KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÍNH PHÁP BÍ MẬT KHIẾP ẤN TÂM ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Bắc Ấn Độ_ Nước Ô Điền Nẵng, chùa Đế Thích Cung, Tam Tạng Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự bên cạnh ao Bảo Quang Minh trong vườn Vô Cấu tại nước Ma Già Đà cùng với Đại Bồ Tát với các Thanh Văn, Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tô La, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, Người, Phi Nhân… kèm với trăm ngàn các Vương chúng, Trưởng Giả, Cư Sĩ…vây quanh cung kính nghe Pháp.

Bấy giờ trong Chúng có một vị đại phú Bà La Môn tên là Vô Cấu Diệu Quang liền ở trong Hội, hay giải vi diệu, hiểu pháp của bậc thầy, thông minh, biện tài, yêu thích Đa Văn, tôn sùng mười Thiện, rất tin Tam Bảo, vui mừng hớn hở tác niệm này: “Tất cả hữu tình, tu Thiện làm Nhân, tài phú vô lượng, vật dụng cần thiết rất nhiều. Ta nên tu tập”

Khi ấy, Bà La Môn Vô Cấu Diệu Quang đứng dậy, chắp tay, nhiễu quanh Đức Phật 7 vòng, đem mọi thứ hoa, hương xoa bôi, hương bột…cúng dường Đức Thế Tôn. Cầm các quần áo, Anh Lạc, giá hàng trăm ngàn dâng lên Đức Phật, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Nguyện xin Đức Thế Tôn khởi nguyện Đại Bi, nhận thức ăn của con”. Như vậy thỉnh ba lần

Bấy giờ Đức Thế Tôn yên lặng nhận lời thỉnh cầu. Lúc đó Vô Cấu Diệu Quang đại Bà La Môn thấy Đức Thế Tôn yên lặng nhận sự cầu thỉnh nên mau chóng quay về nhà. Trải qua một đêm chuẩn bị rất nhiều mọi loại thức ăn uống đầy đủ sáu mùi vị ngon ngọt đẹp đẽ. Chuẩn bị xong lại trang hoàng nhà chửa, lầu gác, ao tắm, lụa màu, rất nhiều hoa, hương, hương bột, đủ mọi loại hương với hương xoa bôi thân… các vật cúng dường… không có gì không chuẩn bị đủ.

Tức thời nhóm Bà La Môn cầm nắm hoa, phan, tấu các kỹ nhạc cùng với quyến thuộc đi đến bên cạnh ao Bảo Quang Minh trong vườn Vô Cấu nghinh thỉnh Đức Thế Tôn. Đến nơi xong, liền bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Đã đến giờ ăn, cơm nước đã chuẩn bị xong. Nguyện xin Đức Thế Tôn cùng các Đại Chúng đi đến nhà của con, nhận sự cúng dường của con”

Khi ấy Đức Thế Tôn quán sát Chúng Hội rồi an ủi Vô Cấu Diệu Quang đại Bà La Môn rằng: “Lành thay! Lành thay! Như ước nguyện của ông” Lại bảo các Chúng và hàng chư Thiên thảy đều đi đến chốn đó.

Lúc đó, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy cùng các Đại Chúng, Bồ Tát, Thanh Văn, tám Bộ Trời Rồng, Người, Phi Nhân…với các Vương chúng, thần dân, quyến thuộc gồm vô lượng trăm ngàn người cung kính vây quanh đều đến tập hội đề đi đến nhà của Vô Cấu Diệu Quang đại Bà La Môn kia.

Bấy giờ từ thân của Đức Thế Tôn toả ánh sáng vàng ròng, phóng vô lượng các tướng của mọi loại ánh sáng, biến làm mọi thứ lưới ánh sáng, chiếu khắp tất cả cõi Phật ở mười phương. Rồi lại chiếu diệu Đạo Trường Chúng Hội của chư Phật Như Lai trong cõi Phật ấy, biến làm mọi loại vật dụng cúng dường. Chiếu diệu xong, lại quay trở về nhập vào trong lỗ chân lông trên thân của Đức Thích Ca Mâu Ni

Tức thời Vô Cấu Diệu Quang đại Bà La Môn và các quyến thuộc, một lòng cung kính muốn cúng dường Đức Phật nên quét dọn đường đi thật sạch sẽ và trang hoàng lối đi.

Bấy giờ Đức Thế Tôn với các Đại Chúng, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tô La, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, Đế Thích, Phạm Vương, Hộ Thế Tứ Vương, Ma Hề Thủ La, Na La Diên…. chúng của hàng trăm cõi Trời, cung kính vây quanh đi đến chốn ấy.

Khi Đức Thế Tôn đang đi thời trên đường đi có một khu vườn tên là An Lạc, bên trong khu vườn ấy có cái tháp xưa cũ bị tổn hoại rất nặng, bốn bề đầy gai góc, cỏ , cây, rừng Tùng bền cứng lấp kín giống như gò đống.

Lúc đó, Đức Thế Tôn đến gần cái Tháp ấy thời bốn mặt chung quanh gò đống liền rực lửa, mọi loại sắc tướng quang minh chiếu diệu khiến các vùng gần xa cái Tháp bị phá ấy đều nhìn thấy. Lại ở trong ánh sáng phát ra âm thanh màu nhiệm khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thích Ca Mâu Ni Phật! Tướng của điềm lành vi diệu thanh tịnh vô lượng chẳng thể nói hết được. Nay Vô Cấu Diệu Quang đại Bà La Môn ấy thỉnh cầu Đức Như Lai nên hiện ra việc lớn lạ kỳ hiếm có khó thể nghĩ bàn”

Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai đi nhiễu quanh cái tháp thuộc gò đống xưa cũ hư hoại, muốn gần gũi cúng dường. Lại cởi y phục, vật nghiêm sức của thân mình che trùm cái tháp xưa cũ ấy, che trùm xong thời buồn khóc rơi lệ. Tiếp lại nghĩ nhớ Xá Lợi hiện ra với mười phương Phật thảy đều hiện ra. Tức thời Xá Lợi từ cái Tháp phun ra, đều trụ trong lòng bàn tay của chư Phật Như Lai ở mười phương. Khi ấy chư Phật Như Lai ở mười phương cũng đều rơi lệ rồi từ thân của chư Phật ấy phóng ra ánh sáng chiếu diệu cái tháp cổ làm lưới ánh sáng, trong ngoài sáng tỏ thanh tịnh không có gì sánh được. Sau đó ánh sáng với Xá Lợi của Phật quay về nhập vào trong cái Tháp. Lúc đó Chúng Hội thảy đều buồn khóc, kinh ngạc lạ kỳ, khen rằng: “Thật chưa từng có!”

Bấy giờ trong Hội có vị Đại Dược Xoa Chủ tên là Kim Cương Thủ, thân toả rực lửa sáng, cánh tay bắp tay ngay thẳng vạm vỡ, mềm mại sáng bóng giống như cái mũi con voi, xoay chày Kim Cương, mau chóng đi đến trước mặt Đức Thế Tôn, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Vì sao hiện tướng điềm lành lạ lùng hiếm có này và chư Phật mười phương đều tuôn lệ, ánh sáng chiếu diệu? Nguyện xin Đức Như Lai vì con diễn nói để giải quyết mọi sự nghi ngờ”

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Đại Dược Xoa Chủ Kim Cương Thủ rằng: “Đây là toàn thân xá lợi của tất cả Như Lai gom tụ trong cái tháp này cùng với trăm ngàn câu chi hồ ma hình tượng của tất cả Như Lai, Chính Pháp Tâm Ấn Đà La Ni cũng ở ngay trong cái tháp này.

Kim Cương Thủ nên biết! Hình tượng chư Phật nhiều như hạt mè này, Chính Pháp Tâm Ấn Đà La Ni ngưng trụ trong Tháp. Do toàn thân xá lợi của trăm ngàn câu chi Như Lai cũng trụ trong chỗ này. Nếu Chính Pháp Tâm Ấn Đà La Ni này ở ngay trong cái tháp này thì tám vạn bốn ngàn Pháp Môn cũng ở ngay trong chỗ này cùng với 99 trăm ngàn câu chi Như Lai Đỉnh Kế Thọ Ký cũng ở ngay trong chỗ này.

Kim Cương Thủ nên biết! Như tháp Xá Lợi của tất cả Như Lai cùng với Chính Pháp Tâm Ấn Đà La Ni vốn có Công Đức vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng tán

Kim Cương Thủ nên biết! Do Chính Pháp Khiếp Ấn Tâm Đà La Ni này nên hay tăng trưởng tròn đủ tất cả Chính Pháp với các Công Đức”

Khi Đức Thế Tôn nói Pháp này thời các Đại Chúng ấy nghe Pháp đều vui vẻ, diệt trừ cấu nhiễm, được Pháp Nhãn Tịnh. Trong đó có người được quả: Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán với Duyên Giác Thừa. Trong đó có người chứng Sơ Địa, Nhị Địa cho đến Thập Địa. Hoặc ở trong đó có người được sáu Ba La Mật thảy đều viên mãn. Hoặc có người được thọ ký Bồ Đề. Hoặc có người đắc được Bất Thoái Chuyển.

Thời Vô Cấu Diệu Quang đại Bà La Môn ấy liền ở trong Hội, lìa các phiền não, diệt trừ Chướng Nhiễm, được năm Thần Thông.

Khi ấy, Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ nhìn thấy thần thông tự tại biến hiện lạ kỳ hiếm có của nhóm như vậy nên hớn hở vui mừng khen rằng: “Thật chưa từng có!” rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chính Pháp Ấn Tâm Đà La Ni này có lợi ích rộng lớn của nhóm như vậy. Nếu các hữu tình viết chép, trang nghiêm, thọ trì, đọc tụng, tôn trọng, khen ngợi sẽ được Quả Báo nào ? Nguyên xin Đức Phật diễn nói”

Thời Đức Thế Tôn bảo Đại Dược Xoa Chủ Kim Cương Thủ rằng:”Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Ta sẽ vì ông mà nói.

Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca thọ trì, đọc tụng, viết chép, tôn trọng Chính Pháp Ấn Tâm Đà La Ni này sẽ đắc được quả báo căn lành, nhóm tụ Phước Đức của trăm ngàn câu chi hồ ma lượng đẳng hình tượng Như Lai. Lại được phụng sự các Như Lai ấy, thọ nhận Bồ Đề Ký. Tại sao thế? Vì Chính Pháp Ấn Tâm Đà La Ni này là điều mà 99 trăm ngàn câu chi na du đa hồ ma lượng đẳng hình tượng Như Lai cùng chung tuyên nói.

Nếu lại có người thọ trì, đọc tụng Kinh Chính Pháp Ấn Tâm Đà La Ni này, liền được gặp thẳng (trực ngộ) 99 trăm ngàn câu chi na du đa hồ ma lượng đẳng hình tượng Như Lai trong mười phương Thế Giới

Hoặc có Bật Sô, Bật Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca, Tộc tính, người nam, người nữ xinh đẹp đối với Kinh Chính Pháp Ấn Tâm Đà La Ni này, nếu có thể ngày ngày cung kính, cúng dường hoa, hương, hương bột, vòng hoa, hương xoa bôi, quần áo tinh diệu với vật dụng trang nghiên thời Công Đức đạt được như Công Đức cúng dường 99 trăm ngàn câu chi hồ ma đẳng hình tượng Như Lai trong mười phương Thế Giới kia không có khác. Lại được vật dụng trang nghiêm rộng lớn của tất cả Như Lai với được vô lượng nhóm bảy báu lớn như núi Tu Di Lô (Sumeru)”.

Bấy giờ Chúng Hội, Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, a Tố La, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, Người, Phi Nhân… tất cả Đại Chúng thảy đều kinh nghi khen rằng: “Thật chưa từng có! Cái tháp bị hư hoại mục nát như vậy, thường bị gai góc che lấp, cỏ, cây, rừng tùng dầy kín tràn đầy giống như gò đống. Ngày nay Đức Như Lai khởi Đại Từ Bi, Thần Thông tự tại hiện tướng điềm lành lạ kỳ hiếm có, bảy báu, Diệu Tháp như vậy thật chẳng thể nghĩ bàn!” Thời các Đại Chúng khen ngợi không tận.

Tức thời trong Hội có vị Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Vì sao cái tháp thuộc gò đống bị phá hoại ấy lại biến hiện mọi sự trang nghiêm màu nhiệm như vậy ?”

Bấy giờ Đức Phật bảo Kim Cương Thủ rằng: “Lìa cái tháp thuộc gò đống bị phá hoại này sẽ không có cái tháp bảy báu đầy mọi sự màu nhiệm. Tại sao thế? Vì tuỳ theo Thức biến hiện, hoặc nhìn thấy cái tháp của gò đống gai góc. Hoặc nhìn thấy bảy báy, mọi sự trang nghiêm màu nhiệm. Lại Chư Phật đã hiện cái tháp cất chứa toàn thân xá lợi của mười phương Như Lai với hàng trăm đồ quý, bảy báu, mọi sự trang nghiêm màu nhiệm nhưng do nghiệp ác nên chúng sinh chỉ nhìn thấy cái tháp bị phá hoại phủ đầy gai góc.

Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ nên biết! Nếu ở đời Mạt Thế vào thời phận cuối cùng, nghĩa là các hữu tình gây nhiều nghiệp tội sâu nặng chẳng gieo trồng căn lành, rộng làm việc chẳng lành, nghiệp thuộc ba nẻo ác. Do Nhân Duyên này nên sinh vào đời không có Phật, cũng thường chẳng nghe danh tự của chư Phật và luôn xa lìa tên gọi của Tăng, Pháp. Việc như vậy là chân thật chẳng hư dối cho nên chư Phật vơi Ta tuôn lệ buồn than.

Lại nữa Kim Cương Thủ! Nếu Chính Pháp sắp diệt sẽ an trụ ở cái tháp này, toàn thân xá lợi của tất cả Như Lai cũng liền ẩn dấu ở trong cái tháp này cho nên nói là dùng Pháp mà tất cả Như Lai đã nói mà gia hộ”

Tức thời Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Tất cả hữu tình làm thế nào để gieo trồng điều lành? Vì sao Chính Pháp an trí ở cái tháp này?”

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Thủ rằng: “Nếu lại có người tin hiểu (tín giải), thọ trì, đọc tụng, viết chép, vì người diễn nói mọi loại trang nghiêm an trí trong Tháp, tức là an trì Toàn Thân Xá Lợi Tạng của tất cả Như Lai trong cái Tháp này. Lại được Tổng Trì Bí Mật của tất cả Như Lai gia hộ cho, lại được cái Tháp của 99 hồ ma lượng đẳng hình tượng chư Phật trong mười phương Thế Giới gia hộ cho, lại được cái Tháp Đỉnh Kế Nhãn của tất cả Như Lai gia hộ cho.

Nếu lại có người dùng bảy báu như Pháp gia trì, chạm khắc làm tượng của Phật với Bồ Tát, mọi loại trang nghiêm an trí trong Tháp. Lại dùng dù, lọng, Tướng Luân, lưới báu, chuông mõ, mọi thứ nghiêm sức màu nhiệm, chuông, khánh, nạo bạt với các vật khí, hoa, hương, Anh Lạc, quần áo, thức ăn uống, các vật cúng…Lại dùng Chính Pháp của tất cả Như Lai gia trì, chân thật hộ tịnh, tinh tiến, mọi thời lìa sự lười biếng. Lại nữa lúc cái Tháp này bị nghiêng đổ biến hoại mà trung tu, nghiêm sức mọi loại cúng dường, tinh tâm tin kính chẳng sinh nghi ngờ chê bai thì kẻ ấy sẽ được Vô Thượng Bồ Đề.

Nếu lại có người nhiễu quanh cái Tháp này: một vòng, hai vòng… hoặc một lần lễ bái liền được giải thoát khỏi tộng Vô Gián, đều sẽ chứng được A Tỳ Bạt Trí cho đến Phật Quả Bồ Đề cứu cánh.

Nếu nơi nào có Tháp này thì hình tượng chư Phật trong tất cả mười phương cũng ở ngay trong chốn này.

Lại nữa, nơi chốn có Tháp này. Do sức gia hộ của tất cả Như Lai nên bốn phương của đất ấy không có các sự gây tổn hại với bị sợ hãi về Rồng độc, sấm sét, mưa đá, gió mưa không đúng thời. Xứ ấy lại không có các loài trùng kiến độc như là: rắn độc, sói, chuột, sâu trùng gây hại lúa, rắn hổ mang, mọt gỗ, ong vàng, ong đen… cho đến loài rết, loài có trăm chân thảy đều lìa xa. Lại nữa, đất ấy không có cọp, sói, sư tử bạo ác, chim bay thú chạy chẳng thể gây thương tổn hại

Lại nữa, đất ấy không bị tất cả tai nạn gây nhiễu loạn. Lại không có Dạ Xoa, La Sát, Bộ Đa, Phệ Đa Noã. Lại Tỳ Xá Già, Quỷ Mỵ điên cuồng chẳng thể gây thương tạo hại. Lại không có bệnh sốt rét, nhọt do bị thương, nhọt sưng vù, nhọt mủ độc, bệnh trĩ, nhọt chảy nước vàng, bệnh lác, bệnh cùi hủi, bệnh ghẻ, bệnh hắc lào…. tất cả bệnh tật chẳng thể xâm hại.

Nếu lại có người thấy tháp báu này mà vui vẻ tán lễ thời các hàng gây tổn hoại chẳng thể xâm hại được

Lại nữa, ở đất ấy: bò, ngựa, dê, chó, mọi loại bàng sinh với các nam nữ không bị chết yểu và không vướng vào việc đáng sợ của đao binh, khí trượng, nước cuốn trôi, lửa thiêu đốt. Đất ấy cũng không có mọi thứ sợ hãi về đói khát, dịch bệnh. Chốn ấy thường được bốn vị Đại Thiên Vương vây quanh ủng hộ với 28 Bộ Đại Dược Xoa Chủ ẩn dấu hình nghi luôn đến ủng hộ, và 33 cõi Trời, 28 Tú, La Hầu, các vì sao cho đến mặt trời, mặt trăng ngày đêm thuận hành

Hoặc các Long Vương luôn thường quán sát, tuôn mưa đúng thời. Hoặc có tất cả chư Thiên thuộc cõi Dục, cõi Sắc cho đến cõi Vô Sắc… ở ba thời giáng đến Tháp này lễ bái cúng dường, tất cả Như Lai cung kính tôn trọng, nhớ nghĩ suy tư.

Nếu lại có người luôn thường tu sửa điểm tô tháp Phật, hình tượng Phật. Hoặc dùng cây gỗ, đá, bùn, đất, màu vẽ, vàng, bạc, Thâu Thạch… với viết chép trang nghiêm Kinh Chính Pháp Ấn Tâm Đà La Ni này, lại dùng tất cả Như Lai như Pháp hộ trì, sau đó an trí trong tháp báu. Lại lối đi, thềm bậc ở bốn bên tháp báu này thảy đều nghiêm sức. Tướng Luân, phướng phan, treo chuông chung quanh, lưới võng bảy báu cao rộng lớn nhỏ tuỳ ý tự tại mọi loại trang nghiêm. Lại dùng Chính Pháp của mười phương Như Lai mà gia hộ trì, sau đó rộng bày mọi loại hương, hoa, thức ăn uống cho đến Anh Lạc… chân thành cúng dường. Như vậy sẽ được vô lượng Công Đức”

Tức thời trong Hội có Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ lại bạch Phật rằng:

“Thế Tôn! Do Nhân Duyên nào mà viết chép, thọ trì, cúng dường Chính Pháp Ấn Tâm Đà La Ni này lại được vô lượng Công Đức của nhóm như vậy?”

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Thủ rằng: “Đây là Toàn Thân Xá Lợi Bí Mật Khiếp Ấn Tâm Đà La Ni của tất cả Như Lai trong Pháp Giới, cho nên được vô lượng Công Đức đó”

Thời Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ nghe Đức Phật đã nói vô lượng Công Đức nên vui vẻ tin nhận. Lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nguyện xin Đức Phật Từ Bi nói Pháp này. Chúng con vui nguyện lắng nghe”

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Thủ rằng: “Các ông hãy lắng nghe! Ta vì ông nói Chính Pháp Ấn Tâm Đà La Ni này là điều mà chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đều cùng tuyên nói. Nếu có người tin nhận, cung kính, cúng dường cho đến chứng nhập Thanh Văn, Duyên Giác với ở Thập Địa, thân Pháp Báo Hoá. Cho nên gọi là Toàn Thân Chính Pháp Bí Mật Khiếp Ấn.

Lúc đó, Đức Thế Tôn liền nói Chú là:

1_ Ná mạc tất-để-lị-dã

2_ Địa-vĩ ca nam

3_ Tát phộc đát tha nghiệt đá nam

4_ Án

4_ Bộ tất-để-lị

5_ Bộ phộc, nẵng phộc lệ

6_ Phộc phộc lệ

7_ Tổ lỗ tổ lỗ

8_ Tha la tha la

9_ Tát phộc đát tha nghiệt đa đà đổ tha lý

10_Bát nạp-ma tam bà phệ

11_ Nhạ dã tha lý môn tá duệ

12_ Sa-ma la đạt ma, tác cật-la

13 _ Bát-la vạt đá nẵng, phộc nhật-lý

14_ Mạo địa mạn giam ca la lăng cật-lị đế

15 _ Tát phộc đát tha nghiệt đá, địa sắt xỉ-đế

16_ Mạo tha dã, mạo tha dã

17_ Mạo địa, mạo địa

18_ Một đình

19_ Tham mạo tha dã, tham mạo tha dã

20_ Tả la, tả la, tả lại đổ

21_ Tát phộc tát đát phộc nam

22_ Tát phộc, phộc la nõa nễ

23_ Tát phộc bá bả, vĩ nghiệt đế

24_ Hộ lỗ, hộ lỗ

25_ Tát phộc thú ca vĩ nghiệt đế

26_ Tát phộc đát tha nghiệt đá, hột-lý na dã, phộc nhật-lý nê

27_ Tham bà la, tham bà la

28_ Tát phộc đa ổ sắt-nị sái

29_ Đà la nê, mẫu nại-lý

30_ Một đệ, tô một đệ

31_ Tát phộc đát tha nghiệt đá, địa sắt-xỉ đá

32_ Đà đổ nghiệt bệ, sa-phộc hạ

33_ Tham ma dã, địa sắt-xỉ đế, sa-phộc hạ

34_ Tát phộc đát tha nghiệt đá

35_ hột-lị nã, đà đổ , mẫu nại-lý, sa-phộc hạ

36_ A bát-la để sắt-xỉ đa, tát-đổ bế,

37_ Đát tha nghiệt đá, địa sắt-xỉ đế

38_ Hô lỗ hô lỗ, hồng hồng, sa-phộc hạ

39_ Án

40_ Tát phộc đát tha nghiệt đá

41_ Ổ sắt-nị sái, đà la nê, mẫu nại-lý

42_ Đà đổ, vĩ bộ thi đá

44_ Địa sắt-xỉ đế, hồng hồng, sa-phộc hạ

 

*) Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni:

NAMAḤ STRYI-DHVIKĀNĀṂ_ SARVA TATHĀGATĀNĀṂ

OṂ_ BHUVI-BHAVANAVARI _ VACĀRI VĀCAṬAI _ SURU SURU _

DHĀRA DHĀRA

SARVA TATHĀGATA-DHĀTU DHĀRI _ PADMAṂ-BHAVATI _

JAYAVARI MUDRI SMARA

TATHĀGATA-DHARMA-CAKRA PRAVARTTANA VAJRI _ BODHI-

MAṆḌALA ALUṂKARA ALUṂKṚTE

SARVA TATHĀGATA-ADHIṢṬITE _ BODHAYA BODHAYA_ BODHI BODHI _ BUDDHYA BUDDHYA _ SAṂBODHANI SAṂBODHAYA

CALA CALA CALAṂTU SARVA AVARAṆANI SARVA PĀPA

VIGATE _ HURU HURU _ SARVA ŚOKA VIGATE

SARVA TATHĀGATA-HṚDAYA VAJRAṆI SAṂBHARA

SAṂBHARA

SARVA TATHĀGATA-GUHYA-DHĀRAṆĪ-MUDRI _ BUDDHE

SUBUDDHE

SARVA TATHĀGATA ADHIṢṬITA DHĀTU-GARBHA SVĀHĀ

SAMAYA ADHIṢṬITE SVĀHĀ

SARVA TATHĀGATA-HṚDAYA DHĀTU-MUDRI SVĀHĀ

SUPRATIṢṬITA-STŪPE TATHĀGATA ADHISTITE _ HURU HURU _ HŪṂ HŪṂ _ SVĀHĀ

 

_ Bảo Khiếp Tâm Chân Ngôn:

OṂ _ SARVA TATHĀGATA-UṢṆĪṢA DHĀRAṆĪ-MUDRĀṆI SARVA TATHĀGATAṂ_DHĀTU VIBHŪṢITA ADHIṢṬITE _ HŪṂ HŪṂ _ SVĀHĀ

Khi Đức Thế Tôn nói Chú này xong, lại bảo Kim Cương Thủ rằng: “Nay, Toàn Thân Xá Lợi Bí Mật Khiếp Ấn Tâm Đà La Ni này là điều mà các Như Lai đều tuyên nói rộng khắp. Ở mỗi một phương trong khắp mười phương Giới, có hình tượng Như Lai ngang bằng 99 lượng hạt mè, trăm ngàn câu chi na du đa chư Phật Như Lai cùng nhau khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Thích Ca Mâu Ni khéo hay diễn nói Chính Pháp Khiếp Ấn Tâm Đà La Ni rộng khiến lưu bố khắp cõi Diêm Phù Đề. Lại khiến cho tất cả hàng hữu tình đem Toàn Thân Xá Lợi an trí trong Tháp này. Do đây mà tất cả Như Lai ở mười phương dùng các Tam Muội mà gia hộ cho”

Nếu lại có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, viết chép Kinh Toàn Thân Xá Lợi Bí Mật Khiếp Ấn Tâm Đà La Ni này với dùng vàng, bạc, Chiên Đàn chạm khắc rực rở trang nghiêm rồi an trí trong Tháp thì tất cả Như Lai trong mười phương Thế Giới ấy luôn đi đến chốn này mà gia hộ cho.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Chính Pháp Khiếp Tâm Đà La Ni này thời trong gò đống bị phá hoại lâu xa này hiện ra cái tháp bảy báu vi diệu, Tướng Luân, phan phướng, mọi loại trang nghiêm. Người, Trời, Đại Chúng chẳng có ai không nhìn thấy, đều thấy hiện lâu như cũ. Lúc đó Chúng Hội, các Đại Bồ Tát với chúng Thanh Văn, tám Bộ Trời Rồng, Người, Phi Nhân… nhìn thấy việc hiếm có này thảy đều vui vẻ.

Khi Đức Thế Tôn nói Pháp này thời các hàng Đại Chúng, Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ, Vô Cấu Diệu Quang đại Bà La Môn cùng các Bồ Tát, các Đại Thanh Văn, Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tố La, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, Người, Phi Nhân… quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ… tất cả Đại Chúng nghe điều Phật nói đều một lòng tin nhận, vui vẻ mà lui ra.

KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÍNH PHÁP BÍ MẬT KHIẾP ẤN TÂM ĐÀ LA NI (Hết)