Chọn Bạn Mà Chơi
(Thư Học Phật 25)
Bồ tát giới Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm