KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Ðà
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ

 

Print Friendly, PDF & Email