Luận Phật Thừa Tông Yếu
Tác giả: Thái Hư Đại Sư
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Nhật Quang
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Ngọc Châu, Tuấn Anh