KINH HIỀN NGU

Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trung Quán
Diễn đọc: Huy Hồ, Văn Ngà, Ánh Tuyết, Hà Thao, Thủy Tiên