SỐ 298
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHỔ HIỀN SỞ THUYẾT
Hán dịch: Đời Đường, nước Vu-điền, Tam tạng Thật-xoa-nan-đà[1].
Việt dịch: Tì Kheo Thích Nguyên Lộc

 

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật cùng với số đại bồ-tát nhiều như số hạt bụi trong mười bất khả thuyết, bất khả thuyết trăm nghìn ức na-do-tha cõi Phật an trú trụ nơi cảnh giới do thần lực Như Lai giữ gìn. Các đại bồ-tát này đều đã thành tựu hạnh Phổ Hiền[2], đang ngồi chung quanh Phật để nghe pháp. Trong đó đại bồ-tát Phổ Hiền làm thượng thủ.

Trong chúng hội đó có mười vị đại bồ-tát,

mỗi vị đều có số lượng bồ-tát bằng số hạt bụi trong mười bất khả thuyết, bất khả thuyết trăm nghìn ức na-do-tha cõi Phật làm quyến thuộc. Họ từ khắp mười phương, bỗng nhiên xuất hiện đều ngồi trên tòa sư tử trang nghiêm vô ngại. Đó là bồ-tát Phổ Quang Tạng, bồ-tát Thậm Thâm Tạng, bồ-tát Oai Đức Quang Minh Tạng, bồ-tát Vân Âm Tạng, bồ-tát Kim Cang Tạng, bồ-tát Phổ Âm Bất Động Oai Quang Tạng, bồ-tát Phổ Danh Xưng Oai Quang Tạng, bồ-tát Xuất Vương Bất Động Oai Quang Tạng, bồ-tát Phổ Hiện Chúng Tượng Oai Quang Tạng, bồ-tát Thập Lực Thanh Tịnh Oai Quang Tạng.

Lúc các vị bồ-tát kia xuất hiện, ở trong hội này chỉ trừ bồ-tát Phổ Hiền, còn tất cả đại chúng bồ-tát đều chấn động, dù có uy quang cũng đều không thể hiển hiển. Mỗi mỗi vị bồ-tát đều làm mưa mười bất khả thuyết bất khả thuyết trăm nghìn ức na-do-tha vầng mây hương, mây hương thoa, mây vòng hoa, mây y phục, mây lọng báu, mây tràng phan, mây thanh tịnh thế giới, mây lầu gác báu, mây đạo tràng chúng hội bồ-tát, mây lưới ánh sáng rực rỡ chiếukhắp, mây trang nghiêm đạo tràng Bồ-đề, mây ca-sa hình tượng Như Lai. Mỗi vị đều nổi các thứ mây không thể nghĩ bàn như thế giăng khắp cả pháp giới để cúng dường Như Lai.

Tòa của các vị bồ-tát đó ngồi được trang nghiêm các vật báu thanh tịnh vi diệu. Trong mỗi việc trang nghiêm kia đều hiện tất cả vô lượng thế giới, vô lượng chúng sinh, vô lượng chư Phật, vô lượng bồ-tát. Lại hiện bất khả thuyết, bất khả thuyết vô lượng thế giới quá khứ, vị lai, các Đức Phậthiện ngồi đạo tràng giáo hóa chúng sinh, chuyển pháp luân vi diệu. Hiện các chúng bồ-tát cúng dường Như Lai, tịnh tu tất cả hạnh Ba-la-mật, thường hằng không gián đoạn.

Bấy giờ cả chúng hội đều suy nghĩ: “Các vị bồ-tát này các Đức Phạt ở thế giới nào đến?”. Họ cùng hỏi bồ-tát Phổ Hiền. Bồ-tát Phổ Hiền đều bảo: “Các Phật tử! Các ông mỗi mỗi hãy tự suy nghĩ các bồ-tát đó từ đâu đến”.

Lúc ấy bồ-tát Vô Ngại Nhãn liền nhập Phổ tấn tật tam-muội, Biến chí tam-muội, Minh chiếu pháp giới tam-muội, Cụ nhất thiết thần thông tam-muội, Liễu nhất thiết cảnh giới tam-muội, Hiện nhất thiết chúng sinh thân thần thông tam-muội, Tri nhất thiết Phật sát tam-muội. Bồ-tát này nhập mười a-tăng-kì trăm nghìn ức na-do-tha tam-muội bồ-tát như thế… dạo khắp tất cả thế giới mười phương, cho đến vào trong tất cả hạt bụi, nhưng cũng không thể thấy được các vị bồ-tát ấy từ cõi nào đến và những nơi mà họ theo Như Lai tu hành Phạm hạnh. Tất cả đại chúng bồ-tát khác cũng nhập Bồ-tát tam-muội , nhưng cũng không thể thấy như thế. Thế là các vị bồ-tát ấy xuất thiền, thưa bồ-tát Phổ Hiền: “Mỗi người chúng tôi đều nhập mười a-tăng kì trăm nghìn ức na-do-tha Bồ-tát tam-muội, nhưng hoàn toàn không thể biết được các bồ-tát kia từ đâu đến”.

Bồ-tát Phổ Hiền lại bảo: “Cõi nước chư Phật mà từ đó các vị bồ-tát đến rất sâu xa, rộng lớn, rất khó thấy được, nay các ông có thể cùng nhau tìm cầu”. Lúc ấy mỗi vị Bồ-tát đều nhập số tam-muội nhiều như hạt bụi trong mười cõi Phật để tìm cầu mà cũng không thấy, nên thưa lại với bồ-tát Phổ Hiền. Bấy giờ, bồ-tát Phổ Hiền đứng dậy, bay lên hư không, nhiễu quanh đức Thế Tôn theo chiều phải vô số vòng, rồi ở trên hư không nhìn khắp hội chúng và nói:

“Các Phật tử! Ông xem thân Phật trang nghiêm vô ngại, thế giới bình đẳng vào tất cả các cõi trong pháp giới. Tất cả thế giới, tất cả Như Lai, tất cả bồ-tát, tất cả chúng sinh, tất cả các đường trong mười phương đều hiện rõ trong thân Như Lai, tùy theo tâm ưa thích của chúng sinh mà khiến cho tất cả khai ngộ. Các ông nên trụ trong Phổ cảnh giới nhãn[3], Tận hư không thanh tịnh tuệ nhãn[4], Liễu nhất thiết cảnh quảng đại trí nhãn.

Lại nên thỉnh tất cả chư Phật mười phương hộ niệm, nên nhất tâm, lìa tất cả chỗ, tất cả sự nương gá, tất cả chấp trước, tất cả các hữu mà quán thân Như Lai. Lại phải vào cảnh giới vi tế mười phương,ở trong một cảnh giới hiểu rõ tất cả vô tận cảnh giới mà quán thân Như Lai”.

Bấy giờ các bồ-tát cung kính thuận theo lời dạy đó, đều hướng về Như Lai cúi đầu đỉnh lễ, một lòng kính ngưỡng, bỗng thấy trong tướng thiên bức luân dưới hai bàn chân Đức Phật Tì-lô-giá-na có thế giới tên là Pháp Giới Luân,

Trong cõi đó có Đức Phật Pháp Giới Trang Nghiêm Vương hiện đang thuyết pháp. Đại bồ-tát Phổ Quang Tạng cùng với số đại bồ-tát nhiều như số hạt bụi trong mười bất khả thuyết, bất khả thuyết trăm nghìn ức na-do-tha cõi Phật từ cõi ấy đến ngồi trong pháp hội này. Trên hai mu bàn chân đức Tì-lô-giá-na có thế giới tên là Vô Ngại Tạng, cõi đó có Đức Phật Vô Ngại Tịnh Quang, hiện tại đang thuyết pháp. Đại bồ-tát Thậm Thâm Tạng cùng với số lượng đại bồ-tát nhiều như số hạt bụi trong mười bất khả thuyết, bất khả thuyết trăm nghìn ức na-do-tha cõi Phật đã từ cõi Phật kia đến ngồi ở pháp hội này.

Trên hai đầu gối của đức Tì-lô có thế giới tên là Chân Kim Tạng, cõi đó có Đức Phật Kim Tạng Vương hiện đang thuyết pháp. Đại bồ-tát Oai Đức Quang Minh Tạng cùng với số lượng đại bồ-tát nhiều như số hạt bụi trong mười bất khả thuyết, bất khả thuyết trăm nghìn ức na-do-tha cõi Phật từ cõi Phật kia đến ngồi ở pháp hội này. Trên hai đùi của Tì-lô-giá-na có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Tạng, cõi đó có Đức Phật Chúng Diệu Quang hiện tại đang thuyết pháp. Đại bồ-tát Vân Âm Tạng cùng với số lượng đại bồ-tát nhiều như số hạt bụi trong mười bất khả thuyết, bất khả thuyết trăm nghìn ức na-do-tha cõi Phật từ cõi Phật kia đến ngồi ở pháp hội này.

Ở rốn của đức Tì-lô-giá-na có thế giới tên là Tì-lô-giá-na Tạng, cõi đó có Đức Phật Tì-lô-giá-na Oai Đức Trang Nghiêm Vương hiện đang thuyết pháp. Cõi kia có đại bồ-tát Kim Cang Tạng cùng với số lượng đại bồ-tát nhiều như số hạt bụi trong mười bất khả thuyết bất khả thuyết trăm nghìn ức na-do-tha cõi Phật từ cõi Phật kia đến ngồi ở pháp hội này. Ở ngực của đức Tì-lô có thế giới tên là Thắng Quang Tạng, cõi đó có Đức Phật Diệu Tướng Trang Nghiêm Tạng hiện đang thuyết pháp. Đại bồ-tát Phổ Âm Bất Động Oai Quang cùng với số lượng đại bồ-tát nhiều như số hạt bụi trong mười bất khả thuyết, bất khả thuyết trăm nghìn ức na-do-tha cõi Phật từ cõi Phật kia đến ngồi trong pháp hội này.

Ở hai vai có thế giới tên là Kim Sắc, cõi đó có Đức Phật Kim Sắc Vương hiện đang thuyết pháp. Đại bồ-tát Phổ Danh Xưng Oai Quang Tạng cùng với mười số lượng đại bồ-tát nhiều như số hạt bụi trong bất khả thuyết, bất khả thuyết trăm nghìn ức na-do-tha cõi Phật từ cõi Phật kia đến ngồi ở pháp hội này. Trong miệng đức Tì-lô có thế giới tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm, cõi đó có Đức Phật Vô Lượng Quang Nghiêm Vương hiện đang thuyết pháp. Đại bồ-tát Sơn Vương Bất Động Oai Quang Tạng cùng với số lượng đại bồ-tát nhiều như số hạt bụi trong mười bất khả thuyết, bất khả thuyết trăm nghìn ức na-do-tha cõi Phật từ cõi Phật kia đến ngồi trong pháp hội này.

Ở giữa hai chặng mày đức Tì-lô có thế giới tên là Pháp Giới Vô Tận Tạng, cõi đó có Đức Phật Tam Thế Vô Tận Trí hiện đang thuyết pháp. Đại bồ-tát Phổ Hiện Chúng Tượng Oai Quang Tạng cùng với số lượng đại bồ-tát nhiều như số hạt bụi trong mười bất khả thuyết, bất khả thuyết trăm nghìn ức na-do-tha cõi Phật từ cõi Phật kia đến ngồi trong pháp hội này. Ở trên đỉnh đầu đức Tì-lô-xá-na có thế giới tên là Phú Trì Bất Tán, cõi đó có Đức Phật Bảo Hoa Tích hiện đang thuyết pháp. Đại bồ-tát Thập Lực Thanh Tịnh Oai Quang Tạng cùng với số lượng đại bồ-tát nhiều như số hạt bụi trong mười bất khả thuyết, bất khả thuyết trăm nghìn ức na-do-tha cõi Phật từ cõi Phật kia đến ngồi trong pháp hội này.

Bấy giờ, các bồ-tát đã thấy chúng hội bồ-tát nơi đạo tràng của Như Lai trong vô tận thế giới từ thần biến của Phật liền chứng được Pháp giới tạng tam-muội, bằng với số vi trần các đại tam-muội Nhất thiết pháp địa đà-la-ni trong mười cõi Phật, bằng với số vi trần các đà-la-ni Li cấu tạng Bát-nhã ba-la-mật trong mười cõi Phật, bằng với ánh chớp từ uy lực của số vi trần các Ba-la-mật trong mười cõi Phật, bằng với ánh chớp từ uy lực của số vi trần Nhất thiết trí trong mười cõi Phật. Bấy giờ, bồ-tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng: “Các Phật tử! Pháp này chỉ có người thực hành hạnh Phổ Hiền, được các thiện tri thức nhiếp thụ mới có thể thấy nghe. Thế nên, đối với pháp môn này, các ông phải khởi lòng tin bền chắc như kim cang, tăng trưởng ý ưa thích, thụ trì, đọc tụng, chớ để quên mất”.

Phật nói pháp này xong, các vị đại bồ-tát kia hoan hỉ tin nhận.

 

————-

[1] Thật-xoa-nan-đà 實叉難陀 (S: Śikṣānanda): Cg: Thi-khất-xoa-nan-đà (652-710), cao tăng dịch kinh sống vào đời Đường, Trung Quốc, người nước Vu-điền. Sư giỏi về Tiểu thừa và cả dị học. sư thị tịch tháng mười năm 710, hưởng dương 59 tuổi. Sau khi làm lễ trà-tì, lưỡi không hư hoại.

[3] Phổ cảnh giới nhãn 普境界眼:quán sát vô lượng thần lực của Như lai, giáo hóa chúng sinh, chứng Phổ hiện nhãn.

[4] Thanh tịnh tuệ nhãn 清淨慧眼: trí tuệ của bồ-tát, biết tất cả các pháp như thật tướng.