CHÚNG KINH TUYỂN TẠP THÍ DỤ
Sưu tập: Tỳ-kheo Đạo Lược.
Hán dịch: Đời Diêu Tần, Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập.
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Print Friendly, PDF & Email