LƯỢC THUẬT KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ PHÂN BIỆT THÁNH VỊ TU CHỨNG PHÁP MÔN.

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty , Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh Túc Quốc Công, Thực Ấp ba ngàn Hộ, ban áo tía tạng Hư Không, tên Thụy là Đại Giám, Hiệu chính là Đại Quảng Trí_ Chùa Đại Hưng Thiện Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng Chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Kim Cương Tỳ Lô Giá Na Phật ngự tại Cung Trời A Ca Nị Tra thuộc đỉnh của cõi Sắc Giới. Mới đầu, Thân Thọ Dụng thành Đẳng Chính Giác, chứng đắc Trí Bình Đẳng của tất cả Như Lai, liền vào Tam Ma Địa Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Bình Đẳng Tính Trí , liền chứng Nhất Thiết Như Lai Pháp Bình Đẳng Tự Tính Quang Minh Trí Tạng. Thành Đẳng Chính Giác xong thì tất cả Như Lai từ Kim Cương Tát Đóa hiện ra Báu Đại Ma Ni của Hư Không Tạng rưới vảy lên đỉnh đầu khiến cho phát sinh Trí Pháp Vương của Quán Tự Tại, an lập Trí Thiện Xảo thuộc Tỳ Thủ Yết Ma của tất cả Như Lai, khiến đi đến lầu gác Kim Cương Ma Ni Bảo Phong trên đỉnh núi Tu Di tập hội Thánh Chúng.

Lúc ấy Đức Tỳ Lô Giá Na Phật gia trì tất cả Như Lai, ban đặt Tòa Sử Tử theo chỗ ngồi ở bốn phương. Thời Bất Động Như Lai, Bảo Sinh Như Lai, Quán Tự Tại Vương Như Lai, Bất Không Thành Tựu Như Lai lại gia trì Tỳ Lô Giá Na Phật.Có điều Thân Thọ Dụng có hai loại: một là Tự Thọ Dụng, hai là Tha Thọ Dụng .

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc bốn Trí Tự Thọ Dụng là: Đại Viên Kính Trí, Bình Đẳng Tính Trí, Diệu Quan Sát Trí, Thành Sở Tác Trí. Bên ngoài khiến cho Bồ Tát mãn túc Thập Địa. Vì Tha Thọ Dụng cho nên từ trong bốn Trí hiện ra bốn vị Phật đều trụ ở Bản Tòa theo chỗ ngồi ở bốn phương.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Ngũ Phong Kim Cương Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Ngũ Phong Kim Cương Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương chiếu khắp mười phương Thế Giới, tịnh Tâm Đại Bồ Đề của tất cả chúng sinh, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Ba La Mật trụ ở vành trăng trước mặt Tỳ Lô Giá Na Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Hư Không Tạng Đại Ma Ni Công Đức Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Hư Không Tạng Đại Ma Ni Công Đức Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Hư Không Bảo (vật báu của hư không) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh viên mãn công đức, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Bảo Ba La Mật trụ ở vành trăng bên phải Tỳ Lô Giá Na Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Yết Ma Kim Cương Đại Tinh Tiến Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Yết Ma Kim Cương Đại Tinh Tiến Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Yết Ma (Nghiệp dụng) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh trừ bỏ tất cả sự trễ nãi lười biếng thành đại tinh tiến, rồi quay trở lại thu làm một Thể.Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Yết Ma Ba La Mật trụ ở vành trăng bên trái Tỳ Lô Giá Na Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Đại Liên Hoa Trí Tuệ Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Đại Liên Hoa Trí Tuệ Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Liên Hoa (hoa sen) tịnh mọi khách trần phiền não của chúng sinh, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Pháp Ba La Mật trụ ở vành trăng sau lưng Tỳ Lô Giá Na Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Tát Đỏa Dũng Mãnh Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa Trí .Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Tát Đỏa Dũng Mãnh Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Ngũ Phong Kim Cương (chày Kim Cương có năm ngọn) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh đốn chứng (chứng ngay) Hạnh Phổ Hiền, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt A Súc Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Câu Tứ Nhiếp Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Câu Tứ Nhiếp Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Câu (móc câu Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới , dùng bốn Nhiếp Pháp nhiếp tất cả chúng sinh an nơi Vô Thượng Bồ Đế, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Vương Bồ Tát trụ ở vành trăng bên phải A Súc Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Ái Đại Bi Tiễn

Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Ái Đại Bi Tiễn Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Tiễn (mũi tên Kim Cương), bắn hại Tâm chán bỏ xa lìa (Yểm Ly) Vô Thượng Bồ Đề của tất cả chúng sinh,rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả BồTát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Ái Bồ Tát trụ ở vành trăng bên trái A Súc Như Lai.

Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Thiện Tai Hoan Hỷ Dũng Dược Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Thiện Tai Hoan Hỷ Dũng Dược Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Thiện Tai Ấn (Ấn tốt lành mừng vui của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, chiếu soi tất cả sự lo buồn sinh ý thấp kém đối với Hạnh Phổ Hiền của tất cả chúng sinh khiến được thân tâm dụng ý phấn khởi, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Thiện Tai Bồ Tát trụ ở vành trăng sau lưng A Súc Như Lai.

Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Bảo Quán Đỉnh Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Bảo Quán Đỉnh Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Bảo (vật báu Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, rưới vảy lên đỉnh đầu của tất cả chúng sinh đắc được Chức Vị của Bồ Tát Bất Thoái Chuyển, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Bảo Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt Bảo Sinh Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Uy Quang Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Uy Quang Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Nhật (mặt Trời Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, phá ngu ám vô minh của tất cả chúng sinh khiến cho phát ánh sáng Đại Trí (Đại Trí Quang), rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Uy Quang Bồ Tát trụ ở vàng trăng bên phải Bảo Sinh Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Bảo Tràng Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Bảo Tràng Tam Ma Địa Trí tuông ra ánh sáng Kim Cương Tràng (cây phướng Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới mãn ý nguyện của tất cả chúng sinh, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Tràng Bồ Tát trụ ở vành trăng bên trái Bảo Sinh Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Tiếu Ấn Thọ Ký Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Tiếu Ấn Thọ Ký Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Tiếu Ấn (Ấn cười vui của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, chẳng định Tính chúng sinh đều truyền trao Bình Đẳng Vô Thượng Bồ Đề Ký, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Tiếu Bồ Tát trụ ở vành trăng sau lưng Bảo Sinh Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Pháp Thanh Tĩnh Vô Nhiễm Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Pháp Thanh Tĩnh Vô Nhiễm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Pháp (Pháp của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới tĩnh trừ năm dục của chúng sinh khiến cho thân tâm được thanh tịnh giống như hoa sen chẳng nhiễm bụi dơ, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Pháp Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt Quán Tự Tại Vương Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Lợi Kiếm Bát Nhã Ba La Mật Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Lợi Kiếm Bát Nhã Ba La Mật Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Lợi Kiếm (cây kiếm sắc bén của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, cắt đứt sự trói buộc sai khiến để cho tất cả chúng sinh xa lìa các khổ não, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Kiếm Bồ Tát trụ ở vành trăng bên phải Quán Tự Tại Vương Như Lai. Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Nhân Chuyển Pháp Luân Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Nhân Chuyển Pháp Luân Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Luân (bánh xe Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, dùng bốn Nhiếp nhiếp tất cả chúng sinh an nơi Vô Thượng Bồ Đề, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Nhân Bồ Tát trụ ở vành trăng bên trái Quán Tự Tại Vương Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Mật Ngữ Ly Ngôn Thuyết Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Mật Ngữ Ly Ngôn Thuyết Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Thiệt (cái lưỡi Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, hay trừ Ác Tuệ của tất cả chúng sinh khiến cho đắc được bốn Vô Ngại Giải Nghiệp Thuyết Biện Tài, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Ngữ Bồ Tát trụ ở vành trăng sau lưng Quán Tự Tại Vương Như Lai. Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Nghiệp Hư Không Khố Tàng Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Nghiệp Hư Không Khố Tàng Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Nghiệp (Nghiệp dụng của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu sự cúng dường rộng lớn đối với tất cả Như Lai và các vị Bồ Tát, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Nghiệp Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt Bất Không Thành Tựu Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Hộ Đại Từ Trang Nghiêm Giáp Trụ Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Hộ Đại Từ Trang Nghiêm Giáp Trụ Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Giáp Trụ (áo giáp Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, hay trừ sự bạo ác giận dữ của chúng sinh khiến cho mau được Tâm Đại Từ, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Hộ Bồ Tát trụ ở vành trăng bên phải Bất Không Thành Tựu Như Lai. Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Dược Xoa Phương Tiện Khủng Bố Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương

Dược Xoa Phương Tiện Khủng Bố Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Nha (cái răng nanh Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, giáng phục các chúng sinh cương cường khó dạy khiến cho an trụ nơi Đạo Bồ Đề, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Dược Xoa Bồ Tát trụ ở vành trăng bên trái Bất Không Thành Tựu Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Quyền Ấn Uy Linh Cảm Ứng Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Quyền Ấn Uy Linh Cảm Ứng Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Quyền (nắm đấm Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh trừ diệt nghiệp chướng mau được viên mãn Tất Địa Thế Gian và Xuất Thế Gian, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Quyền Bồ Tát trụ ở vành trăng sau lưng Bất Không Thành Tựu Như Lai.

Ở Nội Tâm Tỳ Lô Gía Na Phật chứng đắc Kim Cương Hy Hý Pháp Lạc Tiêu Xí Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Hy Hý Pháp Lạc Tiêu Xí Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Hy Hý Tiêu Xí (biểu tượng vui đùa của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, cúng dường tất cả Như Lai và phá sự tham nhiễm vào niềm vui của kẻ Phàm Phu khiến cho mau đắc được Pháp vui đùa, viên mãn niềm an lạc, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Hy Hý Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở vành trăng góc Đông Nam của Tỳ Lô Gía Na Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Hoa Man Bồ Đề Phần Pháp Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Hoa Man Bồ Đề Phần Pháp Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Hoa Man (vòng hoa Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới cúng dường tất cả Như Lai, trừ khử hình xấu hèn (Xú Lậu) của các chúng sinh, đắc được thân tốt đẹp với 32 tướng 80 loại tùy hình, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Hoa Man Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở vành trăng góc Tây Nam của Tỳ Lô Giá Na Như Lai.

Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Ca Vịnh Tĩnh Diệu Pháp Âm Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Ca Vịnh Tĩnh Diệu Pháp Âm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Ca (bài ca Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới cúng dường tất cả Như Lai, hay khiến cho chúng sinh phá trừ hý luận thuộc Ngữ Nghiệp, được đầy đủ 64 loại Phạm Âm, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Ca Vịnh Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở vành trăng góc Tây Bắc của Tỳ Lô Giá Na Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Pháp Vũ Thần Thông Du Hý Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Pháp Vũ Thần Thông Du Hý Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Vũ (điệu múa Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới , cúng dường tất cả Như Lai và phá sự Vô Trí Vô Minh chủ tất cả chúng sinh khiến cho đắc được sáu Thần Thông tự tại du hý, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Pháp Vũ Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở vành trăng góc Đông Bắc của Tỳ Lô Giá Na Như Lai.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Gía Na Phật chứng đắc Kim Cương Phần Hương Vân Hải Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Phần Hương Vân Hải Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Phần Hương (hương thiêu đốt của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, cúng dường tất cả Như Lai và phá trừ tất cả phiền não xú uế của chúng sinh khiến cho đắc được mùi thơm của Trí không ngăn ngại đáng ưa thích, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Phần Hương Thị Nữ Bồ Tát trụ ở góc Đông Nam của lầu gác báu Kim Cương .

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Gía Na Phật chứng đắc Kim Cương Giác Hoa Vân Hải Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Giác Hoa Vân Hải Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Giác Hoa (hoa giác ngộ của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới cúng dường tất cả Như Lai và phá sự mê hoặc của tất cả chúng sinh, khiến cho khai mở hoa Tâm chứng Trí Vô Nhiễm, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Giác Hoa Thị Nữ Bồ Tát trụ ở góc Tây Nam của lầu gác báu Kim Cương.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Đăng Minh Vân Hải Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Đăng Minh Vân Hải Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Đăng Minh (ngọn đèn Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, cúng dường tất cả Như Lai và phá Trụ Địa Vô Minh của tất cả chúng sinh khiến cho đắc được năm loại mắt thanh tịnh của Như Lai, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Đăng Minh Thị Nữ Bồ Tát trụ ở góc Tây Bắc của lầu gác báu Kim Cương.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Đồ Hương Vân Hải Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Đồ Hương Vân Hải Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Đồ Hương (hương xoa bôi của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới cúng dường tất cả Như Lai và phá lỗi lầm trái với luật nghi thuộc ba nghiệp Thân Khẩu Ý của tất cả chúng sinh, khiến cho đắc được năm phần Pháp Thân Vô Lậu, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Đồ Hương Thị Nữ Bồ Tát trụ ở góc Đông Bắc của lầu gác báu Kim Cương. Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Gía Na Phật chứng đắc Thỉnh Triệu Kim Cương Câu Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Thỉnh Triệu Kim Cương Câu Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Câu (móc câu Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, thỉnh triệu tất cả Như Lai Kim Cương Giới Đạo Trường và nhổ trừ tất cả các nẻo ác của chúng sinh, an trí ở Thành Niết Bàn Vô Trụ, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Thủ Bồ Đề Tâm Hộ (cửa Tâm Bồ Đề) Kim Cương Câu Bồ Tát trụ ở vành trăng nơi cửa Đông.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Dẫn Nhập Phương Tiện Quyến Sách Tam Ma Địa Trí . Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Dẫn Nhập Phương Tiện Quyến Sách Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Quyến Sách (Sợi dây Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, dẫn nhập tất cả Như Lai Thánh Chúng và dùng sợi dây buộc trói tất cả chúng sinh bị chìm đắm , kéo vượt khỏi bùn lầy thuộc Tam Ma Địa Thực Tế của Nhị Thừa, an trí ở cung điện Pháp Giới của Giác Vương, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Vệ Hộ Công Đức Hộ (cửa Công Đức) Kim Cương Quyến Sách Bồ Tát trụ ở vành trăng nơi cửa Nam.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kiên Cố Kim Cương Tỏa Giới Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kiên Cố Kim Cương Tỏa Giới Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Tỏa (xích Khóa Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới , khiến vào Nhất Thiết Như Lai Thánh Chúng Kim Cương Giới Đạo Trường, dùng sự trói buộc của lời thề Đại Bi đập tan tất cả các Kiến của chúng sinh Ngoại đạo khiến cho trụ ở Thành lớn không ngăn ngại bền chắc chẳng thoái lui của Bồ Đề Vô Thượng, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Tỏa Giới Bồ Tát, giữ gìn cửa Trí Tuệ , trụ ở vành trăng nơi cửa Tây.

Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật Kim Cương Linh Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Bát Nhã Ba La Mật Kim Cương Linh Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Linh (cái chuông Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, làm vui vẻ tất cả Như Lai Hải Hội Thánh Chúng trụ ở Kim Cương Giới Đạo Trường và phá tất cả Dị Kiến Nhị Thừa của các chúng sinh, an trí ở cung Bát Nhã Ba La Mật, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Linh Bồ Tát, giữ gìn cửa Tinh Tiến , trụ ở vành trăng nơi cửa Bắc.

Nếu y theo thứ tự nói thì trước sau có sai khác. Căn cứ vào Báo Thân Phật thì chứng ngay (đốn chứng) tịnh nghiệp của ba loại thân khẩu ý, rộng vòng khắp Pháp Giới. Đối với mỗi một Pháp Môn, mỗi một Lý Thú, mỗi một lỗ chân lông,tướng tốt đẹp của Thân Phần khắp hết Hư Không Giới, chẳng chướng ngại với nhau, đều trụ ở Bản Vị, dùng thành Thân Tự Thọ Dụng, Thân Tha Thọ Dụng của Đức Biến Chiếu Quang Minh Tỳ Lô Giá Na.

Nếu y theo thứ tự của Nhị Thừa mà nói: Nếu chẳng tu đủ 37 Pháp Bồ Đề Phần mà chứng được Đạo Quả thì điều này không bao giờ có.

Nếu chứng Tự Thọ Dụng Thân Phật, ắt phải tu 37 Tam Ma Địa Trí để thành Phật Quả.

Phạn Bản Nhập Lăng Già Kệ Tụng Phẩm ghi là: “Tự Tính và Thọ Dụng, Biến Hóa và Đẳng Lưu là 36 Phật Đức đều đồng với Tự Tính Thân, kèm với Pháp Giới Thân nên tổng cộng thành 37.”

Thoạt đầu đối với Thừa Vô Thượng, phát Tâm Bồ Đề. Do Đức Phật A Súc gia trì cho nên chứng được Tâm Bồ Đề viên mãn.

Do Đức Phật Bảo Sinh gia trì cho nên bên trong chứng Bồ Đề, bên ngoài cảm thấy Đức Phật Bảo Sinh ở Không Trung quán đỉnh, thọ nhận địa vị Pháp Vương của ba cõi (Tam Giới Pháp Vương Vị)

Do Đức Phật Quán Tự Tại Vương gia trì cho nên Ngữ Luân hay nói vô lượng Pháp Môn Tu Đa La.

Do Đức Phật Bất Không Thành Tựu gia trì nên đối với Phật sự, sự việc của Hữu Tình và điều lợi lạc của sự tu hành thảy đều mau thành tựu.

Do Kim Cương Ba La Mật gia trì cho nên chứng được Đại Viên Kính Trí tràn khắp hư không, viên mãn vòng khắp Pháp Giới.

Do Bảo Ba La Mật gia trì cho nên đối với vô biên Chúng Sinh Thế Gian và vô biên Khí Thế Gian, chứng được Bình Đẳng Tính Trí .

Do Pháp Ba La Mật gia trì cho nên đối với vô lượng Tam Muội Đà La Ni Môn, các Pháp Giải Thoát, chứng được Diệu Quan Sát Trí .

Do Yết Ma Ba La Mật gia trì cho nên đối với vô lượng an lập tạp nhiễm Thế Giới, Thanh Tịnh Thế Giới, chứng được Thành Sở Tác Trí .

Do Kim Cương Tát Đỏa gia trì cho nên ở sát na mãnh lợi Tâm, chứng ngay (đốn chứng) Vô Thượng Bồ Đề.

Do Kim Cương Vương Bồ Tát gia trì cho nên ở trong các Môn lợi lạc của Hữu Tình, gia bị đầy đủ bốn môn Nhiếp Pháp.

Do Kim Cương Ái Bồ Tát gia trì cho nên đối với vô biên Hữu Tình, tăng Vô Duyên Đại Bi không hề gián đoạn.

Do Kim Cương Thiện Tai Bồ Tát gia trì cho nên đối với các Pháp Lành khao khát không chán nản, thấy chút ít điều lành liền ca ngợi xưng tán.

Do Kim Cương Bảo Bồ Tát gia trì cho nên chứng được Trí Vô Nhiễm giống như hư không rộng lớn tròn đầy.

Do Kim Cương Quang Minh Bồ Tát gia trì cho nên chứng được Tuệ Quang (ánh sáng Tuệ) giống như mặt trời không lúc nào không chiếu sáng.

Do Kim Cương Tràng Bồ Tát gia trì cho nên hay mãn hết thảy ước nguyện về Thế Gian và Xuất Thế Gian của chúng Hữu Tình, giống như cây phướng báu Chân Đà Ma Ni (Cintā-maṇi-ketu)

Do Kim Cương Tiếu Bồ Tát gia trì cho nên tất cả hữu tình, hoặc thấy hoặc nghe, Tâm sinh hớn hở, đối với sự quyết định của Pháp thọ nhận sự lợi ích an vui của Pháp.

Do Kim Cương Pháp Bồ Tát gia trì cho nên chứng được bản tính Thanh Tịnh của Pháp, đều hay diễn nói Pháp Môn vi diệu, biết tất cả Pháp đều như Phiệt Dụ (cái bè đưa qua sông).

Do Kim Cương Lợi Bồ Tát gia trì cho nên dùng cây kiếm Bát Nhã Ba La Mật hay chặt đứt các điều đau khồ thuộc vô lượng tạp nhiễm kết sử của Ta và Người

Do Kim Cương Nhân Bồ Tát gia trì cho nên đối với vô lượng Thế Giới của chư Phật, thỉnh tất cả Như Lai chuyển bánh xa Diệu Pháp.

Do Kim Cương Ngữ Bồ Tát gia trì cho nên dùng 64 loại Pháp Âm đến khắp mười phương , tùy theo loại chúng sinh đều thành sự lợi ích của Pháp.

Do Kim Cương Nghiệp Bồ Tát gia trì cho nên ở vô biên Phật Sát Hải Hội, thành sự cúng dường to lớn.

Do Kim Cương Hộ Bồ Tát gia trì cho nên mặc giáp trụ trang nghiêm của Đại Thệ Nguyện, quay ngược vào Sinh Tử rộng làm Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh đưa vào Phật Pháp .

Do Kim Cương Dược Xoa Bồ Tát gia trì cho nên hay nghiền nát Thiên Ma, tất cả các chướng, hay trừ bỏ oán địch phiền não từ vô thủy.

Do Kim Cương Quyền Bồ Tát gia trì cho nên đối với vô lượng Chân Ngôn , Tam Muội, Ấn Khế của ba Mật Môn hợp thành một Thể .

Do Kim Cương Hy Hý Bồ Tát gia trì cho nên đối với Pháp Thọ Dụng, viên mãn khoái lạc, được sự tự tại của Trí Thọ Dụng.

Do Kim Cương Man Bồ Tát gia trì cho nên được vòng hoa của Pháp Bồ Đề Phần dùng để trang nghiêm.

Do Kim Cương Ca Bồ Tát gia trì cho nên được âm thanh vi diệu của Như Lai, nghe không chán bỏ, đối với sự giải thoát của Thánh Đức hiểu rõ các Pháp giống như sự vang vọng của tiếng kêu hô.

Do Kim Cương Vũ Bồ Tát gia trì cho nên được Thân Phần trong khoảng sát na mau chóng đến ngay vô biên Thế Giới.

Do Kim Cương Phần Hương Bồ Tát gia trì cho nên được mùi thơm thuộc Trí vô ngại vừa ý của Như Lai.

Do Kim Cương Hoa Bồ Tát gia trì cho nên hay khai mở đóa hoa Giác Diệu Ý trong bùn lầy phiền não của chúng sinh.

Do Kim Cương Đăng Bồ Tát gia trì cho nên đắc được sự thanh tịnh của 5 loại mắt, lợi mình lợi người, chiếu soi Pháp tự tại.

Do Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát gia trì cho nên được năm loại thân thanh tịnh vô lậu của Phật.

Do Kim Cương Câu Bồ Tát gia trì cho nên chứng được Triệu Tập Nhất Thiết Thánh Chúng Tốc Tật Tam Muội.

Do Kim Cương Quyến Sách Bồ Tát gia trì cho nên được Trí khéo léo không có chướng ngại như hư không.

Do Kim Cương Tỏa Bồ Tát gia trì cho nên được sự giải thoát thuộc Đại Bi quán sát bền chắc không nhiễm dính của Phật .

Do Kim Cương Linh Bồ Tát gia trì cho nên âm thanh Bát Nhã Ba La Mật của Như Lai, người nghe hay tồi diệt các chủng tử ác trong Tàng Thức.

Dùng uy lực gia trì của 37 Nội Chứng Vô Thượng Kim Cương Giới Phần Trí này chứng ngay thân của Tỳ Lô Giá Na, từ Tướng Vô Kiến Đỉnh tuôn ra vô lượng Pháp Thân của Phật Đỉnh, vân tập trong hư không làm thành Pháp Hội, ánh quang minh che khắp như Tháp Tướng Luân, bậc mãn túc Thập Địa đều không thể nhìn thấy, mờ mịt gia trên tội chướng thuộc thân tâm của hữu tình đều khiến cho tiêu diệt hết, không ai có thể biết. Tuy chẳng cảm biết nhưng hay chận đứng các khổ mà sinh ra nẻo lành. Từ ánh quang minh tuôn ra 16 Bồ Tát với nhóm Nội Ngoại Đại Hộ của 8 phương, chuyển rộng tuôn ra ánh sáng chiếu chạm đến nẻo ác, làm thành thềm bậc của Suất Đổ Ba (Stūpa: Tháp nhiều tầng) vệ hộ cung điện Pháp Giới Suất Đổ Ba của chư Phật, thành Kim Thân hiện chứng thân Biến Chiếu của Kim Cương Giới Như Lai Tỳ Lô Giá Na.

 

LƯỢC THUYẾT KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ PHÂN BIỆT THÁNH VỊ TU CHỨNG PHÁP MÔN

_Hết_