CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
Thích Trừng Sỹ
 Diễn đọc: Hùng Thanh, Nguyễn Sinh, Kim Phượng, Ngọc Châu, Thùy Tiên, Kiều Oanh