MA-HA CHỈ QUÁN
Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai đời Tùy giảng
Đệ tử là Quán Đảnh ghi chép
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Sản xuất: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3