Kinh Lăng Nghiêm
Chương Thanh Tịnh Minh Hối
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Địa điểm: trường De Anza California – Mỹ quốc
Thời gian: tháng 11 năm 1992
Chuyển ngữ: Hạnh Chơn
Biên tập: Minh Tâm