KINH VÔ LƯỢNG PHÁ MA ĐÀ LA NI

Hán dịch: Đời Tống, Tây Vực Sa Môn CÔNG ĐỨC TRỰC cùng với HUYỀN SƯỚNG dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật trụ ở Đại Lâm Trọng Các (Giảng đường Trọng Các trong tinh xá Đại Lâm) tại Tỳ Xá Ly (Vaiśāli) cùng với Chúng Đại Tỳ Kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi người đến dự.

Lúc đó Đức Thế Tôn lặng yên tự nghĩ:”Hóa Duyên sắp xong, nên buông xả Thọ Hành (tuổi thọ), sau ba tháng nữa sẽ Bát Niết Bàn (Parinirvaṇa)”

Bấy giờ Đức Như Lai ở chỗ đó liền sắc cho Trưởng Lão Đại Mục Kiền Liên: “Ông đi báo khắp các chúng Tỳ Kheo ở trong Đại Thiên Thế Giới, khiến tập hội cùng một lúc”

Mục Kiền Liên bạch Phật rằng: “Thưa vâng ! Con xin phụng Giáo”

Trong khoảng một niệm, đến đỉnh núi Tu Di, tuyên âm thanh lớn, khắp cõi Đại Thiên đều nghe. Liền có bốn mươi trăm ngàn Tỳ Kheo đột nhiên đến tập hội tại Đại Lâm Trọng Các. Các Tỳ Kheo đó đã thấy Đức Thế Tôn, đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật rồi lui về trụ một bên.

Thời Xá Lợi Phất (Śāriputra) liền sinh niệm rằng: “Nay Ta cũng nên dùng sức thần thông đi đến nơi cư trú của các Tỳ Kheo Tăng trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, báo khắp tất cả bậc hành Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa, người học Đại Thừa đều nên khiến cho tập hội tại Đại Lâm Trọng Các.

Thời Xá Lợi Phất liền dùng thần lực đến nơi cư trú cả các Tỳ Kheo Tăng trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, tuyên báo: “Hỡi tất cả bậc hành Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa, người học Đại Thừa. Nay có thể đều tập hội tại Đại Lâm Trọng Các”.

Thời các Đại Chúng liền như lời nói ấy, đến nơi xong, cúi đầu lễ rồi lui ra trụ một bên

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát:”Các ông đều nên đến tập hội cùng một lúc”

Thời Bất Không Kiến Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Bất Xả Ác Thú Bồ Tát, Đoạn Nhất Thiết Hôn Ám Bồ Tát, Thí Nhất Thiết Bồ Tát, Trừ Nhất Thiết Ngại Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Tối Cao Biện Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát…. đồng thời đều đến nơi Đức Như Lai ngự.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng:”Này các Thiện Nam Tử ! Nay ông có thể đến mười phương hằng hà sa các cõi Phật báo cho chúng Bồ Tát Ma Ha Tát… Kẻ đã được Vô Sinh Pháp Nhẫn với các Bồ Tát khác ở Trụ Bất Thoái cho đến các Đại Bồ Tát ở địa vị Nhất Sinh Bổ Xứ đều khiến cho tập hội”

Thời các Bồ Tát liền vâng theo Thánh Chỉ đến khắp mười phương, triệu Bồ Tát.

Các Đại Sĩ ấy nghe lời tuyên cáo đều xưng “Lành thay ! Nguyện xin kính vâng” Thời chín vạn ức trăm ngàn na do tha các Bồ Tát thảy đều đã được Vô Sinh Pháp Nhẫn. Lại có ba ức trăm ngàn na do tha Bồ Tát trụ Bất Thoái Chuyển. Lại có ức ngàn các Đại Bồ Tát , mỗi một vị đều là Nhất Sinh Bổ Xứ. Tất cả hàng Bồ Tát như vậy dùng sức thần thông ở trong một niệm thảy đều đến tập hội tại Đại Lâm Trọng Các. Khi ấy Đại Chúng nhìn thấy Đức Thế Tôn xong, đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật rồi lui ra trụ một bên.

Thời Xá Lợi Phất đã thấy mười phương các hàng Đại Bồ Tát thảy đều đến tập hội, liền sinh niệm rằng:”Lúc này, Ta nên thỉnh Đức Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, hỏi tướng như vậy. Dùng điều Ta đã hỏi để chặt đứt sự nghi ngờ của tất cả các Bồ Tát, được Trí Biện sâu xa, ở hằng sa chỗ của Phật được nghe Diệu Pháp, chưa từng sinh một niệm bỏ mất, cho đến các hàng Bồ Tát chưa được Vô Thượng Bồ Đề đều nên tu bốn Hạnh Tịnh Diệu đó. Thế nào là bốn ? Một là chúng sinh tịnh, hai là Pháp tịnh, ba là Biện tịnh, bốn là cõi Phật tịnh.

Lại khiến cho Bồ Tát sinh bốn Chính Niệm. Thế nào là bốn ? Một là Chính niệm nơi thân, hai là chính niệm nơi miệng, ba là chính niệm nơi tâm, bốn là chính niệm nơi sinh.

Lại có bốn Pháp dần dần được vào sâu trong Đà La Ni Môn. Thế nào là bốn ? Một là được tuyên nói không tận khéo vào Đà La Ni Môn. Hai là biết các căn của chúng sinh, khéo liền chờ được vào nơi Đà La Ni Môn. Ba là biết nghiệp báo Hữu Vi, khéo liền cũng được vào nơi Đà La Ni Môn. Bốn là được Vô Sinh Pháp Nhẫn thâm sâu, mau được khéo vào Đà La Ni Môn.

Thời Xá Lợi Phất như điều đã niệm ấy, liền bạch Phật rằng:”Các Bồ Tát này muốn tu Tịnh Hạnh. Nguyện xin Đức Thế Tôn thương xót, vì họ tuyên nói khiến được tu hành”

Bấy giờ Đức Phật bảo Xá Lợi Phất rằng:”Các Hành Giả này phát tâm rộng lớn.

Nếu người muốn tu hành Pháp của Bồ Tát, lại muốn đối với Pháp, Tâm không có chỗ nhiễm dính, không lấy không bỏ thì các Hành Giả đó cần phải thọ trì, tụng niệm Đà La Ni Chú Thần Diệu Chương Cú như vầy:

1_ A nỉ

 

2_ A xí

3_ Ma xí 

4_ Tam mạn đá mục xí 

5_ Dục đế 

6_ Ni lục đế 

7_ Ni lục để 

8_ Tư tỳ

 

9_ Hỷ lệ

10_ Kiếp tý 

11_ Kiếp ba tý

 

12_ Sa lệ

13_ Bà la bạt đế

14_ Hỷ la lệ 

15_ Hỷ lệ, hỷ lê lệ

16_ Hỷ la hỷ lệ 

17_ Già đế

18_ Già bàn nỉ

19_ Già la già la nỉ

20_ Át hằng đế

21_ A lan nỉ

 

22_ Niết vị đề

23_ Niết bạt đa nỉ

24_ Nặc xà đế

25_ Nỉ ha

26_ Tỳ ma lệ

27_ Du đàn nỉ

28_ Bả ca cật đế đề bát nỉ

 

29_ Bà bì tỳ bà bạt nỉ

 

30_ A tăng kỳ

 

31_ Đà mê 

32_ Tỳ phú la tư tỳ

 

33_ Tam ca ly sa nỉ

 

34_ Đề lệ đề lệ

35_ Ma ha đề đề lệ

 

36_ Gia kỳ bạt đế

 

37_ Già lệ

 

38_ A già lệ

39_ Ma đà lệ

40_ Tam ma già lệ

 

41_ Trí đà san địa

 

42_ Át thất đế

43_ A tăng già tỳ ha lệ

 

44_ A tăng già ni ha lệ

 

45_ Tỳ ha la, tỳ ma lệ

46_ Nị ha la, du đàn nị

47_ Trí cầm tô mỵ

 

48_ Tha di 

49_ Tha ma bà đế

 

50_ Ma ha tư tỳ

 

51_ Tam mạn đá tư tỳ

52_ Tỳ phú la tư tỳ

53_ Tỳ phú la lạt di

54_ Tam mạn đa mục xí

55_ Tát bà đá nọa kiệt đế

56_ A na si thị

 

57_ Đà la ni, đà la ni

58_ Ni đà na cù đê, toa ba ha

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất: “Ta hướng dẫn Đà La Ni Chú đã nói. Các Bồ Tát này cùng với Hành Giả đều nên thọ trì, đọc tụng thông lợi. Nhưng chẳng nên chọn lấy Hữu Vi Vô Vi, đối với tất cả Pháp không có nhiễm không có đính, cũng đừng phỉ báng, sinh tâm lìa chán; cũng chẳng nhiếp thọ siêng cầu tu tập

Nếu chọn lấy các Pháp của Hữu Vi Vô Vi sẽ mau xa lìa, chẳng nên chấp dính, chẳng thấy Pháp hợp, chẳng thấy Pháp tan, chẳng thấy Pháp sinh, chẳng thấy Pháp diệt, cũng thấy Pháp có đi lại. Nay chẳng thấy Pháp tăng, chẳng thấy Pháp giảm, chẳng thấy Pháp của mười hai nhân duyên khởi, chẳng thấy Pháp của mười hai nhân duyên diệt, chẳng tuyên nói Pháp cũng chẳng phải chẳng tuyên nói.

Bồ Tát thường nên Chính Niệm. Chư Phật chẳng phải sắc chẳng phải không có sắc, chẳng phải tướng chẳng phải không có tướng, chẳng phải nghĩa chẳng phải chẳng có nghĩa, chẳng phải Giới chẳng phải chẳng có Giới, chẳng phải Định chẳng phải chẳng có Định, chẳng phải Tuệ chẳng phải chẳng có Tuệ, chẳng phải Giải Thoát chẳng phải chẳng có Giải Thoát, chẳng phải Giải Thoát Tri Kiến chẳng phải chẳng có Giải Thoát Tri Kiến, chẳng phải Tộc Tính chẳng phải chẳng có Tộc Tính, chẳng phải Quyến thuộc chẳng phải chẳng có Quyến Thuộc, chẳng phải Hành chẳng phải chẳng có Hành, chẳng phải đến chẳng phải chẳng có đến, chẳng phải Thời chẳng phải chẳng có Thời, chẳng phải Uẩn Nhập Giới chẳng phải chẳng có Uẩn Nhập Giới, chẳng phải Trí chẳng phải chẳng có Trí, chẳng phải nói Pháp chẳng phải chẳng có nói Pháp, chẳng phải Ngã Tịnh chẳng phải Tha Tịnh, chẳng phải Chúng Sinh Tịnh cũng chẳng phải chẳng có Tịnh, chẳng phải Tự Nghĩa chẳng phải Tha Nghĩa, Chẳng phải Pháp chẳng phải Luật, chẳng phải Thân Khẩu Tịnh cũng chẳng phải Ý Tịnh, lại chẳng phải quá khứ đi đến ngày nay hành Tịnh, Chẳng vì mình (Tự) chẳng vì người (Tha)

Này Xá Lợi Phất ! Nói điều như vậy, đây tức gọi là Bồ Tát niệm Phật thảy đều nhiếp vào tất cả các Pháp có tên gọi là Vĩnh Đáo Chư Pháp Đẳng Tập Vi Diệu Tổng Trì. Lại có tên là Đệ Nhất Nghĩa Biện Tối Thắng Vô Ngại Đà La Ni Môn, cũng có tên là Mãn Túc Nhất Thiết Chư Nguyện Đà La Ni Môn. Lại có tên là Tất Đắc Bồ Đề Nhất Phần Chư Thâm Tam Muội Đà La Ni Môn. Lại có tên là Biện Nhiếp Chư

Dư Thiện Căn Đà La Ni Môn. Cũng có tên là Pháp Tạng Tính Tướng Diệu Nghĩa Chân Thật Chi Hạnh Đà La Ni Môn. Cũng có tên là Hữu Vi Phương Tiện Siêu Quá Giáng Phục Chư Ma Đà La Ni Môn.

Lại Xá Lợi Phất ! Đà La Ni này có tên là Thuyết Vô Lượng Pháp Môn. Các Hành Giả đó đều cần đạy được nghĩa lợi thâm sâu này, mau được đạo của Vô Thượng Bồ Đề. Tại sao thế ? Vì Đà La Ni này có tên là Chư Phật Quyết Định Đại Thừa Nhất Thiết Công Đức Thậm Thâm Pháp Tạng. Chỗ đó tên là Phá Nhất Thiết

Chúng Sinh Sinh Tử Chi Hành Vô Nhiễm Pháp Giới Đà La Ni Môn Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói Kệ rằng:

Không cầu ở Không Pháp (Pháp trống rỗng)
Chẳng hý luận Bồ Đề
Tùy thuận Pháp Giới Tính
Mau được Đà La Ni
Siêng nghe tập Kinh này
Đà La Ni không tận
Ở đấy được thành tựu
Tất cả Trí Minh Tuệ

Nếu muốn cầu Bồ Đề
Trì Đà La Ni này
Do đấy Hành Giả được
Tu tập Tổng Trì nên
Liền nghe mười phương PHật
Rộng nói các Pháp Giới
Đã nghe tất cả Pháp
Hiểu sâu Đệ Nhất Nghĩa
Như mặt trời sáng chói
Hiểu rõ cũng như vậy
Do được tu Tối Thắng
Vi Diệu Đà La Ni
Thọ trì Kinh này nên
Thường được thấy chư Phật.

Giả sử các chúng sinh
Trải qua trong một Kiếp
Muốn được điều vấn nạn
Hành Giả hay chặt đứt
Bồ Đề biện như vậy
Chẳng thể được cùng tận
Như các Hành Giả này
Tức là Pháp Vương Tử
Đã được gần Tối Thắng
Vô Thượng Bồ Tát Đạo

Nếu thích nghe Kinh này
Nên gần Pháp Sư đó
Là chư Phật Thế Tôn
Chẳng chỉ nhớ (niệm) Hành Giả
Cũng thương các chúng sinh
Như mẹ hiền yêu con
Người này hành Thế Gian
Trì Đà La Ni đó
Khi ấy liền hay thấy
Một ức các Thế Tôn.

Nếu người, ức ngàn kiếp
Đời trước tạo mọi tội
Một tháng trì Kinh này
Tội ấy đều trừ diệt
Tất cả các Thế Tôn
Đều sẽ trao vào tay

Giả sử các Bồ Tát
Ức kiếp gom Công Đức
Nếu hay một tháng trì
Đà La Ni như đây
Báo công đức đạt được
Phước ấy hơn điều kia

Các chúng sinh ba cõi
Giả sử đều là Ma
Không thể tự gây hoại
Người trì Đà La Ni
Nếu Hành Giả nhớ niệm
Tối Thượng Đà La Ni
Lại hay thường tụng trì
Cho đến được Bồ Đề
Nói Đà La Ni này
Là tên Quyết Định Trì
Tất cả các chúng sinh
Liền sẽ ở xứ đó
Hiện tiền thảy đều được
Đạo Vô Thượng Bồ Đề
Nghe Đà La Ni đó
Đăng Minh Phật đã nói
Tức ở trong phút chốc
Được thấy hằng sa Phật.

Nếu thích nơi chư Phật
Với biết nơi chốn ấy
Nên tu trì Kinh đó
Đều liền tùy theo Ý
Nếu muốn được Thanh Tịnh
Tối Diệu Phật Sát Độ
Tướng sáng rất sáng tỏ
Đầy đủ chúng Thanh Văn
Trì Đà La Ni này
Tất cả đều sẽ được.

Hành Giả nên tinh tiến
Trong bảy ngày bảy đêm
Suy tư Đà La Ni
Thấy tám mươi ức Phật
Chẳng nghĩ đến điều ác
Cũng chẳng nghĩ điều khác
Chuyên nghĩ Kinh như vậy
Mau được Đà La Ni.
Ví như vào biển lớn
Liền chẳng cầu báu khác
Được Đà La Ni này
Chẳng nguyện niềm vui khác
Cho nên Tinh (tinh thục) Kinh này
Muốn gần Bồ Đề sâu
Sẽ được Đạo Vô Thượng
Đến ở nơi Tịch Diệt

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: “Hạnh của Bồ Tát có đầy đủ bốn Pháp được Đà La Ni. Thế nào là Bốn ? Chẳng dính uế dục. Đối với các chúng sinh chẳng khởi ganh ghét. Bố thí các tài vật, tâm không có hối tiếc. Ngày đêm thường vui tu tập Pháp lành. Lại Xá Lợi Phất ! Bồ Tát đầy đủ bốn Pháp như vậy sẽ được Đà La Ni Lúc đó Đức Thế Tôn liền nói Kệ rằng:

_Vứt Dục ô uế ấy
Với buông Ma Hạnh hẹp
Như nhân duyên Dục này
Tức là nẻo Địa Ngục

_Nơi danh lợi kẻ khác
Chẳng sinh tâm ganh ghét
Mắt Tư nhìn chúng sinh
Được hình Đại Uy Diệu

_Chúng sinh nếu tranh tụng
Đều do thân này khởi
Vì thế nên vứt yêu (Ái)
Sẽ được Đà La Ni

_Ngày đêm thường cầu Pháp
Một lòng vui Bồ Đề
Hành Giả iiền hay được
Như Đà La Ni này
Thường nên hiện tiền tu
Bốn Pháp đẳng như vậy

Bấy giờ Đức Như Lai bảo Xá Lợi Phất: “Như bốn Pháp này, thường nên tu học.

Này Xá Lợi Phất ! Lại có bốn Pháp, Hành Giả có đủ điều này sẽ được Đà La Ni. Thế nào là bốn ? Một là thường nên siêng năng tu tập Hạnh A Lan Nhã. Hai là đối với Pháp thâm sâu nên kham nhẫn phụng trì. Ba là chẳng dính lợi dưỡng danh dự. Bốn là vứt bỏ tất cả chỗ đã yêu, nơi nhiễm dính thảy đều hay buông bỏ cho đến thân mệnh huống chi là tài vật khác.

Xá Lợi Phất ! Bồ Tát đầy đủ bốn Pháp như đây sẽ được Đà La Ni.

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói Kệ rằng:

_Thường tu A Lan Nhã
Trụ nơi chẳng phóng dật
Siêng hành tâm nhẫn sâu
Nên cứu đầu bị cháy
Hạnh này rất thù thắng
Chư Phật đã khen ngợi

_Chẳng ở quyến thuộc khác
Nhóm danh dự, lợi dưỡng
Cùng với các tài vật
Mà sinh tâm tham ái
Ít Dục với biết đủ
Như chim không cất giữ
Đã được mang thân người
Thường nên tu mọi Thiện

_Lành thay ! Được Phật Pháp
Xuất Gia vứt gốc khổ
Kiêu Mạn, các phiền não
Dứt bỏ được thanh tịnh
Cần phải siêng cung kính
Tôn trọng Phật Pháp Tăng
Tham lợi mất Niệm Trí
Cũng mất tin Giới Pháp
Cách Bồ Đề rất xa
Vì thế nên vứt Tham.

Lại Xá Lợi Phất ! Hành Giả lại nên thành tựu bốn Pháp được Đà La Ni . Nhóm nào là bốn ? Có nghĩa của tám chữ. Thế nào là tám ?

Ấy là chữ A (PA) là Đệ Nhất Nghĩa. Tất cả các Pháp nhập vào nghĩa Ngã

La (LA) là tướng tốt. Tướng tốt này nhập vào nghĩa của Pháp Thân Như Lai

(BA) là trẻ thơ (anh nhi). Pháp của trẻ thơ quyết định hướng tới nhập vào nghĩa của Thông Tuệ

(JA) là tại vạ của sinh già bệnh chết. Nhóm sinh già đó nhập vào không có sinh diệt

Ca (KA) là tác nghiệp nhập vào không có nghiệp báo

Đà (DHA) là Pháp Tổng Trì Đà La Ni, Không (trống rỗng), Vô Tướng , Vô

Nguyện hướng tới nhập vào Pháp Giới

Xa (ŚA) là Xá Ma Tha (Śamatha: Chỉ), Tỳ Bà Xá Na (Vipaśyana: Quán).

Nhóm Xa Ma Tha nhập vào tất cả Pháp

Xoa (KṢA) là các Pháp không có trụ không có tận cũng không có phá hoại, lại không có trước sau.

Các Pháp như vậy hướng tới nhập vào Niết Bàn. Tám chữ như vậy đều nhập vào nghĩa này, Bồ Tát nên tùy theo mà nhập vào, đấy tức gọi là Sơ Đệ Nhất Pháp (Pháp khởi đầu thứ nhất).

Nên khéo viết chép siêng năng thọ trì Tổng Trì Đà La Ni Điển như vậy , đấy gọi là Hành Giả nhập vào Pháp thứ hai.

Nửa tháng, nửa tháng nên đọc tụng niệm Pháp Tổng Trì Đà La Ni như vậy, đấy gọi là Hành Giả nhập vào Pháp thứ ba.

Hành Giả thường nên chuyên tâm nghĩ niệm Pháp Tổng Trì Đà La Ni như vậy khiến các chúng sinh thảy đều vui vẻ, khéo dẫn ý ấy chăm chỉ khiến cho tinh tế sáng suốt, đấy gọi là Hành Giả nhập vào Pháp thứ tư.

Này Xá Lợi Phất ! Hành Giả đầy đủ bốn Pháp như vậy sẽ được Đà La Ni này.

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói Kệ rằng:

Viết giữ Đà La Ni
Suy tư nghĩa tám chữ
Nếu nửa tháng, nửa tháng
Chuyên cần thường đọc tụng
Chúng sinh ở chốn đấy
Tu tập luôn nối niệm
Gần sát ở Quảng Đại
Bồ Đề Thậm Thâm Trí
Quyết định hay hiện thấy
Tất cả Phật mười phương
Thế nên ở Pháp này
Nên tu tâm siêng học.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: “Bồ Tát Ma Ha Tát có bốn Pháp Lợi. thường nên chuyên tập. Thế nào là bốn? Một là Chính niệm chư Phật mười phương. Hai là Cứu cánh không có các việc Ma. Ba là Người đó mau lìa nghiệp chướng. Bốn là mau được Vô Đoạn Vi Diệu Thậm Thâm Biện Tài

Lại Xá Lợi Phất! Bốn Pháp như vậy, Hành Giả cần phải chuyên cần tu tập Đà La Ni này, ắt được Pháp Lợi.

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói Kệ rằng:

Nên Chính niệm chư Phật
Nơi chúng Ma chẳng biết
Thảy được mau xa lìa
Tất cả các nghiệp chướng
Cũng được vô lượng ức
Biện Tài Đà La Ni.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất :” Vào đời trước, cách nay vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, lúc đó có Đức Phật hiệu là Bảo Thắng Hỏa Tụ Quang Minh Như Lai Ứng Chính Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều

Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời

Này Xá Lợi Phất ! Lúc Đức Bảo Thắng Hỏa Tụ Quang Minh Như Lai vào Bát Niết Bàn thời có vị Chuyển Luân Vương tên là Tinh Trì có đầy đủ bảy báu thống lĩng bốn thiên hạ. Vị vua ấy có người con tên là Bất Tư Nghị Công Đức Tối Thắng mà vị Vương Tử đó đến năm được một ngàn sáu trăm tuổi thời ở chỗ của Đức Bảo Thắng Hỏa Tụ Quang Minh Phật mới được nghe Pháp Đà La Ni này, tức liền giải ngộ, chuyên cần tu tập trải qua bảy vạn năm, ngày đêm chẳng lười biếng, chưa từng mệt mỏi, mắt chẳng tạm nhắm

Vương Tử lại ở trong bảy vạn năm buông bỏ thân mệnh, tiền của cùng với vương vị. Lại bảy vạn năm ở yên một nơi siêng năng kinh hành, hông chẳng dính đất

Lại ở chỗ của chín ức trăm ngàn na do tha chư Như Lai nghe nói Pháp xong thảy đều thọ trì, đọc tụng, thông lợi. Vương Tử tức liền xuất gia tu Đạo, trải qua chín vạn năm thọ trì thành tựu Vô lượng Đà La Ni Môn như đây.

Khi vị Tỳ Kheo này thành tựu điều đó xong , rộng vì chúng sinh tuyên bày nghĩa này.

Tỳ Kheo Vương Tử liền ở đời này, cảm hóa tám mươi ức na da tha trăm ngàn chúng sinh thảy đều an trụ A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, cũng lại chứng nơi Địa Bất Thoái Chuyển.

Lại Xá Lợi Phất ! Bấy giờ trong Chúng có vị trưởng giả tử tên là Nguyệt Tràng. Vị Trưởng Giả Tử đó ở chỗ của vị Tỳ Kheo ấy, nghe vô lượng môn Đà La Ni như đây. Nghe xong tức liền tùy vui đỉnh thọ

Nguyệt Tràng do nhân duyên, công đức, căn lành của sự tùy vui này mà được gặp chín mươi ức chư Phật Thế Tôn, cung kính cúng dường được Pháp Tối Thượng Đà La Ni này. Đối với các ngôn luận rất là thù thắng, lại được Đệ Nhất Bất Đoạn Biện Tài.

Vương Tử Tỳ Kheo ba kiếp cúng dường chư Phật đó xong thì được Đạo Vô Thượng.

Lại Xá Lợi Phất đừng sinh nghi hoặc ! Vương Tử Tỳ Kheo Pháp Sư lúc đó , nay là Vô Lượng Thọ Như Lai. Nguyệt Tràng lúc đó, nay là Định Quang Phật

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:”Ta cùng với các hàng Bồ Tát của đời Hiền Kiếp đều cùng nghe Pháp Đà La Ni này, liền sinh tùy vui. Do nhân duyên công đức của căn lành này , trải qua trong bốn mươi trăm ngàn kiếp thường siêng năng buông bỏ Pháp sinh tử, ở chỗ của chín mươi ức các Như Lai được Đà La Ni tối vi đệ nhất, ngôn luận siêu tuyệt, biện tài thù thắng.

Lại Xá Lợi Phất ! Chính vì thế cho nên Hành Giả nếu muốn mau được Đạo Vô Thượng thì nên thọ trì Pháp Đà La Ni này.

Nếu lại có người chẳng thể thọ trì, viết chép, đọc tụng mà chỉ sinh tùy vui. Tại sao thế ? Do duyên với căn lành này sẽ khiến cho Hành Giả đó đều sẽ đắc được Địa Bất Thoái Chuyển đến Đạo Vô Thượng , huống chi là người thọ trì, viết chép, đọc tụng, rộng vì người khác diễn bày thời công đức đã được chỉ trừ Đức Như Lai ra, còn tất cả chúng sinh chẳng thể đo lường được…. huống chi suy tư rộng vì ngươi nói Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói Kệ rằng:

Được Đà La Ni này
Tên là Vô Lượng Môn
Chư Phật thường hộ niệm
Ma chẳng được dịp hại
Nghiệp chướng, mọi trần lao
Đều mau được thanh tịnh

_Nghe Diệu Điển này xong
Tùy vui liền viết chép
Thọ trì, luôn đọc tụng
Rộng vì người diễn nói
Tất cả các chúng sinh
Chẳng tính nổi công đức

_Nơi Hành Giả sinh ra
Thường được thấy chư Phật
Được niềm tin khó bàn (bất tư nghị tín)
Khéo giải sâu nghĩa Kinh
Hành Giả đó mau được
Đạo Bồ Đề tối thượng
Tam Muội Thông không tận
Đà La Ni cũng thế
Hình sắc luôn đầy đủ
Phước Báo thường nối tiếp
Thấy Phật với nghe Pháp
Không thời nào tạm thiếu
Lúc chưa được Bồ Đề
Giữ mãi công đức này

_Ta nhớ đời quá khứ
Đã nghe Tổng Trì này
Thấy nơi hằng sa Phật
Được Vô Thượng Bồ Đề
Ví như Nguyệt Tràng xưa
Được thành Định Quang Phật
Quá khứ Công Đức Thắng
Pháp Sư Tỳ Kheo ấy
Nay thấy Vô Lượng Quang
Là Phật A Di Đà
Ta cùng với Hiền Kiếp
Vô lượng các Bồ Tát
Cùng nghe Kinh Điển này
Thâm tâm cùng tùy vui
Nếu thích mau gần sát
Đạo Bồ Đề vô thượng
Lai thích mau giáng Ma
Lại thích trăm Phước nghiêm
Nên chuyên tâm Tổng Trì
Được đây, chẳng gì khó

_Nếu người đem trân bảo
Đầy hằng sa Thế Giới
Bố thí cho tất cả
Đều khiến được sung túc
Chỉ hay viết Kinh này
Phước ấy hơn việc kia

Vì thế nên lặng nghe
Một lòng chẳng tán loạn
Viết chép và thọ trì
Cùng với khéo suy tư
Điển thâm diệu như đây
Đấy là Trí Bồ Tát (Jñāna-bodhi-satva)
Mau được nơi Bồ Đề
Chẳng đủ, dùng rất khó

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Nếu có Hành Giả chuyên tâm , nối tiếp niệm Đà La Ni này thời có tám vị Dạ Xoa trụ tại núi Tuyết, ngày đêm ủng hộ Hành Giả như vậy trừ các suy hoạn, lợi ích cho thế lực.

Thế nào là tám? Vị thứ nhất tên là Thủ La (Śura: Đời Tống nói là: Dũng Kiện). Vị thứ hai tên là Trí Lật Đà (Dṛḍha:Kiên Cố). Vị thứ ba tên là Bá Lạp Phục Đa (Chúng Đa). Vị thứ tư tên là Na La Diên Bà La (Nārāyaṇa-bala: Đại Lực Sĩ). Vị thứ năm tên là Na Lệ Nhân Đà La (Nārendra: Nhân Chủ). Vị thứ sáu tên là Đột Đà Lợi sa (Ngũ Năng Phỉ Báng). Vị thứ bảy tên là Ca La La (Nhai Sài). Vị thứ tám tên là Tu Bà Hầu (Subāhu: Hảo Tý, Diệu Tý)

Này Xá Lợi Phất ! Hành Giả cần phải dùng lụa trắng tốt, tô vẽ tượng của tám vị Quỷ Thần như vậy xong, trước tiên dùng màu sắc khiến rất thanh tịnh, chẳng được tạp dùng keo nấu bằng da của chúng sinh

Hành Giả nếu muốn đọc tụng Kinh này. Trước tiên nên tắm gội, mặc quần áo sạch, chuyên tâm cầu thỉnh tám Quỷ Thần này, đặt bày mọi loại hương, thức ăn uống tinh khiết, mọi tạp hương màu nhiệm, rải hoa, vòng hoa với đèn dầu sạch … dùng cúng dường.

Hành Giả lại nên dùng màu vẽ ở mặt đất như tòa Viên Luân tự tại trên đó, quỳ gối phải sát đất , tay cầm lò hương, một lòng Từ nhớ vô lượng chúng sinh, bảy lần hơi tụng Đà La Ni Chú thì tám vị Quỷ Thần đó liền hiện thân ấy

Trong Trời Dục Giới có tám vị Bồ Tát. Tám Đại Sĩ đó thấy Hành Giả này kính tụng Đà La Ni như vậy thời cũng thường hộ niệm, tăng ích cho thế lực ấy

Thế nào là tám ? Chúng Quang Bồ Tát, Trí Quang Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Vấn Nạn Bồ Tát, Nhất Thiết Nguyện Mãn Bồ Tát, Đại Lực Bồ Tát, Tinh Vương Bồ Tát, Diệu Ý Bồ Tát. Tám Bồ Tát đó với tám vị Quỷ Thần khiến cho Hành Giả này một lòng chuyên tu, được Pháp Đà La Ni, lợi cho thế lực, khiến các chúng sinh đều yêu nhớ. Tất cả vật cần thiết thì tùy ý chẳng thiếu , bên trong một trăm Do Tuần không có các suy hoạn.

Như vậy Hành Giả cần phải tu Đà La Ni, phát Nguyện chân thật, ghi nhớ siêng năng, yêu thích tất cả Pháp lành, chia bày nhóm Bố Thí, Giới… Tâm, Quảng Tuệ , tùy theo điều ấy nhiều ít, không có sự keo kiệt.

Hành Giả thọ trì Đà La Ni này. Lại nên tôn trọng Phật với Pháp, Tăng. Đối với nơi Tam Bảo luôn sinh kính sợ, một lòng chuyên tu Pháp Nhẫn thâm sâu”.

Đức Thế Tôn nói Đà La Ni này thời ba ngàn hằng hà sa trăm ngàn ức na do tha các hàng Bồ Tát đều được Đà La Ni Môn này, tên là Thuyết Vô Lượng . Lại chứng nơi Địa Bất Thoái Chuyển, sẽ được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Sáu mươi tần bà la chư Thiên , kẻ chưa phát tâm Vô Thượng Bồ Đề thì nay thảy đều phát ý Vô Thượng Đạo.

Thời Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Kinh này tên là gì? Phụng trì như thế nào?”

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: “Kinh này tên là Vô Lượng Môn Tổng Trì Đà La Ni, như vậy thọ trì. Cũng có tên là Phá Nhất Thiết Chúng Ma Tổng Trì Đà La Ni, như vậy thọ trì. Cũng có tên là Bồ Tát Nhất Phần Siêu ÝTổng Trì Đà La Ni, như vậy thọ trì. Cũng có tên là Nhất Phần Đắc Nhất Thiết Tổng Trì Đà La Ni, như vậy thọ trì”.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kinh này xong thời các Đại Thanh Văn của nhóm Xá Lợi Phất, Bồ Tát, Người, Trời, Tu La, Ca Lâu La, Càn Thát Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, tất cả Thế Gian nghe điều Phật đã nói đều hớn hở vui vẻ, đội trên đỉnh đầu thọ trì, làm lễ rồi lui ra.

KINH VÔ LƯỢNG PHÁ MA ĐÀ LA NI (Hết)

20/03/2009