Thẻ: Nghĩa Tịnh

Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Luận
Luận Thích Kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa
Nhất Cách Ngũ Thập Tán Phật Tụng
Long Thọ Bồ Tát Khuyến Giới Vương Tụng
Luận Thủ Trượng
Chỉ Quán Môn Luận Tụng
Nói Sơ Lược Khen Ngợi Một Bài Tụng Sau Cùng Trong Kinh Bát Nhã
Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Lược Tỳ Nại Da Tạp Sự Nhiếp Tụng
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Ni Đà Na Mục Đắc Ca Nhiếp Tụng
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Giới Kinh
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Giới Kinh
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Ni Đà Na Mục Đắc Ca
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự