MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
(BẢN DỊCH ĐỜI KHANG HY NĂM 1723)
Dịch âm Hán Việt và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Phạn ngôn: BẠT CÁT OÁT ĐỀ LẠT CA A LẠT MẬTĐÁP LẠT ĐẠT NHA
Hoa ngôn: XUẤT HỮU HOẠI MẪU TRÍ TUỆ ĐÁO BỈ NGẠN TÂM KINH

Như thị ngã văn, nhất thời Bạc Già Phạm tại Vương Xá thành, Linh Thứu sơn trung, dữ Đại Tỳ Khưu chúng, Đại Bồ Tát chúng câu.

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự trong núi Linh Thứu tại thành Vương Xá cùng với Chúng Đại Tỳ Khưu và Chúng Đại Bồ Tát đến dự

Nhĩ thời Bạc Già Phạm nhập Quán Chiếu Thâm Diệu Pháp Phẩm Tam Muội. Kỳ thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát quán Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm diệu hạnh,
chiếu kiến ngũ uẩn giai tự tính không.

Bấy giờ Đức Bạc Già Phạm nhập vào Tam Muội Quán Chiếu Thâm Diệu Pháp Phẩm. Khi ấy Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát quán sát Hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Diệu, soi thấy năm Uẩn đều là Tự Tính trống rỗng.

Ư thời Thọ Mệnh Cụ Túc Xá Lợi Tử thừa Phật thần lực bạch Quán Tự Tại Bồ Tát ngôn: “Thiện Nam Tử! Nhược hữu dục tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm diệu hạnh
giả, tác hà tu tập ? “

Lúc đó Thọ Mệnh Cụ Túc Xá Lợi Tử nương theo uy thần của Đức Phật bạch với Quán Tự Tại Bồ Tát rằng: “ Thiện Nam Tử! Nếu có người muốn tu hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Diệu thì nên tu tập như thế nào?”

Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát cáo Thọ Mệnh Cụ Túc Xá Lợi Tử ngôn: “Xá Lợi Tử! Nhược hữu Thiện nam tử Thiện nữ nhân nhạo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm diệu hạnh giả, ưng tác thị quán Như bỉ ngũ uẩn giai tòng tự tính không.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc bất dị không, không bất dị Sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Thọ Mệnh Cụ Túc Xá Lợi Tử rằng:”NàyXá Lợi Tử! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện vui muốn tu Hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Diệu thì nên tác quán này: Như năm Uẩn ấy đều từ Tự Tính trống rỗng.

Hình chất tức là trống rỗng, trống rỗng tức là hình chất. Hình chất chẳng khác trống rỗng, trống rỗng chẳng khác hình chất. Cảm Giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức cũng đều như vậy.

Xá Lợi Tử ! Dĩ chư pháp giai không, vô tướng, vô sinh vô diệt, vô cấu diệc vô ly cấu, diệc vô giảm vô tăng.

Xá Lợi Tử! Dùng các Pháp đều trống rỗng, không có tướng, không có sinh, không có diệt, không có dơ bẩn không lìa dơ bẩn cũng không có giảm bớt không có tăng thêm.

Xá Lợi Tử ! Thị cố không trung vô sắc, vô : thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, vô nhĩ, vô tỵ, vô thiệt, vô thân, vô ý. Vô sắc, vô thanh, vô hương, vô vị, vô xúc, vô pháp. Vô nhãn giới nãi chí vô ý giới, nãi chí vô ý sở thức giới. Vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận. Thị dĩ vô : khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, vô đắc diệc vô vô đắc.

Xá Lợi Tử! Vì thế nên trong Trống Rỗng không có hình chất; không có: cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức. Không có mằt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có thân, không có cảm xúc va chạm, không có pháp cảnh. Không có giới của mắt cho đến không có giới của ý cho đến không có giới được nhận biết của ý. Không có Vô Minh cũng không có chấm dứt Vô Minh cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết.Vì thế không có: khổ, tập, diệt, đạo. Không có Trí, không có đắc cũng không có không đắc.

Xá Lợi Tử ! Thị cố Bồ Đề Tát Đỏa dĩ vô sở đắc, cố y Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm vô quái ngại, cố vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo , cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Xá Lợi Tử! Chính vì thế cho nên Bồ Đề Tát Đỏa dùng Vô sở đắc (không có chỗ đắc), y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không có trở ngại, không có sợ hãi, xa lìa
điên đảo, rốt ráo đạt được Niết Bàn. Chư Phật ba đời y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa cho nên đắc được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú thị Đại Minh Chú, thị Vô Thượng Chú, thị Vô Đẳng Đẳng Chú. Thị năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú là bài Chú rất sáng tỏ, là bài Chú không có gì cao hơn, là bài Chú không có gì sánh bằng. Hay trừ tất cả khổ, chân thật không
hư dối.

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú:

Cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú:

DADYATA: GADE GADE BARAGADE BARSANGGADE BODHI SOWAHA

TADYATHĀ: GATE GATE PĀRAGATE PĀRASAṂGATE BODHI SVĀHĀ

Xá Lợi Tử ! Chư Bồ Tát Ma Ha Tát tương ứng như thị tu tập thâm diệu Bát Nhã Ba La Mật Đa “

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma Ha Tát tương ứng như vậy mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa màu nhiệm

Ư thị Bạc Già Phạm tòng Tam Muội khởi, cáo Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ngôn:” Thiện tai ! Thiện tai ! Thị cập như thị, thị thành như thị. Như nhữ sở thuyết thâm diệu Bát Nhã Ba La Mật Đa tác thị tập tu , nhất thiết Như Lai diệc ưng tùy hỷ.”

Khi ấy, Đức Bạc Già Phạm từ Tam Muội đứng dậy bảo Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay! Đúng thật như vậy! Chính thành như vậy! Như ông đã nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa màu nhiệm được tu tập như thế thì tất cả Như Lai cũng tương ứng tùy vui.

Bạc Già Phạm tác thị ngôn dĩ, Thọ Mệnh Cụ Túc Xá Lợi Tử, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát tựu chư quyến thuộc: Thiên, Nhân, A Tu La, Càn Đạt Bà, nhất thiết Thế Gian giai đại hoan hỷ tán Phật ngôn.

Đức Bạc Già Phạm nói lời đó xong. Thọ Mệnh Cụ Túc Xá Lợi Tử, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát gồm các quyến thuộc: Trời, Người, A Tu La, Càn Đạt Bà, tất cả Thế Gian đều rất vui vẻ, khen lời Phật dạy

_Hết_
01/12/1997