KINH SÁU SÁU
Hoà thượng Thích Giác Khang
Giảng tại Tịnh xá Ngọc Vân vào ngày 06/06/2012 – 10/03/2013
Kết nối link ngoài – Pháp Âm Đạo Phật Khất Sĩ