KINH PHẬT ĐỈNH PHÓNG VÔ CẤU QUANG MINH
NHẬP PHỔ MÔN QUÁN SÁT NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Bắc An Độ, nước Ô Điền Nẵng, chùa Đế Thích Cung, Tam Tạng Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại cung Trời Đổ Sử cùng với chúng Đại Bồ Tát và các quyến thuộc với các Thiên Chúng, Phạm Vương, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Tối Tiên Thiên Tử… Đại Chúng đều đến tập hội.

Bấy giờ Đức Thế Tôn y theo sáu Ba La Mật nói Pháp là:

Đàn Ba La Mật: quả báo của Bố Thí sẽ được nhóm Phước Đức lớn, được Bất Thoái Chuyển tự tại. Trời tuôn mưa bảy báu, chẳng cầu tự được. Các kho tàng lớn bị chôn dấu (đại phục tàng) tự nhiên xuất hiện

Nói Thi La Ba La Mật: Ấy là quả báo của Tịnh Giới đắc được năm Thông (ngũ thông) mà sanh về cõi Phạm Thiên

Nói Sạn Đề Ba La Mật: Ấy là quả báo của Nhẫn Nhục đắc được sắc tướng tốt đẹp trang nghiêm của cõi Trời mà tất cả ưa nhìn

Nói Tỳ Lê Gia Ba La Mật: Ấy là muốn tu Tinh Tiến khiến cho Ma Vương ấy nhìn thấy liền hàng phục, đắc được quả báo vượt ra khỏi sinh tử, trong phút chốc du ngoạn cõi Phật

Nói Thiền Ba La Mật: Ấy là quả bảo của Tĩnh Lực đắc được Thù Lăng Nghiêm Tam Ma Địa, lại được vô số trăm ngàn câu chi na do đa Tam Ma Địa

Nói Bát Nhã Ba La Mật: ấy là quả báo của Trí Tuệ đắc được nhóm Phước lớn, được Đa Văn ấy rộng lớn như biển cả.

Khi ấy nhóm Thiên Chúng ấy nghe Pháp của sáu Ba La Mật này xong thì tâm rất vui vẻ, ngày đêm suy tư, tu hành, quán sát

Lúc đó có Đao Lợi Thiên Tử tên là Ma Ni Tạng Vô Cấu cùng với trăm ngàn câi chi Thiên Tử quyến thuộc, một vạn tám ngàn Thiên Nữ quyến thuộc và cung điện của cõi Trời, thần thông biến hóa bảy báu trang nghiêm lầu gác cao diệu, mọi loại cung điện, mọi loại vườn hoa vườn thú , ao đầm, hoa quả… thảy đều nghiêm sức . Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử ấy cùng với Diệu Câu Tô Ma Hoa Thiên Nữ rất yêu thích nhau, đi ngồi đều cùng nhau thọ nhận niềm khoái lạc của cõi Trời . Đối với bảy báu, bốn cửa, trong Điện thọ năm dục lạc , say mê đắm trước, tỏ bày Ngã Mạn, buông thả ngủ say

Thời đến khoảng nửa đêm , Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử ấy nằm mộng chiêm bao thấy tất cả Thiên Nữ tấu âm nhạc mầu nhiệm thì cung điện ấy có vị Cự Khẩu Thiên Dược Xoa phát ra tiếng nói khuyên Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử đó như vầy: “Ma Ni Tạng Vô Cấu! Vì sao yêu thích cung điện, đắm trước mê ngủ đều chẳng giác ngộ mà lại nằm yên?!… Người Trời như ông nên biết khoái lạc chẳng lâu, sau đó bảy ngày ắt mệnh vô thường. Tuy sự khoái lạc của cõi Trời, cung điện bảy báu thù diệu không thể so sánh mà mệnh của ông chấm dứt, phút chốc ngừng chuyển! Việc này chân thật nên tự suy tư mà nghĩ tìm phương tiện mau chóng!…”

Khi Cự Khẩu Thiên Dược Xoa nói lời đó xong, đột nhiên chẳng hiện. Lúc đó Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử nghe lời này xong thì tâm rất khổ não giống như mê say , nóng nảy muốn chết rồi té xuống, đầu mặt chạm đất, nằm cứng đơ

Thời chúng Thiên Nữ nhìn thấy việc này xong thảy đều buồn lo, khóc lóc, nước mắt tuôn chảy như mưa, sợ hãi luống cuống , khổ não ngàn điều

Lại thấy tóc trên đầu của vị Trời ấy rối bời. Quần áo, Anh Lạc, các vật nghiêm thân đều vứt bỏ một bên, mặt mắt nhiễm máu, môi miệng héo khô , sầu não bội phần, kêu xưng “Khổ thay !” như lửa đốt tim, nóng nảy muốn chết té xuống đất, cũng lại mê lọan đánh mất bản tâm, cũng như con cá bị mất nước giãy dụa trên mặt đất , mọi thứ buồn than , gào khóc kêu Trời

Trong đó, có người chẳng bị mất tâm, đem vật báu của cõi Trời chứa đầy nước lạnh với hương Chiên Đàn rưới vảy thân ấy hoặc lại chỉnh sửa búi tóc, hoặc chỉnh sửa áo, hoặc nâng bàn chân. Thời Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử dần thức tỉnh lại.

Đã tỉnh ngộ xong, trong khoảng rất lâu, miệng xưng “Khổ quá !” rất ư ưu não, than vắn thở dài , thân thể run rẩy như gió thổi cỏ nghiêng ngả chẳng định, tiếng nói nhỏ nhiệm bèn phát tâm ấy “Nay ta mau chóng qua chỗ của Trời Đế Thích”

Đến nơi ấy xong, lễ bàn chân của Đế Thích rồi nói như vầy: “Thiên Chủ cứu con! Thiên Chủ cứu con! Nói việc như trên, nghe Cự Khẩu Thiên Dược Xoa nói rằng bảy ngày sau, con ắt sẽ mệnh chung. Con nghĩ mọi khổ bức não của Địa Ngục, do đó gấp rút đến bạch với Thiên Chủ, làm phương tiện nào để được giải thoát, khiến con chẳng chết, chẳng bị đọa vào nẻo ác. Thiên Chủ ! Nguyện làm cứu hộ, khiến lìa khổ chết !”

Bảo như vậy xong. Lúc đó Đế Thích Thiên Chủ nghe nói xong, biết tâm khổ thiết nên bảo Vô Cấu Thiên Tử rằng: “Ma Ni Tạng Vô Cấu đừng sợ ! Chỗ kia có Đức Phật Thế Tôn là Thầy của Trời Người, là đấng Vô Thượng Sĩ xuất hiện ở đời mà có thuốc Pháp hay cứu sinh, già, bệnh, chết cùng với phiền não, xa lìa Địa Ngục cho đến tất cả nẻo ác đều khiến phá hoại như bậc cha mẹ kia hay cứu tế giúp ngươi. Nay Ta bảo ngươi, Đấng Đại Giác Thế Tôn ngự tại cung Đổ Sử Đa. Ngươi có thể gấp rút đi đến đó”.

 

_Bấy giờ, Đế Thích Thiên Chủ và Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Thử cùng với vô số Thiên Nữ đi đến cung Đổ Sử Đa, nơi Đức Thế Tôn ngự . Đến nơi đó xong, cúi đầu mặt sát đất lễ bàn chân của Đức Thế Tôn , nhiễu quang ba vòng rồi trụ trước mặt Đức Thế Tôn

Khi ấy, Đế Thích Thiên Chủ lo buồn tiều tụy bạch Thế Tôn rằng: “Cự Khẩu Thiên Dược Xoa kia bảo Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử rằng:”Bảy ngày sau ông tất sẽ mệnh chung”. Thế Tôn! Làm phương tiện nào để khiến tu hành được miễn khổ này”.

Lúc đó Đức Thế Tôn nghe Đế Thích Thiên Chủ nói xong thì tác suy tư, thấy việc đó xong. Tức ở trong miệng phóng mọi loại sắc quang. Ánh sáng ấy chiếu khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới. Ánh sáng chiếu bảo tất cả cung điện của Trời Người với Rồng, Kiền Thát Bà, A Tố Lạc, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, Dược Xoa , La Sát , Bộ Đa… xong thì ánh sáng ấy quay lại đến chỗ Pphật ngự, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng rồi lại nhập vào miệng.

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Đế Thích Thiên Chủ rằng: “Thiên Chủ hãy lắng nghe! Sau bảy ngày, Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử ấy quyết định mệnh chung sẽ bị đọa vào Địa Ngục chịu khổ não lớn, đau nhức vô lượng, rất ư sợ hãi.

Ra Địa Ngục xong lại sinh vào nhân gian, sinh trong nhà xí ở nhà người thợ làm tre trúc nơi thành Ba La Nại, làm nữ quỷ mặt heo, luôn ăn phân với nước tiểu. Trong nhà xí ấy lại có trăm ngàn câu chi giòi, trùng thường ở ba thời ăn rỉa hết thịt thân của nữ quỷ chỉ còn xương cốt. Do Nghiệp lực cho nên thân ấy lại đầy đủ thịt . Thọ thân như vậy đủ bảy năm

Sau đó, mệnh chung lại sinh làm con rùa ở nơi hoang vắng. Trong chốn hoang vắng ấy chẳng nghe tiếng nước huống chi lại có nước. Lại không có cây gỗ, cũng không có bóng mát, thường ở trong ánh nắng mặt trời, thân thể như bị thiêu đốt, chỉ ăn đất nóng. Lại bị chim mổ thân ấy rơi rụng từng miếng. Do nghiệp lực cho nên thân thể tùy sinh, lại bị phá vỡ. Chịu khổ như vậy đủ năm năm

Sau đó mệnh chung, lại sinh ở thành ấy, làm con cá có thân rộng lớn . Do nghiệp lực nên rơi vào chỗ không có nước rồi bị chó sói, chuột, chó, thú Nê Tỳ Ca đều lấy ăn. Lại có mọi loài cầm thú cũng đến ăn nuốt. Do nghiệp lực cho nên được nước ấy liền sống lại, lại sinh thân thể. Chịu khổ như vậy đủ ba năm

Sau đó mệnh chung, lại sinh trong bảy Tộc ở bên trong Diêm Phù Đề , thường chịu nhiều khổ não. Ấy là: Bạch Lại chủng tộc, Bổ Yết Sa chủng tộc, Đát Lại La, Đát Lý Ca chủng tộc, Xoa Phộc chủng tộc, Khôi Quái chủng tộc, Sinh Manh chủng tộc . Chịu ác báo này đủ 60 năm

Sau đó lại sinh vào tộc hạ tiện nghèo túng, thân chẳng đầy đủ, Trí Tuệ kém thiếu, chẳng theo Giáo Hối, xa Phật Pháp Tăng, tất cả người đời nhìn thấy đều ghét bỏ, luôn thường đói khát, lại nhiều tật bệnh”.

_Bấy giờ, Đế Thích Thiên Chủ nghe Đức Phật Thế Tôn nói các việc khổ của Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử này xong thì rất ư kinh sợ , rồi lại mê muộn , nói lời như vậy: “Không có người cứu! Thế Tôn! Như chẳng thương cứu thì ai là người cứu được?!…”

Đức Thế Tôn bảo rằng: “Đế Thích Thiên Chủ! Chỉ có Đà La Ni tên là Phật Đỉnh Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quát Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm mới có thể cứu được. Vô Thường rất lớn, Nghiệp ấy khó cầu miễn được. Tuy nhiên cầu cũng được miễn, Mỗi mỗi Hữu Tình ấy vào thời sau, phần sau, khi mệnh chung thời đạt được an vui. Nếu sau khi mệnh chung, bị rơi vào tất cả cõi Địa Ngục, Bàng Sinh … ắt được giải thoát. Nếu thường nhớ niệm sẽ được lìa hẳn tất cả chướng nạn, lại được sống lâu, viên mãn Nguyện lành. Lại nữa được thấy tự tính thanh tịnh”

Lúc đó Đế Thích Thiên Chủ, bốn vị Đại Thiên Vương, Phạm Vương, Na La Diên Thiên với hàng Đại Tự Tại chắp tay cung kính bạch Thế Tôn rằng: “Thế Tôn! Nguyện vì chúng con mà làm tăng ích ủng hộ chư Thiên

Thế Tôn! Nếu có Pháp Vương dùng sức Tam Muội cứu tế tất cả người dân trong Thế Gian cho đến Địa Ngục, nẻo ác thảy đều giải thoát.

Thế Tôn! Như Đao Lợi Thiên Cung quán sát tất cả chúng sinh trong Thế Giới ở bốn Châu

Thế Tôn! Đức Như Lai có Đại Trí Tuệ! Nguyện vì Thế Gian vòng khắp mười phương cùng với chúng con , ban dùng Pháp Ấn làm đại ủng hộ”.

_Khi ấy, Đức Thế Tôn Nhận sự ân cần cầu thỉnh lần nữa của chư Thiên ấy , liền nhập vào Tam Ma Địa tên là Chu Biến Tướng Quán Sát. Lúc vào Tam Ma Địa thời ở trong đỉnh kế phóng ánh sáng Biến Tướng chiếu diệu vòng khắp mười phương Thế

Giới rồi quay lại trụ ở hư không như cái lọng báu

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhìn kỹ Đế Thích rồi bảo rằng: “Đế Thích Thiên Chủ! Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Ta có Pháp Ấn tên là Phật Đỉnh Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni là điều mà 99 trăm ngàn câu chi na do đa căng già sa Như Lai đồng tuyên nói.

Đà La Ni này. Nếu có chúng sinh được nghe thấy mà tùy vui thì hết thảy tất cả tôi nghiệp trong ba đời đáng bị đọa vào Địa Ngục, nẻo ác cho đến Bàng Sinh… thảy đều phá diệt, giải thoát sợ hãi. Tất cả tội chướng đều được tiêu trừ như lửa lớn kia thiêu đốt cỏ khô, gió thổi tro tàn tan diệt trong phút chốc. Lại như Trời giáng mưa lớn, nước ấy chảy gấp gội rửa tất cả uế ác của núi, sông, cỏ cây làm cho trong sạch. Lại như vàng ròng được trui luyện từ lửa nên mau được mềm dẻo , mới làm thành các vật

Nếu có người trì tụng Đà La Ni này không có nghi hoặc sẽ tự thấy ba Nghiệp của thân mình được trong sạch giống như mặt trời xuất hiện thì ánh sáng chiếu khắp. Lại như cá bị mất nước lại có nước trở lại, y theo nước mà lại nhận khoái lạc

Nếu lại tất cả chúng sinh trong Thế Gian thường hay tụng niệm Đà La Ni này thì nơi thọ mệnh được tăng ích gấp bội.

Này Thiên Đế Chủ! Hãy lắng nghe! Hãy chân thật thọ nhận!

Liền nói Đà La Ni là:

1_Nẵng mạc

2_ Tát lý-phộc

3_ Đát tha nga đá nam

4_ Ma hạ tức đá ma nê

5_ Nhập-phộc la nẵng

6_ Sa nga la

7_ Nghiễm tỳ la

8_ Yết lý-sái dã

9_ A kiến xá dã

10_ A kiến xá dã

11_ A dục đà la

12_ A dục đà la

13_ Tán đà la

14_ Tát đà la

15_ Cật-số noa

16_ Cật-số noa

17_ Cật-sử nê

18_ Cật-sử nê

19_ Tát lý-phộc

20_ Đát tha nga đá

21_ Tam ma dã

22_ Để sắt-xá

23_ Để sắt-xá

24_Nỗ lý-nga để

25_ Ma hạ bộ phộc nẵng

26_ Sa nga lý

27_ Tăng du già dã hàm

28_ Bà nga phộc đế

29_ Tát lý-phộc bá ba

30_ Vĩ ma lệ

31_ Nhạ dã, nhạ dã

32_Lãm vĩ

33_Tát-bố tra

34_ Tát-bố tra

35_ Tát-bố tra dã

36_ Tát-bố tra dã

37_ Vĩ nga đá phộc la nê

38_ Bà dã hạ lý

39_ Hạ la, hạ la

40_ Hồ, hồng, hồng

41_ Một-lý để-dụ

42_ Nan noa đà lý

43_ A bà dã bát-la nễ

44_ Ổ sắt-nê sái

45_ Vĩ lộ cát đế

46_ Tam mãn đá mô khế

47_ Tam mãn đá vĩ-dã phộc lộ cát đế

48_ Ma hạ ma dã đà lý

49_ Ma hạ bá xả đà lý 50_ A mục khư bá thế

51_ A mục khư vĩ ma lệ

52_ A ca lý-sái dã

53_ A ca lý-sái dã

54_ A lỗ-cung xá dã

55_ A lỗ-cung xá dã

56_ Bà la, bà la

57_ Tam bà la, tam bà la

58_ Vĩ bộ sử đá bộ nhĩ 59_ Ma hạ mẫu nại-la

60_ Vĩ lộ cát đế

61_ Nhạ dã, nhạ dã

62_ Tất đệ

63_ Mạo đà nễ, mạo đà nễ

64_ Tam mạo đà nễ

65_ Tam mạo đà nễ

66_ Du đà nễ

67_ Du đà nễ

68_ Tăng du đà nễ

69_ Tăng du đà nễ

70_ Tát lý-phộc

71_ Đát tha nga đá

72_ Câu la bộ nhĩ

73_ Tam ma dã nễ sắt-kế

74_ Bát-la noa xả-dã đổ

75_ Bá băng

76_ Du sái-dã

77_ Bá băng

78_ Bát-la sa la nỗ

79_ Bôn nê-diễn

80_ Vĩ nẵng thiết-diễn đổ

81_ Bá băng

82_ Tát lý-phộc

83_ Chỉ lý-vĩ vĩ sái hạ lệ

84_ Ma nê vĩ truật đệ

85_ Du đà dã

86_ Vĩ ma lễ

87_ Vĩ ca tất đá

88_ Bát nạp-nhĩ

89_ Ca phộc lý đá

90_ Bộ nhĩ

91_ Sắt tra-bả la nhĩ đá

92_ Ba lý bố la nê

93_ Án

94_ Tát lý-phộc

95_ Đát tha nga đổ

96_ Sắt-nê sái

97_ Vĩ lộ cát đế

98_ Sa-phộc hạ

99_ Án

100_ Tát lý-phộc

101_ Đát tha nga đá

102_ Ngọc hứ-dã

103_ Địa sắt-xá nẵng

104_ Địa sắt xỉ-đế

105_ Sa-phộc hạ

106_ Án

107_ A dụ lý-na nễ

108_ Sa-phộc hạ

109_ Án

110_ Bôn nê-dã na nễ

111_ Sa-phộc hạ

112_ Án

113_ A dụ sắt-mãn đà la nê

114_ Sa-phộc hạ

115_ Án

116_ Tăng hạ la nê

117_ Sa-phộc hạ

118_ Án

119_ Bôn nê-dã

120_ Vĩ lộ cát đế

121_ Sa-phộc

122_ Hạ

123_ Án

124_ Một-lý để-dụ nan nê

125_ Sa-phộc hạ

126_ Án

127_ Diệm ma noản nê

128_ Sa-phộc hạ

129_ Án

130_ Diệm ma nỗ đế

131_ Sa-phộc hạ

132_ Án

133_ Diệm ma la cật-xoa tế duệ

134_ Sa-phộc hạ

135_ án

136_ Tam bà la nê

137_ Sa-phộc hạ

138_ Án

139_ Thiêm bà la nê

140_ Sa-phộc hạ

141_ án

142_ Tán đà la nê

143_ Sa-phộc hạ

144_ Án

145_ Bát-la để sa la nê

146_ Sa-phộc hạ

147_ Án

148_ Đế nhĩ phộc đế

149_ Sa-phộc hạ

150_ Án

151_ Nhạ dã phộc để

152_ Sa-phộc hạ

153_ Án

154_ Tát lý-phộc

155_ Đát tha nga đá

156_ Mẫu nại-la

157_ Địa sắt-xá nẵng

158_ Địa sắt-xỉ đế

159_ Sa-phộc hạ

*)NAMAḤ SARVA TATHĀGATĀNĀṂ_ MAHĀ-CITTA MAṆI- JVALANA SĀGARA-GAṂBHĪRA ĀKARṢĀYA AKAṆṬHAYA AKAṆṬHAYA, ĀYURDHARA ĀYUR-DHARA, SAṂDHARA SAṂDHARA, KṢAṆA KṢAṆA, KSIṆI KṢIṆI SARVA TATHĀGATA-SAMAYA TIṢṬA TIṢṬA, DURGATI MAHĀBHUVANA SĀGARĪ SAṂŚODHAYA MĀṂ _ BHAGAVATE SARVA PĀPA VIMALE, JAYA JAYA LAMBHĪ, SPHUṬA SPHUṬA, SPHOṬAYA SPHOṬAYA , VIGATĀVARAṆI BHAYA HARĪ, HARA HARA, HŪṂ HŪṂ

HŪṂ, MṚTYU-DAṆḌA-DHARĪ, ABHAYA PRADĪ, UṢṆĪṢA-VILOKITE SAMANTA-MUKHĪ, SAMANTA-VYAVALOKITE, MAHĀ-MĀYĀ-DHARĪ,

MAHĀ-PĀŚA-DHARĪ, AMOGHA-PĀŚE, AMOGHA-VIMALE, ĀKARṢĀYA

ĀKARṢĀYA, ARGHODAYA ARGHODAYA, BHARA BHARA, SAMBHĀRA SAMBHĀRA, VI-BHŪṢITA BHUJE MAHĀ-MUDRĀVILOKITE, JAYA JAYA

SIDDHE, BODHANI BODHANI, SAṂBODHANI SAṂBODHANI, ŚODHANI ŚODHANI , SAṂ-ŚODHANI SAṂ-ŚODHANI

SARVA TATHĀGATA-KULA BHUJE SAMAYA NIṢKE PRAṆAŚYATU PĀPAṂ, ŚOSAYATU PĀPAṂ, PRASARAṆO PUṆYAṂ, VI-NĀŚAYANTU PĀPAṂ

SARVA KILVI VISAHARE, MAṆI VIŚUDDHE ŚODHAYA VIMALE VI-

KASITA PADME KAVALITA BHUJE, ṢAṬ-PĀRAMITĀ PARI-PŪRAṆĪ

OṂ_ SARVA TATHĀGATOṢṆĪṢA VILOKITE SVĀHĀ

OṂ_SARVA TATHĀGATĀ-GUHYA ADHIṢṬANA ADHIṢṬITE SVĀHĀ

OṂ_ ĀYUR-DADE SVĀHĀ

OṂ_ PUṆYA-DADE SVĀHĀ

OṂ_ AYUṢMAT DHARAṆI SVĀHĀ

OṂ_ SAṂ-HARAṆI SVĀHĀ

OṂ_ PUṆYA VILOKITE SVĀHĀ

OṂ_ MṚTYU-DAṆḌE SVÀHÀ

OṂ_ YAMA-DAṆḌE SVĀHĀ

OṂ_ SAṂ-BHARAṆI SVĀHĀ

OṂ_ ŚAMVARAṆI SVĀHĀ

OṂ_ SAṂ-DHĀRAṆI SVĀHĀ

OṂ_ PRATI-SARAṆI SVĀHĀ

OṂ_ TEJOVATI SVĀHĀ

OṂ_ JAYAVATI SVĀHĀ

OṂ_ SARVA TATHĀGATA-MUDRA ADHIṢṬANA ADHIṢṬITE

SVĀHĀ

Này Thiên Chủ! Nay Ta tuyên nói Đà La Ni này để cứu tế Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử ấy khiến cho đêm dài được lợi ích an vui.

********

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Đế Thích Thiên Chủ rằng: “Nếu lại có người hay viết chép Phật Đỉnh Phóng Quang Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni làm Tháp an trí hoặc tu sửa Tháp cũ an trí. Lại đem hương bột , hương xoa bôi làm mọi kỹ nhac để cúng cường. Lại thêm khiết tịnh thân tâm nơi sáu thời trong một ngày đêm niệm tụng Đà La Ni này, lại nhiễu quanh 108 vòng thì hay diệt tất cả nghiệp ác, hay sinh tất cả mầm giống lành.

Này Thiên Chủ! Nếu muốn an trí Tâm Minh này, đến lúc mặt trời mới mọc, ngồi hướng mặt về phương Đông dùng các bùn thơm xoa tô Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn Trường), hướng mặt về mặt trời rải mọi thứ hoa, đốt hương Trầm Thủy, đốt hương Lỗ

Sắt Ca… Quy mệnh đỉnh lễ tất cả Như Lai 108 lần, viết Tâm Minh này đặt ở trong Tháp giống như đem Xá Lợi toàn thân của mỗi một Như Lai trong 99 trăm ngàn câu chi na dữu đa căng già sa đẳng Như Lai đặt ở trong Tháp, không có khác. Lại liền viết Phật Đỉnh Vô Cấu Phổ Môn Tam Thế Như Lai Tâm Đà La Ni để ở trong Tháp.

Đà La Ni là:

“Án (1) đát-lại địa-phệ (2) tát lý-phộc (3) đát tha nga đá (4) hột-lý na dã (5) nga la-tỳ nhập-phộc la (6) đạt lý-ma đà đổ (7) Nga la-tỳ (8) tăng hạ la (9) A dụ  (10) tăng du đà dã (11) bá ba (12) tát lý-phộc (13) đát tha nga đá (14) tam mãn đổ (15) ở sắt-nê sái (16) vĩ ma la (17) vĩ truật đệ (18) sa-phộc hạ (19)”

*)OṂ_ TRYADHVE SARVA TATHĀGATA-HṚDAYA-GARBHE, JVALA DHARMA-DHĀTU-GARBHE, SAṂHĀRA ĀYUḤ SAṂ_ŚODHAYA PĀPA, SARVA TATHĀGATA-UṢṆĪṢA VIMALA VIŚUDDHE SVĀHĀ

Thiên Chủ! Nếu có ai đối với Tháp Phật Đỉnh Vô Cấu Phổ Môn Tam Thế Như Lai Tâm Đà La Ni mà sinh tâm cung kính thì hết thảy nghiệp đoản mệnh của đời quá khứ sẽ được tiêu trừ, lại tăng thọ mệnh, được chư Thiên hộ trì. Khi người này chết, buông bỏ thân này thời giống như con rắn lột da liền được sinh về Thế Giới An Lạc, chẳng bị đọa vào cõi Địa Ngục, Bàng Sinh, Diêm Ma; cho đến chẳng bị rơi vào tất cả nẻo ác, cũng chẳng nghe tên của Địa Ngục, được Quả báo như vậy, được điều chưa từng có”

_Khi ấy, Đế Thích Thiên Chủ nhận Minh này nơi Đức Thế Tôn xong, vì Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử nên vào lúc ấy về trong cung của mình. Trước hết y theo Nghi Quỹ do Đức Như Lai nói, y theo Pháp làm cái Tháp như Pháp Tướng ấy, đốt hương lễ bái, một lòng niệm tụng cầu xin tiêu nghiệp. Ngay lúc làm thời hết thảy quả báo khổ não, tất cả tội nghiệp của Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử thảy đều tiêu trừ. Lại nữa đạt được thân thù thắng giống như vàng ròng. Lại nữa đạt được tất cả Như Lai hiện trong không trung ở ngay trước mặt . Các Như Lai ấy xưng rằng: “Lành thay!”

Khi Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử được thanh tịnh Nghiệp, tiêu trừ tội chướng.

Lại thấy tự tính sinh mừng vui lớn, liền nói Tụng rằng:

“Như Lai khó luận bàn

Sức Minh cũng khó tính

Chính Pháp cũng như thế

Đạt được thấy quả báo”

 

Lại nói Kệ rằng:

“Đỉnh lễ quy mệnh Chân Thật Tế

Thích Ca Mâu Ni Đại Đạo Sư

Vốn hành thương xót cứu chúng sinh

Tùy Nguyện ngang bằng báu Như Ý”

_Bấy giờ, Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử nói Kệ này xong thì quay về cung điện của mình cùng với các quyến thuộc, chúng Thiên Tử, Thiên Nữ mỗi mỗi đều cầm hoa của cõi Trời, vòng hoa, mọi thứ hương của cõi Trời, hương bột, hương xoa bôi cho đến áo của cõi Trời trang nghiêm thù diệu… và Thiên Đế Thích cũng lại nghiêm trang cầm các hương hoa của cõi Trời, vật cúng dường màu nhiệm lại đến cung Đổ Sử Đa, nơi Đức Thế Tôn ngự. Đến chỗ Phật xong làm cúng dường lớn. Lại đem mọi thứ sự nghiệp của cõi Trời để làm cúng dường. Lại nữa, nhiễu quanh nhiều trăm ngàn vòng, bày cúng dường xong, ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, vui muốn nghe Pháp.

_Khi ấy, nhóm bốn vị Đại Thiên Vương, Phạm Vương, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ ở trong Hội hướng trước mặt Đức Thế Tôn, chắp tay cung kính bạch Thế Tôn rằng: “Thế Tôn! Đời trước, Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử này đã tạo nghiệp gì mà phải bị quả báo cực ác, chịu khổ não lớn, lo buồn vô lượng như vậy ?”

Đức Phật nói: “Lành thay! Lành thay! Thiện Nam Tử thích hỏi nghĩa này. Ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì ông tuyên nói.

Này Kim Cương Thủ! Đời quá khứ, Nam Ấn Độ ấy có một cái thành tên là Quảng Viên Mãn, có vị Bà La Môn tên là Vô Cấu trụ tại thành đó làm thầy nói Pháp (Thuyết Pháp Sư). Vị ấy có tính thức thông mẫn, khéo hay phân biệt tướng của các Pháp, sắc mạo đoan nghiêm, hình tướng đầy đủ uy nghi khiến người nhìn thấy đều vui vẻ, vì người Thiện Tín nói Tâm Minh này, rộng vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, đối với Minh Vương này thường luôn suy tư, chân thật xét đoán quán sát.

Lúc đó, lại có vị trưởng giả tên là Quang Minh cũng trụ trong thành đó, giàu có vô lượng, được đại tự tại, các Bà La Môn đều tùy thuận theo. Lại nữa một thời Bà La Môn Vô Cấu vì người giải nói Tâm Minh Vương Đà La Ni này. Khi ấy trưởng giả Quang Minh sinh tâm chẳng vui, tác suy tư như vầy: “Ta xem Bà La Môn này như con cá, như con rùa… sẽ cắt lát thành từng miếng mỏng rồi đem phân dơ bỏ vào trong miệng”

Thời trưởng giả ấy tác suy tư đó, hưng tâm ác xong thì liền bị quả báo mặc bệnh bạch lại (cùi hủi), chịu đau buốt nhiều rất ư khổ não cho đến lúc chết. Khi chết rồi bị sinh vào trong đại địa ngục Vô Gián, trụ một kiếp chịu khổ não lớn

Ra khỏi Địa Ngục xong thì sinh làm rùa, cá … cũng trải qua một kiếp chịu quả báo đau khổ

Sau đó chết xong lại sinh vào địa ngục Đại Hắc Thằng cũng trải qua một kiếp chịu khổ não lớn

Sau khi ra khỏi ngục đó, lại quay về thành cũ, sinh trong giòng người mù, mới sinh ra đã không có con mắt. Do duyên đời trước nên được nghe có vị Bật Sô trụ ở ngôi chùa nọ, sinh tâm tin trọng nên đích thân tìm kiếm. Vị Bật Sô ấy thường hành Bi Mẫn, khi thấy người đó đến thì dùng Tâm Từ nhiếp thủ, liền cho thức ăn ngon, sau đó lại cùng giải nói Tâm Minh Đà La Ni này. Đã được nghe xong thì xét đoán, chân thật suy tư nên ở đời này được Túc Mệnh Thông, liền hay suy tư nơi chốn đã đến. Lại nữa, suy tư nghiệp lực quá lớn nên hối hận vô lượng. Tác niệm đó xong từc liền chết ngay, nương theo sức uy đức của Đà La Ni mà sinh về cõi Trời Đao Lợi, ở trong cung điện màu nhiệm cùng với các Thiên Nữ quyến thuộc thọ đại khoái lạc. Do nghiệp còn sót đã chín mùi nên hiện tiền phải chịu sự đau khổ này.

Kim Cương Thủ! vị trưởng giả sinh nghi, hủy báng lúc đó tức là Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử vậy.

Này Kim Cương Thủ Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử ấy đã chịu các khổ báo như vậy , sau lại tu nghiệp lành, quy mệnh Tam Bảo, dần chứng quả lành cho đến ngày sau sẽ được Bồ Đề của Phật

Kim Cương Thủ! Bà La Môn Vô Cấu lúc đó, sau này là vị Bật Sô lại cùng giải nói Đà La Ni này với người mù kia tức là Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử vậy.

Bấy giờ, chư Thiên với hàng Đại Chúng nghe nói việc quá khứ xong thì khen rằng: “Hiếm có thay! Thật lạ kỳ! Thật đặc biệt!” vui vẻ vô lượng bèn phát tiếng lớn, liền nói Tụng là:

“Chẳng thể luận bàn sức Đại Minh

Giải thoát Tam Đồ liền cầu được

Giống báu Như Ý mà bình đẳng

Đây thật Như Lai Chân Tam Muội

Khi ấy trong chúng Hội có 92 ngàn Thiên Tử được Bất Thoái Chuyển, trăm ngàn câu chi Thiên Nữ biến tướng người nữ thành nam tử cũng lại được trụ Bất Thoái Chuyển

_Lúc đó, Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Rất khó luận bàn mà hay khen ngợi Đại Minh Vương Đà La Ni này. Nguyện xin Đức Thế Tôn tuyên nói Nghi Quỹ thành tựu khiến cho chúng sinh ở thời phận sau này đắc được lợi ích an vui, chẳng bị đọa vào cõi Địa Ngục, Bàng Sinh, Diệm Ma La”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn thương cảm lời cầu thỉnh ấy xong thì bảo Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ rằng: “Lắng nghe! Hãy lắng nghe! Nay Ta vì ông tuyên nói Nghi Quỹ thành tựu của Đà La Ni này.

Vào thời sau, phận sau này. Nếu có Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ , Bật Sô, Bật Sô Ni, Ổ Bá Tác Câu, Ổ Bá Tư Ca niệm tụng Minh Vương này một biến thì giống như nhiễu quanh hai mươi tháp Toàn Thân của Như Lai

Lại nếu niệm tụng hai Như Ý Bảo này một biến thì đồng với việc gieo trồng căn lành nơi mười căng già sa đẳng trăm ngàn câu chi na dư đa Như Lai , được Phước Báo lớn , thảy đều diệt hết năm nghiệp Vô Gián, cho đến tất cả tội chướng trong cõi Địa Ngục, Bàng Sinh, Diệm Ma La đều được giải thoát, dứt mệnh nơi cõi này giống như rắn lột da tức liền sinh về Thế Giới An Lạc, chẳng nhận bào thai, tự nhiên hóa sinh ở trong hoa sen, sinh ra nơi nào đều được Túc Mệnh Trí . Lại nữa luôn thường gần gũi cúng dường tất cả Như Lai, thảy đều đầy đủ tất cả mong cầu.

Nếu người ấy y theo Pháp, tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới, làm Mạn Noa La vuông vức bốn phương, dùng vỏ cây hoa tốt viết chép Tâm Minh này. Lại làm năm cái Tháp để ở bốn góc với trung tâm của Đàn, an trí Tâm Minh ở trong năm cái Tháp. Lại ở chính giữa an trí Tướng Luân, cột sợi dây màu đỏ ở trên vách của Tướng Luân để làm Tiêu Xí. Trên Đàn để bốn cái Hiền Bình, bốn lò hương, thiêu đốt bốn loại hương là: Hoắc Hương, Trầm Hương, Chiên Đàn với An Tức. Rải các danh hoa, bột hương. Để vật khí At Già nhiễu quanh Mạn Noa La, niệm tụng hai Như Ý Bảo này 108 biến.

Nếu người bị rắn cắn hoặc bị tật bệnh ràng nhiễm sắp dứt thọ mệnh hoặc bị chết yểu, đến nơi binh qua sợ hãi cho đến cầu con cái… thì nên ở trước Mạn Noa La để năm lọai cành cây rừng, dùng cành cây ấy phủi phất trên thân, nơi Mạn Noa La phát tâm hiền lành chân thật làm các cúng dường

Nếu có thể mỗi mỗi y theo Nghi Quỹ này thì hết thảy tội nghiệp chướng đã gom chứa nơi trăm ngàn kiếp trước khó được giải thoát, tất cả phiền não, tất cả tật bệnh, tất cả sợ hãi … thảy đều xa lìa cho đến tất cả nghiệp ác ở cõi Địa Ngục, Bàng Sinh, Diêm Ma La cũng được giải thoát, cho đến tất cả tội chướng, độc hại, khổ não của Thế Gian cũng đều phá diệt được.

Nếu có chuyên chú niệm tụng thì người đoản thọ sẽ được trường thọ.

Nếu có người bị nhọt lở loét ngoài da đã lâu, bệnh rất lâu rồi mà chẳng khỏi … liền được khỏi bệnh, thân căn viên mãn trong sạch vi diệu. Y mong cầu việc gì thảy đều đạt được cho đến mệnh chung trước mặt chẳng thất tất cả khổ não, sau khi mệnh chung thì giống như rắn lột da sinh về Thế Giới An Lạc. Nơi sinh ra đều do hoa sen hóa sinh, các điều thọ dụng thảy đều thù diệu, được Túc Mệnh Thông.

Nếu y theo Nghi Quỹ, ngày ngày ba thời niệm tụng 21 biến cho đến tụng đủ một năm sẽ đắc được Phổ Môn Quán Sát Quang Minh Tam Ma Địa, được thấy tất cả Như Lai trong tất cả cõi Phật ở mười phương. Lại được thân Vô Cấu rực lửa thanh tịnh rất trong sạch, được tâm thanh tịnh đồng với việc gieo căn lành nơi 82 căng già sa đẳng trăm ngàn câu chi na dư đa Phật. Qua chốn luân hồi, trở ngược thường ở nơi thanh tịnh. Ưng có cõi Phật để cầu về thì đều đến đó. Muốn sinh về Thế Giới An Lạc thì ứng niệm liền sinh. Tướng chết, khổ não đều chẳng hiện ở trước mặt cho đến trong mộng cũng lại chẳng thấy.

Nếu vào ngày mồng tám, ngày 14, ngày 15 nhiễu quanh Tháp toàn thân của Như Lai, tụng hai Đại Như Ý Bảo Đà La Ni này tám trăm biến . Ngay lúc tụng thời trong Tháp có tiếng nói an ủi Hành Nhân mà xưng: “Lành thay!”. Hết thảy tất cả tội chướng với các phiền não trong đời hiện tại của người ấy cho đến cấu uế tham, sân, si, vô minh… thảy đều tiêu trừ , đắc được thân Vô Cấu rất trong sạch

Nếu lại nam tử, nữ nhân, đồng nam, đồng nữ nghe tiếng niệm tụng thì hết thảy tội chướng đều được giải thoát

Nếu tiếng niệm tụng vang đến các loài Bàng Sinh cùng với loài phi Cầm, loài có 4 chân, loài có hai chân, loài có nhiều chân, loài không có chân, mọi loài trùng kiến, loài Hàm Thức… thì tất cả Nghiệp Đạo thảy đều giải thoát

Nếu ở nơi mồ mả, khai quật hài cốt này, chú vào đất cát ấy 21 biến rồi rải tán ở trên cốt thì Thần Thức của kẻ ấy tùy theo phương xứ đã bị đọa vào Địa Ngục thảy đều giải thoát, sinh về cõi Trời Thiện Thệ , Thân của Thiên Nhân ấy tuôn mưa hoa lạ xuống mồ mả đó.

Nếu lại Hành Nhân ở tại nơi mồ mả, sườn núi niệm tụng thời hết thảy loài chim bay, loài thú chạy, mọi loài du hành đến đó đều được giải thoát thân nghiệp báo, sinh về cõi Trời Thiện Thệ

Nếu niệm tụng Phật Đỉnh Vô Cấu Phổ Môn Tam Thế Như Lai Tâm Đà La Ni tám ngàn biến thì lửa chẳng thể thiêu đốt. Nghiệp ác đã làm cho đến năm nghiệp Vô Gián liền được giải thoát.

Nếu tụng một trăm ngàn biến, khi mệnh chung bị Diêm Ma Sứ dùng dây cột cổ dắt vào cõi Diêm Ma La thì tất cả Địa Ngục trong cõi ấy đều bị phá hoại, trở ngược sinh sợ hãi nên tìm lệnh khiến cho quay về mà được giải thoát, nghĩa là Hành Nhân ấy là Sứ Giả của Pháp Vương trụ đạo Tĩnh Lự không có nghi hoặc, muốn sinh về Thế Giới An Lạc thì tùy nguyện vãng sinh.

Nếu tụng một trăm ngàn biến sẽ được thân màu vàng ròng, tướng mạo viên mãn, Như Lai ba đời xem như con một

Nếu viết chép một trăm ngàn bản, làm một trăm ngàn cái Tháp… như Pháp trang nghiêm rực rỡ thì quyết định được Bất Thoái Chuyển, an trụ Thập Địa giống như gieo trồng căn lành nơi 99 trăm ngàn câu chi na dư đa căng già sa đẳng Như Lai ấy đắc được Thọ Ký.

Liền nói Tụng là:

“Trong một Tháp ấy an Tâm Minh

Dựng lập Luân Đường bày Tiêu Xí Đồng tạng toàn thân Phật ba đời

Đủ trăm ngàn Tháp, đây nên biết”

Nếu lại đối với tất cả tháp xưa cũ ấy mà gia công tu sửa sẽ được Bất Thoái chuyển, ngày sau chứng được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, lợi ích cho Người Trời cho đến loài nhuyễn động, giải thoát nẻo ác được Bất Thoái chuyển, Công Đức vô lượng chẳng thể xưng tán”

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ, bốn vị Đại Vương Thiên, Phạm Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên Tử cư trú tại cung Đổ Sử Đa cho đến Đế Thích với Đao Lợi Thiên Tử Ma Ni Tạng Vô Cấu… thảy đều một lòng nhiễu quanh Đức Phật ba vòng , lui lại trụ trước mặt Đức Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Như Ý Bảo Đà La Ni này rất khó luận bàn, rất ư hiếm có, khó thấy khó nghe.

Thế Tôn! Chúng con đồng lòng ở đời sau thời nếu có chúng sinh luôn thường thọ trì Như Ý Bảo này khiến cho trụ lâu ở đời, vì chúng sinh phân biệt giải nói thì chúng con dùng tâm thành thật âm thầm kín đáo ủng hộ giống như con đỏ”

Đức Phật bảo: “Lành thay! Lành thay các ông! Như vậy! Nay Ta đem Như Ý Bảo

Minh Vương này giao cho các ông, các ông hãy khéo hộ trì”

_Đức Phật nói Kinh đó xong thời các Đại Bồ Tát với các Thiên Chúng thảy đều vui vẻ làm lễ rồi lui ra.

KINH PHẬT ĐỈNH PHÓNG VÔ CẤU QUANG MINH

NHẬP PHỔ MÔN QUÁN SÁTNHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM ĐÀ LA NI

(Hết)

Print Friendly, PDF & Email