phẩm thứ nhất Maha Chỉ Quán

 Bài Tựa Của Quán Đảnh
Cội nguồn giáo pháp
Ba loại Chỉ và Quán
Tiệm tiến Chỉ Quán
Bất định Chỉ Quán
Viên đốn Chỉ Quán
Kiểm chứng ba loại Chỉ và Quán qua kinh điển
Tham khảo

 Lời Tựa Của Thiê Thai Trí Khải ài Tựa Của Quán Đảnh
Tham khảo

 Tiểu Phẩm I: Phát Đại Tâm
{Bodhicitta} trong Phạn ngữ và Hoa ngữ
Loại bỏ những nghĩa sai lầm
Luận về biệt dụng của danh từ Bồ Đề Tâm
Luận tổng quát về Bồ Đề tâm
Khai thị chân phát tâm Bồ Đề
Tứ Đế
Mười duyên cớ phát tâm [trên nền tảng Tứ Đế].
Tứ Hoằng Thệ Nguyện
Tứ Hoằng Thệ Nguyện và Vô Lượng Tứ Đế
Lục Tức
Tham khảo

 Tiểu Phẩm II: Tu Đại Hạnh Hoặc Tứ Thiền
Thiền tọa
Phương pháp tu tập
Thân
Khẩu
Ý
Khuyến tu

Thiền hành
Phương pháp tu tập
Thân
Khẩu
Ý
Khuyến tu

Cả thiền hành lẩn thiền tọa

Phương đẳng sám hối
Phương pháp tu tập
Thân
Khẩu
Ý
Khuyến tu

Pháp Hoa Tam Muội
Phương pháp tu tập
Thân
Khẩu
Ý
Khuyến tu

Chẳng thiền hành chẳng thiền tọa
Tu tập trên căn bản kinh điển
Quán thẳng vào các pháp
Bốn chuyển động của tư tưởng
Áp dụng bốn chuyển động vào tất cả thiện hạnh
Lục thức và bố thí ba la mật
Lục hành và bố thí ba la mật
Năm ba la mật khác trong lục thức và lục hành
Trì giới ba la mật
Nhẫn nhục ba la mật
Tinh tiến ba la mật
Thiền định ba la mật
Trí tuệ ba la mật
Quán thẳng vào các tà pháp
Cái tâm quán tà pháp
Áp dụng bốn chuyển động vào sự ngăn che của ái dục
Quán thẳng vào các pháp vô ký
Lời sau cùng

 Tiểu Phẩm III: Hiển Đại Quả
 
 Tiểu Phẩm IV: Xé Lưới Nghi

Tiểu phẩm V: Quy Đại Xứ
Ba đức tánh Bồ Đề hoặc Chân Như
Sự không thể suy lường của ba đức tánh
Ba đức tánh và ba sự chướng ngại
Ý nghĩa của Chỉ và Quy.