KINH CÔNG ĐỨC NHIỄU BÊN PHẢI THÁP PHẬT

Hán dịch: Đời Đại Chu, Sa-môn Tam tạng Thật-xoa-nan-đà, người nước Vu-điền
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật tại tinh xá Kỳ hoàn thuộc nước Xá-vệ, cùng với đại chúng Tỳ-kheo và vô lượng dân chúng trước sau vây quanh Phật. Khi ấy, Trưởng lão Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật, dùng kệ thưa:

Đại oai Đức Thế Tôn
Xin nói cho chúng con
Quả báo sẽ đạt được
Do hữu nhiễu tháp Phật.

Đức Thế Tôn dùng kệ đáp:

Những công đức có được
Do hữu nhiễu tháp Phật
Nay ta nói chút ít
Các ông khéo lắng nghe.
Tất cả các Trời, Rồng
Dạ-xoa, chúng Quỷ thần
Đều gần gũi cúng dường
Do nhiễu bên phải tháp.
Sống bất cứ nơi nào
Đều xa lìa tám nạn
Thường sinh nơi an ổn
Do nhiễu bên phải tháp.
Sống bất cứ nơi nào
Luôn luôn có trí tuệ
Đầy đủ sắc tướng đẹp
Do nhiễu bên phải tháp.
Sống trong cõi trời, người
Phước nhiều lại sống lâu
Thường được danh tiếng thơm
Do nhiễu bên phải tháp.
Ở cõi Diêm-phù-đề
Thường sinh nhà tôn quý
Thuộc dòng họ thanh tịnh
Do nhiễu bên phải tháp.
Dung mạo được xinh đẹp
Giàu có, nhiều của báu
Thường được phong ấp lớn
Do nhiễu bên phải tháp.
Của cải luôn có nhiều
Nhưng tâm không keo kiệt
Mạnh mẽ thường bố thí
Do nhiễu bên phải tháp.
Sắc tướng đẹp vô cùng
Ai thấy cũng thích nhìn
Thường sống nơi an lạc
Do nhiễu bên phải tháp.
Hoặc làm Sát-lợi vương
Có đủ vợ và con
Oai đức rất tự tại
Do nhiễu bên phải tháp.
Hoặc làm Bà-la-môn
Giữ giới, giỏi thông đạt
Chú thuật kinh Vệ-đà
Do nhiễu bên phải tháp.
Hoặc làm đại trưởng giả
Giàu sang nhiều tài sản
Kho lẫm luôn tràn đầy
Do nhiễu bên phải tháp.
Hoặc làm Chánh pháp vương
Tự tại vương Diêm-phù
Đâu-suất đều quy phục
Do nhiễu bên phải tháp.
Hoặc làm Chuyển luân vương
Quyền lớn, đủ bảy báu
Dùng mười thiện độ sinh
Do nhiễu bên phải tháp.
Được sinh lên cõi trời
Luôn có oai đức lớn
Luôn tin nơi pháp Phật
Do nhiễu bên phải tháp.
Tịnh tin sớm thành tựu
Không mê chấp các pháp
Thấy các hành đều không
Do nhiễu bên phải tháp.
Hết mạng sống trên trời
Sinh xuống chốn nhân gian
Vào thai không mê loạn
Do nhiễu bên phải tháp.
Lúc ở trong thai mẹ
Không nhiễm các cấu uế
Như ngọc Ma-ni sạch
Do nhiễu bên phải tháp.
Trong thai và khi sinh
Thân mẫu thường an lạc
Uống sữa cũng an nhiên
Do nhiễu bên phải tháp.
Cha mẹ và bà con
Mọi người đều nuôi dưỡng
Nhũ mẫu luôn bên cạnh
Do nhiễu bên phải tháp.
Quyến thuộc đều thương mến
Hơn cả cha mẹ mình
Tài sản ngày thêm nhiều
Do nhiễu bên phải tháp.
Dạ-xoa, các ác quỷ
Không hề làm kinh sợ
Cần gì tự nhiên được
Do nhiễu bên phải tháp.
Trải qua trăm ngàn kiếp
Thân thể thanh tịnh dần
Đầy đủ sắc tướng đẹp
Do nhiễu bên phải tháp.
Mắt sạch, dài, lại rộng
Giống như cánh sen xanh
Lại được Thiên nhãn tịnh
Do nhiễu bên phải tháp.
Sắc thân đẹp, đầy đặn
Các tướng tự trang nghiêm
Thành tụ oai lực lớn
Do nhiễu bên phải tháp.
Sinh vào cung Đế Thích
Thế lực lớn tự tại
Làm Thiên chủ Đao-lợi
Do nhiễu bên phải tháp.
Sinh cõi Tu-dạ-ma
Cõi trời Đâu-suất-đà
Hóa lạc và Tha hóa
Do nhiễu bên phải tháp.
Hoặc sinh nơi Phạm thiên
Phạm thế đại tự tại
Các trời thường cúng dường
Do nhiễu bên phải tháp.
Trải ức na-do kiếp
Thường được những người trí
Cung kính và cúng dường
Do nhiễu bên phải tháp.
Thân thể và y phục
Ức kiếp thường không nhơ
Đầy đủ pháp Bạch tịnh
Do nhiễu bên phải tháp.
Đủ sức tinh tấn lớn
Siêng tu các hành pháp
Chưa từng có lười, mỏi
Do nhiễu bên phải tháp.
Dũng mãnh, thường tinh tấn
Bền vững không thể hoại
Việc làm mau thành tựu
Do nhiễu bên phải tháp.
Tiếng vi diệu sâu xa
Người nghe đều vui mừng
An lạc, thường không bệnh
Do nhiễu bên phải tháp.
Theo lời ta giảng dạy
Chán bỏ khổ ba cõi
Thành tựu trí xuất thế
Do nhiễu bên phải tháp.
Thường sống trong giáo pháp
Bốn Niệm xứ, Chánh cần
Bốn Như ý, Thần túc
Do nhiễu bên phải tháp.
Hiểu rõ bốn Chân đế
Căn, Lực, bảy Giác chi
Chánh đạo và Thánh quả
Do nhiễu bên phải tháp.
Dẹp hết thảy phiền não
Đầy đủ oai đức lớn
Sáu Thần túc vô lậu
Do nhiễu bên phải tháp.
Dứt hẳn tham, sân, si
Và tất cả chướng ngại
Chứng Độc giác Bồ-đề
Do nhiễu bên phải tháp.
Được sắc thân vàng ròng
Tướng tốt trang nghiêm thân
Làm thầy của trời, người
Do nhiễu bên phải tháp.
Do đem thân, ngữ nghiệp
Khen ngợi và hữu nhiễu
Tháp của Phật Thế Tôn
Được lợi ích lớn này.
Công đức hữu nhiễu tháp
Các Đức Phật Thế Tôn
Ta theo lời thầy hỏi
Lược nói không thể hết.

Nghe Đức Phật nói kệ rồi, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng hội chúng đều vui mừng khôn xiết, tin thọ phụng hành.

 

Print Friendly, PDF & Email