LINH ỨNG LĂNG NGHIÊM
Nhiều tác giả
Hạnh Đoan tuyển dịch

 

CHÚ LĂNG NGHIÊM QUÝ HƠN KIM CƯƠNG
Những câu nói lưu danh thiên cổ của ngài Tuyên Hóa 

1. Lời giảng chú Lăng Nghiêm này phát xuất từ trong lòng tôi, có thể nói giống như máu của tôi, mồ hôi của tôi. Tôi đã dùng chân tâm của mình để giảng, hy vọng có thể khiến cho những người chưa tin sẽ tin, người đã tin rồi thì càng thêm tinh tấn, mong tất cả cùng nhau phát tâm trì tụng bài chú Lăng Nghiêm linh thiêng này để cứu giúp cho thế giới không đến ngày tận thế.

2. Người có đức hạnh mới có thể gặp được pháp này, người không có đức hạnh thì cho dù được gặp thì cũng không thể hiểu! Chú Lăng Nghiêm là vua đứng đầu tất cả các định lực.

3. Chúng ta tu thì phải dùng tâm ngay thẳng: Thân khẩu ý đều phải thanh tịnh: Miệng không nói lời gian dối, không thêu dệt, không nói lời trăng hoa, không đâm thọc (hai lưỡi), không nói lời độc ác. Thân: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.

Về ý thì: Niệm tham sân si phải quét sạch: Nếu tâm quý vị không phóng túng, không có tạp niệm,ý mà được thanh tịnh

Trong từng giây từng phút, chúng ta không được quên mất giáo pháp này, nếu chúng ta có thể thành tâm chuyên nhất tu trì thì sẽ khiến cho Phật Pháp được hưng thịnh.Đây là diệu pháp mà cả trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, nên quý vị chớ để vuột mất cơ hội hiếm có này.

4. Hễ người nào trì niệm thì người đó có cảm ứng, người nào trì tụng thì được Bồ Tát Kim Cang Tạng hộ trì!

Chú Lăng Nghiêm là bài chú dài nhất, cũng gọi là “linh văn”, bởi vì vương chú này quá linh thiêng, vi diệu vô biên. Thế nên quý vị tu trỉ thần chú này cần phải chánh tâm thành ý, tu thân… xa rời tất cả vật dục, nếu quý vị có thể làm được vậy thì việc trì chú này sẽ có được cảm ứng rất lớn, quý vị cũng cần phải dẹp bỏ cái tính cống cao ngã mạn.

Những lợi ích do thọ trì Chú Lăng Nghiêm, không thể kể hết được; nếu thực sự muốn trì tụng Chú Lăng Nghiêm, thì quý vị phải xem việc tụng Chú này quan trọng cần thiết như chuyện ăn, mặc ngủ, của mình và cũng đừng khởi vọng tưởng nghĩ mình sẽ có được cảm ứng hoặc linh nghiệm gì.

Bởi vừa khởi nghĩ như thế, thì là khởi vọng tưởng, sẽ chẳng thành tựu được, nghĩ vậy cũng giống như một đứa bé mới sinh ra, chưa biết ngồi mà đã muốn chạy vậy!

Chú Lăng Nghiêm là bài văn linh thiêng, mỗi câu đều có uy lực riêng, quý vị đừng nghĩ: “Tại sao tôi trì Chú Lăng Nghiêm không thấy có hiệu nghiệm gì hết?”

Giống như Quý vị ăn cơm cho khỏi đói là được rồi, nếu quý vị muốn ăn một bữa mà mong no vĩnh viễn thì là chuyện không tưởng!

Trì Chú Lăng Nghiêm cũng vậy, quý vị chịu khó ngày ngày tụng, thì sẽ không uổng công đâu, lâu dần ắt có hiệu dụng.

Quý vị tụng Chú Lăng Nghiêm thường có Bồ Tát Kim Cang Tạng đi theo, luôn ở bên cạnh để hộ trì cho, đó là sự thật.

Nhưng lúc tụng chú, quý vị chớ có khởi vọng tưởng lung tung, khiến Bồ Tát Kim Cang Tạng nhìn thấy sẽ cho rằng: “Người này không có chí khí, chẳng có tiền đồ, chỉ làm lãng phí thời gian của ta mà thôi!” Bồ Tát hộ pháp có thể sẽ giận, sẽ nổi nóng, cho nên quý vị phải cẩn trọng.

5. TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM QUAN TRỌNG NHẤT LÀ PHẢI NGHIÊM TRÌ GIỚI LUẬT, NẾU QUÝ VỊ KHÔNG GIỮ GIỚI, THÌ DÙ CÓ TỤNG THẾ NÀO CŨNG KHÔNG LINH NGHIỆM. Nếu quý vị giữ Giới nghiêm minh, không tật đố chướng ngại, không tham sân si, thì khi tụng trì Chú Lăng Nghiêm sẽ đạt được đại cảm ứng, lợi ích lớn.

6. Phải biết trì Chú Lăng Nghiêm quý vị thu được lợi lớn còn hơn là kinh doanh vàng bạc.

Vì một biến Chú Lăng Nghiêm Quý vị tụng mang lại giá trị bằng cả mấy vạn vạn ounce vàng ,nhưng quý vị không được dùng tâm tham để trì tụng.

7. Thường xuyên tụng Chú Lăng Nghiêm có thể giải trừ được khí độc trong trời đất. Quý vị chỉ cần trì tụng, trong vô hình đối với trời, đất, và tất cả mọi thứ đều có được sự trợ giúp và cảm ứng.

8. Bất luận tu pháp môn nào, bước đầu tiên là phải chú trọng đến đức hạnh; nếu đức hạnh không đủ sẽ phát sanh ma chướng. Nếu quý vị không sửa đổi tật tính xấu, không đoạn trừ phiền não, thì sẽ không đạt được sự lợi ích của pháp tu. Tu hành tâm dõng mãnh dễ phát, nhưng tâm lâu dài bền bĩ khó giữ, do vậy quý vị cần kiên nhẫn trì bền không thối chuyển.
Có người muốn tu nhưng do tâm ích kỷ nặng, ngã kiến sâu dày, không bỏ được “cái ta,” nên dễ rơi vào ma chướng.

Đã tu thì không nên nóng vội, mong sớm khai ngộ, sớm thành, nôn có sở đắc nhanh, hoặc có tính hiếu kỳ, ưa khoe khoang việc kỳ lạ, khao khát đắc thần thông, ham có được cảnh giới khác người, do vậy mà dễ lạc ma. Nếu quý vị không khởi vọng tưởng nào khác, thì dù có muốn rước ma vào cũng chẳng có con ma nào để rước, vì quý vị không vọng tưởng, không có tà tri tà kiến.
Người bị vướng vào ma chướng là do tà tri tà kiến. Nếu quý vị tâm chí công vô tư, không nôn nhanh, không ham vượt trội hơn người, chỉ chuyên nhất dụng công, thì không ma nào hiện.

9. TRÊN ĐỜI NÀY NẾU CÓ MỘT NGƯỜI BIẾT NIỆM CHÚ LĂNG NGHIÊM, THÌ THẾ GIỚI NÀY SẼ KHÔNG BỊ HỦY DIỆT, GIÁO PHÁP CŨNG KHÔNG BỊ DIỆT VONG. CHO ĐẾN LÚC THẾ GIỚI KHÔNG CÒN CÓ AI BIẾT NIỆM CHÚ LĂNG NGHIÊM NỮA, BẤY GIỜ PHẬT PHÁP ĐÀNH PHẢI BỊ DIỆT VONG!
Hiện tại đã có một số thiên ma ngoại đạo, ngông cuồng nói rằng Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm đều là giả, là ngụy tạo. Họ chính là con cái cháu chắt của loài ma do các thiên ma ngoại đạo phái đến để truyền bá tà thuyết ngông cuồng, mục đích là khiến cho người ta không còn tin vào Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm nữa. Đợi đến lúc mọi người không còn tin tưởng Chú Lăng Nghiêm, thì sẽ không có ai niệm Chú, lúc đó thế giới này sẽ nhanh chóng bị hủy diệt! Nếu muốn thế giới không bị diệt vong, quý vị hãy mau tụng Chú Lăng Nghiêm, đọc Kinh Lăng Nghiêm.

10. NẾU QUÝ VỊ CÓ THỂ NGÀY NGÀY NIỆM CHÚ LĂNG NGHIÊM, THÌ SỰ NGUY HIỂM CỦA BOM NGUYÊN TỬ, BOM KHINH KHÍ CŨNG SẼ KHÔNG THỂ XẢY ĐẾN CHO QUÝ VỊ.
Tâm Thành Ắt Linh-“Thành” chính là không có tâm hoài nghi!

Quý vị tụng kinh, trì chú, tu tất cả các pháp cần phải thành tâm, trai giới tắm gội, giữ thân tâm thanh tịnh, trừ diệt tất cả vọng tưởng. Nếu quý vị không thành tâm, thì chú dù linh nghiệm đến đâu cũng sẽ không còn linh nữa. Cho nên nói: “Tâm thành tắc linh,” “Thành” Chính là không có tâm hoài nghi.

Quý vị phải thực sự tin rằng thần chú này có năng lực không thể nghĩ bàn, không có gì mà chẳng thành tựu được. Nếu quý vị quả thực có niềm tin chí thành không nghi, thì tu sẽ đạt thành tựu.

11. BỞI DO CÓ NGƯỜI TU THỜI GIAN RẤT LÂU MÀ KHÔNG CÓ ĐƯỢC CẢM ỨNG GÌ, ĐIỀU NÀY KHÔNG PHẢI TẠI PHẬT PHÁP HAY KINH VÀ CHÚ KHÔNG LINH, MÀ DO QUÝ VỊ KHÔNG THÀNH TÂM, chỉ trì tụng qua loa, làm đại khái cho xong mà thôi! Cho nên tu học Chú Lăng Nghiêm cần phải tâm thành hành trì chân thật.

Trong Chú Lăng Nghiêm có rất nhiều tên của loài quỷ, thần và chư thiên long bát bộ. Hễ quý vị vừa tụng đến tên của quỷ thần vương nào trong chú, thì tất cả quyến thuộc của loài quỷ đó đều phải ngoan ngoãn, y giáo phụng hành, không dám bất tuân quy củ. CHO NÊN NGƯỜI XUẤT GIA NẾU NGÀY NGÀY CHỊU TRÌ TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM, CHÍNH LÀ GIÚP CHO THẾ GIỚI NÀY TRÁNH KHỎI TẤT CẢ TAI BAY VẠ GIÓ, KHIẾN CHO THẾ GIỚI ĐƯỢC BÌNH AN. Người xuất gia sáng sớm thì tụng công phu sáng, chiều thì tụng thời khóa chiều, vô hình trung làm cho tất cả mọi người đều được bình an vui vẻ.

12. HỄ CHÚNG TA TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM, TỨC LÀ GÓP PHẦN LÀM CHO KHÔNG KHÍ Ô NHIỄM CỦA THẾ GIỚI ĐƯỢC TRỞ NÊN TRONG SẠCH. CHÚNG TA VỪA TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM THÌ LẬP TỨC KHIẾN CHO ÔN DỊCH, BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRONG HƯ KHÔNG CŨNG ĐỀU BỊ TIÊU DIỆT.

Trong hư không vốn sẵn có khí độc, nhưng nếu quý vị niệm Chú Lăng Nghiêm thì lập tức khiến cho độc tố được giải trừ, đó là lợi ích rất lớn đấy!

VÌ THẾ, QUÝ VỊ KHÔNG NÊN XEM THƯỜNG CHÚ LĂNG NGHIÊM! NẾU QUÝ VỊ CÓ THỂ TỤNG HẾT CẢ BÀI CHÚ THÌ TỐT NHẤT RỒI, NHƯNG NẾU QUÝ VỊ KHÔNG THỂ TRÌ HẾT ĐƯỢC TRỌN BÀI, CHỈ NIỆM ĐƯỢC MỘT ĐOẠN NÀO ĐÓ, THÌ CŨNG CÓ NĂNG LỰC RẤT LỚN, vì thế quý vị đã gặp vàng thì chớ lầm cho là đồng thau, nếu các vị đã nghiên cứu Phật học thì không thể không trì tụng Chú Lăng Nghiêm!

Hãy Phát Đại BI Tâm Vì Toàn Thế Giới Mà Tụng Chú Lăng Nghiêm

Mỗi một câu trong Chú Lăng Nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa, mỗi một nghĩa có vô lượng công năng. Người muốn học Chú, trì Chú Lăng Nghiêm thì nên phát tâm rộng lớn: Nguyện trì cho toàn thế giới, xin đem tất cả công đức ấy hồi hướng cho toàn thế giới. Như vậy thì công đức thành tựu rất lớn, vì không có lòng ích kỷ, không phải cầu cho mình.

13. Phải biết là Quý vị trì niệm Chú Lăng Nghiêm này thì bảy đời về sau trong tương lai, quý vị đều được giàu sang giống như ông vua dầu hỏa của Mỹ vậy. Nhưng nếu có người nghe vậy liền phát biểu: Tôi phải nhanh chóng học Chú Lăng Nghiêm, để bảy đời được giàu sang.”

Nếu ước mơ của quý vị quá tầm thường nhỏ bé như vậy, thì không cần học Chú Lăng Nghiêm làm chi nữa! Bởi dù có giàu sang, có là tỷ phú bảy đời thì bất quá cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt, vẫn còn lưu chuyển trong lục đạo luân hồi!

14. Thế thì niệm Chú Lăng Nghiêm để cầu gì? Chỉ mong được làm Phật, đạt đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Tam Miệu Tam Bồ Đề. Không nên cầu các cảnh giới nhỏ hay đích nhắm tầm thường.

15. Thực tế người học Chú Lăng Nghiêm chính là hóa thân của Phật, là hóa Phật trên đảnh của Phật, cho nên sự kỳ diệu của Chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn, NẾU CÓ NGƯỜI CÓ THỂ TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM THÌ TRONG PHẠM VI BỐN MƯƠI DO TUẦN THÌ NƠI NGƯỜI ẤY Ở, KHÔNG CÓ TAI NẠN NÀO XẢY RA CẢ, TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC HÓA NGUY THÀNH AN!


CHÚ LĂNG NGHIÊM VÀ TÔI
Hạnh Đoan

Hồi 15 tuổi, trí óc tôi nhạy bén nên dễ tiếp thu bài. Năm lớp 9, thầy giáo chỉ cần bôi một đoạn Pháp văn trên bảng, thách ai đọc lại được đủ hết, thầy sẽ cho điểm cao.

Cả lớp không ai giơ tay, chỉ mình tôi xung phong đọc, thầy thưởng ngay 19 điểm ngon ơ và cưng tôi từ đó.

Năm 1975 khi chuẩn bị thọ Sa Di, tôi đã đem chú LĂNG NGHIÊM ra để học thuộc. Đang học một cách hứng thú say mê thì chị Thủy la:

– Không được học. Trong thiền viện không có tụng chú. Hãy cất đi, em không cần học làm chi!

Tôi tiu nghĩu gấp kinh lại. Theo thông lệ thọ giới bắt buộc phải thuộc chú Lăng Nghiêm. Thế là kỳ đó, qua khảo hạch tất cả thiền sinh chúng tôi đều đội sổ, vì không ai thuộc chú. Nhưng vẫn được phép thọ (vì mới giải phóng, chư Giới sư cũng rất từ bi muốn chúng tôi có giới giữ để tu ổn).

Thời gian qua mau, tôi không còn để ý đến chú Lăng Nghiêm nữa. Cho đến khi CHUYỆN NGA MY SƠN… xảy ra, dù chú Lăng Nghiêm được chị My diễn tả: Thấy Nga tụng dung nhan ngày càng biến đổi diễm lệ, tôi vẫn không lưu tâm.

Năm 2000, tình cờ đọc các bài thuyết giảng của ngài Tuyên Hóa tôi thích; Nhưng có bạn bảo tôi:

– Ông này tà!

Tôi hỏi: Tại sao?

Họ đáp: – Vì ổng quy y cho rồng

Tôi im lặng, chỉ thoáng nghĩ: Lục tổ cũng hàng phục rồng. Ngài Hư Vân cũng có quy y cho rồng. Nhưng tôi không nói gì, không thèm cãi lý vì chẳng có ý niệm gì trong đầu.
Thêm nữa, tôi đọc trong cuốn “Khai Thị” của ngài Tuyên Hóa có những câu như sau: “Tôi không cho động đất thì nơi đây không động đất”… (xin lỗi tôi không nhớ rõ nguyên văn nhưng đại khái là ý như thế) nên tôi rất không thích.

Phật còn cho phép mình nghi ngờ Ngài, huống nữa là Hòa thượng Tuyên Hóa. Phật từng dạy nghe giảng phải dùng trí biện suy, thấy phù hợp đúng pháp thì tin, chứ không nên nhắm mắt tin càn…

Nên tôi có quyền nghi ngờ ngài Tuyên Hóa, tôi còn thầm cho lời tuyên bố trên hơi… “phách lối” và thể hiện bản ngã quá! Tuy vậy tôi vẫn xem sách ngài, cái gì đáng tin thì tin, cái gì không đáng thì không tin. Vậy thôi, tôi cũng chẳng phải là fan cuồng ngài Tuyên Hóa, cũng chẳng để ý gì tới chú Lăng Nghiêm.

Tôi thấy ngài nói chú Đại Bi nếu ai trì mỗi ngày 108 lần, đủ ba năm, cầu gì cũng được.

Tôi liền tụng thử, chả biết cầu gì, thì thôi cứ tụng tích lũy phúc trí trí , có còn hơn không… (mà hình như có cầu mình sáng trí, thông minh, viết lách tốt, gột ái giỏi…)
Chị Thủy thì chắc cũng chả tụng chú Lăng Nghiêm, có lẽ chị hay niệm Bồ tát Quan Thế Âm và thích thì tụng chú Đại Bi.
(Hai chị em tôi đã nếm đủ mùi khổ ải trần gian, nếm tận cùng)… Do chị giảng kinh, giựt khá đông đệ tử ngoại đạo nên bị thư yểm đủ trò, hãm hại đủ cách (hồi xưa chị nói bùa chú là chuyện không tưởng, là ảo giác do đám người mê tín dựng lên) nhưng đến khi chị bị thư yểm, bị đau đớn, đến nghi sợ luôn tôi, lánh xa tôi vì nghĩ người ngoài có thể mượn tay tôi để hại chị.

Chị rời Viên Chiếu đi ẩn cư, dưỡng thương, nhưng ba mươi năm chị em xa cách nhau, tình thương chỉ giúp chúng tôi có thể liên lạc qua mail, nhắn tin qua phone chứ không thể nắm tay nhau.

Chị tu theo cách chị, tôi tu theo cách tôi, miễn sao thoát khổ, miễn sao hai bên đều an ổn. Tôi biết chị cũng chẳng tụng chú Lăng Nghiêm, giống như tôi không hề để ý đến, dù nghe đồn chú này hay, uy lực lớn.

Mãi đến khi chị Thủy mất, trước lúc mất chị cũng có đau đớn dữ dội (không biết có bị thiên ma phái binh tướng tới hành không, trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói có tới năm mươi ngũ ấm ma mà? Trong giờ phút cuối đó chị luôn yêu cầu tụng chú Lăng Nghiêm cho chị), khiến tôi rất luu tâm điều này: Một màn cầu kinh tiễn người ra đi kỳ lạ nhất từ trước đến nay mà tôi chứng kiến.

Vì kinh tụng không phải Bát Nhã, kinh kim Cang hay kinh Di Đà, mà là kinh Địa Tạng và chú Lăng Nghiêm.

Trong thời gian dịch Báo ứng hiện đời, tôi thấy Quả Khanh tôn vinh tán thán chú Lăng Nghiêm rất nhiều, tiếp đến là Phùng Phùng một hành giả cư sĩ mà tôi ngưỡng mộ: Phùng Phùng gặp ngài Tuyên Hóa năm 1986, Quả Khanh gặp ngài năm (1991-1993) nghĩa là gần cuối đời ngài Tuyên Hóa, hai thời điểm họ tương ngộ khác xa nhau nhưng cùng có chung tấm lòng sùng kính ngài Tuyên Hóa tột đỉnh.

Qua Phùng Phùng, tôi mới biết ngài Tuyên Hóa không hề viết ra cuốn sách nào, có chăng là ngài chỉ giảng pháp từ tâm luu xuất, lời tuôn luu loát như nhả ngọc phun châu, hấp dẫn lôi cuốn… trong khi đó các đệ tử thu âm lại, họ ghi thành văn, rồi xuất bản ra sách. Phùng Phùng nói suốt thời gian thân cận Ngài, ông không bao giờ thấy ngài khoe khoang mình, hay kể ra bất kỳ chuyện thần thông vi diệu chi…

Tôi hiểu ra, do chúng đệ tử ngài luôn khoái ca ngợi thầy, ưa tán thầy lên mây, nên họ bung ra hết những điều mình nghĩ hay biết biết về thầy, hoặc chỉ nghe đồn thôi… và chính những lời tán tụng đó đã gây… phản tác dụng.

Tôi là bằng chứng rõ rệt: Càng nghe tán ai quá mức, tôi càng nghi ngờ và không ưa!

Nhưng khi chị Thủy trước lúc sắp ra đi, câu yêu cầu của chị luôn là: HÃY TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM CHO CHỊ! Đã làm tôi chú ý. Cực kỳ chú ý! Ghi nhớ mãi, vì tôi cũng phải tự chuẩn bị tư lương để ra đi an lành cho mình, nếu tôi ra đi đơn côi.

Tôi thấy mọi người vâng lời tụng chú Lăng Nghiêm liên tục bảy biến và chị ra đi an lành, đôi mắt sáng quắc.

Sau đó, ngày nào anh tôi và đại chúng cũng tụng chú Lăng Nghiêm cho chị, khi rước linh quan chị từ Boston về Cali. Chiều đó mới tụng chú Lăng Nghiêm bảy biến, bầu trời làng A Di Đà mây ngũ sắc cuồn cuộn kéo về, ban đêm có vầng hào quang sáng trắng bao phủ trên nhà quàng, rồi ngày di quan mặt trời chói lọi tỏa bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp và thanh tịnh…. Biết bao điềm lành xuất hiện…

Đã làm tôi xúc động. Lúc này ở Việt Nam tôi cũng không ngừng tụng chú Lăng Nghiêm để tiễn đưa chị và tôi… mê chú Lăng Nghiêm từ đó, “cuồng” chú Lăng Nghiêm từ đó!

Qua nghiên cứu, tôi biết chú Lăng Nghiêm có công năng diệt ái, tăng trí tuệ, sở cầu như ý, người tụng còn tha hồ hưởng ké phúc mười phương chư Phật gia trì cho…

Khi thấy tôi tụng, có bạn đã nói: Coi chừng tôi lạc tà, vì tôi xuất sinh từ thiền viện…

Với tôi, pháp nào cũng là pháp Phật, tôi đã nếm bao khổ ải tận cùng, ạch đụi thí nghiệm đủ pháp… để tìm ra một môn phù hợp giải khổ cho mình.

Tôi không màng người thế gian phê bình, nhận xét, khen chê! Chỉ cần tôi hành đúng pháp, tin nhân quả , giới luật nghiêm minh, được chư Phật, Bồ tát chứng minh là đủ. Lời khen chê của người trần thế không đưa tôi lên thiên đàng hay xuống địa ngục, mà chính những nhân gieo và hành vi của tôi mới định đoạt kết quả xấu hay tốt cho tôi. Vì vậy tôi quan tâm mình sống thế nào, hành xử thế ra sao hơn là để ý đến lời người bàng quan…

Kết quả thật kỳ diệu: Những gì tôi mong muốn cầu nguyện đều hiển hiện… đến mức người bạn hay nói tôi tu coi chừng lạc tà phải im lặng, phải vùi đầu nghiên cứu chú Lăng Nghiêm và không còn phê phán tôi.

Tới giờ tôi vẫn chưa thuộc chú Lăng Nghiêm, cũng chẳng thèm đẻ ý có thuộc chưa? Tôi cứ tụng, ngày mười lần chú, tâm chú 108 biến để hưởng niềm hạnh phúc bình an kỳ diệu.
Nhưng tôi phải ngưng viết để dùng trưa thôi. Tôi sẽ kể tiếp những điều kỳ diệu của chú Lăng Nghiêm cho bạn nào muốn đọc, vào một ngày khác.

Viết xong 23/03/2019


CÔNG DỤNG ĐEO CHÚ LĂNG NGHIÊM
Tác giả: Tưởng Quả Quân

Tôi thấy trong Kinh Lăng Nghiêm có tả về oai lực của Chú Lăng Nghiêm khi ta đeo trên người. Trong kinh Phật có nói rõ:

Nếu chúng ta đeo chú trên người hoặc treo trên tường nhà, nhờ thần chú gia bị, có thể đến hết cuộc đời tất cả độc hại đều không thể hãm hại.

NẾU CUNG KÍNH ĐỌC TỤNG, hoặc cung kính biên chép, mang trong người, hoặc thờ cúng trong thôn trang nhà cửa mình cư trú… thì nghiệp chướng từ nhiều kiếp tích tụ đến nay sẽ tan chảy như tuyết gặp nước sôi. Nghiệp chướng tiêu, chánh định hiện tiền, sau đó không lâu, sẽ chứng đắc Pháp Vô Sanh.

Nếu từng phạm tội Ngũ Nghịch, nhờ uy lực của chú, tất cả tội nặng cũng sẽ tiêu diệt hết. Cũng không bị tất cả yêu ma quỷ quái, cho đến oan gia, tai bay vạ gió, nghiệp chướng xưa cũ, tai ương, nợ cũ từ vô thỉ kiếp đến nay đến quấy phá xâm hại v.v… Có được năng lực miễn dịch với các loại rau bị nhiễm thuốc trừ sâu, các loại vi rút…

Bằng chứng rõ rệt nhất là sau khi tôi trì chú liên tục chuyên tâm rồi, thì thân thể mạnh khỏe hơn trước, không còn cảm cúm, khinh an tự tại.

Tiếc là tôi phải viết hạn chế, nên không thể kể tỉ mỉ chi tiết hết được, nếu quý vị muốn biết tường tận thì nên tìm xem trong Kinh Lăng Nghiêm sẽ hiểu hết sự thù thắng tuyệt diệu này.

Từ khi tôi hiểu được nhiều điều hay quý tuyệt vời của “vương chú” này rồi, thì sáng đó, tôi đã chép chú ra để treo trên tường trong nhà lẫn ngoài sân, để gia tăng thêm sự hộ trì bình an, tôi còn cho người nhà đều đeo chú, cảm thấy lợi ích rất lớn. Lúc nào tâm cũng cảm thấy vững vàng vô úy không còn hay sợ hãi như trước đây.

Nhớ lại hồi chưa trì chú, tôi luôn thấy lo lắng, hốt hoảng, bồn chồn. Bây giờ tôi hiểu ra rằng: Không phải cứ ngồi Thiền mới có được sự an định, MÀ NHƯ LAI ĐỊNH CHÍNH LÀ ĐI, ĐỨNG, NẰM, NGỒI… ĐỀU LUÔN Ở TRONG ĐỊNH, ĐẠI ĐỊNH và ĐỊNH LỰC THỦ LĂNG NGHIÊM quả THẬT THÂM SÂU THÙ THẮNG vô cùng!

Trong Kinh Lăng Nghiêm nói: “HOẶC ĐỌC, HOẶC TỤNG, HOẶC CHÉP, HOẶC ĐEO, HOẶC CẤT GIỮ, CÁC KIỂU CÚNG DƯỜNG, THÌ KIẾP KIẾP KHÔNG PHẢI SANH RA Ở NƠI NGHÈO CÙNG, HẠ TIỆN, KHÔNG AN VUI.”

Nhớ hôm đưa tang cha, tôi photo bản Chú Lăng Nghiêm mình chép tay phát cho người nhà đeo. Riêng bên Nhà tang lễ họ cũng phát chư khách tham dự một lá bùa vẽ trên giấy đỏ. Em gái út của tôi vì gấp quá, nó không tìm được bao đựng Chú Lăng Nghiêm chép tay của tôi, nên chỉ đeo bùa do nhà tang lễ phát.

Không ngờ sau khi từ nơi hỏa thiêu trở về nhà, thì sáng hôm sau em tôi không thể dậy được, vì toàn thân xương cốt nhức nhối, bị đau đầu, đau lưng…
Lúc đó tôi nghĩ là em chỉ cần ngủ một giấc thì sẽ khỏi, nào ngờ em ngủ đến ngày thứ ba thì bịnh càng tăng nặng nề nghiêm trọng hơn.

Tôi cảm thấy quái dị, bèn tháo Chú Lăng Nghiêm đang đeo trên người ra đeo cho em, không ngờ hay ngoài sức tưởng: Em lập tức khỏe ngay, có thể ngồi dậy được! Sau này tôi tìm được nơi in ra quyển Chú Lăng Nghiêm nhỏ xíu rất tinh xảo, thế là tôi bèn thỉnh về và đưa em để đổi lại cho em (vì thấy bản in chú Lăng Nghiêm này vừa nhỏ gọn lại nhẹ nhàng, tiện lợi hơn bản chép tay mấy trang vừa dày vừa nặng, rất bất tiện của tôi), nhưng em kiên quyết không chịu đổi; tôi phải giải thích với em là nội dung đều giống nhau, em mới an tâm chịu đổi, đủ biết em tin tưởng chú mà em đang đeo biết dường nào!

Vào tháng ba năm 1985, trưởng nữ của tôi thì đến Nam Phi tham quan cùng các bạn, ghé thăm nhiều danh lam thắng cảnh, đến khi về đến nhà thì đã khuya.

Tôi đang ngủ cũng bị cháu đánh thức mình dậy kể rằng: Do con nằm mơ thấy có nhiều cảnh đáng sợ nên quá hãi hùng không ngủ tiếp được nữa.

Tôi nói: Sao trên cổ con không có đeo chú Lăng Nghiêm?

Thế là tôi vội đi lục tìm, may là còn một bản, liền đeo vào cho cô con gái.

Con tôi quay về phòng mình và sau đó ngủ một giấc an lành đến sáng không đến tìm tôi nữa, xem như cháu đã bình yên vô sự.

Đầu tháng mười năm 1986, sau khi con gái út của tôi tận mắt nhìn thấy cảnh người da trắng qua đời trong ngôi Giáo đường nằm kế trường, lúc về nhà nó bị chóng mặt… cảm thấy trong người rất kỳ lạ.

Tôi điều tra phát hiện do nó không đeo Chú Lăng Nghiêm. Nó nói: Trường học quy định không choc đeo đồ trang sức như dây chuyền hay bất kỳ thứ gì khác…

Thế là tôi bèn dùng kim băng đính Chú Lăng Nghiêm ghim vào bên trong cổ áo cho con, Vừa đeo vào, cháu liền cảm thấy đầu mát dịu, toàn thân dễ chịu trở lại, thế là bây giờ con út tôi tuyệt đối không dám quên đeo nữa.

Tháng 4 năm 1984, con trai lớn của tôi bệnh nặng. Suốt ba tháng, nó bị sốt cao 41 độ, tôi đeo Chú Lăng Nghiêm chép tay cho con, do tâm bị chướng ngại nặng nề, nhưng nó nhất quyết từ chối không chịu đeo, tôi cũng đành chìu ý vì không nên miễn cưỡng ép cháu đeo.

Đến tháng 7 năm 1984, con trai tôi qua đời , tôi niệm hồng danh A Di Đà Phật suốt, nên sau khi mất khoảng chín tiếng đồng hồ, toàn thân cháu lạnh ngắt, nhưng đầu vẫn còn ấm, mà trán chỉ cách đó một chút lại lạnh như băng; cách nhau như thế mà lại có sự khác biệt trời vựcnhư vậy, mặt cháu còn lộ nét tươi cười, gương mặt hiện tướng lành.

Đây là kinh nghiệm đeo chú Lăng Nghiêm của gia đình tôi, xin viết ra chia sẻ. hi vọng mọi người đều có thể thọ trì những kinh điển Phật dạy, gieo nhân thành Phật – hành trì Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm, tu viên mãn, sớm đạt thành Phật Quả!

Print Friendly, PDF & Email