Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giai Đoạn Ở Trung Quốc
Tác giả: Vạn Phật Thánh Thành
Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Hùng Thanh, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh