KINH KIM CƯƠNG QUANG DIỆM CHỈ PHONG VŨ ĐÀ LA NI

KINH SỒ 1027A

Hán dịch: Đại Đường_ Nam Ấn Độ Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhiruci)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe: Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ: Thế Tôn) cùng với Đại Chúng trước sau vây quanh đi đến nước Ma Già Đà (Magadha). Ngay trên đường đi, gặp mây đen lớn, tối tăm mù mịt tràn đầy hơi lạnh gió ác, sấm chớp, sét đánh, đột ngột tuôn mưa đá. (Đức Thế Tôn) bảo Cụ Thọ (Āyuṣmat: tôn xưng bậc A La Hán, Hiền Giả, Thánh Giả, Tôn Giả, Trưởng Lão, Tuệ Mệnh…) Khánh Hỷ (Ānanda) rằng: “Ông nên lấy cái hũ bằng sành mới sạch, chứa đầy nước, dùng Chân Ngôn nhiếp trục Long Vương Bà Tu Cát (Vāṣuki) như vậy với các Rồng độc não loạn Thế Gian, hoại các mầm lúa, hoa, quả trái, thật gây tai hại đều nên nhiếp trục đều vào bên trong cái hũ, chận đứng gió, mây, mưa, mưa đá, sét đánh này, liền nói lời cấm (cấm ngữ). Ông nhận nhóm Pháp Chân Ngôn như vậy, y theo Pháp mà tác trị”.

Bấy giờ, Đức Như Lai nói Đông Phương Chỉ Vũ Chân Ngôn là:

“Đát ninh-dã tha (1) củ củ củ củ (2) bả-la nhĩ xả tắc dân cấm vĩ-hề (3) bổ lý ma diệm nễ thủy (4) na nghiễm luận đà nhĩ (5) sa-phộc ha (6)”

 

Nam Phương Chỉ Vũ Chân Ngôn:

“Nỗ nỗ nỗ nỗ (1) mễ già, mãn đà, mãn đà (2) mãn đà nỉ (3) bả la nhĩ xá tắc dân (4) cấm vĩ-hề (5) nặc khất sử noa diệm nễ thủy (6) na nghiễm luận đà nhĩ (7) sa-phộc ha (8)”

Tây Phương Chỉ Vũ Chân Ngôn:

“Chỉ chỉ chỉ chỉ (1) bả-la, bả-la, bả-la, bả-la (2) bả-la nhĩ xá tắc dân (3) cấm vĩ-hề (4) bá thất chỉ ma diệm nễ thủy (5) na nghiễm luận đà nhĩ (6) sa-phộc ha (7)”

 

Bắc Phương Chỉ Vũ Chân Ngôn:

“Na mê, na mê (1) hổ hổ hổ hổ (2) thử thử thử thử (3) củ củ củ củ (4) bả-la nhĩ xá tắc dân cấm vĩ-hề (5) sai bà đá sa, mê già (6) sa phộc lý sái (7) sa nhĩ sai nghiệt nhạ (8) sai xả ninh (9) sai tắc dưỡng (10) sai ma la bà ca na (11) sa na nga ca kiến dưỡng (12) ốt đá la diệm nễ thủy (13) na nghiễm luận đà nhĩ (14) sa-phộc ha (15)”

Thập Phương Chỉ Vũ Chân Ngôn:

“Đát địa tha (1) yết-la mãng, yết-la mãng (2) yết-la mãng, yết-la mãng (3) tăng yết-la mãng, tăng yết-la mãng (4) tăng yết-la mãng, tăng yết-la mãng (5) bộc na nga la nhạ (6) át-tắc dân cấm vĩ-hề (7) sai bà đá, sai mê già (8) sa phộc lý sái (9) sa tắc quật, sa nghiệt-lợi nhạ (10) sa xả ninh, sa tế dã (11) sa phộc la bà ca na (12) sa na nga, kiến dưỡng (13) bả-la nhĩ xả, bả-la nhĩ xả (14) bộc na nga la nhạ (15) át tắc dân cấm vĩ-hề (16) bột đà tát để-duệ nẵng (17) để sắt sá, tăng khuyển độ tỉ (18) ma giả la (19) sa-phộc ha (20)”

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói Chân Ngôn này xong, bảo Cụ Thọ Khánh hỷ rằng: “Trước tiên, ông ở trước mặt Phật với đất ở đường đi xa vắng đều trong sạch xoa bôi, tô điểm Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn) rộng hai khuỷu tay. Đầu tiên để hũ nước trước mặt Phật trên Đàn, cầm giữ cành Dương bên trong hũ nước, lớn tiếng nhanh gấp tụng Chân Ngôn này, quấy nước xoay vòng, nhiếp lấy Bà Tu Cát Long Vương với các Rồng độc vào hết trong cái hũ, 21 biến xong, nên để hũ nước trong Đàn ở đất trống sao cho miệng hũ hợp với mặt đất. Liền khiến mưa lũ, sấm, mưa đá, sét đánh gây tai hại chẳng đúng thời…. một lần đều ngưng dứt.

_Này Khánh Hỷ! Lại có Chân Ngôn chận đứng các tai chướng, gió nóng, gió lạnh, gió rất mạnh, gió ác… hay hộ giúp cho tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống, mùi vị .)Đông Phương Chỉ (chận đứng) Phong Chân Ngôn:

“Đát ninh-dã tha (1) khả la, khả la (2) mãn đà, bố lý ma diệm nễ thủy (3) nột sắt tra chỉ đá (4) nhĩ hề sá kiền (5) na kiện na nga bà đán (6) mễ già bà đán (7) phộc lý sái bà đán (8) mật quật bà đán (9) nghiệt lạt nhạ bà đán (10) y xả ninh bà đán (11) tế dưỡng bà la bà đán (12) sa kiến dưỡng bà đán (13) sa-phộc ha (14)”

Nam Phương Chỉ Phong Chân Ngôn:

“Hổ lỗ hổ lỗ (1) mãn đà nặc cật sử noa diệm nễ thủy (2) nột sắt tra chỉ đá (3) nhĩ hề sá kiền (4) na kiện na nga bà đán (5) mễ già bà đán (6) phộc lý sái bà đán (7) mật quật bà đán (8) nghiệt-lạt nhạ bà đán (9) y xả ninh bà đán (10) tế dưỡng bà la bà đán (11) kiến dưỡng bà đán (12) sa-phộc ha (13)”

Tây Phương Chỉ Phong Chân Ngôn:

“Chỉ lý, chỉ lý, chỉ lý, chỉ lý (1) mãn đà, bát thất chỉ ma diệm nễ thủy (2) nột sắt tra, chỉ đá (3) nhĩ hề sá kiền (4) na kiện na nga bà đán (5) mễ già bà đán (6) phộc lý sái bà đán (7) mật quật bà đán (8) nghiệt-lợi nhạ bà đán (9) y xả ninh bà đán (10) tế dưỡng bà la bà đán (11) kiến dưỡng bà đán (12) toa-phộc ha (13)”

Bắc Phương Chỉ Phong Chân Ngôn:

“Nhĩ lý, nhỉ lý, nhĩ lý, nhĩ lý (1) mãn đà, ốt đá la diệm nễ thủy (2) nột sắt tra chỉ đá (3) nhĩ hề sá kiền (4) kiện na nga bà đán (5) mễ già bà đán (6) phộc lý sái bà đán (7) mật hàng bà đán (8) nghiệt-lạt nhạ bà đán (9) y xả ninh bà đán (10) tế dưỡng bà la bà đán (11) kiến dưỡng bà đán (12) toa-phộc ha (13)”

Cụ Thọ Khánh Hỷ nên dùng nhóm Chân Ngôn ở bốn phương này như lúc trước làm Pháp, liền khiến cho tất cả tai chướng, gió ác phá hoại mầm, hạt thảy đều ngưng dứt

_Này Cụ Thọ Khánh Hỷ! Lại có Chân Ngôn hay chận đứng tất cả Rồng ác, khí độc, gió lốc, mưa đá phá hoạt mầm, hạt.

Chỉ Tốt Phong Lôi Bạc Bạo Vũ Chân Ngôn:

“Tra tra la, tra la (1) chỉ lý, chỉ lý (2) bà la, bà la, bà la (3) nhĩ lý, nhĩ lý (4) giả giả giả giả (5) để sắt sá tăng khuyển độ tỉ (6) toa-phộc ha (7)”

 

Cấm Ngự (ngăn chống) Độc Long Chân Ngôn:

“Độ độ độ độ (1) ma ha độ độ la duệ (2) toa-phộc ha (3) lỗ lỗ khuyển độ tỉ bạo bán na nga (4) sai bà đá sai mê già (5) sa bà lý sái (6) sai mật hàng sa nghiệtlạt nhã (7) sa, y xả ninh (8) sai tắc dưỡng (9) bà la bà la khiếm na (10) sa na nga kiến dưỡng (11) toa-phộc ha (12)”

Cụ Thọ Khánh Hỷ! Nếu muốn tu trì các Chân Ngôn Tam Muội Da này, trước tiên ở trước mặt mười phương Phật Tượng Tôn, dùng mọi nước hương, nhóm họp xoa bôi, tô điểm Mạn Noa La rộng hai khuỷu tay. Lại ở đất thanh tịnh tại nơi trống trải, xoa tô sửa trị Mạn Noa La rộng hai khuỷu tay. Lấy một số cái hũ sạch chứa khoảng một đấu… chứa đầy nước sạch, để trước mặt Phật trên Đàn. Nên dùng hương hoa tùy theo mùa, cúng dường, chỉ dùng nhóm Trầm Hương, Bạch Chiên Đàn Hương, Huân Lục Hương thiêu đốt cúng dường. Tay cầm cành Dương ở trong hũ nước, cao giọng nhanh gấp tụng Chân Ngôn này, nhiếp các Rồng độc, gió ác, mưa lũ, khí độc tai hại vào hết bên trong cái hũ, cấm ngăn, chận đứng… 21 biến gia trì vào hũ nước: cấm ngăn, bắt ép. Cầm cái hũ này ở trên Đàn tại đất trống trải, úp miệng hũ hợp với mặt đất, đợi gió mưa ngưng dứt, yên lặng sáng sủa thì mới trừ bỏ cái hũ

_Này Cụ Thọ Khánh Hỷ! Lại có Ẩm Quang Chân Ngôn:

“Na mô bột đà dã (1) na mô đạt ma dã (2) na mô tăng già dã (3) đát địa tha (4) Án (5) khả la khả la (6) khả la khả la (7) khả khả, khả khả (8) khả khả, khả khả (9) nạp mạc ca thủy dã bá dã (10) đả tha nga xỉ dã (11) y la khả đê tam miểu tam bột đà dã (12) tất điện đô (13) mạn đát la bá na (14) toa-phộc ha (25)”

 

Cụ Thọ Khánh Hỷ! Nếu có Rồng ác tuôn mưa dầm ác liên miên thời ở đất trống vắng xoa tô sửa trị nơi thiêu đốt Hộ Ma. Hái lấy mọi loại hoa thơm đẹp tùy theo mùa, gồm 1008 đóa, cầm dùng hiến Phật. Hiến cúng Phật xong, liền đem hoa này, ngồi ở mặt Tây của đất trống vắng ấy, dùng tiếng phấn chấn nhanh gấp tụng Chân ngôn gia trì vào một đóa hoa rồi cầm dùng Hộ Ma, thiếu đốt 1008 lần liền hay ngăn cấm, chận đứng mười phương: tất cả Rồng ác, khí độc, mưa dầm tai hại, tai chướng, gió ác… nhất loạt liền ngưng tạnh. Trừ tai ách đói kém của các hữu tình, giúp ích cho tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống… thành thục đầy đủ vị ngon.

Nếu chẳng tạnh thì tăng thêm gấp đôi Pháp lúc trước: một lần, hai lần cho đến năm lần ắt quyết định sẽ ngưng tạnh. Người trì Chân Ngôn tắm gội, mặc quần áo sạch, chặt đứt các sự nói năng biện luận (ngữ luận), dùng Tâm Đại Từ như Pháp trì Pháp thì được thành tựu.

_Này Cụ Thọ Khánh Hỷ! Lại có Chân Ngôn có sức mạnh hay ngăn che chận đứng tất cả Rồng ác, các trùng thú ác ăn mầm, hạt… cũng hay trừ khiển tất cả Quỷ Thần hút tinh khí con người, thảy đều chạy tan. Hay ban cho tất cả hữu tình trong Thế

Gian làm an vui lớn…. lúa mạ, quả trái thường tươi tốt xum xuê được mùa gặt hái lớn .)Căn Bản diệt chư tai hại Chân Ngôn:

“Na mạc tát phộc đả tha nga đế biều (1) y la hát tệ (2) tam miểu tam bột đễ tệ (3) na mô bà nga phộc đế (4) xá chỉ-dã mẫu na duệ (5) đả tha nga đá dã (6) Án, nhập-phộc la, nhập-phộc la (7) kì lý, bà phộc na (8) ninh bả đá mễ nghê (9) ma ha chiến noa (10) na nga hột lý na dã (11) bá tra nễ (12) hổ lỗ hổ lỗ (13) khả nẵng, đà khả (14) bá giả bá giả (15) bá giả dã bá giả dã (16) tát phộc tát tả ninh (17) na xả dã na xả dã (18) tát phộc nột sắt tra na nga củ la, băng phiến (19) phộc la bả-la phộc la (20) chiến noa mê nghê (21) ma ha phộc la bá la yết-la mê (22) tắc bố lý đá (23) lạo nại-la, bạc cật-đắc lệ (24) ma tha, ma tha (25) nhập phộc la, ma la đà lý nê (26) chiến noa phế nga phộc để (27) bát-la phộc la, nhĩ ma nẵng (28) đà lý nê, hồng hồng (29) phộc la phộc để (30) phế già phộc để (31) sa la sa la (32) nhĩ sa la, nhĩ sa la (33) bả-la sa lạn đổ (34) tát phộc tát tả điệt-lý noa (35) bà na tắc bá đá da (36) bổ sáp bả, phả la (37) bát-đát la tán đà la nê (38) y bá tát bán đổ (39) tát phộc na nga nột sắt-tra (40) tát phộc bà phộc na (41) nhĩ nga đá mễ nga phộc để, hồng hồng phất (42) na nga nhĩ đà la nê, phất (43) nhập bà lý ninh, phất (44) nhập bà la ma lý ninh, phất phất phất (45)”

Khi ấy, Đức Như Lai nói Chân Ngôn này thời tất cả cung điện của các Rồng độc ác trong Thế Gian đều bốc lửa. Các Rồng độc này bị lửa thiêu đốt thảy đều đau đầu, da trên thân bị bỏng rát hư hoại, lóng khớp cử động bị đau buốt, toàn bộ hoảng sợ, đi đến trước mặt Đức Phật, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật rồi chắp tay cung kính, nhất loạt đồng thanh bạch rằng: “Thế Tôn! Nay Đức Như Lai nói Chân Ngôn này khiến cho nhóm Rồng rất ư lo lắng sợ hãi!

Thế Tôn! Hàng Rồng chúng con không có tội lỗi, thường bị kẻ ác trì Pháp Chân Ngôn, mỗi mỗi đều não loạn hàng Rồng chúng con, hoặc cột trói, hoặc đánh đập, hoặc cấm đoán, hoặc xua đuổi. Nay quyến thuộc chúng con rời khỏi cung của mình là do điều này mà con đều sinh oán hận lớn, tức liền dấy lên gió ác lớn, mưa lũ, sấm, mưa đá, sét đánh… chẳng đúng thời

Bạch Đức Thế Tôn! Do duyên khổ này mà tổn hoại lúa mạ, hoa quả, hạt giống, vị ngon đều khiến cho giảm bớt.

Thế Tôn! Chính vì thế cho nên, người trì Chân Ngôn thường đối với tất cả hữu tình trong sáu nẻo, khởi Tâm Đại Từ Bi lợi lạc.

Thế Tôn! Do Uy Lực khởi lên Đại Từ Bi này, liền khiến cho tất cả tai hại, dịch độc, gió ác, mưa ác thảy đều tiêu diệt.

Bạch Đức Thế Tôn! Hàng Rồng chúng con, nay ở trước mặt Đức Phật đều lập lời thề: “Nếu Chân Ngôn này ở tại phương xứ nào mà có người thọ trì thời chẳng bị tai hoại tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống. Nếu có người thường hay như Pháp viết chép Chân Ngôn như vậy, thọ trì đọc tụng y theo Pháp kết Giới hộ giúp cho lúa mạ, hoa quả, hạt, mùi vị thời nhóm Rồng chúng con liền sẽ đến bên trong rồi đều thủ hộ, mưa gió thuận thời. Tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống đều khiến cho đầy đủ mùi vị ngon ngọt, vĩnh viễn chẳng thi hành tất cả gió ác, mưa lũ, sấm, mưa đá, sét đánh, sương mù, khí độc chẳng đúng thời để gây tai hại. Với hay ngăn che chận đứng tất cả giặc oán, Quỷ Thần ác, mọi loại trùng thú… chẳng khiến cho xâm bạo tất cả chúng sinh, tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống. Các nhóm Rồng chúng con đều đem Sắc Ngữ (lởi răn dạy) chẳng khiến cho tổn hoại, làm các tai hại”.

Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo các Rồng rằng: “Lành thay! Lành thay! Các Rồng các ngươi cần phải như vậy, mọi loại thủ hộ tất cả hữu tình trong cõi Thiệm Bộ Châu (Jambu-dvīpa) được an vui lớn”.

_Bấy giờ, Đức Như Lai lại vì Cụ Thọ Khánh Hỷ nói rằng: “Chân Ngôn như vậy, thời Mạt Thế sau này hay làm hộ trì cho tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt, mùi vị. Lại hay khiển trừ tất cả dịch độc, tật bệnh, tai nạn

Nếu có Rồng ác luôn luôn dấy lên khí tai vạ, gió ác, sấm, mưa đá, mưa lũ… Vào lúc đó thời cần phải đi đến trên đỉnh núi cao, hoặc đến trong ruộng nên làm Mạn Noa La vuông vức rộng bốn khuỷu tay, nước hương, đất màu vàng, Cồ Ma Di (Gomayī: phân bò) như Pháp xoa bôi tô điểm: tường vách tiêu biểu, vị trí giới hạn. Mở rộng bốn cửa, dùng Uất Kim Hương bôi trét: bốn mặt, bốn góc, trung ương… tô vẽ hoa sen tám cánh nở rộ. Dùng bột gạo tẻ nhuộm năm màu nắn vê tô điểm lối đi giới hạn, màu sắc trang nghiêm bốn cửa.

Dùng Cồ Ma Di (phân) mới của con bò con hòa với bột gạo trắng, như Pháp nặn đắp năm vị Long Vương (Nāga-rāja).

Ngay mặt Đông của Đàn, làm Tam Đầu Long Vương, trên đầu ló ra 3 cái đầu Xà Long (rồng rắn)

Mặt Nam làm Ngũ Đầu Long Vương, trên đầu ló ra 5 cái đầu Xà Long

Mặt Tây làm Thất Đầu Long Vương, trên đầu ló ra 7 cái đầu Xà Long

Mặt Bắc làm Cửu Đầu Long Vương, trên đầu ló ra 9 cái đầu Xà Long

Trung ương làm Nhất Đầu Long Vương, trên đầu ló ra một cái đầu Xà Long

Thân của nhóm Long Vương này dài khoảng 12 ngón tay. Mặt, mắt, hình dung có dạng như Thiên Thần, đều ngồi Bán Già trên hoa sen tám cánh, mọi loại quần áo như Pháp trang nghiêm.

Bốn cửa, bốn góc để cái hũ nước hương. Trước mặt mỗi một vị Long Vương để lò hương, đặt một bàn có 7 loại thức ăn uống Tam Bạch (muối, củ cải, cơm) kèm với cái hũ sành chứa đầy sữa, lạc (váng sữa đặc), bơ… chứa đầy gạo tẻ, thức ăn khô vụn

Ở trước mặt năm vị Rồng, như Pháp xếp bày phụng hiến, dùng mọi loại hoa theo mùa rải tán cúng dường. Dùng Trầm Thủ Hương, Tô Hợp Hương thiêu đốt trình bày hiến tế. Gia trì vào hoa gạo, hạt cải trắng rải tán khắp trên Đàn

Năm cây cọc Kim Cương (Kim Cương Quyết) thì 4 cây là gỗ Khư Đà La (Khadira), một cây là sắt đã tôi luyện, dài khoảng bốn ngón tay. Năm cây cọc như vậy dùng Chân Ngôn gia trì 108 biến. Đóng cây cọc gỗ Kim Cương ở Na Già Chất Đa (Nāga-citta: ? trái tim của Rồng) tại bốn góc, đóng cây cọc sắt Kim Cương ở Na Già

Chất Đa tại trung ương

Bốn góc Đàn dựng 16 cây phướng, trên vải lụa trắng chép Chân Ngôn này cột buộc trên đầu 4 cây phướng, tụng Chân Ngôn này 21 biến, gia trì vào 4 cây phướng rồi dựng đặt lên.

Mặt tôn trọng, Tâm ưa thích quán nhìn mười phương, tiếng phấn chấn nhanh gấp tụng Chân Ngôn này 35 biến thì nơi mà mắt nhìn thấy liền thành kết Giới. Âm thầm hộ giúp tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống trong ruộng đồng, vườn tược khắp mười phương, cho đến chưa trừ Đàn Trường trở đi, thường được ủng hộ tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống chẳng bị tất cả Hoàng Trùng (loài sâu ăn hại lúa), các chim thú ác, gió ác, mưa lũ, sấm điện, sét đánh, các Rồng độc ác gây tai hại, ương hoại, tổn thương. Khiến cho hết thảy tất cả năm loại lúa đậu, lúa mạ, hoa quả, hạt giống trong nước thảy đều được mùa gặt hái. Tất cả Long Vương thảy đều ủng hộ

Lại dùng Chân Ngôn gia trì vào cát sạch 108 biến rồi rải tán khắp trên tất cả lúa mạ, cây có hoa quả trong vườn tược, ruộng đồng… Gia trì như vậy cũng sẽ chẳng bị Hoàng Trùng, mọi loại trùng thú có hai chân, nhiều chân… gây tai vạ, ăn nuốt lúa mạ, hoa quả, hạt giống…quá độ

_Lại có Pháp. Nên ở trong ruộng, trong vườn tùy theo nơi lớn nhỏ, như Pháp xoa tô sửa trị Đàn vuông vức Hộ Ma. Lấy cây Cấu (loại cây dùng dựng nhà), cây Mật (Deva-dāru: mội loại cây hương tựa như cây Hòe) gốc ngọn nay thẳng, chặt hai bên hoảng hai nắm tay, rồi gia trì, nhúm lửa. Nên dùng Đại Mạch, dầu mẻ, gạo tẻ, hạt cải trắng, bơ… một ngày riêng ba thời, một tụng Chân Ngôn gia trì thì một lần thiêu đốt, làm 108 lần. Như vậy nối tiếp nhau cho đến đủ 7 ngày, tức liền khiển trừ tất cả Rồng ác, Dạ Xoa, La Sát, các Quỷ Thần ác đã đi trong Thế Gian gây các tai vạ… thảy đều chạy tan. Với cũng đều trừ diệt được tất cả Hoàng Trùng, chim, thú… ăn lúa mạ, hoa quả, hạt giống của con người.

_Lại có Pháp: tháng 2 tháng 3 trong mùa Xuân, tháng 7 tháng tám trong mùa Thu, trên đỉnh núi cao, hoặc nơi từ xa thấy cao hơn hẳn trong khu ruộng, hoặc trên lầu ngửa lên Trời… 7 ngày 7 đêm như Pháp trong sạch tinh khiết xoa bôi tô điểm Mạn Noa La rộng tám khuỷu tay. Ở bốn mặt, mỗi một mặt dựng riêng một cây phướng, trên đầu bốn cây phướng cột buộc một cái phan trắng tinh dài một trượng sáu xích (16/3 m), ở trên mặt phan đều vẽ hình tượng Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Bên phải Đức Phật vẽ Bồ Tát Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, bên trái vẽ Tiên Nhân A Già Tất Để, hướng mặt phan xướng bên dưới, chép Kinh Văn của Chân Ngôn này

Làm bốn cây cọc Kim Cương bằng gỗ Tử Đàn đài khoảng ba nắm tay, dùng Chân Ngôn gia trì 21 biến rồi đóng bên dưới bốn cây phướng làm tiêu biểu kết Phương Giới

Dùng mọi Diệu Hoa, hương, thức ăn uống, quả, hạt tùy theo mùa luôn luôn hiến vào giờ Dần, giờ Mão, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Mùi, giờ Thân, giờ Dậu, giờ Hợi quán nhìn lúa mạ trong ruộng đồng ở mười phương. Đốt hương khải thỉnh tất cả chư Phật, các Đại Bồ Tát, tất cả Thiên Tiên, Long Thần, tám Bộ ở mười phương… giáng xuống Hội gia bị, tụng Chân Ngôn này 108 biến. Như vậy tu trì đủ bảy ngày đêm liền được trừ diệt tất cả gió ác, mưa lũ, sấm, mưa đá, tai chướng. Lại trừ diệt được Hoàng Trùng có hai chân, bốn chân, nhiều chân… chim thú ăn nuốt lúa mạ, hoa quả, hạt… đều chạy tan hết. Lại được trừ khiển tất cả nhóm nạn về rắn độc, cọp, sói… tất cả tai chướng thảy đều trừ diệt.

_Này Cụ Thọ Khánh Hỷ! Lại có Căn Bản Tâm Chân Ngôn:

“Na mô bột đà dã (1) Án, hứ lý, nhĩ lý (2) chiến chế, nhĩ lý lý (3) chiến chế, chiến nê, mạn đà dã (4) toa-phộc ha (5)”

Cụ Thọ Khánh Hỷ! Tâm Chân Ngôn này, nếu có người hay tin hiểu, thọ trì, trên đỉnh núi cao dùng Chân Ngôn này gia trì vào cây gậy Thạch Lựu 1008 biến. Tay phải cầm cây gậy, tay trái kết Long Tòa Ấn tùy theo mười phương diện, quán nhìn ruộng đồng, lúa mạ trong Trời Đất rồi phẫn nộ lớn tiếng tụng Chân Ngôn, một lần cầm cây gậy nghĩ đâm vào nhóm Rồng ấy khắc chế, ngăn chận… mỗi phương tụng riêng 1008 biến liền khiến cho lông trên thân của tất cả nhóm Rồng độc ác dựng đứng lên, run rẩy chẳng yên, Tâm độc tiêu diệt rồi liền ngăn chận trừ tất cả gió ác, mưa ác, khí độc, sấm, mưa đá, sét đánh.

_Lại có Pháp. Ngày 01, ngày 08 trong tháng ba, ở nơi từ xa nhìn thấy cao hơn hẳn tại vùng hoang vắng ấy, tinh khiết sửa trị đất, làm Mạn Noa La rộng bốn khuỷu tay, dùng nước hương, đất màu vàng, Cồ Ma Di (phân bò) tinh khiết xoa bôi tô điểm. Lại dùng bùn Bạch Chiên Đàn Hương xoa bôi tô điểm một lần nữa, nêu dấu hiệu bày lối đi giới hạn (giới đạo), mở rộng bốn cửa. Dùng tám cây cọc Kim Cương bằng gỗ Tử Đàn, một lúc gia trì 21 biến rồi đóng ở bốn góc, bốn cửa làm giới hạn. Gia trì vào 5 mũi tên mới 7 biến bày cắm ở bốn mặt. Dựng dứng cây kích ba chia (tam xoa kích) làm bằng sắt đã tôi luyện ở Tâm Đàn. Gia trì 7 biến vào sợi dây ngũ sắc, vây quanh bốn mặt làm giới hạn bên ngoài (ngoại giới)

Chính giữa của bốn góc để cái hũ Át Già (Argha) chứa nước Bạch Chiên Đàn Hương, Uất Kim Hương… cắm các hoa lá ở miệng hũ

Bốn cửa, trung ương đều để 5 bàn đặt lò hương, mọi loại thức ăn uống có ba màu trắng

Bốn cửa, trung ương như Pháp bày hiến rồi lại rải bày các hương hoa theo mùa. Thiêu đốt An Tất Hương, Tô Hợp Hương, Trầm Hương, Bạch Chiên Đàn Hương, Huân Lục Hương… cúng dường.

Như Pháp gia trì vào hoa lúa đậu, hạt cải trắng rồi hiến rải trên Đàn. Gia trì 7 biến vào hạt cải trắng với nước rồi rải tán mười phương để làm Kết Giới. Ở trong 7 ngày, sáu thời, riêng mỗi thời quán nhìn ruộng đồng, lúa mạ ở mười phương, dùng tiếng phấn chấn tụng Tâm Chân Ngôn 1080 biến, đủ 7 ngày đêm liền được trong tám tháng sau này, vòng khắp mưởi phương khoảng một du thiện na liền không có tất cà Dược Xoa, La Sát, Quỷ Thần… các loại trùng ác ăn lúa mạ, hoa quả, hạt giống thảy đều trừ tan.

Người trì Chân Ngôn nên tắm gội sạch sẽ, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch như Pháp tu tập. Quỳ ngồi ở cửa Tây dùng Chân Ngôn gia trì vào cây gậy Thạch Lựu 108 biến, tay phải cầm cây gậy, tay trái kết Long Tòa Ấn. Tay trái co ngón cái nằm ngang trong lòng bàn tay, co ngón giữa, ngón vô danh đè trên ngón cái, duỗi thẳng ngón trỏ rồi hơi co lại, dựng thẳng ngón út.

Người trì Chân Ngôn nhiễu quanh Đàn, ở tám phương đứng tụng Chân Ngôn, mỗi nơi đều 7 biến. Tức liền hướng mặt về nơi có mây gió nổi lên, một lần tụng Chân Ngôn vào cây gậy cầm trong tay, một lần phát đâm đánh vào gió mây mưa ác khiến rơi xuống hang hốc của ngọn núi lớn. Như vậy phát khiển 1008 lần thì các Rồng ác kia liền diệt Tâm độc, ngưng dứt mưa gió.

Nếu chẳng ngưng dứt. Lại nên dựa theo lúc trước gia thêm Pháp gấp đôi thời các Rồng ác kia thảy đều bị đau đầu, đau tim, đau thân, cát nóng dính vào thân… khổ sở như bị dao chặt cắt thân. Các Rồng ác này sinh Tâm rất sợ hãi.

Này Khánh Hỷ! Dùng Pháp này cho nên tất cả Rồng ác ở cõi Thiệm Bộ Châu, trong tám tháng y theo Pháp mà trụ, tuôn mưa ngọt lớn.

Nếu có gió nóng, gió lạnh, mưa lũ, sấm, mưa đá, sét đánh… luôn luôn dấy lên lộn xộn, gây tai hại. Lấy cây cọc Kim Cương bằng gỗ Tử Đàn dài khoảng bốn nắm tay, dùng Chân Ngôn gia trì 1080 biến, ngay trên tâm Đàn tụng Chân Ngôn một lần gia trì thì một lần đóng cọc, như vậy 108 lần thì cây cọc nhập vào hết. Tức gió ác, mưa ác, sấm, mưa đá, sét đánh… nhất loạt bị cấm ngăn ngưng dứt. Nếu cần mưa thì nên nhổ cây cọc bỏ đi.

Lại lấy cây kiếm sạch mới, dùng Chân Ngôn gia trì 21 biến, tay phải cầm cây kiếm, tay trái kết Long Tòa Ấn, nên đứng ngay ngắn quán nhìn nơi có mây mưa dấy lên. Một lần trì Chân Ngôn vào cây Kiếm thì một lần nghĩ đâm đánh nơi dấy lên mưa ác, mây ác. Liền khiến cho các nhóm Rồng độc ác kia đều thấy đám lửa tràn khắp hư không. Các Rồng ác này thảy đều sợ hãi, run rẩy, chẳng yên, ngưng dứt Tâm độc ác.

Lại gia trì vào bùn Uất Kim Hương, trên hai mặt của cây kiếm, vẽ Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương, liền gia trì vào cây kiếm 1080 biến, tay phải cầm cây kiếm, tay trái kết Long Tòa Ấn, hướng mặt đến tám phương, mỗi phương xoay vòng cây kiếm, phẫn nộ lớn tiếng tụng Tâm Chân Ngôn 108 biến thời các Rồng ác kia trong cung điện của mình đều thấy Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương chụp bắt thân mình, liền rời khỏi cung điện của mình nhất loạt chạy trốn, lại chẳng dấy lên các gió ác, sấm, mưa đá, mưa lũ chẳng đúng thời

Ngay mặt Nam của Đàn, nên làm lò Hộ Ma, gia trì ném vứt hoa, hạt cải trắng, bơ… như Pháp Hộ Ma 1080 biến thì 12 tháng chẳng dấy lên gió ác, sấm, mưa đá, mưa tuyết, tai chướng… chẳng đúng thời, thuận theo người trì Chân Ngôn khiến tuôn mưa, ngưng mưa. Lại trì vào sáp nặn đắp Tam Đầu Long Vương dạng như Thiên Thần, thân cao khoảng 8 ngón tay, trên đầu ló ra ba cái đầu Xà Long, mặc các quần áo vòng khắp trên thân thuần bằng vòng ròng trang nghiêm.

Lại nên như Pháp xoa bôi tô điểm Mạn Noa La rộng ba khuỷu tay, dùng Cồ Ma Di (phân bò) sạch, nước hương, đất màu vàng, tinh khiết trát phết tô điểm, dùng phấn trắng vẽ lối đi giới hạn, chỉ mở cửa Tây. Đem hương hoa, nước hương, thức ăn ba màu trắng bày trí cúng dường. Gia trì 21 biến vào cái hũ sạch chứa khoảng một đấu, rồi để trên tâm Đàn. Dùng Căn Bản Chân Ngôn, Tâm Chân Ngôn gia trì 1080 biến vào Long Vương, rồi để Rồng vào bên trong cái hũ. Gia trì Chân Ngôn 21 biến vào tấm vải dài bốn Xích (4/3 m) rồi che trùm trên miệng hũ. Kết Long Tòa Ấn: hai tay hợp cổ tay, mở tách mười ngón tay như hoa sen nở rộ, hai ngón cái hai ngón út cùng dính nhau, hai ngón trỏ cách nhau khoảng 4 thốn (4/3 dm), một lần gia trì Ấn thì một lần ấn trên miệng hũ, làm 108 lần.

Dùng Chân Ngôn gia trì 7 biến vào hoa lúa đậu, hạt cải trắng rồi rải tán trên Đàn. Đốt các hương nổi tiếng, khải triệu cúng dường. Tay phải cầm cây gậy Thạch Lựu, một lần tụng Tâm Chân Ngôn thì một lần xưng tên Long Vương Ma Na Tư (Manasvin), một lần gia trì vào cây gậy đè trên miệng hũ, làm 1080 lần. Nên liền cho Long Vương độc này nhận tên của Long Vương Ma Na Tư, chủ các Rồng độc, nên nói lời thề nguyện, nhiếp lời nói ngăn cấm chận đứng tất cả gió gây tai vạ, mây ác, mưa ác, sấm, mưa đá, sét đánh. Các Rồng độc ác nhất loạt thuận phục Long Vương Ma Na Tư đều đền nhập vào cái hũ, Liền chặt đứt, ngăn cấm, ngưng dứt khí độc tai ác. Như vậy nên sửa trị liền được tất cả các Rồng độc, gió gây tai vạ, khí độc, mây ác, mưa ác, sấm, mưa đá, sét đánh… nhất loạt thuận phục, rồi đều chận đứng.

Khi làm Pháp này thời người trì Chân Ngôn tụng Tâm Chân Ngôn, sau mỗi một biến nên xưng tên Long Vương Ma Na Tư. Đủ ba lạc xoa (tiếng Phạn nói là Lạc Xoa, đời Đường nói là mười vạn) liền được Long Vương Ma Na Tư với các quyến thuộc nhất loạt biến hình làm thân Bà La Môn hiện trước mặt Hành Giả. Lúc đó, nên dùng nước hương Át Già cúng hiến, khen ngợi, nói tên gọi, mọi loại Công Đức của chư Phật. Nghe xong, Rồng vui vẻ nói rằng: “Nhân Giả! Cần có điều gì?”

Liền bảo Rồng rằng: “Trong Thiệm Bộ Châu, phần lớn bị các Rồng độc ác, khí ác, gió ác, mây ác, mưa lũ, sấm, mưa đá, sét đánh gây tai họa cho tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống, mùi vị. Do điều này nên cần nhờ cậy”

Rồng nói: “Tùy theo ý. Nếu khi Làm Pháp thời Ta liền tùy đến, nhận sự sai khiến, tuôn mưa ngọt thấm ướt”

_Bấy giờ, lại có Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính, một lòng hướng về Đức Phật, đứng khom lưng bạch rằng: “Thế Tốn Con có Kim Cương Chủy Quang Diệm Đàm Điện Chân Ngôn. Chân Ngôn như vậy có Thần Lực uy mãnh, hay thiêu đốt, hay hoại thịt, da, thân, tâm của các Rồng độc ác. Cũng hay ngăn cấm chận đứng tất cả tai hại, gió ác, mưa lũ, sấm, mưa đá, sét đánh. Cũng hay tăng trưởng tất cả cây mục, cỏ thuốc, lúa mạ, hoa quả, hạt giống, mùi vị trong Đại Địa. Cũng hay ngăn cấm giáng phục các loại trùng độc. Nay muốn ở trong Đại Chúng trước mặt Đức Phật rộng làm lợi ích cho Tâm của tất cả hữu tình được đầy đủ cho nên nói. Nguyện xin Đức Như Lai thương yêu gia bị cho điều đó”

Thời Đức Như Lai liền bảo Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương rằng: “Ta đã gia bị cho Kim Cương Chủy (mỏ chim) Quang Diệm Đàm Điện Chân Ngôn của ông. Hiện tại, căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác ở mười phương cũng đã gia bị. Này Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương! Ông hãy mau nói để được trị phạt các Rồng độc ác”

Khi ấy, Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương được Đức Phật răn dạy xong, liền nói Kim Cương Chủy Quang Diệm Đàm Điện Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la da dã (1) na mạc thất chiến noa, bạt nhật-la bá noa duệ (2) ma ha dược khất-xoa tế na bá đá duệ (3) na mạc tắc-điệt-lệ lộ chỉ-da địa bá đá duệ (4) na ma thất giả đốt khuyển nam (5) ma ha la thận nhiễm (6) Án (7) bạt nhật-la đốn chế (8) đốn chế, đốn chế (9) ma ha đốn chế (10) đổ trí đổ trí (11) bạt nhật-la thủy khư la, đốn chế (12) ma nê, ca na ca, nhĩ chất-đát la, bà la noa (13) nhĩ bộ sử đá, xá lý lệ (14) hồng hồng hồng (15) phất phất phất (16) na nga la nhạ, nhĩ-nại la phộc nê (17) hột-lý na diệm, nhĩ tắc phất tra dã (18) bạt nhật-la đốn chế nẵng (19) hồng hồng hồng hồng hồng (20) phất phất phất phất phất (21) nhập phộc lý đá, bạt nhật-la đốn chế nẵng (22) khả na khả na (23) nga lỗ noa bác hất sái nễ bá đế nẵng (24) bà tắc nhĩ, củ lỗ (25) nột sắt tra na kiện (26) hồng hồng hồng hồng hồng (27) phất phất phất phất phất (28) bạo bạo (29) bán na nghê-nại la (30) tát phất tra, tát phất trá (31) tát phất tra đổ (32) na nga phế lạt ma nê (33) củ lộ đà la nhạ (34) ma ha phộc la, bá la cật-la ma (35) nhập-phộc la, nhập-phộc la (36) bả-la nhập-phộc la, bả-la nhập-phộc la (37) hồng hồng hồng hồng hồng (38) phất phất phất phất phất (39) bạo bạo (40) nga lỗ noa la nhạ (41) bạt nhật-la đốn noa (42) tố vạt lạt noa bác-hất sái (43) ma ha phộc la (44) ma nê, ca na ca (45) nhĩ chất-đát la, mạo lý đà la (46) bạc khất sái dã, bạo (47) nột sắt tra na kiện (48) bỉ phộc bạo, bỉ phộc bạo (49) bà dữu phộc la khả kiền (50) hồng hồng, phất (51) du sái dã, du sái dã (52) bạo thủy đá bà la khả kiền (53) nga lỗ noa, ổ-lạt nhĩ noa (54) hồng hồng, phất (55) bạo bạo (56) bán na na nghê-nại la (57) bạt nhật-la đốn noa (58) nhĩ chú lạt noa dã (59) nhĩ hàng nhập-phộc la (60) hồng hồng, phất (61) mãn nhạ dã, mãn nhạ dã (62) tát bá xả lý la nê (63) ma để yết-la ma, tỉ hàm (64) bạo bán nẵng mẫu nại-la (65) ma để, bạt nhật-la đốn chế na (66) mẫu-lạt đà nam (67) tắc phất tra dạ nhĩ (68) khả la khả la (69) bả-la khả la, bát la khả la (70) hồng hồng, phất (71) ma tha, ma tha (72) tát phộc na kiện (73) hồng hồng, phất (74) đả tha nga đá bà giả na (75) ma nộ tắc ma la (76) hồng hồng, phất (77) bạt nhật-la bá nê (78) sa ma dã (79) ma nỗ bá la dã (80) hồng hồng, phất (81) điệt-lệ lộ chỉ-da địa bá để (82) bà giả na (83) ma nỗ bá la dã (84) hồng hồng, phất (85) sa la sa la (86) tắc ma la, tắc ma la (87) sa ma dã ma nỗ bá la dã (88) điệt lý lạt đát na tát để-duệ nẵng (89) hồng hồng, phất (90) toa phộc ha (91) hột-lý bạt nhật-la đốn noa (92) tát phộc na nga nhĩ-nại la, phộc noa ca la (93) hồng hồng, phất (94) toa phộc ha (95) điệt-lý lạt đát na ma nộ bá la dã (96) hồng hồng, phất (97) toa phộc ha (98) một la khả ma, đát noa ha đá dã (99) hồng hồng, phất (100) toa phộc ha (101) nhĩ sắt nỗ chước-yết la khả đá dã (102) hồng hồng, phất (103) toa phộc ha (104) ma ê thấp phộc la (105) điệt-lý thú la khả đá dã (106) hồng hồng, phất (107) toa phộc ha (108) nga lỗ noa đế nhạ khả đá dã (109) hồng hồng, phất (110) toa phộc ha (111) nga lỗ noa, nhĩ yết-la ma (112) khả đá dã (113) hồng hồng, phất (114) toa phộc ha (115) na nga củ la (116) na xá na dã (117) hồng hồng, phất (118) toa phộc ha (119) tát phược xả nễ nật lạt đà bá ca dã (120) hồng hồng, phất (121) toa phộc ha (122) tát phược bà dữu tam bạc khất sái ca dã (123) hồng hồng, phất (124) toa phộc ha (125) tát ca la mễ già xả nễ (126) nễ ma la noa dã (127) hồng hồng, phất (128) toa phộc ha (129) ma ha bạt nhật-la (130) nhập phộc la dã (131) toa phộc ha (132) tát phộc nột sắt tra nhĩ na xả ca dã (133) toa phộc ha (134) nga lỗ noa hột-lý na da dã (135) toa phộc ha (136) nga lỗ noa đốn noa dã (137) toa phộc ha (138) tố bát-lạt noa bác khất sái (139) nễ bá đá dã (140) toa phộc ha (141) Án (142) độ lỗ độ lỗ (143) toa phộc ha (144) Án (145) mẫu lỗ mẫu lỗ (146) toa phộc ha (147) Án (148) đổ lỗ đổ lỗ (149) toa phộc ha (150) Án (151) lý lý lý lý lý (152) hổ hổ hổ hổ hổ (153) phất phất phất phất phất (154) toa phộc ha (155)”

Lúc đó, Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương nói Chân Ngôn này thời có 80 câu chi na dữu đa trăm ngàn Long Vương độc ác, nhất loạt bị lửa thiêu đốt, choáng váng té xuống, lăn lộn trên đất, khắp thể tuôn mồ hôi, hoảng loạn, run rẩy… đồng loạt chạy trốn, đến trước mặt Đức Như Lai, đồng thanh xướng lên rằng: “Khổ thay! Khổ Thay! Đau khổ như thế này! Bạch Đức Thế Tôn! Nhóm Rồng chúng con nghe Chân Ngôn này thảy đều thân bị lửa thiêu đốt, chịu khổ não lớn, Tâm Thức hoảng loạn, không có ngẫm nghĩ đến mạng khác. Nguyện xin Đức Thiện Thệ cứu chúng con thoát khỏi sự đau khổ, lo lắng bị nướng chín.

Thế Tôn! Nay chúng Rồng này chẳng dám gây não loạn cho tất cả hữu tình trong Thiệm Bộ Châu. Tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống… trọn chẳng gây tổn hoại.

Thế Tôn! Nếu Chân Ngôn này ở tại phương xứ nào, có người hay viết chép, thọ trì, đọc tụng như Pháp tu hành, cung kính cúng dường thời nhóm Rồng này của con, nhất loạt đến trong đó cung kính cúng dường như Chế Để (Caitye: tháp miếu) thờ Xá Lợi (Śarīra) của Như Lai”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Rồng rằng: “Các ngươi đừng sợ! Cần phải thường y theo Chân Ngôn Hạnh (Mantra-caryā) này. Lại đừng gây não loạn tất cả hữu tình trong cõi Thiệm Bộ Châu. Tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống, hết thảy mùi vị đừng khiến cho giảm bớt. Hết thảy khí độc, gió ác, sương, mưa đá, mưa lũ, sấm chớp, sét đánh… chẳng đúng thời thì đừng có làm. Hàng Rồng các ngươi liền được đêm dài được an ổn lớn, không có các khổ não, cũng chẳng hoảng loạn”.

_Khi ấy, Đức Như Lai lại bảo Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương: “Ông nên lại nói Pháp Chân Ngôn này”

Lúc đó, Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương nương theo sự bảo ban của Đức Phật xong, tức liền chắp tay bạch rằng: “Thế Tôn! Chân Ngôn này là độc nhất, hay hộ giúp cho các giới hữu tình, tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống, cỏ thuốc, mùi vị đều khiến cho tăng trưởng

Thế Tôn! Trong Thiệm Bộ Châu, nếu có gió ác, mưa ác, sấm, mưa đá, sét đánh…chẳng đúng thời dấy lên tai hại thời người trì Chân Ngôn đến trên đỉnh núi cao, hoặc trên lầu ngửa lên trời, hoặc A Lan Nhã, hoặc các thành ấp, tất cả nơi từ xa nhìn thấy cao hơn hẳn trong lành xóm… quán nhìn mười phương: tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống, hang núi, ao, sông… phẫn nộ lớn tiếng tụng Chân Ngôn này, mỗi phương riêng 7 biến thì nơi mà mắt đã nhìn thấy: hết thảy tất cả ác chướng, gió nóng, gió lạnh, gió lạnh buốt, mưa lũ, sưng, mưa đá, sét đánh… chẳng đúng thời, thảy đều ngưng dứt, chẳng hoại lúa mạ, hoa quả, hạt giống, có thuốc, mùi vị.

Vào ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt, ở nơi từ xa nhìn thấy cao hơn hẳn, sửa trị đất cho thanh tịnh, tùy theo lớn nhỏ, như Pháp xoa tô đất làm Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn). Dùng nước hương, đất màu vàng hòa với Cồ Ma Di (phân bò)… tinh tế xoa tô tường vách tiêu biểu cho Giới Viện, mở rộng bốn cửa, gia trì vào 5 mũi tên mới rồi cắm dựng trên trung tâm Đàn. Lấy 4 cây cọc Kim Cương làm bằng gỗ Tử Đàn. Dùng dây ngũ sắc ràng cột bốn cây cọc ấy, nhất loạt gia trì 21 biến rồi đóng ở bốn góc Đàn. Gia trì vào lò hương rồi để trên tâm Đàn. Dùng An Tất Hương, Tô Hợp Hương thiêu đốt cúng dường. Gia trì vào hoa lúa đậu rải bày trên Đàn. Ngay tâm của bốn cửa, xếp bày để mọi loại thức ăn uống sạch mới có ba màu trắng… hiến làm cúng dường. Gia trì 5 biến vào hạt cải trắng, nước hương rồi rải tán khắp mười phương để làm Kết Giới.

Ngồi ở cửa Đông, dung mạo kính trọng, Tâm vui vẻ, tiếng giận dữ nhanh gấp tụng Chân Ngôn này 108 biến. Lại ngồi ở mỗi mỗi cửa, như vậy đều tụng 21 biến. Ngày ngày như vậy cho đến ngày 15, giáp vòng mười phương khoảng một du thiện na: hết thảy tất cả nhóm Rồng độc ác muốn dấy lên các khí độc ác, gió nóng, gió lạnh, gió lạnh buốt, mưa lũ, sương, mưa đá, sét đánh…chẳng đúng thời, tức liền ngăn cấm chận đứng, kèm với tất cả Dược Xoa, La Sát, các Quỷ Thần ác thi hành bệnh dịch, tai hại, chướng ngại… thảy đều chạy tan. Cũng với tất cả loài tắc kè, con rết có trăm chân, côn trùng chân dài đầu có sừng, chồn sóc, cáo, chuột… loài trùng độc này, tất cả Hoàng Trùng ăn lúa mạ, hoa quả, hạt giống của con người thảy đều bị diệt tan. Cho đến chưa giải Đàn Giới (giới hạn của Đàn) trở đi, thường được y theo thời tuôn rót mưa ngọt. Tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống đều sẽ xum xuê tươi tốt, tăng trưởng mùi vị.

Chân Ngôn như vậy. Nếu làm các Pháp, tụng trì 7 biến thì Pháp liền thành tựu. Lại cầm sáp, nắm nặn Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương ngồi Kiết Già, thân cao khoảng 8 ngón tay, giương mở hai cánh, đầu đội vòng hoa, mặt có dạng như mặt của vị Thần, mỏ có dạng như mỏ chim ưng, tay phải nắm Xà Long Vương bốn chân chín đầu, tay trái nắm Xà Long Vương bốn chân ba đầu, thuần màu vàng ròng trang nghiêm, các màu sắc xen kẽ tô điểm, quần áo trên thân như quần áo của cõi Trời.

Lại tùy theo lớn nhỏ làm Mạn Noa La, thinh khiết xoa bôi tô . Mọi vải lụa màu nhiệm làm đệm ngồi theo phương, xếp bày chỗ ngồi trên Đàn, để tượng Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương, cầm các hương hoa, thức ăn uống có ba màu trắng xếp bày theo hàng cúng dường. Người trì Chân Ngôn ra vào đều tắm gội, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch, ăn ba loại thức ăn màu trắng. Ở trước tượng, mỗi ngày sáu thời, riêng mỗi thời ngồi Kiết Giá làm Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương Quán, đốt An Tất Hương, tụng Kim Cương Chủy (mỏ chim) Quang Diệm Đàm Điện Chân Ngôn 21 biến. Bốn mặt, mỗi mặt để riêng 8 chén đàn dầu

Thời người trì Chân Ngôn chẳng ra khỏi Đàn, ngày đêm ở trước tượng, ban đêm nằm ngủ. Như vậy tu tập đủ 21 ngày, hoặc 49 ngày liền được Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương hiện thân trong mộng, mỗi mỗi dạy bảo Pháp của mọi loại việc, các nguyện đã mong cầu thảy đều đầy đủ, nhận mọi loại việc an bày bổn phận (mệnh sự) của người trì Chú

_An trí Tượng này ở nơi thanh tịnh rồi cúng dường. Nếu khi trời hạn hán thời liền trình bày rồi cầm Tượng đến chỗ ao có Rồng cư ngụ, ở bên bờ ao tùy theo Tâm như Pháp trong sạch xoa bôi tô điểm, xoa lau Mạn Noa La. Để Tượng trên Đàn, dùng các hương hoa như Pháp cúng dường. Trước Đàn gia trì vào hạt cải trắng 7 biến, một lần gia trì thì một lần rải trong ao, 108 lần thì tùy theo thời tuôn mưa.

Nếu chẳng mưa thì gia thêm Pháp gấp đôi lúc trước thời các hàng Rồng tức bên trong cung của mình khắp mười phương đều dấy lửa, lại thấy vô lượng Nghiệt Lỗ Trà Vương (Garuḍa-rāja) đi đến vào trong cung, lại thấy cát nóng từ không trung tuôn xuống như mưa, lại thấy nước trong ao muốn khô cạn. Các Long Vương này đều rất sợ hãi, hoặc tuôn mưa ngọt xuống, hoặc chạy ra khỏi ao.

Nếu có gió nóng, gió lạnh, gió lạnh buốt, mưa lũ, sương, mưa đá, sét đánh… chẳng đúng thời, chẳng ngưng tạnh thì tay phải cầm tượng Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương quán nhìn nơi dấy lên mây, mưa, sấm, mưa đá. Quán đến Tượng này, thỉnh hiện Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương bay trên hư không đi đến, chụp bắt tất cả các gió ác, mưa lũ, sương, mưa đá, sấm chớp, sét đánh. Mặt kính trọng, Tâm vui thích, giận dữ lớn tiếng tụng Chân Ngôn này 108 biến thì được vòng khắp khoảng 7 du thiện na ở mười phương, ngăn cấm chận đứng tất cả gió ác, mưa lũ, sấm, mưa đá, sét đánh, nhóm gây chướng tai hại.

Nếu luôn luôn có gió ác lốc lớn, tai ương dấy lên thì cầm tượng Nghiệt Lỗ Trà Vương lên trên lầu tại cửa thành, hoặc trên lầu của cửa bên trong (nội môn), quán đến tượng hiện bay đến chụp bắt, phẫn nộ lớn tiếng tụng Chân Ngôn này 108 biến thời tất cả các nhóm Rồng Thần độc ác thảy đều chạy trốn.

Thế Tôn! Nếu người tu trì thường hay vào buổi sáng sớm, lúc mặt trời mới mọc tụng Chân Ngôn này 21 biến thì người này liền được tất cả các Pháp thành tựu tối thắng”.

_Bấy giờ, lại có Đại Phạm Thiên Vương, Na La Diên Thiên Vương, Ma Hề Thủ La Thiên Vương với bốn vị Thiên Vương… nhất loạt chắp tay, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến trước mặt Đức Như Lai, nhiễu quanh theo bên phải ba vòng rồi đứng ở một bên, nhất loạt đồng thanh bạch rằng: “Thế Tôn! Chư Thiên chúng con cũng có Kim Cương Bạc Trùy Diệm Chân Ngôn như vậy, hay diệt hết tất cả Long Vương độc ác với chủng tộc Rồng. Cũng diệt hết tất cả gióa ác, nước gây btai vạ, mưa lũ, sương, mưa đá, sét đánh, mọi loại tai lệ. Thành thục tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống, mùi vị. Thiên Vương chúng con sẽ vì lợi ích cho tất cả hữu tình, muốn ở trước mặt Đức Như Lai rộng diễn nói. Nguyện xin Đức Như Lai gia bị cho chúng con”

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo chư Thiên rằng: “Ta đã gia bị cho Thiên Vương các ông. Ta vì lợi ích tất cả hữu tình, được an vui lớn. Các ông nên nói”

Lúc đó, các chúng Thiên Vương được Đức Phật răn dạy xong, nhất loạt đồng thanh, liền nói Kim Cương Bạc Trùy Diệm Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la da dã (1) na mô bà nga phộc đế, xá chỉ-dã mẫu na duệ (2) đả tha nga đá dã (3) na ma thất chiến noa bạt nhật-la bá noa duệ (4) ma ha dược hất sái tế na bá đá duệ (5) ma ha phộc la bá la yết-la ma dã (6) na ma tắc-điệt-lệ lộ chỉ-dã (7) mẫu lạt đát duệ (8) na ma thất giả đốt khuyển nam (9)ma ha la thận-nhiễm (10) na mô bạt nhật-la xả nễ (11) nhập-phộc lý đá, lạo nại-la, tra khả sa dã (12) Án (13) ma tha ma tha (14) bả-la ma tha, bả-la ma tha (15) nhậpphộc lý đá (16) nhĩ cật-lý đá (17) phộc cật-đắc la (18) nhạ dã nhạ dã (19) ma ha phộc la (20) nhĩ lý dã (21) bá la yết-la ma (22) củ lỗ đà la nhạ (23) một-la khả mê (24) tố một-la khả mê (25) một-la khả ma toa phộc lệ (26) bạo na nga địa bát đê (27) nhĩ sai la, nhĩ sai la (28) ma để, một-la khả ma, đãn chế na (29) mộ lạt đà nam (30) bá tra dã nhĩ (31) hồng hồng, phất (32) khả la, khả la (33) nhĩ sắt nỗ chước yết-la khả đá (34) bạo bán na nghê nại-la (35) ma để, yết-la ma (36) ma để, nhĩ sắt nỗ chước yết-lệ noa (37) thủy la sân đà nhĩ (38) đổ trí đổ trí (39) lý lý lý lý lý (40) hồng hồng, phất (41) mẫu hổ mẫu hổ (42) mẫu hứ diễn đổ (43) tát phộc nột sắt tra na kiện (44) tắc phá tra dã (45) hột-lý na diệm (46) ma ê thấp-phộc la, nhập-phộc lý đá (47) điệt-lý thú la đà la (48) khả na khả na (49) hồng hồng, phất (50) y chỉ, mẫu chỉ, đổ trí (51) toa phộc bà phộc (52) khuất số nê, khuất số nê (53) chiết đốtkhuyển nam (54) ma ha la thận-nhiễm (55) nhập-phộc lý đá (56) thước cật để (57) đà la đà la (58) hồng hồng, phất (59) tắc bố la, tắc bố la (60) nhĩ tắc bố la, nhĩ tắc bố la (61) vạt-lạt giả, vạt lạt giả (62) na xả dã, tát phộc nột sắt tra na kiện (63) hộtlý na diệm, tắc bố tra dã (64) hồng hồng, phất (65) tăng khả la (66) nột sắt tra xả quyên (67) bà đá mễ kiện (68) thí đá vĩ hàng (69) nhập-phộc lan bạt tắc nhĩ, củ lỗ (70) củ lỗ củ lỗ (71) hồng hồng, phất (72) toa-phộc ha (73) sa ma dã ma nỗ tắc ma la (74) bạo na nga tha bá đê (75) nhĩ nhật-lẫm bà dã, nhĩ nhật-lẫm bà dã (76) bạo bạo (77) đổ trí đổ trí (78) hồng hồng, phất (79) toa phộc ha (80) bạt nhật-la xả quyên na xả dã (81) hồng hồng, phất (82) toa phộc ha (83) tát phược na nga hột-lý na dã (84) nhĩ tắc bố tra ca dã (85) hồng hồng, phất (86) toa phộc ha (87) bột đà nhĩ lộ chỉ đá dã (88) toa-phộc ha (89) một-la khả ma noa dã (90) toa-phộc ha (91) nhĩ sắt noa mộ lạt duệ (92) toa-phộc ha (93) ma ê thấp phộc la (94) nhập-phộc lý đá (95) điệt-lý thú la dã (96) toa-phộc ha (97) chiết đốt khuyển ma ha la nhạ (98) sái ma dã đà la dã (99) toa phộc ha (100) bộ nhạ nga dã (101) toa-phộc ha (102) na nga địa bá đá duệ (103) toa-phộc ha (103) Án (105) địa lợi địa lợi (106) toa-phộc ha (107) nhập phộc lý đá, bạc cật-đát la dã (108) toa-phộc ha (109) lỗ ma khả lýsái noa dã (110) toa-phộc ha (111) mẫu trí mẫu trí (112) bả la mẫu trí (113) toaphộc ha (114) phất phất phất phất phất (115) toa-phộc ha (116)”

Bấy giờ, các hàng Thiên Vương nói Chân Ngôn này thời tất cả các nhóm Rồng Thần độc ác, nhất loạt bị nóng bức, lăn lộn trên đất, thân thể bỏng nát hư hoại, chi tiết đau buốt… thảy đều hoảng sợ, đến trước mặt Đức Như Lai đồng thời xướng lên rằng: “Khổ thay! Khổ thay! Rất khổ như thế này! Bạch Đức Thế Tôn! Chúng Rồng chúng con nay bị chư Thiên, Thiên Vương trong Thế Gian hủy hoại thân của con, chặt đứt mạng thức của con, hình thể rất xấu, thật xấu hổ với Đại Chúng này. Nguyện xin Đức Như Lai cứu giúp cho con khỏi khổ.

Thế Tôn! Chúng Rồng chúng con từ nay trở đi, thề chẳng gây não loạn cho tất cả hữu tình trong cõi Thiệm Bộ Châu, chẳng gây tai hại nữa”

Bấy giờ, Đức Như Lai bảo các Rồng rằng: “Các ngươi đừng sợ! Chúng Rồng các ngươi tùy theo Lý Giáo Hạnh Môn của Chân Ngôn này, lại đừng gây não loạn cho tất cả hữu tình trong cõi Thiệm Bộ Châu thời chúng Rồng các ngươi liền được an ổn, vĩnh viễn không có khổ não”.

_Khi ấy, các hàng Thiên Vương lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Kim Cương Bạc Trùy Diệm Chân Ngôn này, nếu đang có người tạm hay tin hiểu, thọ trì, đọc tụng 7 biến, 14 biến, 21 biến liền khiến cho tất cả các Rồng độc ác, khắp thể bị nóng bức, chi tiết đau buốt.

Nếu mỗi ngày giờ, ở nơi từ xa nhìn thấy cao ngất, gia trì vào hạt cải trắng 21 biến, rải tán mười phương, tức được giáp vòng 7 du thiện na, chẳng khiến cho các nhóm Rồng Thần độc ác dấy lên các gió ác, mưa lũ, sương, mưa đá. Lại được tất cả nhóm Rồng độc ác kèm với chủng tộc thảy đều chịu hàng phục.

Nếu có tất cả gió ác, mưa lũ, sương, mưa đá, sấm chớp, sét đánh chẳng đúng thời… dấy lên tai hại thì gia trì vào chày Kim Cương 108 biến, xoay vòng ném vào nơi có mưa; đâm bạt tất cả gió tai hại, mưa lũ, mưa đá, sấm chớp… ở hang núi lớn rồi giáng xuống dưới.

Nếu mỗi sáng sớm, ở trong Tịnh Thất, ngồi hướng mặt về phương Đông, tay trái kết Long Tòa Ấn tụng Chân Ngôn này 49 biến chẳng gián đoạn. Liền được vuông tròn 7 du thiện na thường không có tất cả các Rồng độc ác dấy lên gió tai ác, sương, mưa đá, sét đánh gây các tai nạn. Gia trì vàochuông khánh 21 biến, quán nhìn lúc gió, mưa, sấm, mưa đá dấy lên, lại một lần gia trì thì một lần gõ chuông khánh, 108 lần cho đến hai, ba trăm lần tức thân của các Rồng độc ác bị nóng bức, thảy đều rơi xuống đất”.

Bấy giờ, Đức Như Lai cao giọng khen các Thiên Vương rằng: “Lành thay! Lành thay! Thiên Vương các ông hay vì lợi ích cho tất cả hữu tình hiện tại vị lai trong cõi Thiệm Bộ Châu được an vui lớn”.

_Khi ấy, Đức Như Lai nói lời này xong thời Cụ Thọ Khánh Hỷ, tất cả Thiên Nhân (Deva), Dược Xoa (Yakṣa), La Sát (Rākṣasa), Càn Thát Bà (Gandharva), A Tố Lạc (Asura), Nghiệt Lỗ Trà (Garuḍa) Khẩn Na La (Kiṃnara), Mạc Hô La Già (Mahoraga), Người (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuṣya)… nghe điều Đức Phật đã nói, đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

KINH KIM CƯƠNG QUANG DIỆM CHỈ PHONG VŨ ĐÀ LA NI

_Hết_


 

KINH KIM CƯƠNG QUANG DIỆM CHỈ PHONG VŨ ĐÀ LA NI

KINH SỒ 1027B

Hán dịch: Đại Đường_ Nam Ấn Độ Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhiruci)
Việt dịch: HUYỀN THANH

Như vậy tôi nghe: Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ: Thế Tôn) cùng với

Đại Chúng trước sau vây quanh đi đến nước Ma Già Đà (Magadha). Ngay trên đường đi, gặp mây đen lớn, tối tăm mù mịt tràn đầy hơi lạnh gió ác, sấm chớp, sét đánh, đột ngột tuôn mưa đá. (Đức Thế Tôn) bảo Cụ Thọ (Āyuṣmat: tôn xưng bậc A La Hán, Hiền Giả, Thánh Giả, Tôn Giả, Trưởng Lão, Tuệ Mệnh…) Khánh Hỷ (Ānanda) rằng: “ Ông nên lấy một cái hũ bằng sành mới sạch, chứa đầy nước, dùng Chân Ngôn nhiếp trục Long Vương Bà Tu Cát (Vāṣuki) như vậy với các Rồng độc não loạn Thế Gian, hoại các mầm lúa, hoa quả, hạt giống…ḷoài gây tai hại đều nên nhiếp trục đều vào bên trong cái hũ, chận đứng gió, mây, mưa, mưa đá, sét đánh này, liền nói lời cấm (cấm ngữ). Ông nhận nhóm Pháp Chân Ngôn như vậy, y theo Pháp mà tác trị”

Bấy giờ, Đức Như Lai nói Đông Phương Chỉ Vũ Chân Ngôn là:

“Đát điệt tha (1) củ củ củ củ (2) bát-la nhĩ xả tắc dân cấm tỳ (3) bổ hắc ma diệm nễ thủy (4) na nghiễm luận đà nhĩ (5) sa-phộc ha (6)

Nam Phương Chỉ Vũ Chân Ngôn:

*NUNU NUNU_ MEGHA BANDHA BANDHA BHANDHANI_ PRAVĪJA STAMBHAKAṂ VIḤ_ DAKṢĪṆA DEŚĪ NĀGAṂ RODHA ME SVĀHĀ

ây Phương Chỉ Vũ Chân Ngôn:

“Chỉ chỉ chỉ chỉ (1) bát la, bát la, bát la, bát la (2) bát la nhĩ xá tắc dân (3) cấm tỳ (4) bá thất chỉ ma diệm nễ thủy (5) na nghiễm luận đà nhĩ (6) sa-phộc ha  (7)”

Bắc Phương Chỉ Vũ Chân Ngôn:

“Na mê, na mê (1) hổ hổ hổ hổ (2) thử thử thử thử (3) củ củ củ củ (4) bát la nhĩ xá tắc dân cấm tỳ (5) sa phộc đá sa mê già (6) sa phộc lý sái (7) sa nhĩ quật sa bách nhạ (8) sa xả ninh (9) sa tắc dưỡng (10) sa ma la phộc khả na (11) sa na nga kiến dưỡng (12) ốt đá la diệm nễ thủy (13) na nghiễm luận đà nhĩ (14) sa-phộc ha (15)”

Thập Phương Chỉ Vũ Chân Ngôn:

“Đát điệt tha (1) yết la mãng, yết la mãng (2) yết la mãng, yết la mãng (3) tăng yết la mãng, tăng yết la mãng (4) tăng yết la mãng, tăng yết la mãng (5) bộc na nga la nhạ (6) át-tắc dân cấm tỳ (7) sa phộc đá, sa mê già (8) sa phộc lý sái (9) sa mật quật, sa nghiệt nhạ (10) sa xả ninh, sa tế dã (11) sa phộc la phộc khả na (12) sa na nga, kiến dưỡng (13) bát la nhĩ xả, bát la nhĩ xả (14) bộc na nga la nhạ (15) át tắc dân cấm tỳ (16) bột đà tát để-duệ nẵng (17) để sắt sá, tăng lỗ độ tỉ (18) ma giả la (19) sa-phộc ha (20)”

Bấy giờ, Đức Như Lai nói Chân Ngôn này xong, bảo Cụ Thọ Khánh hỷ rằng: “Trước tiên, ông ở trước mặt Phật với đất ở đường đi xa vắng đều trong sạch xoa bôi, tô điểm Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn) rộng hai khuỷu tay. Đầu tiên để hũ nước trước mặt Phật trên Đàn, cầm giữ cành Dương bên trong hũ nước, tiếng phấn chấn nhanh gấp tụng Chân Ngôn này, quấy nước xoay vòng, nhiếp lấy Bà Tu Cát Long Vương với các Rồng độc vào hết trong cái hũ, 21 biến xong, nên để hũ nước trong Đàn ở đất trống sao cho miệng hũ hợp với mặt đất. Liền khiến cho mưa lũ, sấm, mưa đá, sét đánh gây tai hại chẳng đúng thời…. nhất loạt đều ngưng dứt

_Này Cụ Thọ Khánh Hỷ! Lại có Chân Ngôn chận đứng các tai chướng, gió nóng, gió lạnh, gió rất mạnh, gió ác, hay hộ giúp cho tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống, mùi vị

Đông Phương Chỉ (chận đứng) Phong Chân Ngôn:

“Đát điệt tha (1) khả la, khả la (2) mãn đà, bố lý ma diệm nễ thủy (3) nột sắt tra chỉ đa (4) nhĩ hề sá kiền (5) na kiện na nga phộc đán (6) mễ già phộc đán (7) phộc lý sái phộc đán (8) mật quật phộc đán (9) bách lạt nhạ phộc đán (10) a xả ninh phộc đán (11) tế dưỡng phộc la phộc đán (12) sa kiến dưỡng phộc đán (13) toa phộc ha (14)”

Nam Phương Chỉ Phong Chân Ngôn:

“Hổ lỗ hổ lỗ (1) mãn đà nặc cật sử noa diệm nễ thủy (2) nột sắt tra chỉ đá (3) nhĩ hề sá kiền (4) na kiện na nga phộc đán (5) mễ già phộc đán (6) phộc lý sái phộc đán (7) mật hàng phộc đán (8) bách lạt nhạ phộc đán (9) a xả ninh phộc đán (10) tế dưỡng phộc la phộc đán (11) kiến dưỡng phộc đán (12) toa phộc ha (13)”

Tây Phương Chỉ Phong Chân Ngôn:

“Chỉ lý, chỉ lý, chỉ lý, chỉ lý (1) mãn đà, bát thất chỉ ma diệm nễ thủy (2) nột sắt tra, chỉ đá (3) nhĩ hề sá kiền (4) na kiện na nga phộc đán (5) mễ già phộc đán (6) phộc lý sái phộc đán (7) mật hàng phộc đán (8) bách lạt nhạ phộc đán (9) a xả ninh phộc đán (10) tế dưỡng phộc la phộc đán (11) kiến nễ dưỡng phộc đán (12) toa-phộc ha (13)”

Bắc Phương Chỉ Phong Chân Ngôn:

Nhĩ lý, nhỉ lý, nhĩ lý, nhĩ lý (1) mãn đà, ốt đá la diệm nễ thủy (2) nột sắt tra chỉ đá (3) nhĩ hề sá kiền (4) kiện na nga phộc đán (5) mễ già phộc đán (6) phộc lý sái phộc đán (7) mật hàng phộc đán (8) bách lạt nhạ phộc đán (9) a xả ninh phộc đán (10) tế dưỡng phộc la phộc đán (11) kiến dưỡng phộc đán (12) toa-phộc ha (13)”

Cụ Thọ Khánh Hỷ nên dùng nhóm Chân Ngôn ở bốn phương này như lúc trước làm Pháp, liền khiến cho tất cả tai chướng, gió ác phá hoại mầm, hạt thảy đều ngưng dứt

_Này Cụ Thọ Khánh Hỷ! Lại có Chân Ngôn hay chận đứng tất cả Rồng ác, khí độc, gió lốc, sấm, mưa đá, mưa lũ phá hoạt mầm, hạt.

Chỉ Thốt Phong Lôi Bạc Bạo Vũ Chân Ngôn:

Tra tra la, tra la (1) chỉ lý, chỉ lý (2) bà la, bà la, bà la (3) nhĩ lý, nhĩ lý (4) giả giả giả giả (5) để sắt sá tăng phất độ tư (6) toa-phộc ha (7)”

 

Cấm Ngự (ngăn chống) Độc Long Chân Ngôn:

Độ độ độ độ (1) ma ha độ độ la duệ (2) toa-phộc ha (3) lỗ lỗ phất độ tư bộc bán na nga (4) sai bà đá sai mê già (5) sa phộc lý sái (6) sai mật hàng sa bách lạt nhã (7) sa, a xả ninh (8) sai tắc dưỡng (9) phộc la bà la khiếm na (10) sa na nga kiến dưỡng (11) toa-phộc ha (12)”

Cụ Thọ Khánh Hỷ! Nếu muốn tu trì các Chân Ngôn Tam Muội Da này, trước tiên ở trước mặt mười phương Phật Tượng Tôn, dùng mọi nước hương, nhóm họp xoa bôi, tô điểm Mạn Noa La rộng hai khuỷu tay. Lại ở đất thanh tịnh tại nơi trống trải, xoa tô sửa trị Mạn Noa La rộng hai khuỷu tay. Lấy một cái hũ sạch mới chứa khoảng một đấu… chứa đầy nước sạch, để trước mặt Phật trên Đàn. Nên dùng hương hoa tùy theo mùa, cúng dường, chỉ dùng nhóm Trầm Hương, Bạch Chiên Đàn Hương, Huân Lục Hương thiêu đốt cúng dường. Tay cầm cành Dương ở trong hũ nước, cao giọng nhanh gấp tụng Chân Ngôn này, nhiếp các Rồng độc, gió ác, mưa lũ, khí độc tai hại vào hết bên trong cái hũ, cấm ngăn, chận đứng… 21 biến gia trì vào hũ nước: cấm ngăn, bắt ép. Cầm cái hũ này ở trên Đàn tại đất trống trải, úp miệng hũ hợp với mặt đất, đợi gió mưa ngưng dứt, yên lặng sáng sủa thì mới trừ bỏ cái hũ

_Này Cụ Thọ Khánh Hỷ! Lại có Ẩm Quang Chân Ngôn:

Na mô bột đà da (1) na mô đạt ma da (2) na mô tăng già da (3) đát điệt tha (4) Án (5) khả la khả la khả la khả la (6) khả khả, khả khả khả khả, khả khả (7) nạp mạc ca thủy dã bá dã (8) đát tha nga đá da (9) a la khả đê tam miểu tam bột đà da (1o) tất điện đô (111) mạn đát la bá na, toa ha (12)”

 

Đức Phật Bảo A Nan (Ānanda: Khánh Hỷ): “Nếu có Rồng ác tuôn mưa nhiều mà chẳng tạnh, ở đất trống vắng xoa tô sửa trị nơi thiêu đốt Hộ Ma. Hái lấy mọi loại hoa thơm đẹp tùy theo mùa, gồm 1080 đóa, cầm dùng hiến Phật. Hiến cúng Phật xong, liền đem hoa này, ngồi ở mặt Tây của đất trống vắng ấy, cao giọng nhanh gấp, một lần tụng Chân Ngôn gia trì vào một đóa hoa. Trì dùng Hộ Ma hết hoa này xong thì tất cả Rồng ác, khí độc, mưa dầm tai hại, tai chướng, gió ác… một thời liền ngưng tạnh. Trừ tai ách đói kém của các hữu tình, giúp ích cho tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống, mùi vị… thành tựu đầy đủ.

Nếu chẳng tạnh thì tăng thêm gấp đôi như Pháp lúc trước: một lần, hai lần cho đến năm lần ắt quyết định sẽ ngưng tạnh. Người trì Chân Ngôn tắm gội, mặc quần áo sạch, chặt đứt các sự nói năng biện luận (ngữ luận), dùng Tâm Đại Từ như Pháp trì Pháp thì được thành tựu.

_Đức Phật bảo A Nan: “Lại có Chân Ngôn có sức mạnh hay ngăn che chận đứng tất cả Rồng ác, các trùng thú ác ăn mầm, hạt… cũng hay trừ khiển tất cả Quỷ Thần hút tinh khí con người, thảy đều chạy tan. Hay ban cho tất cả hữu tình trong Thế Gian làm an vui lớn…. lúa mạ, quả trái thường tươi tốt xum xuê được mùa gặt hái lớn .)Căn Bản diệt chư tai hại Chân Ngôn:

“Na mạc tát phộc đát tha bách đế phiêu (1) a la hát tệ tỳ-dược (2) tam miểu tam bột đễ tệ (3) na mô bà nga phộc đế (4) xá chỉ-dã mẫu na duệ (5) đát tha nga đá dã (6) Án, nhập-phộc la, nhập-phộc la (7) kì lý, bà phộc na (8) ninh bả đá mễ nghê (9) ma ha chiến noa (10) na nga hột lý na da (11) bá tra nễ (12) hổ lỗ hổ lỗ (13) khả na, đà khả (14) bá giả bá giả (15) bá giả da bá giả da (16) tát phộc tát tả ninh (17) na xả da na xả da (18) tát phộc nột sắt tra na nga củ la, băng phiến (19) phộc la bát la phộc la (20) chiến noa mê nghê (21) ma ha phộc la bá la yết-la mê  (22) tắc bố lý đá (23) lạo nại-la, bạc cật-đắc lệ (24) ma tha, ma tha (25) nhập phộc la, ma la đà lý nê (26) chiến noa vi nga phộc để (27) bát-la phộc la, nhĩ ma nẵng (28) đà lý nê, hồng hồng (29) phộc la phộc để (30) vi già phộc để (31) sa la sa la (32) nhĩ sa la, nhĩ sa la (33) bát la sa lan đổ (34) tát phộc tát tả trất lý noa (35) phộc na tắc bá đá da (36) bổ sáp bả, phả la (37) bát đát la tán đà la nê (38) a bá tát bán đổ (39) tát phộc na nga nột sắt-tra (40) tát phộc bà phộc na (41) nhĩ nga đá mễ nga phộc để, hồng hồng phán (42) na nga nhĩ đà la nê, phán (43) nhập phộc lý ninh, phán (44) nhập phộc la ma lý ninh, phán phán phán (45)”

 

Khi ấy, Đức Như Lai nói Chân Ngôn này thời tất cả cung điện của các Rồng độc ác trong Thế Gian đều bốc lửa. Các Rồng độc này bị lửa thiêu đốt thảy đều đau đầu, da trên thân bị bỏng rát hư hoại, lóng khớp cử động bị đau buốt, toàn bộ hoảng sợ, đi đến trước mặt Đức Phật, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật rồi chắp tay cung kính, nhất loạt đồng thanh bạch rằng: “Thế Tôn! Nay Đức Như Lai nói Chân Ngôn này khiến cho các nhóm Rồng rất ư lo lắng sợ hãi!

Thế Tôn! Các nhóm Rồng chúng con không có tội lỗi, thường bị kẻ ác trì Pháp Chân Ngôn, mỗi mỗi đều não loạn hàng Rồng chúng con, hoặc cột trói, hoặc đánh đập, hoặc cấm đoán, hoặc xua đuổi. Quyến thuộc chúng con rời khỏi cung của mình là do điều này mà con đều sinh giận dữ lớn, tức liền dấy lên gió ác lớn, mưa lũ, sấm, mưa đá, sét đánh… chẳng đúng thời

Bạch Đức Thế Tôn! Do duyên khổ này mà tổn hoại lúa mạ, hoa quả, hạt giống, mùi vị đều khiến cho giảm bớt

Thế Tôn! Chính vì thế cho nên, người trì Chân Ngôn thường đối với tất cả hữu tình trong sáu nẻo, khởi Tâm Đại Từ Bi lợi lạc.

Thế Tôn! Do Uy Lực khởi lên Đại Từ Bi này, liền khiến cho tất cả tai hại, dịch độc, gió ác, mưa ác thảy đều tiêu diệt

Bạch Đức Thế Tôn! Hàng Rồng chúng con, nay ở trước mặt Đức Phật đều lập thệ nguyện: “Nếu Chân Ngôn này ở tại phương xứ nào mà có người thọ trì thời chẳng bị tổn hoại tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống. Nếu có người thường hay như Pháp viết chép Chân Ngôn như vậy, thọ trì đọc tụng y theo Pháp kết Giới hộ giúp cho lúa mạ, hoa quả, hạt, mùi vị thời nhóm Rồng chúng con liền sẽ đến bên trong rồi đều thủ hộ, mưa gió thuận thời. Tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống đều khiến cho đầy đủ mùi vị ngon ngọt, vĩnh viễn chẳng thi hành tất cả gió ác, mưa lũ, sấm, mưa đá, sét đánh, sương mù, khí độc chẳng đúng thời để gây tai hại. Với hay ngăn che chận đứng tất cả giặc oán, Quỷ Thần ác, mọi loại trùng thú… chẳng khiến cho xâm bạo tất cả chúng sinh, tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống. Các nhóm Rồng chúng con đều đem Sắc Ngữ (lởi răn dạy) chẳng khiến cho tổn hoại, làm các tai hại”

Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo các Rồng rằng: “Lành thay! Lành thay! Các Rồng các ngươi cần phải như vậy, mọi loại thủ hộ tất cả hữu tình trong cõi Thiệm Bộ Châu (Jambu-dvīpa) được an vui lớn”

_Bấy giờ, Đức Như Lai lại vì Cụ Thọ Khánh Hỷ nói rằng: “Chân Ngôn như vậy, thời Mạt Thế sau này hay làm hộ trì cho tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt, mùi vị. Lại hay khiển trừ tất cả dịch độc, tật bệnh, tai nạn.

Nếu có Rồng ác luôn luôn dấy lên khí tai vạ, gió ác, sấm, mưa đá, mưa lũ… Vào lúc đó thời cần phải đi đến trên đỉnh núi cao, hoặc đến trong ruộng nên làm Mạn Noa La vuông vức rộng bốn khuỷu tay, dùng nước hương, đất màu vàng, Cồ Ma Di

(Gomayī: phân bò) như Pháp xoa bôi tô điểm: tường vách tiêu biểu, vị trí giới hạn. Mở rộng bốn cửa, dùng Uất Kim Hương bôi trét: bốn mặt, bốn góc, trung ương… tô vẽ hoa sen tám cánh nở rộ. Dùng bột gạo tẻ nhuộm năm màu nắn vê tô điểm lối đi giới hạn, màu sắc trang nghiêm bốn cửa.

Dùng Cồ Ma Di (phân) mới của con bò con hòa với bột gạo trắng, như Pháp nặn đắp làm năm vị Long Vương (Nāga-rāja).

Ngay mặt Đông của Đàn, làm Tam Đầu Long Vương, trên đầu ló ra 3 cái đầu Xà Long (rồng rắn)

Mặt Nam làm Ngũ Đầu Long Vương, trên đầu ló ra 5 cái đầu Xà Long

Mặt Tây làm Thất Đầu Long Vương, trên đầu ló ra 7 cái đầu Xà Long

Mặt Bắc làm Cửu Đầu Long Vương, trên đầu ló ra 9 cái đầu Xà Long

Trung ương làm Nhất Đầu Long Vương, trên đầu ló ra một cái đầu Xà Long

Thân của nhóm Long Vương này dài khoảng 12 ngón tay. Mặt, mắt, hình dung có dạng như Thiên Thần, đều ngồi Bán Già trên hoa sen tám cánh, mọi loại quần áo như Pháp trang nghiêm.

Bốn cửa, bốn góc để cái hũ nước hương. Trước mặt mỗi một vị Rồng để lò hương, đặt một bàn có 7 loại thức ăn uống Tam Bạch (muối, củ cải, cơm) kèm với cái hũ sành chứa đầy sữa, lạc (váng sữa đặc), bơ… chứa đầy gạo tẻ, thức ăn khô vụn

Ở trước mặt năm vị Long Vương, như Pháp xếp bày phụng hiến, dùng mọi loại hoa theo mùa rải tán cúng dường. Dùng Trầm Thủy Hương, Tô Hợp Hương thiêu đốt trình bày hiến tế. Gia trì vào hoa lúa đậu, hạt cải trắng rải tán khắp trên Đàn

.)Năm cây cọc Kim Cương (Kim Cương Quyết) thì 4 cây là gỗ Khư Đà La (Khadira), một cây là sắt đã tôi luyện, dài khoảng bốn ngón tay. Năm cây cọc như vậy dùng Chân Ngôn gia trì 108 biến. Đóng cây cọc gỗ Kim Cương ở Na Già Chất Đa (Nāga-citta: ? trái tim của Rồng) tại bốn góc, đóng cây cọc sắt Kim Cương ở Na Già Chất Đa tại trung ương

Bốn góc Đàn dựng 16 cây phướng, trên vải lụa trắng chép Chân Ngôn này cột buộc trên đầu 4 cây phướng, tụng Chân Ngôn này 21 biến, gia trì vào 4 cây phướng rồi dựng đặt lên.

Mặt sợ hãi, Tâm hoảng hốt quán nhìn mười phương, cao giọng nhanh gấp tụng Chân Ngôn này 35 biến thì nơi mà mắt nhìn thấy liền thành Kết Giới. Âm thầm hộ giúp tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống trong ruộng đồng, vườn tược khắp mười phương, cho đến chưa trừ Đàn Trường trở đi, thường được ủng hộ tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống chẳng bị tất cả Hoàng Trùng (loài sâu ăn hại lúa), các chim thú ác, gió ác, mưa lũ, sấm điện, sét đánh, các Rồng độc ác gây tai hại, ương hoại, tổn thương. Khiến cho hết thảy tất cả năm loại lúa đậu, lúa mạ, hoa quả, hạt giống trong nước ấy thảy đều được mùa gặt hái. Tất cả Long Vương thảy đều ủng hộ.

Lại dùng Chân Ngôn gia trì vào cát sạch 108 biến rồi rải tán khắp trên tất cả lúa mạ, cây có hoa quả trong vườn tược, ruộng đồng… Gia trì như vậy cũng sẽ chẳng bị Hoàng Trùng, mọi loại trùng thú có hai chân, nhiều chân… gây tai vạ, ăn nuốt lúa mạ, hoa quả, hạt giống…quá độ.

_Lại có Pháp. Nên ở trong ruộng, trong vườn tùy theo nơi lớn nhỏ, như Pháp xoa tô sửa trị Đàn vuông vức Hộ Ma. Lấy cây Cấu (loại cây dùng dựng nhà), cây Mật (Deva-dāru: mội loại cây hương tựa như cây Hòe) gốc ngọn nay thẳng, chặt hai bên khoảng hai nắm tay, rồi gia trì, nhúm lửa. Nên dùng Đại Mạch, dầu mẻ, gạo tẻ, hạt cải trắng, bơ… một ngày riêng ba thời, một lần tụng Chân Ngôn gia trì thì một lần thiêu đốt, làm 108 lần. Như vậy nối tiếp nhau cho đến đủ 7 ngày, tức liền khiển trừ tất cả Rồng ác, Dạ Xoa, La Sát, các Quỷ Thần ác đã đi trong Thế Gian gây các tai vạ… thảy đều chạy tan. Với cũng đều trừ diệt được tất cả Hoàng Trùng, chim, thú… ăn lúa mạ, hoa quả, hạt giống của con người.

_Lại có Pháp: tháng 2 tháng 3 trong mùa Xuân, tháng 7 tháng tám trong mùa Thu, trên đỉnh núi cao, hoặc nơi từ xa thấy cao hơn hẳn trong khu ruộng, hoặc trên lầu ngửa lên Trời… 7 ngày 7 đêm như Pháp trong sạch tinh khiết xoa bôi tô điểm Mạn Noa La rộng tám khuỷu tay. Ở bốn mặt, mỗi một mặt dựng riêng một cây phướng, trên đầu bốn cây phướng cột treo một cái phan trắng tinh dài một trượng sáu xích (16/3 m), ở trên mặt phan đều vẽ hình tượng Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Bên phải Đức Phật vẽ Bồ Tát Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, bên trái vẽ Tiên Nhân A Già Tất Để, hướng mặt phan xướng bên dưới, chép Kinh Văn của Chân Ngôn này.

Làm bốn cây cọc Kim Cương bằng gỗ Tử Đàn đài khoảng ba nắm tay, dùng Chân Ngôn gia trì 21 biến rồi đóng bên dưới bốn cây phướng làm tiêu biểu kết Phương Giới.

Dùng mọi Diệu Hoa theo mùa, hương, thức ăn uống, quả, hạt xếp bày cúng hiến. Giờ Dần, giờ Mão, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Mùi, giờ Thân, giờ Dậu, giờ Hợi quán nhìn lúa mạ trong ruộng đồng ở mười phương. Đốt hương khải thỉnh tất cả chư Phật, các Đại Bồ Tát, tất cả Thiên Tiên, Long Thần, tám Bộ ở mười phương… giáng xuống Hội gia bị, tụng Chân Ngôn này 108 biến. Như vậy tu trì đủ bảy ngày đêm liền được trừ diệt tất cả gió ác, mưa lũ, sấm, mưa đá, tai chướng. Lại trừ diệt được Hoàng Trùng có hai chân, bốn chân, nhiều chân… chim thú ăn nuốt lúa mạ, hoa quả, hạt giống… đều chạy tan hết. Lại được trừ khiển tất cả nhóm nạn về rắn độc, cọp, sói… tất cả tai chướng thảy đều trừ diệt.

_Này Cụ Thọ Khánh Hỷ! Lại có Căn Bản Tâm Chân Ngôn:

Na mô bột đà dã (1) Án, hứ lý, nhĩ lý (2) chiến nê, nhĩ lý lý (3) chiến nê, chiến nê, mạn đà da (4) toa-phộc ha (5)”

 

Đức Phật bảo A Nan: “Tâm Chân Ngôn này, nếu có người hay tin hiểu, thọ trì, trên đỉnh núi cao dùng Chân Ngôn này gia trì vào cây gậy Thạch Lựu 1080 biến. Tay phải cầm cây gậy, tay trái kết Long Tòa Ấn tùy theo mười phương diện, quán nhìn ruộng đồng, lúa mạ trong Trời Đất rồi phẫn nộ lớn tiếng một lần tụng Chân Ngôn thì một lần cầm cây gậy nghĩ đâm vào nhóm Rồng ấy khắc chế, ngăn chận… mỗi phương tụng riêng 1080 biến liền khiến cho lông trên thân của tất cả nhóm Rồng độc ác dựng đứng lên, run rẩy chẳng yên, Tâm độc tiêu diệt rồi liền ngăn chận trừ tất cả gió ác. mưa ác, khí độc, sấm, mưa đá, sét đánh.

_Lại có Pháp. Ngày 01, ngày 08 trong tháng ba, từ xa nhìn thấy nơi cao hơn hẳn ở vùng hoang vắng ấy, tinh khiết sửa trị đất, làm Mạn Noa La rộng bốn khuỷu tay, dùng nước hương, đất màu vàng, Cồ Ma Di (phân bò) tinh khiết xoa bôi tô điểm. Lại dùng bùn Bạch Chiên Đàn Hương xoa bôi tô điểm một lần nữa, nêu dấu hiệu bày lối đi giới hạn (giới đạo), mở rộng bốn cửa. Dùng tám cây cọc Kim Cương bằng gỗ Tử Đàn, nhất loạt gia trì 21 biến rồi đóng ở bốn góc, bốn cửa làm giới hạn.

Gia trì vào 5 mũi tên mới 7 biến rồi bày cắm ở bốn mặt. Dựng dứng cây kích ba chia (tam xoa kích) làm bằng sắt đã tôi luyện ở Tâm Đàn. Gia trì 7 biến vào sợi dây ngũ sắc, vây quanh bốn mặt làm giới hạn bên ngoài (ngoại giới).

Chính giữa của bốn góc để cái hũ Át Già (Argha) chứa nước Bạch Chiên Đàn Hương, Uất Kim Hương… cắm các hoa lá ở miệng hũ.

Bốn cửa, trung ương đều để 5 bàn đặt lò hương, mọi loại thức ăn uống có ba màu trắng.

Bốn cửa, trung ương như Pháp bày hiến rồi lại rải bày các hương hoa theo mùa.

Thiêu đốt An Tất Hương, Tô Hợp Hương, Trầm Hương, Bạch Chiên Đàn Hương, Huân Lục Hương… cúng dường.

Như Pháp gia trì vào hoa lúa đậu, hạt cải trắng rồi hiến rải trên Đàn. Gia trì 7 biến vào hạt cải trắng với nước rồi rải tán mười phương để làm Kết Giới.

Ở trong 7 ngày, sáu thời, riêng mỗi thời quán nhìn ruộng đồng, lúa mạ ở mười phương, dùng tiếng phấn chấn tụng Tâm Chân Ngôn 1080 biến, đủ 7 ngày đêm liền được trong tám tháng sau này, vòng khắp mưởi phương khoảng một du thiện na liền không có tất cà Dược Xoa, La Sát, Quỷ Thần… các loại trùng ác ăn lúa mạ, hoa quả, hạt giống thảy đều trừ tan.

Người trì Chân Ngôn nên tắm gội sạch sẽ, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch như Pháp tu tập. Quỳ ngồi ở cửa Tây dùng Chân Ngôn gia trì vào cây gậy Thạch Lựu 108 biến, tay phải cầm cây gậy, tay trái kết Long Tòa Ấn. Tay trái co ngón cái nằm ngang trong lòng bàn tay, co ngón giữa, ngón vô danh đè trên ngón cái, duỗi thẳng ngón trỏ rồi hơi co lại, dựng thẳng ngón út.

Người trì Chân Ngôn nhiễu quanh Đàn, ở tám phương đứng tụng Chân Ngôn, mỗi nơi đều 7 biến. Tức liền hướng mặt về nơi có mây gió nổi lên, một lần tụng Chân Ngôn vào cây gậy cầm trong tay, một lần phát đâm đánh vào gió mây mưa ác khiến rơi xuống hang hốc của ngọn núi lớn. Như vậy phát khiển 1080 lần thì các Rồng ác kia liền diệt Tâm độc, ngưng dứt mưa gió.

Nếu chẳng ngưng dứt. Lại nên dựa theo lúc trước gia thêm Pháp gấp đôi thời các Rồng ác kia thảy đều bị đau đầu, đau tim, đau thân, cát nóng dính vào thân… khổ sở như bị dao chặt cắt thân. Các Rồng ác này sinh Tâm rất sợ hãi.

Này Khánh Hỷ! Dùng Pháp này cho nên tất cả Rồng ác ở cõi Thiệm Bộ Châu, trong tám tháng y theo Pháp mà trụ, tuôn mưa ngọt lớn.

Nếu có gió nóng, gió lạnh, mưa lũ, sấm, mưa đá, sét đánh… luôn luôn dấy lên lộn xộn, gây tai hại. Lấy cây cọc Kim Cương bằng gỗ Tử Đàn dài khoảng bốn nắm tay, dùng Chân Ngôn gia trì 1080 biến, ngay trên tâm Đàn tụng Chân Ngôn một lần gia trì thì một lần đóng cọc, như vậy 108 lần thì cây cọc nhập vào hết. Tức gió ác, mưa ác, sấm, mưa đá, sét đánh… nhất loạt bị cấm ngăn ngưng dứt. Nếu cần mưa thì nên nhổ cây cọc bỏ đi.

Lại lấy cây kiếm sạch mới, dùng Chân Ngôn gia trì 21 biến, tay phải cầm cây kiếm, tay trái kết Long Tòa Ấn, nên đứng ngay ngắn quán nhìn nơi có mây mưa dấy lên. Một lần trì Chân Ngôn vào cây Kiếm thì một lần nghĩ đâm đánh nơi dấy lên mưa ác, mây ác. Liền khiến cho các nhóm Rồng độc ác kia đều thấy đám lửa tràn khắp hư không. Các Rồng ác này thảy đều sợ hãi, run rẩy, chẳng yên, ngưng dứt Tâm độc ác.

Lại gia trì vào bùn Uất Kim Hương, trên hai mặt của cây kiếm, vẽ Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương, liền gia trì vào cây kiếm 1080 biến, tay phải cầm cây kiếm, tay trái kết Long Tòa Ấn, hướng mặt đến tám phương, mỗi phương xoay vòng cây kiếm, phẫn nộ lớn tiếng tụng Tâm Chân Ngôn 108 biến thời các Rồng ác kia trong cung điện của mình đều thấy Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương chụp bắt thân mình, liền rời khỏi cung điện của mình nhất loạt chạy trốn, lại chẳng phải dấy lên các gió ác, sấm, mưa đá, mưa lũ chẳng đúng thời.

Ngay mặt Nam của Đàn, làm lò Hộ Ma, gia trì ném vứt hoa, hạt cải trắng, bơ… như Pháp Hộ Ma 1080 biến thì 12 tháng chẳng dấy lên gió ác, sấm, mưa đá, mưa tuyết, tai chướng… chẳng đúng thời, thuận theo người trì Chân Ngôn khiến tuôn mưa, ngưng mưa. Lại trì vào sáp nặn đắp làm Tam Đầu Long Vương dạng như Thiên Thần, thân cao khoảng 8 ngón tay, trên đầu ló ra ba cái đầu Xà Long, mặc các quần áo vòng khắp trên thân thuần bằng vòng ròng trang nghiêm.

Lại nên như Pháp xoa bôi tô điểm Mạn Noa La rộng ba khuỷu tay, dùng Cồ Ma Di (phân bò) sạch, nước hương, đất màu vàng, tinh khiết trát phết tô điểm, dùng phấn trắng vẽ lối đi giới hạn, chỉ mở cửa Tây. Đem hương hoa, nước hương, thức ăn ba màu trắng bày trí cúng dường. Gia trì 21 biến vào cái hũ sạch chứa khoảng một đấu, rồi để trên tâm Đàn. Dùng Căn Bản Chân Ngôn, Tâm Chân Ngôn gia trì 1080 biến vào Long Vương, rồi để Rồng vào bên trong cái hũ. Gia trì Chân Ngôn 7 biến vào tấm vải dài bốn Xích (4/3 m) rồi che trùm trên miệng hũ. Kết Long Tòa Ấn: hai tay hợp cổ tay, mở tách mười ngón tay như hoa sen nở rộ, hai ngón cái hai ngón út cùng dính nhau, hai ngón trỏ cách nhau khoảng 4 thốn (4/3 dm), một lần gia trì Ấn thì một lần ấn trên miệng hũ, làm 108 lần.

Dùng Chân Ngôn gia trì 7 biến vào hoa lúa đậu, hạt cải trắng rồi rải tán trên Đàn. Thiêu đốt các hương nổi tiếng, khải triệu cúng dường. Tay phải cầm cây gậy Thạch Lựu, một lần tụng Tâm Chân Ngôn thì một lần xưng tên Long Vương Ma Na Tư (Manasvin), một lần gia trì vào cây gậy đè trên miệng hũ, làm 1080 lần. Nên liền cho.

Long Vương trắng nõn này nhận tên của Long Vương Ma Na Tư, chủ các Rồng độc, nên nói lời thề nguyện, nhiếp lời nói ngăn cấm chận đứng tất cả gió gây tai vạ, mây ác, mưa ác, sấm, mưa đá, sét đánh. Các Rồng độc ác nhất loạt thuận phục Long Vương Ma Na Tư đều đến nhập vào cái hũ, Liền chặtt đứt, ngăn cấm, ngưng dứt khí độc tai ác. Như vậy nên sửa trị liền được tất cả các Rồng độc, gió gây tai vạ, khí độc, mây ác, mưa ác, sấm, mưa đá, sét đánh… nhất loạt thuận phục, rồi đều chận đứng.

Khi làm Pháp này thời người trì Chân Ngôn tụng Tâm Chân Ngôn, sau mỗi một biến nên xưng tên Long Vương Ma Na Tư. Đủ ba lạc xoa (đây là 30 vạn) liền được Long Vương Ma Na Tư với các quyến thuộc nhất loạt biến hình làm thân Bà La Môn hiện trước mặt Hành Giả. Lúc đó, nên dùng nước hương Át Già cúng hiến, khen ngợi, nói tên gọi, mọi loại Công Đức của chư Phật. Nghe xong, Rồng vui vẻ nói rằng: “Nhân Giả! Cần có điều gì?”

Liền bảo Rồng rằng: “Trong Thiệm Bộ Châu, phần lớn bị các Rồng độc ác, khí ác, gió ác, mây ác, mưa lũ, sấm, mưa đá, sét đánh gây tai họa cho tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống, mùi vị. Do điều này nên cần nhờ cậy”.

Rồng nói: “Tùy theo ý. Nếu khi Làm Pháp thời Ta liền tùy đến, nhận sự sai khiến, tuôn rót mưa ngọt”.

_Bấy giờ, lại có Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính, một lòng hướng về Đức Phật, đứng khom lưng bạch rằng: “Thế Tôn! Con có Kim Cương Tuy Quang Diệm Đàm Điện Chân Ngôn . Chân Ngôn như vậy có Thần Lực uy mãnh, hay thiêu đốt, hay hoại thịt, da, thân, tâm của các Rồng độc ác. Cũng hay ngăn cấm chận đứng tất cả tai hại, gió ác, mưa lũ, sấm, mưa đá, sét đánh. Cũng hay tăng trưởng tất cả cây mục, cỏ thuốc, lúa mạ, hoa quả, hạt giống, mùi vị trong Đại Địa. Cũng hay ngăn cấm giáng phục các loại trùng độc. Nay muốn ở trong Đại Chúng trước mặt Đức Phật rộng làm lợi ích cho Tâm của tất cả hữu tình được đầy đủ cho nên nói. Nguyện xin Đức Như Lai thương yêu gia bị cho điều đó”

Thời Đức Như Lai liền bảo Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương rằng: “Ta đã gia bị cho Kim Cương Tuy (mỏ chim) Quang Diệm Đàm Điện Chân Ngôn của ông. Hiện tại, căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác ở mười phương cũng đã gia bị. Này Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương! Ông hãy mau nói để được trị phạt các Rồng độc ác”

Khi ấy, Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương được Đức Phật răn dạy xong, liền nói Kim Cương Tuy Quang Diệm Đàm Điện Chân Ngôn:

“Na mô la đát na đát la dạ da (1) chiến noa, bạt nhật-la bá noa duệ (2) ma ha dược khất tế na bá đá duệ (3) na mạc tắc trất lệ lộ chỉ-da địa bá đá duệ (4) na ma thất giả đốt lỗ nam (5) ma ha la thận nhiễm (6) Án (7) bạt nhật-la đốn chế (8) đốn chế, đốn chế (9) ma ha đốn chế (10) đổ trí đổ trí (11) bạt nhật-la thủy khư la, đốn chế (12) ma nê, ca na ca, nhĩ chất-đát la, bà la noa (13) nhĩ bộ sử đá, xá lý lệ (14) hồng hồng hồng (15) phán phán phán (16) na nga la nhạ, nhĩ-nại la phộc nê (17) hột-lý na diệm, nhĩ tắc bố tra dã (18) bạt nhật-la đốn chế nẵng (19) hồng hồng hồng hồng hồng (20) phán phán phán phán phán (21) nhập phộc lý đá, bạt nhật-la đốn chế nẵng (22) khả na khả na (23) nga lỗ noa bác hất sái nễ bá đế nẵng (24) bà tắc nhĩ, củ lỗ (25) nột sắt tra na kiện (26) hồng hồng hồng hồng hồng (27) phán phán phán phán phán (28) bạo bạo (29) bán na nghê-nại la (30) tát bố tra, tắc bố tra (31) tắc bố tra đổ (32) na nga phế lạt ma nê (33) củ lộ đà la nhạ (34) ma ha phộc la, bá la cật-la ma (35) nhập-phộc la, nhập-phộc la (36) bát la nhập-phộc la, bát la nhập-phộc la (37) hồng hồng hồng hồng hồng (38) phán phán phán phán phán (39) bạo bạo (40) nga lỗ noa la nhạ (41) bạt nhật-la đốn noa (42) tố vạt lạt noa bác-hất sái (43) ma ha phộc la (44) ma nê, ca na ca (45) nhĩ chất-đát la, mạo lý đà la (46) bạc khất sái dã, bạo (47) nột sắt tra na kiện (48) bỉ bỉ phộc phộc bạo bạo (49) phộc dữu phộc la khả kiền (50) hồng hồng, phán (51) du sái dã, du sái dã

(52) bạo thủy đá phộc la khả kiền (53) nga lỗ noa, ổ-lạt nhĩ noa (54) hồng hồng, phán (55) bạo bạo (56) bán na na nghê-nại la (57) bạt nhật-la đốn noa (58) nhĩ chú lạt noa dã (59) nhĩ hàng nhập-phộc la (60) hồng hồng, phán (61) mãn nhạ dã, mãn nhạ dã (62) tát bá xả lý la nê (63) ma để yết-la ma, tử hàm (64) bạo bán nẵng nghê nại-la (65) ma để, bạt nhật-la đốn chế na (66) mẫu-lạt đà nam (67) tắc bố tra dạ nhĩ (68) khả la khả la (69) bát la khả la, bát la khả la (70) hồng hồng, phán (71) ma tha, ma tha (72) tát phộc na kiện (73) hồng hồng, phán (74) đát tha nga đá phộc giả na (75) ma nộ tắc ma la (76) hồng hồng, phán (77) bạt nhật-la bá nê (78) sa ma dã (79) ma nỗ bá la da (80) hồng hồng, phán (81) trất lệ lộ chỉ-da địa bá để (82) phộc giả na (83) ma nỗ bá la dã (84) hồng hồng, phán (85) sa la sa la (86) tắc ma la, tắc ma la (87) sa ma da ma nỗ bá la da (88) trất lý lạt đát na tát để-duệ nẵng (89) hồng hồng, phán (90) toa phộc ha (91) hột-lý bạt nhật-la đốn noa (92) tát phộc na nga nhĩ-nại la, phộc noa ca la (93) hồng hồng, phán (94) toa phộc ha

(95) trất lý lạt đát na ma nỗ bá la da (96) hồng hồng, phán (97) toa phộc ha (98) một la khả ma, đát noa ha đá da (99) hồng hồng, phán (100) toa phộc ha (101) nhĩ sắt nỗ chước-yết la khả đá da (102) hồng hồng, phán (103) toa phộc ha (104) ma ê thấp phộc la (105) trất lý thú la khả đá da (106) hồng hồng, phán (107) toa phộc ha (108) nga lỗ noa đế nhạ khả đá da (109) hồng hồng, phán (110) toa phộc ha (111) nga lỗ noa, nhĩ yết-la ma (112) khả đá da (113) hồng hồng, phán (114) toa phộc ha (115) củ nga củ la (116) na xá na da (117) hồng hồng, phán (118) toa phộc ha (119) tát phược xả nễ nặc lạt đà bá ca da (120) hồng hồng, phán (121) toa phộc ha (122) tát phược bà dữu tam bạc khất sái ca da (123) hồng hồng, phán (124) toa phộc ha (125) tát bà ca la mễ già xả nễ (126) nễ ma la noa dã (127) hồng hồng, phán (128) toa phộc ha (129) ma ha bạt nhật-la (130) nhập phộc la da (131) toa phộc ha (132) tát phộc nột sắt tra nhĩ na xả ca da (133) toa phộc ha (134) nga lỗ noa hột-lý na da dã (135) toa phộc ha (136) nga lỗ noa đốn noa dã (137) toa phộc ha (138) tố bát-lạt noa bác khất sái (139) nễ bá đá dã (140) toa phộc ha (141) Án (142) độ lỗ độ lỗ (143) toa phộc ha (144) Án (145) mẫu lỗ mẫu lỗ (146) toa phộc ha (147) Án (148) đổ lỗ đổ lỗ (149) toa phộc ha (150) Án (151) lý lý lý lý lý (152) hổ hổ hổ hổ hổ (153) phán phán phán phán phán (154) toa phộc ha (155)”.

Lúc đó, Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương nói Chân Ngôn này thời có 80 câu chi na dữu đa trăm ngàn Long Vương độc ác, nhất loạt bị lửa thiêu đốt, choáng váng té xuống, lăn lộn trên đất, khắp thể tuôn mồ hôi, hoảng loạn, run rẩy… đồng loạt chạy trốn, đến trước mặt Đức Như Lai, đồng thanh xướng lên rằng: “Khổ thay! Khổ Thay! Đau khổ như thế này! Bạch Đức Thế Tôn! Nhóm Rồng chúng con nghe Chân Ngôn này thảy đều thân bị lửa thiêu đốt, chịu khổ não lớn, Tâm Thức hoảng loạn, không có ngẫm nghĩ đến mạng khác. Nguyện xin Đức Thiện Thệ cứu chúng con thoát khỏi sự đau khổ nóng bức.

Thế Tôn! Nay chúng Rồng này chẳng dám gây não loạn cho tất cả hữu tình trong Thiệm Bộ Châu. Tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống… trọn chẳng gây tổn hoại.

Thế Tôn! Nếu Chân Ngôn này ở tại phương xứ nào, có người hay viết chép, thọ trì, đọc tụng như Pháp tu hành, cung kính cúng dường thời các nhóm Rồng này của con, nhất loạt đến trong đó cung kính cúng dường đồng với Tháp Thiết Lợi La (Śarīra: xá Lợi) của Như Lai.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Rồng rằng: “Các ngươi đừng sợ! Cần phải thường y theo Chân Ngôn Hạnh (Mantra-caryā) này. Lại đừng gây não loạn tất cả hữu tình trong cõi Thiệm Bộ Châu. Tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống, hết thảy mùi vị đừng khiến cho giảm bớt. Hết thảy khí độc, gió ác, sương, mưa đá, mưa lũ, sấm chớp, sét đánh… chẳng đúng thời thì đừng có làm. Hàng Rồng các ngươi liền được đêm dài được an ổn lớn, không có các khổ não, cũng chẳng hoảng loạn”.

_Khi ấy, Đức Như Lai lại bảo Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương: “Ông nên nói Pháp Chân Ngôn này”

Lúc đó, Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương nương theo sự bảo ban của Đức Phật xong, tức liền chắp tay bạch rằng: “Thế Tôn! Chân Ngôn này là độc nhất, hay hộ giúp cho các giới hữu tình, tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống, cỏ thuốc, mùi vị đều khiến cho tăng trưởng.

Trong Thế Giới Thiệm Bộ Châu, nếu có gió ác, mưa ác, sấm, mưa đá, sét đánh…chẳng đúng thời dấy lên tai hại thời người trì Chân Ngôn đến trên đỉnh núi cao, hoặc trên lầu ngửa lên trời, hoặc A Lan Nhã, hoặc các thành ấp, tất cả nơi từ xa nhìn thấy cao hơn hẳn trong lành xóm… quán nhìn mười phương: tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống, hang núi, ao, sông… phẫn nộ lớn tiếng tụng Chân Ngôn này, mỗi phương riêng 7 biến thì nơi mà mắt đã nhìn thấy: hết thảy tất cả ác chướng, gió nóng, gió lạnh, gió lạnh buốt, mưa lũ, sưng, mưa đá, sét đánh… chẳng đúng thời, thảy đều ngưng dứt, chẳng hoại lúa mạ, hoa quả, hạt giống, có thuốc, mùi vị.

Vào ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt, ở nơi từ xa nhìn thấy cao hơn hẳn, sửa trị đất cho thanh tịnh, tùy theo lớn nhỏ, như Pháp xoa tô đất làm Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn). Dùng nước hương, đất màu vàng hòa với Cồ Ma Di (phân bò)… tinh tế xoa tô tường vách tiêu biểu cho Giới Viện, mở rộng bốn cửa, gia trì vào 5 mũi tên mới rồi cắm dựng trên trung tâm Đàn. Lấy 4 cây cọc Kim Cương làm bằng gỗ Tử Đàn, dùng dây ngũ sắc ràng cột bốn cây cọc ấy, nhất loạt gia trì 21 biến rồi đóng ở bốn góc Đàn.

Gia trì vào lò hương rồi để trên tâm Đàn. Dùng An Tất Hương, Tô Hợp Hương thiêu đốt cúng dường. Gia trì vào hoa lúa đậu rải bày trên Đàn. Ngay tâm của bốn cửa, xếp bày để mọi loại thức ăn uống sạch mới có ba màu trắng… cầm làm cúng dường. Gia trì 5 biến vào hạt cải trắng, nước hương rồi rải tán khắp mười phương để làm Kết Giới.

Ngồi ở cửa Đông, dung mạo kính trọng, Tâm vui vẻ, tiếng giận dữ nhanh gấp tụng Chân Ngôn này 108 biến. Lại ngồi ở mỗi mỗi cửa, như vậy đều tụng 21 biến.

Ngày ngày như vậy cho đến ngày 15, giáp vòng mười phương khoảng một du thiện na: hết thảy tất cả nhóm Rồng độc ác muốn dấy lên các khí độc ác, gió nóng, gió lạnh, gió lạnh buốt, mưa lũ, sương, mưa đá, sét đánh… chẳng đúng thời, tức liền ngăn cấm chận đứng, kèm với tất cả Dược Xoa, La Sát, các Quỷ Thần ác thi hành bệnh dịch, tai hại, chướng ngại… thảy đều chạy tan. Cũng với tất cả loài tắc kè, con rết có trăm chân, côn trùng chân dài đầu có sừng, trùng độc…tất cả Hoàng Trùng ăn lúa mạ, hoa quả, hạt giống của con người thảy đều bị diệt tan. Cho đến chưa giải Đàn Giới (giới hạn của Đàn) trở đi, thường được y theo thời tuôn rót mưa ngọt. Tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống đều sẽ xum xuê tươi tốt, tăng trưởng mùi vị.

Chân Ngôn như vậy. Nếu làm các Pháp, tụng trì 7 biến thì Pháp liền thành tựu.

_Lại cầm sáp, nắm nặn Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương ngồi Kiết Già, thân cao khoảng 8 ngón tay, giương mở hai cánh, đầu đội vòng hoa, mặt có dạng như mặt của vị Thần, mỏ có dạng như mỏ chim ưng, tay phải nắm Xà Long Vương bốn chân chín đầu, tay trái nắm Xà Long Vương bốn chân ba đầu, thuần màu vàng ròng trang nghiêm, các màu sắc xen kẽ tô điểm, quần áo trên thân như quần áo của cõi Trời.

Lại tùy theo lớn nhỏ làm Mạn Noa La, tinh khiết xoa bôi tô điểm. Mọi vải lụa màu nhiệm làm đệm ngồi theo phương, xếp bày chỗ ngồi trên Đàn, để tượng Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương, cầm các hương hoa, thức ăn uống có ba màu trắng xếp bày theo hàng cúng dường.

Người trì Chân Ngôn ra vào đều tắm gội, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch, ăn ba loại thức ăn màu trắng. Ở trước tượng, mỗi ngày sáu thời, riêng mỗi thời ngồi Kiết Già làm Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương Quán, đốt An Tất Hương, tụng Kim Cương Tuy (mỏ chim) Quang Diệm Đàm Điện Chân Ngôn 21 biến. Bốn mặt, mỗi mặt để riêng 8 chén đàn dầu

Người trì Chân Ngôn chẳng ra khỏi Đàn, ngày đêm ở trước tượng, ban đêm nằm ngủ. Như vậy tu tập đủ 21 ngày, hoặc 49 ngày liền được Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương hiện thân trong mộng. mỗi mỗi dạy bảo Pháp của mọi loại việc này, các nguyện đã mong cầu thảy đều đầy đủ, nhận mọi loại việc an bày bổn phận (mệnh sự) của người trì Chú.

_An trí Tượng này ở nơi thanh tịnh rồi cúng dường. Nếu khi trời hạn hán thời liền trình bày rồi cầm Tượng đến chỗ ao có Rồng cư ngụ, ở bên bờ ao tùy theo Tâm như Pháp trong sạch xoa bôi tô điểm, xoa lau Mạn Noa La. Để Tượng trên Đàn, dùng các hương hoa như Pháp cúng dường. Trước Đàn gia trì vào hạt cải trắng 7 biến, một lần gia trì thì một lần rải trong ao, 108 lần thì tùy theo thời tuôn mưa.

Nếu chẳng mưa thì gia thêm Pháp gấp đôi lúc trước thời các hàng Rồng tức bên trong cung của mình khắp mười phương đều dấy lửa, lại thấy vô lượng Nghiệt Lỗ Trà Vương (Garuḍa-rāja) đi đến vào trong cung, lại thấy cát nóng từ không trung tuôn xuống như mưa, lại thấy nước trong ao muốn khô cạn. Các Long Vương này đều rất sợ hãi, hoặc tuôn mưa ngọt xuống, hoặc chạy ra khỏi ao.

Nếu có gió nóng, gió lạnh, gió lạnh buốt, mưa lũ, sương, mưa đá, sét đánh… chẳng đúng thời, chẳng ngưng tạnh thì tay phải cầm tượng Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương quán nhìn nơi dấy lên mây, mưa, sấm, mưa đá. Quán đến Tượng này, thỉnh hiện Đại Thân Nghiệt Lỗ Trà Vương bay trên hư không đi đến, chụp bắt tất cả các gió ác, mưa lũ, sương, mưa đá, sấm chớp, sét đánh. Mặt kính trọng, Tâm vui thích, giận dữ lớn tiếng tụng Chân Ngôn này 108 biến thì được vòng khắp khoảng 7 du thiện na ở mười phương, ngăn cấm chận đứng tất cả gió ác, mưa lũ, sấm, mưa đá, sét đánh, nhóm gây chướng tai hại.

Nếu luôn luôn có gió ác lốc lớn, tai ương dấy lên thì cầm tượng Nghiệt Lỗ Trà Vương lên trên lấu tại cửa thành, hoặc trên lầu của cửa bên trong (nội môn), quán đến tượng hiện bay đến chụp bắt, phẫn nộ lớn tiếng tụng Chân Ngôn này 108 biến thời tất cả các nhóm Rồng Thần độc ác thảy đều chạy trốn.

Thế Tôn! Nếu người tu trì thường hay vào buổi sáng sớm, lúc mặt trời mới mọc tụng Chân Ngôn này 21 biến thì người này liền được tất cả các Pháp thành tựu tối thắng”

_Bấy giờ, lại có Đại Phạm Thiên Vương, Na La Diên Thiên Vương, Ma Hề Thủ La Thiên Vương với bốn vị Thiên Vương… nhất loạt chắp tay, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến trước mặt Đức Như Lai, nhiễu quanh theo bên phải ba vòng rồi đứng ở một bên, nhất loạt đồng thanh bạch rằng: “Thế Tôn! Chư Thiên chúng con cũng có Kim Cương Bạc Trùy Diệm Chân Ngôn như vậy, hay diệt hết tất cả Long Vương độc ác với chủng tộc Rồng. Cũng diệt hết tất cả gió ác, nước gây tai vạ, mưa lũ, sương, mưa đá, sét đánh, mọi loại tai lệ… chẳng đúng thời. Thành thục tất cả lúa mạ, hoa quả, hạt giống, mùi vị. Thiên Vương chúng con sẽ vì lợi ích cho tất cả hữu tình, muốn ở trước mặt Đức Như Lai rộng diễn nói. Nguyện xin Đức Như Lai gia bị cho chúng con”

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo chư Thiên rằng: “Ta đã gia bị cho Thiên Vương các ông. Ta vì lợi ích tất cả hữu tình, được an vui lớn. Các ông nên nói”

Lúc đó, các chúng Thiên Vương được Đức Phật răn dạy xong, nhất loạt đồng thanh, liền nói Kim Cương Bạc Trùy Diệm Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la dạ da (1) na mô bà nga phộc đế, xá chỉ-dã mẫu na duệ (2) đát tha nga đá da (3) na ma thất chiến noa bạt nhật-la bá noa duệ (4) ma ha dược hất xoa tế na bá đá duệ (5) ma ha phộc la bát la yết-la ma da (6) na ma tắc trất lệ lộ chỉ-dã (7) mẫu lạt đát duệ (8) na ma thất giả đốt lỗ nam (9)ma ha la thận-nhiễm (10) na mô bạt nhật-la xả nễ (11) nhập-phộc lý đá, lạo nại-la, tra khả sa da (12) Án (13) ma tha ma tha (14) bát la ma tha, bát la ma tha (15) nhập-phộc lý đá (16) nhĩ cật-lý đá (17) phộc cật-đắc la (18) nhạ da nhạ da (19) ma ha phộc la (20) nhĩ lý da (21) bát la yết-la ma (22) củ lỗ đà la nhạ (23) một-la khả mê (24) tố một-la khả mê (25) một-la khả ma toa phộc lệ (26) bạo na nga tha bát đê (27) nhĩ sai la, nhĩ sai la (28) ma để, một-la khả ma, đãn chế na (29) mộ lạt đà nam (30) bá tra da nhĩ (31) hồng hồng, phán (32) khả la, khả la (33) nhĩ sắt nỗ chước yết-la khả đá (34) bạo bán na nghê nại-la (35) ma để, yết-la ma (36) ma để, nhĩ sắt nỗ chước yết-lệ noa (37) thủy la sân đà nhĩ (38) đổ trí đổ trí (39) lý lý lý lý lý (40) hồng hồng, phán (41) mẫu hổ mẫu hổ (42) mẫu tứ diễn đổ (43) tát phộc nột sắt tra na kiện (44) tắc phá tra da (45) hột-lý na diệm (46) ma ê thấp-phộc la, nhập-phộc lý đá (47) trất lý thú la đà la la (48) khả na khả na (49) hồng hồng, phán (50) a chỉ, mẫu chỉ, đổ trí (51) toa phộc bà phộc (52) khuất số nê, khuất số nê (53) chiết đốt lỗ nam (54) ma ha la thận-nhiễm (55) nhập-phộc lý đá (56) thước cật để (57) đà la đà la (58) hồng hồng, phán (59) tắc bố la, tắc bố la (60) nhĩ tắc bố la, nhĩ tắc bố la (61) vạt-lạt giả, vạt lạt giả (62) na xả da, tát phộc nột sắt tra na kiện (63) hột-lý na diệm, tắc bố tra da (64) hồng hồng, phán (65) tăng khả la, tăng khả la (66) nột sắt tra xả quyên (67) bà đá mễ kiện (68) thí đá vĩ hàng (69) nhập-phộc lan bạt tắc nhĩ, củ lỗ (70) củ lỗ củ lỗ (71) hồng hồng, phán (72) toa-phộc ha (73) sa ma da ma nỗ tắc ma la (74) bạo na nga tha bá đê (75) nhĩ nhật-lẫm bà da, nhĩ nhật-lẫm bà da (76) bạo bạo (77) đổ trí đổ trí (78) hồng hồng, phán (79) toa phộc ha (80) bạt nhậtla xả quyên na xả da (81) hồng hồng, phán (82) toa phộc ha (83) tát phược na nga hột-lý na da (84) nhĩ tắc bố tra ca da (85) hồng hồng, phán (86) toa phộc ha (87) bột đà nhĩ lộ chỉ đá da (88) toa-phộc ha (89) một-la khả ma noa dã (90) toa-phộc ha (91) nhĩ sắt nỗ mộ lạt duệ (92) toa-phộc ha (93) ma ê thấp phộc la (94) nhậpphộc lý đá (95) trất lý thú la da (96) toa-phộc ha (97) chiết đốt lỗ ma ha la nhạ (98) sái ma da đà la da (99) toa phộc ha (100) bộ nhạ nga da (101) toa-phộc ha (102) na nga địa bả đá duệ (103) toa-phộc ha (103) Án (105) địa lợi địa lợi (106) toa-phộc ha (107) nhập phộc lý đa, bạc cật-đát la da (108) toa-phộc ha (109) lỗ ma khả lýsái noa da (110) toa-phộc ha (111) mẫu trí mẫu trí (112) bả la mẫu trí (113) toaphộc ha (114) phán phán phán phán phán (115) toa-phộc ha (116)”

Lúc đó, các hàng Thiên Vương nói Chân Ngôn này thời tất cả các nhóm Rồng Thần độc ác, nhất loạt bị nóng bức, lăn lộn trên đất, thân thể bỏng nát hư hoại, chi tiết đau buốt… thảy đều hoảng sợ, đến trước mặt Đức Như Lai đồng thời xướng lên rằng: “Khổ thay! Khổ thay! Rất khổ như thế này! Bạch Đức Thế Tôn! Chúng Rồng chúng con nay bị các hàng Thiên Vương trong Thế Gian hủy hoại thân của con, chặt đứt mạng thức của con, hình thể rất xấu, thật xấu hổ với Đại Chúng này. Nguyện xin Đức Như Lai cứu giúp cho con khỏi khổ.

Thế Tôn! Chúng Rồng chúng con từ nay trở đi, thề chẳng gây não loạn cho tất cả hữu tình trong cõi Thiệm Bộ Châu, chẳng gây tai hại nữa”

Bấy giờ, Đức Như Lai bảo các Rồng rằng: “Các ngươi đừng sợ! Chúng Rồng các ngươi tùy theo Lý Giáo Hạnh Môn của Chân Ngôn này, lại đừng gây não loạn cho tất cả hữu tình trong cõi Thiệm Bộ Châu thời chúng Rồng các ngươi liền được an ổn, vĩnh viễn không có khổ não”

Khi ấy, các hàng Thiên Vương lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Kim Cương Bạc Trùy Diệm Chân Ngôn này, nếu đang có người tạm hay tin hiểu, thọ trì, đọc tụng 7 biến, 14 biến, 21 biến liền khiến cho tất cả các Rồng độc ác, khắp thể bị nóng bức, chi tiết đau buốt.

Nếu mỗi ngày, ở nơi từ xa nhìn thấy cao hơn hết, gia trì vào hạt cải trắng 21 biến, rải tán mười phương, tức được giáp vòng 7 du thiện na, chẳng khiến cho các nhóm Rồng Thần độc ác dấy lên các gió ác, mưa lũ, sương, mưa đá. Lại được tất cả nhóm Rồng độc ác kèm với chủng tộc thảy đều chịu hàng phục.

Nếu mỗi ngày giờ, ở nơi từ xa nhìn thấy cao ngất, gia trì vào hạt cải trắng 21 biến, rải tán mười phương, tức được giáp vòng 7 du thiện na, chẳng khiến cho các nhóm Rồng Thần độc ác dấy lên các gió ác, mưa lũ, sương, mưa đá. Lại được tất cả nhóm Rồng độc ác kèm với chủng tộc thảy đều chịu hàng phục.

Nếu có tất cả gió ác, mưa lũ, sương, mưa đá, sấm chớp, sét đánh chẳng đúng thời… dấy lên tai hại thì gia trì vào chày Kim Cương 108 biến, xoay vòng ném vào nơi có mưa đâm bạt tất cả gió tai hại, mưa lũ, mưa đá, sấm chớp… ở hang núi lớn rồi giáng xuống dưới

Nếu mỗi sáng sớm, ở trong Tịnh Thất, ngồi hướng mặt về phương Đông, tay trái kết Long Tòa Ấn tụng Chân Ngôn này 49 biến chẳng gián đoạn. Liền được vuông tròn 7 du thiện na thường không có tất cả các Rồng độc ác dấy lên gió tai ác, sương, mưa đá, sét đánh gây các tai nạn. Gia trì vào chuông khánh 21 biến, quán nhìn lúc gió, mưa, sấm, mưa đá dấy lên, lại một lần gia trì thì một lần gõ chuông khánh, 108 lần cho đến hai, ba trăm lần tức thân của tất cả nhóm Rồng độc ác bị nóng bức, thảy đều rơi xuống đất”

Bấy giờ, Đức Như Lai cao giọng khen các Thiên Vương rằng: “Lành thay! Lành thay! Thiên Vương các ông hay vì lợi ích cho tất cả hữu tình trong cõi Thiệm Bộ Châu được an vui lớn”

_Khi ấy, Đức Như Lai nói lời này xong thời Cụ Thọ Khánh Hỷ, tất cả Thiên Nhân (Deva), Dược Xoa (Yakṣa), La Sát (Rākṣasa), Càn Thát Bà (Gandharva), A Tố Lạc (Asura), Nghiệt Lỗ Trà (Garuḍa) Khẩn Na La (Kiṃnara), Mạc Hô La Già (Mahoraga), Người (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuṣya)… nghe điều Đức Phật đã nói, đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

KINH KIM CƯƠNG QUANG DIỆM CHỈ PHONG VŨ ĐÀ LA NI

_Hết_

13/07/2015