SỐ 298
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHỔ HIỀN SỞ THUYẾT
n dịch: Đời Đường, Tam tạng Thật-Xoa-nan-đà
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật trụ vào cảnh giới nơi thần lực gia trì của Như Lai cùng với vô số trăm ngàn vạn ức Đại Bồ-tát số như vi trần của nado-tha cõi Phật, đang trước sau vây quanh nghe Phật thuyết pháp. Các vị đều đã thành tựu hạnh nguyện Phổ hiền, Đại Bồ-tát Phổ Hiền là vị thượng thủ.

Lúc ấy, trong chúng hội bỗng nhiên xuất hiện mười vị Đại Bồtát, mỗi vị đều có vô số trăm ngàn vạn ức Bồ-tát quyến thuộc từ mười phương hiện đến, đều ngồi nơi tòa Sư tử trang nghiêm vô ngại. Các vị Bồ-tát đó là Bồ-tát Phổ Quang Tạng, Bồ-tát Thâm Diệu Tạng, Bồ-tát Oai Đức Quang Minh Tạng, Bồ-tát Vân Âm Tạng, Kim Cang Tạng, Bồ-tát Oai Quang Tạng, Bồ-tát Phổ Danh Xưng Oai Quang Tạng, Bồtát Sơn Vương Bất Động Oai Quang Tạng, Bồ-tát Phổ Hiền Chúng Tượng Oai Quang Tạng, Bồ-tát Thập Lực Thanh Tịnh Oai Quang Tạng.

Lúc các Bồ-tát ấy xuất hiện thì ở trong chúng hội ấy chỉ trừ Bồtát Phổ Hiền, còn tất cả các Bồ-tát khác và đại chúng tâm đều bị dao động, oai lực ánh sáng cũng đều ẩn mất. Mỗi vị Bồ-tát kia đều rải xuống vô số trăm ngàn ức mây hương thơm, mây hương xoa, mây tràng hoa, mây y phục, mây cờ phướn lọng báu, mây thế giới thanh tịnh, mây lầu gác báu, mây đạo tràng chúng hội Bồ-tát, mây lưới ánh sáng lớn tỏa chiếu khắp, mây Bồ-đề đạo tràng trang nghiêm, mây hình tướng Như Lai cà-sa, mỗi vị đều hưng khởi mây cúng dường không thể nghĩ bàn như vậy đầy khắp cả pháp giới đều để cúng dường Như Lai.

Trên tòa ngồi của các vị Bồ-tát ấy đều được trang nghiêm bằng các thứ báu vi diệu, thanh tịnh. Ở trong mỗi thứ báu trang nghiêm đó đều hiện ra vô số thế giới, vô số chúng sinh, vô số chư Phật hiện ra không thể nói hết, quá khứ, vị lai vô lượng thế giới cùng chư Phật ấy thị hiện ngồi nơi đạo tràng, chuyển bánh xe chánh pháp, giáo hóa chúng sinh. Các Bồ-tát cúng dường Như Lai, tu hành thanh tịnh tất cả hạnh Ba-la-mật thường không ngừng nghỉ.

Lúc ấy, đại chúng đều nghĩ: “Các Bồ-tát này từ cõi nước chư Phật nào đến đây?”, nên liền cùng nhau thưa hỏi Bồ-tát Phổ Hiền.

Bồ-tát Phổ Hiền liền nói với tất cả chúng Bồ-tát:

–Này các Phật tử! Các ông hãy tự mình tìm hiểu các vị Bồ-tát ấy từ đâu đến.

Khi đó, Bồ-tát Vô Ngại Nhãn bèn nhập Tam-muội Phổ tấn tật, Tam-muội Biến chí, Tam-muội Minh chiếu pháp giới, Tam-muội Cụ nhất thiết thần thông, Tam-muội Liễu nhất thiết cảnh giới, Tam-muội Hiện nhất thiết chúng sinh thân thần thông, Tam-muội Trí nhất thiết Phật sát, Tam-muội Thể nhập mười a-tăng-kỳ trăm ngàn ức na-do-tha Tam-muội của Bồ-tát như vậy, dùng thần lực của Tam-muội, Bồ-tát ấy tự thấy thân mình đi khắp tất cả mười phương thế giới cho đến trong tất cả các vi trần mà không thể thấy chỗ từ đâu đến của các vị Bồ-tát kia và các nơi Như Lai tu hành phạm hạnh. Cũng vậy tất cả đại chúng Bồ-tát mỗi vị đều nhập Tam-muội của Bồ-tát khác nhau mà không thể thấy được nên đều xuất định mà thưa Bồ-tát Phổ Hiền:

–Chúng tôi đều nhập vào vô số trăm ngàn ức na-do-tha Tammuội của Bồ-tát mà cũng không thể thấy các Bồ-tát ấy từ nơi nào đến. Bồ-tát Phổ Hiền lại bảo:

–Các Bồ-tát đó đến từ nơi các cõi Phật rất sâu rộng khó thấy được, nay các ông hãy cùng nhau tự tìm hiểu.

Lúc này, các Bồ-tát trong chúng hội mỗi vị đều lại đều nhập vào Tam-muội của Bồ-tát nhiều như số vi trần nơi cõi Phật để tìm kiếm nhưng cũng không thể thấy. Do đó, các Bồ-tát ấy đem việc này thưa hỏi Đại Bồ-tát Phổ Hiền.

Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Hiền rời khỏi chỗ ngồi, bay vọt lên hư không, nhiễu quanh bên phải Đức Thế Tôn vô số vòng, ở trong hư không Bồ-tát quán khắp chúng hội và nói:

–Này các Phật tử! Các vị hãy quán sát nơi thân Phật vô ngại trang nghiêm, ba đời bình đẳng, các cõi của pháp giới đều dung thông với nhau. Tất cả thế giới hiện có trong mười phương, tất cả Như Lai, tất cả Bồ-tát, tất cả chúng sinh, tất cả các nẻo đều hiện bóng trong thân Như Lai. Tùy theo tâm ưa thích của các chúng sinh mà Phật khai ngộ cho họ. Các vị nên an trụ vào Đạo nhãn thấy khắp tất cả cảnh giới, Tuệ nhãn thanh tịnh thấy tận hư không giới, Trí Nhãn rộng lớn biết rõ tất cả cảnh giới, lại nên cầu nguyện cho tất cả chư Phật khắp mười phương hộ niệm. Các vị đều phải nhất tâm xa lìa tất cả chỗ, tất cả nơi nương tựa, tất cả sự chấp trước, tất cả các cõi. Bồ-tát quán thân Như Lai nên nhập vào cảnh giới vi tế nơi mười Lực. Ở trong một cảnh giới mà biết rõ vô tận cảnh giới để quán thân Như Lai.

Khi đó, các Bồ-tát đều cung kính vâng theo lời dạy ấy, cùng hướng về Đức Như Lai, cúi đầu đảnh lễ, nhất tâm chiêm ngưỡng. Bỗng nhiên các Bồ-tát thấy Đức Thế Tôn Tỳ-lô-giá-na, nơi luân tướng dưới hai bàn chân có thế giới tên là Pháp giới luân, cõi đó có Phật hiệu là Pháp Giới Trang Nghiêm Vương đang thuyết pháp.

Đại Bồ-tát Phổ Quang Tạng cùng với vô số Đại Bồ-tát nhiều như số vi trần đến mười lần không thể nói hết trăm ngàn ức na-do-tha cõi Phật, từ cõi Phật kia cùng đến dự pháp hội này.

Ở nơi hai lưng bàn chân của Đức Thế Tôn có thế giới tên là Vô ngại tạng, cõi đó có Phật hiệu là Vô Ngại Tịnh Quang đang thuyết pháp.

Đại Bồ-tát Thâm Diệu Tạng cùng với vô số Đại Bồ-tát nhiều như số vi trần đến mười lần không thể nói hết trăm ngàn ức na-do-tha cõi cõi Phật số như vi trần, từ cõi Phật kia cùng đến dự pháp hội này.

Ở trên hai đầu gối của Đức Thế Tôn có thế giới tên là Chân kim tạng, cõi nước đó có Phật hiệu là Kim Tạng Vương đang thuyết pháp.

Đại Bồ-tát Oai Đức Quang Minh Tạng cùng với vô số Đại Bồ-tát nhiều như số vi trần đến mười lần không thể nói hết trăm ngàn ức nado-tha cõi Phật, từ cõi Phật kia cùng đến dự pháp hội này.

Nơi hai vế của Đức Thế Tôn có thế giới tên là Nhất thiết bảo trang nghiêm tạng, cõi nước đó có Phật hiệu là Chúng Diệu Quang đang thuyết pháp.

Đại Bồ-tát Vân Âm Tạng cùng với vô số Đại Bồ-tát nhiều như số vi trần đến mười lần không thể nói hết trăm ngàn ức na-do-tha cõi Phật, từ cõi Phật kia cùng đến dự pháp hội này.

Ở nơi rốn của Đức Thế Tôn có thế giới tên là Tỳ-lô-giá-na tạng, cõi đó có Phật hiệu là Tỳ-lô-giá-na Oai Đức Trang Nghiêm Vương đang thuyết pháp.

Đại Bồ-tát Kim Cang Tạng cùng với vô số Đại Bồ-tát nhiều như số vi trần đến mười lần không thể nói hết trăm ngàn ức na-do-tha cõi Phật, từ cõi Phật kia cùng đến dự pháp hội này.

Ở trong tim của Đức Thế Tôn có thế giới tên là Thắng quang tạng, cõi đó có Phật hiệu là Diệu Tướng Trang Nghiêm Tạng đang thuyết pháp.

Đại Bồ-tát Phổ Âm Bất Động Oai Quang Tạng cùng với vô số Đại Bồ-tát nhiều như số vi trần đến mười lần không thể nói hết trăm ngàn ức na-do-tha các cõi Phật, từ cõi Phật kia cùng đến dự pháp hội này.

Ở trên hai vai của Đức Thế Tôn có thế giới tên là Kim sắc, cõi đó có Phật hiệu là Kim Sắc Vương đang thuyết pháp.

Đại Bồ-tát Phổ Danh Xưng Oai Quang Tạng cùng với vô số Đại Bồ-tát nhiều như số vi trần đến mười lần không thể nói hết trăm ngàn ức na-do-tha cõi Phật, từ cõi Phật kia cùng đến dự pháp hội này.

Ở trong miệng của Đức Thế Tôn có thế giới tên là Diệu bảo trang nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Vô Lượng Quang Nghiêm Vương đang thuyết pháp.

Đại Bồ-tát Sơn Vương Bất Động Oai Quang Tạng cùng với vô số Đại Bồ-tát nhiều như số vi trần đến mười lần không thể nói hết trăm ngàn ức na-do-tha cõi Phật, từ cõi Phật kia cùng đến dự pháp hội này.

Ở giữa đôi chân mày của Đức Thế Tôn có thế giới tên là Pháp Giới Vô Tận Tạng, cõi đó có Phật hiệu là Tam Thế Vô Tận Trí đang thuyết pháp.

Đại Bồ-tát Phổ Hiện Chúng Tượng Oai Quang Tạng cùng với vô số Đại Bồ-tát nhiều như số vi trần đến mười lần không thể nói hết trăm ngàn ức na-do-tha cõi Phật, từ cõi Phật kia cùng đến dự pháp hội này.

Ở trên đầu của Đức Thế Tôn có thế giới tên là Phú trì bất tán, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Hoa Tích đang thuyết pháp.

Đại Bồ-tát Thập Lực Thanh Tịnh Oai Quang Tạng cùng với vô số Đại Bồ-tát nhiều như số vi trần đến mười lần không thể nói hết trăm ngàn ức na-do-tha cõi Phật, từ cõi Phật kia cùng đến dự hội này.

Khi đã thấy vô tận thế giới với đạo tràng Như Lai, hội chúng Bồtát theo chỗ thần biến của Phật như vậy rồi, các Bồ-tát đều chứng đắc Tam-muội pháp giới tạng, cùng với các đại Tam-muội nhhiều như số vi trần nơi mười cõi Phật, chứng đắc tất cả pháp địa Đà-la-ni, cùng với các địa Đà-la-ni nhiều như số vi trần của mười cõi Phật. Chứng đắc Bát-nhã ba-la-mật Ly cấu tạng cùng với các Lực ba-la-mật nhiều như số vi trần của mười cõi Phật. Chứng đắc ánh sáng chớp tỏa rộng cùng với ánh sáng tỏa chiếu của Nhất thiết trí nhiều như số vi trần nơi cõi Phật.

Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Hiền bảo đại chúng:

–Này các Phật tử! Pháp này chỉ do thực hành hạnh Phổ hiền làm Thiện tri thức, người nào được thâu nhận mới được nghe thấy. Vì thế, đối với pháp môn này, các vị nên có lòng tin kiên cố, hoan hỷ thọ trì, đọc tụng, chớ để quên mất.

Khi nói pháp này, các Đại Bồ-tát đều hoan hỷ, phụng hành.